Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Asociaţia/Fundaţia. ASOCIATIA AUTISM SI TERAPII COMPLEMENTARE
CURTEA DE ARGES , cu sediul în (localitatea) Comuna Valea Iasului , str. …Vlad Tepes
nr. 78…………….., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ
…Arges ., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr.
………1247/216/2017………………………………. din ………………………………….., a
Tribunalului Curtea de ARges , codul fiscal nr. 37618605 din 22.05.2017, având contul nr.
RO92BTRLRONCRT0398095701 deschis la Banca Transilvania , reprezentată de Nita Mara
Alexandra , cu funcţia de Presedinte , în calitate de beneficiar.

• in calitate de PRESTATOR , si

1.1......................................................................................................................................
..............CNP
........................................................................................................................., in calitate
de .................................................................................... al
copilului...........................................................................................................................
BENEFICIAR

• 1.2.........................................................................................................................CIF......
...........................................................................................................................................
...............................................................in calitate de Platitor.

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea


urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de TERAPII SPECIFICE


COMPENSATORII ( LOGOPEDIE/ TERAPIE COMPORTAMENTALA
APLICATA/ KINETOTERAPIE /GRUPURI DE SOCIALIZARE/ DEZVOLTARE
PERSONALA/ ATELIERE LUCRATIVE/TERAPIE OCUPATIONALA )

III. TERMENUL CONTRACTULUI


3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 an incepand de la data de
..................14.02.2019................................si pana la data de
.........14.02.2020...........................................

IV. MODALITATEA DE PLATA

Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR catre


BENEFICIAR este de..............._LEI/luna.

BENEFICIARUL va plati pretul lunar, la in data de 10 a lunii in curs.

V. GARANTII

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate in felul urmator:

TERAPIILE SE DESFASOARA CONFORM PROGRAMULUI, INTR-UN SPATIU


CURAT, SE VA TINE CONT DE NEVOILE BENEFICIARULUI SI SE VA ASIGURA
ATAT CONFORTUL SI BUNASTAREA CAT SI SIGURANTA BENEFICIARULUI.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR 6.1.

Prestatorul de servicii se obliga:


-SA ASIGURE BENEFICIARULUI TERAPIILE DE CARE ACESTA ARE NEVOIE

-SA ASIGURE COORDONAREA PROGRAMELOR SI TERAPIILOR DE CARE ACESTA


BENEFICIAZA LA INTERVAL DE O LUNA

-SA ASIGURE EVALUAREA BENEFICIARULUI LA INTERVAL DE 3 LUNI

-SA ASIGURE UN PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT IN CONFORMITATE


CU NEVOILE ACESTUIA

-SA CONSILIEZE PARINTII SI SA II INDRUME IN CONTINUAREA TERAPIILOR SI


IN CADRUL FAMILIAL

Beneficiarul de servicii se obliga:

-SA PARTICIPE LA TOATE SEDINTELE DE TERAPIE STABILITE IN URMA


PROGRAMULUI

-SA ACHITE PLATA TERAPIILOR LUNAR IN DATA DE 10 ALE LUNII IN CURS


-SA RESPECTE NORMELE DE CONDUITA SI DE BUNA PURTARE IMPUSE DE
PRESTATOR

-SA PLATEASCA INTEGRAL SEDINTELE IAR IN ZILELE IN CARE SE LIPSESTE


FARA MOTIVATIE (DOVADA SCRISA) SE ACHITA JUMATATE DIN PRETUL
SEDINTEI

VII. CONDITII INCETARE CONTRACT

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:


a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale

c) prin neplata lunara a contractului

d) prin nerespectarea obligatiilor partilor

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60
zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele
sa pretinda daune-interese.

IX. LITIGII

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe
cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi,14.02.2019, in 2|(doua|) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte .

PRESTATOR ,
BENEFICIAR,

Asociatia Autism si Terapii Complementare Curtea de Arges