Sunteți pe pagina 1din 13

Prof.

Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S1- S2, sem I


Unitatea de învăţare: Recapitulare
Nr. ore alocate:4

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE
Recapitulare: Funcții si 1. Identificarea in limbaj cotidian sau in .-Reactualizarea - Lucru pe -observarea
ecuații probleme de matematica a unor notiuni cunoştinţelor legate de grupe sistematică a
specifice logicii matematice si teoriei multimi de numere, funcţii - Fişe de lucru elevilor
Combinatorică multimilor. şi ecuaţii
- Lucru -analiza
Dreapta în plan 2. Utilizarea proprietatilor operatiilor -Reactualizarea metodelor
individua modului de
de numărare
Test de evaluare inițială algebrice ale numerelor, estimarilor si
Exerciţii. - Activitate lucru
aproximarilor in contexte variate, inclusiv -Realizarea snotiunilor legate frontală cu scopul aprecierea
folosind calculatorul. de func’ii. Exerciţii de a analiza răspunsurilor
3. Alegerea formei de reprezentare a unui -Reactualizarea noţiunilor situaţiile întâlnite -test
numar real si utilizarea unor algoritmi de dreapta, a ecuaţiilor - Activitate în -analiza
pentru optimizarea calculelor cu numere dreptei perechi cu modului de
reale. -Reactualizarea formulelor de sarcini lucru
6. Transpunerea unei situatii-problema in limbaj calcul financiar
diferenţiate aprecierea
matematic, rezolvarea problemei obtinute si -Exprimarea enunţurilor
matematice sau - Activitate pe răspunsurilor
interpretarea rezultatului. grupe -verificarea
nematematice respectând
rigorile specifice logicii - Fişe de lucru temei
individuale pentru acasă
-culegere -
variante verificarea
bacalaureat frontală
M1
- manual
- Activitate
frontală şi pe
grupe

1
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S2- S10 sem I


Unitatea de învăţare: Matrice
Nr. ore alocate: 8

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE

Tabel de tip 1. Transpunerea unei situaţii cotidiene în -Introducerea noţiunilor de - Lucru pe -observarea
matriceal.Matrice, mulţimi limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute tabel de tip grupe sistematică a
de matrice (def, exemple) şi matriceal.matrice, - Fişe de lucru elevilor
Operaţii cu matrice: interpretarea rezultatului. mulţimi de matrice. - Lucru -analiza
adunarea (scăderea) 2. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în -definirea egalităţii a două individua modului de
Înmulţirea, înmulţirea unei situaţii practice matrici; - Activitate lucru
matrice cu un scalar, 3. Optimizarea rezolvării unor probleme sau -definirea adunării frontală cu scopul aprecierea
proprietăţi situaţii-problemă prin alegerea unor strategii matricilor şi stabilirea de a analiza răspunsurilor
Aplicații şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, proprietăţilor adunării; situaţiile întâlnite -test
Înmulțirea matricelor, analitic, sintetic) -definirea înmulţirii cu - Activitate în -analiza
proprietăți scalari a matricilor , perechi cu modului de
Înmulțirea matricelor - formularea sarcini lucru
aplicații proprietăţilor înmulţirii diferenţiate aprecierea
Aplicaţii cu scalari a matricilor - Activitate pe răspunsurilor
Evaluare grupe -verificarea
-rezolvarea unor probleme
în care - Fişe de lucru temei
să se aplice notiunile şi individuale pentru acasă
cunoştinţele dobândite -culegere -
de elevi. variante verificarea
-Evaluare formativă. bacalaureat frontală
- definirea înmulţirii a două - manual
matrici - Activitate
- determina puterile unei frontală şi pe
matrici, folosind metoda grupe
inducţiei matematice
Evaluarea sumativă.

