Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI PROFESOR : BADEA DANIELA

DISCIPLINA : MATEMATICĂ CLASA a V-a


Nr. săptămâni: 15 Total ore: 60 (4 ore/săptămână ) AN ŞCOLAR: 2018-2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL al II-lea


Conform cu programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
crt. învăţare specifice ore Conţinuturi Săptămâna Obs.

FRACŢII ZECIMALE – 28 ORE


Fracţii 1.2. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte 1. Scrierea fracţiilor ordinare cu numitorii puteri ale lui (S19)
zecimale variate 7h 10 sub formă de fracţii zecimale 11 – 15 II
10. 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind
proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
2. Transformarea unei fracţii zecimale cu un număr
4.2. Utilizarea limbajului specific procentelor în finit de zecimale nenule , într-o fracţie ordinară
situații date 3. Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor
5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin 4. Aplicaţii
fracţii pentru a estima sau pentru a verifica 5. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa (S20)
validitatea unor calcule
6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, numerelor a fracţiilor zecimale finite 18 – 22 II
a unei situaţii date, în context intra și 6. Aplicaţii.
interdisciplinar (geografie, fizică, economie,etc.) 7.Evaluare
11. 1.2. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte 1. Adunarea fracţiilor zecimale finite
Operaţii cu variate 2. Scăderea fracţiilor zecimale finite (S21)
2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind
fracţii proprietăţi ale operaţiilor aritmetice 3. Aplicaţii 25II – 1 III
zecimale (I) 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea 4. Înmulţirea fracţiilor zecimale finite
operaţiilor cu fracţii zecimale 5. Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii
4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor în zecimale finite
situații date 9h
6. Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie (S22)
5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin
fracţii pentru a estima sau pentru a verifica zecimală 4 – 8 III
validitatea unor calcule 7. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie
6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, zecimală. Fracţii zecimale periodice
a unei situaţii date, în context intra și 8. Aplicaţii
interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)
9. Evaluare
1.2. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte 1. Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr (S23)
Operaţii cu variate natural nenul 11 – 15 III
2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind
12. fracţii proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
2. Media aritmetică a două sau mai multor numere
8h
zecimale (II) 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea naturale/fracţii zecimale finite
operaţiilor cu fracţii zecimale 3. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală
4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor în finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite
situații date 4. Transformarea unei fracţii zecimale periodice într-o
5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţie ordinară
fracţii pentru a estima sau pentru a verifica
validitatea unor calcule 5.Număr raţional pozitiv.Ordinea efectuării operaţiilor (S24)
6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, cu numere raţionale pozitive 18– 22 III
a unei situaţii date, în context intra și 6. Aplicaţii
interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.) 7. Aplicaţii
8. Evaluare.
13. 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea 1.Probleme de organizare a datelor; frecvenţă (S25)
operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale 2.Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare 25– 29 III
4.2.Utilizarea limbajului specific
Organizarea fracţiilor/procentelor în situații date
şi/sau cu linii
4h
datelor 6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a 3. Media unui set de date statistice
unei situaţii date, în context intra și interdisciplinar 4. Aplicaţii. Evaluare
(geografie, fizică, economie, etc.)

ELEMENTE DE GEOMETRIE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ – 16 ORE


14. 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice 1. Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (S26)
elementare şi a unităţilor de măsură în diferite (descriere, reprezentare, notaţii1) 1 – 5 IV
contexte
2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru
2. Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă;
a măsura sau pentru a construi configurații puncte coliniare. Axioma dreptei
Elemente de
geometrice 3. Poziţiile relative a două drepte
geometrie. 5.3.Interpretarea prin recunoașterea elementelor, 7h 4. Distanţa dintre două puncte; lungimea unui
Drepte, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei segment; segmente congruente (construcție)
segmente configuraţii geometrice dintr-o problemă dată
6.3. Analizarea unor probleme practice care 5. Mijlocul unui segment. Simetria unui punct faţă de (S27)
includ elemente de geometrie studiate, cu referire un punct 8 – 12 V
la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor 6.Aplicaţii
7. Evaluare
15. Elemente de 1.3. Identificarea noţiunilor geometrice 1. Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui
geometrie. elementare şi a unităţilor de măsură în diferite unghi, exteriorul unui unghi
contexte
Unghiuri 2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru 2. Măsura unui unghi, unghiuri congruente (măsurarea (S29)
a măsura sau pentru a construi configurații 9h și construcția cu raportorul) 6 – 10 V
geometrice 3. Aplicaţii
5.3.Interpretarea prin recunoașterea elementelor, 4. Clasificarea unghiurilor
a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei
configuraţii geometrice dintr-o problemă dată 5. Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi
6.3. Analizarea unor probleme practice care minute sexagesimale
includ elemente de geometrie studiate, cu referire 6. Aplicaţii (S30)
la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor 7. Figuri congruente (prin suprapunere). Simetria faţă 13 – 17 V
de o dreaptă (prin suprapunere)
8. Aplicaţii
9. Evaluare
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ – 4 ORE
16. 1. Recapitulare:Fracţii ordinare Fracţii zecimale (S31)
Pregătirea şi susţinerea 2. Recapitulare: Elemente de geometrie 20 – 24 V
lucrării scrise 4h 3. Lucrare semestrială
pe sem. II 4. Discutarea lucrării scrise semestriale
ELEMENTE DE GEOMETRIE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ – 8 ORE
17. 1.3. Identificarea unităţilor de măsură în diferite 1. Unităţi de măsură pt. lungime. Transformări (S32)
contexte 2. Aplicaţii. Calcul de perimetre 27 – 31 V
3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat,
dreptunghi) şi a volumelor (cub, paralelipiped
3. Unităţi de măsură pentru arie. Transformări
dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de 4. Aplicaţii.Calculul de arii. Aria pătratului/
măsură corespunzătoare 8h dreptunghiului
Unităţi de 4.3. Transpunerea în limbaj specific a unor
măsură. probleme practice referitoare la perimetre, arii, 5. Unităţi de măsură pentru volum. Transformări (S33)
Perimetre, volume, utilizând transformarea convenabilă a
unităţilor de măsură
6. Aplicaţii. Calcul de volume. Volumul cubului şi al 4 – 7 VI
arii, volume paralelipipedului dreptunghic
5.3.Interpretarea prin recunoașterea elementelor,
a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei 7. Aplicaţii
configuraţii geometrice dintr-o problemă dată 8. Evaluare
6.3. Analizarea unor probleme practice care
includ elemente de geometrie studiate, cu referire
la unităţi de măsură şi la interpretarea rezultatelor
RECAPITULARE FINALĂ – 4 ORE
18. 1. Exerciţii şi probleme recapitulative (S34)
2. Teme de sinteză
Recapitulare finală 4h 10 – 14 VI