2
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S11(semI)-S2, sem II


Unitatea de învăţare: Determinanţi
Nr. ore alocate:7

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATAR
Determinantul unei matrice 1. Transpunerea unei CIFICE
situaţii cotidiene în limbaj -Identificarea E - Lucru pe -observarea
pătratice de ordin cel mult 3 matematic, rezolvarea problemei obţinute şi determinantului unei grupe sistematică a
Determinantul unei matrice interpretarea rezultatului. matrice pătratice.
- Fişe de lucru elevilor
pătratice de ordin cel mult 3 2. Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice în -Stabilirea
unormetode de - Lucru -analiza
– aplicații situaţii practice individua modului de
calcul a
Determinanți - proprietăţi. 3. Optimizarea rezolvării unor probleme sau determinanţilor - Activitate lucru
Determinanți – aplicații situaţii-problemă prin alegerea unor strategii -Stabilirea proprietăţilor frontală cu scopul aprecierea
Aplicaţii: ecuaţia unei drepte şi metode adecvate (de tip algebric, vectorial, determinanţilor de a analiza răspunsurilor
determinate de două puncte analitic, sintetic) -Exerciţii de calcul situaţiile întâlnite -test
distincte -rezolvarea unor probleme în - Activitate în -analiza
Aplicații: aria unui triunghi care să se aplice notiunile şi perechi cu modului de
şi coliniaritatea a trei puncte cunoştinţele dobândite de sarcini lucru
în plan elevi. diferenţiate aprecierea
Aplicaţii -Evaluare formativă.-Exerciţii.
- Activitate pe răspunsurilor
Evaluare -Utilizarea cunoştinţelor
dobândite în rezolvarea de grupe -verificarea
exerciţii de fixare şi - Fişe de lucru temei
consolidare individuale pentru acasă
- Modelarea matematică a -culegere -
unor situaţii practice. variante verificarea
Interpretarea bacalaureat frontală
-proprietăţilor unei - manual
configuraţii geometrice - Activitate
pentru alegerea metodei de
frontală şi pe
rezolvare.
-Evaluarea sumativă a grupe
unitatii de invatare

3
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S4- S12 (sem II )


Unitatea de învăţare: Sisteme de ecuaţii liniare.
Nr. ore alocate: 8
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Matrice inversabile din Mn 1. Identificarea unorCIFICE
situaţii practice concrete, -Identificarea E - Lucru pe -observarea
(C), n=2,3 care necesită asocierea unui tabel de date cu matricelor grupe sistematică a
Matrice inversabile din Mn reprezentarea matriceală a unui proces specific pătratice inversabile - Fişe de lucru elevilor
(C), n=2,3- aplicații domeniului economic sau tehnic -Utilizareacalculului - Lucru -analiza
Ecuaţii matriceale 2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea inversei unei matrice individua modului de
Ecuaţii matriceale- aplicații matriceală a unui proces -Identificarea elementelor - Activitate lucru
Sisteme liniare cu cel mult 3 3. Aplicarea algoritmilor de calcul în situaţii unui sistem de ecuaţii frontală cu scopul aprecierea
necunoscute; forma practice liniare: matricea de a analiza răspunsurilor
matriceală a unui sistem 4. Rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme utilizând sistemului, matricea situaţiile întâlnite -test
liniar. algoritmi specifici extinsă, matricea
- Activitate în -analiza
Sisteme liniare cu cel mult 3 5. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau necunoscutelor, matricea
termenilor liberi, perechi cu modului de
necunoscute; forma compatibilitate a unor sisteme şi identificarea sarcini lucru
-Identificarea sistemelor
matriceală a unui sistem unor metode adecvate de rezolvare a acestora de tip Cramer diferenţiate aprecierea
liniar. - aplicații 6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau -Rezolvarea sistemelor de n - Activitate pe răspunsurilor
Aplicații situaţii-problemă prin alegerea unor strategii ecuaţii cu 3 necunoscute cu grupe -verificarea
Metode de rezolvare a şi metode adecvate (de tip algebric, det A nenul prin metoda - Fişe de lucru temei
sistemelor liniare: metoda vectorial, analitic, sintetic) matriceală individuale pentru acasă
Cramer, metoda Gauss -Rezolvarea sistemelor de -culegere -
Metode de rezolvare a 3 ecuaţii cu 3 necunoscute e variante verificarea
sistemelor liniare: metoda -rezolvarea sistemelor de bacalaureat frontală
Cramer, metoda Gauss- ecuaţii liniare utilizând
- manual
aplicații metoda lui Gauss
Rezolvarea sistemelor - Activitate
Aplicaţii frontală şi pe
liniare omogene
Evaluare grupe
Test de evaluare sumativă

4
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S2- S6, sem I


Unitatea de învăţare:Limite de funcții: interpretare grafică,limite laterale
Nr. ore alocate: 10
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Noţiuni elementare despre 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând -IdentificareaE prin - Lucru pe -observarea
mulţimi de puncte pe dreapta reprezentarea geometrică a unor cazuri lecturi grafice a grupe sistematică a
reală: intervale, mărginire, particulare punctelor unde - Fişe de lucru elevilor
vecinătăţi Dreapta încheiată,
2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu functiile au - Lucru -analiza
simbolurile +∞ şi -∞.
Aplicații
ajutorul reprezentărilor grafice “intreruperi”. individua modului de
Limite de funcţii: interpretarea 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului -Exprimarea rezultatelor - Activitate lucru
grafică a limitei într-un punct diferenţial în rezolvarea unor probleme în limbaj matematic frontală cu scopul aprecierea
utilizând vecinătăţi, limite 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, -calculul limitelor de a analiza răspunsurilor
laterale pentru: funcţia de continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor de sfuncțiiiruri situaţiile întâlnite -test
gradul I, funcţia de gradul al II- proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii -Studiul cazurilor - Activitate în -analiza
lea, 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii de nedeterminare perechi cu modului de
Aplicații pentru verificarea unor rezultate şi pentru -stabilirea modului sarcini lucru
Limite de funcţii: interpretarea
identificarea unor proprietăţi de eliminare a diferenţiate aprecierea
grafică a limitei într-un punct
utilizând vecinătăţi, limite 6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin nedeterminărilor - Activitate pe răspunsurilor
laterale pentru:funcţia aplicarea calculului diferenţial în probleme -Analizarea şi grupe -verificarea
logaritmică, exponenţială practice compararea rezultatelor - Fişe de lucru temei
Aplicații limitelor laterale faţă de individuale pentru acasă
Limite de funcţii: interpretarea valoarea unei funcţii -culegere -
grafică a limitei într-un punct într-un punct din variante verificarea
utilizând vecinătăţi, limite
domeniul de definiţie bacalaureat frontală
laterale pentru funcţia putere
(n=2, 3), funcţia radical (n= 2, -Modelarea matematica - manual
3) a conceptului de - Activitate
Aplicații limităîntr- un punct, pe frontală şi pe
Limite de funcţii: interpretarea un interval grupe
grafică a limitei într-un punct -rezolvarea unor
utilizând vecinătăţi, limite probleme în care să se
laterale pentru funcţia raport de aplice notiunile şi
două funcţii cu grad cel mult 2.
cunoştinţele dobândite
Aplicații
de elevi.
-Evaluare formativă.

5
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S7- S10 sem I


Unitatea de învăţare: Limite de funcţii. Calculul limitelor functiilor elementare
Nr. ore alocate: 7
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Calculul limitelor pentru 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând -IdentificareaE prin - Lucru pe -observarea
funcţia de gradul I, funcţia reprezentarea geometrică a unor cazuri lecturi grafice a grupe sistematică a
de gradul al II-lea particulare punctelor unde - Fişe de lucru elevilor
Aplicații 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu functiile au - Lucru -analiza
ajutorul reprezentărilor grafice “intreruperi”. individua modului de
Calculul limitelor pentru 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului -Exprimarea rezultatelor - Activitate lucru
funcţia logaritmică, diferenţial în rezolvarea unor probleme în limbaj matematic frontală cu scopul aprecierea
exponenţială, funcţia putere 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, -calculul limitelor de a analiza răspunsurilor
(n = 2, 3), funcţia radical (n continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor funcţiilor situaţiile întâlnite -test
= 2, 3) proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii elementare - Activitate în -analiza
Aplicații 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii -Studiul cazurilor perechi cu modului de
pentru verificarea unor rezultate şi pentru de nedeterminare sarcini lucru
Calculul limitelor pentru identificarea unor proprietăţi -stabilirea modului diferenţiate aprecierea
funcţia raport de două funcţii 6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin de eliminare a - Activitate pe răspunsurilor
cu grad cel mult 2 aplicarea calculului diferenţial în probleme nedeterminărilor grupe -verificarea
Aplicații practice -Analizarea şi - Fişe de lucru temei
compararea rezultatelor individuale pentru acasă
Calculul limitelor pentru limitelor laterale faţă de -culegere -
cazuri exceptate la calculul valoarea unei funcţii variante verificarea
limitelor de funcţii: 0/0, într-un punct din bacalaureat frontală
∞/∞, 0.∞ domeniul de definiţie - manual
Aplicații -Modelarea matematica - Activitate
a conceptului de frontală şi pe
limităîntr- un punct, pe grupe
un interval
-rezolvarea unor
probleme în care să se
aplice notiunile şi
cunoştinţele dobândite
de elevi.
-Evaluare formativă.

6
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S10 -S14


Unitatea de învăţare: Asimptote
Nr. ore alocate: 9

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATAR
Asimptotele graficului 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând -IdentificareaE prin - Lucru pe -observarea
funcţiilor studiate: verticale reprezentarea geometrică a unor cazuri lecturi grafice a grupe sistematică a
Aplicații particulare punctelor unde - Fişe de lucru elevilor
Asimptotele graficului 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu functiile au - Lucru -analiza
funcţiilor studiate: orizontale ajutorul reprezentărilor grafice “intreruperi”. individua modului de
Aplicații 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului -Exprimarea rezultatelor - Activitate lucru
Aplicații diferenţial în rezolvarea unor probleme în limbaj matematic frontală cu scopul aprecierea
Asimptotele graficului 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, -calculul limitelor de a analiza răspunsurilor
funcţiilor studiate: oblice. continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor funcţiilor situaţiile întâlnite -test
Aplicații proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii elementare - Activitate în -analiza
Aplicaţii sinteza 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii -Studiul cazurilor perechi cu modului de
Evaluare formativă pentru verificarea unor rezultate şi pentru de nedeterminare sarcini lucru
identificarea unor proprietăţi -stabilirea modului diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin de eliminare a - Activitate pe răspunsurilor
aplicarea calculului diferenţial în probleme nedeterminărilor grupe -verificarea
practice -Analizarea şi - Fişe de lucru temei
compararea rezultatelor individuale pentru acasă
limitelor laterale faţă de -culegere -
valoarea unei funcţii variante verificarea
într-un punct din bacalaureat frontală
domeniul de definiţie - manual
-Modelarea matematica - Activitate
a conceptului de frontală şi pe
limităîntr- un punct, pe grupe
un interval
-rezolvarea unor
probleme în care să se
aplice notiunile şi
cunoştinţele dobândite
de elevi.

7
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S15- S18, sem I


Unitatea de învăţare: Funcții continue
Nr. ore alocate: 8
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Interpretarea grafică a 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând Analizarea şi E compararea - Lucru pe -observarea
continuităţii unei funcţii, reprezentarea geometrică a unor cazuri rezultatelor limitelor grupe sistematică a
operaţii cu funcţii continue. particulare laterale faţă de valoarea - Fişe de lucru elevilor
Aplicații 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu unei funcţii - Lucru -analiza
Aplicații ajutorul reprezentărilor grafice într-un punct din individua modului de
Semnul unei funcţii continue 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului domeniul de definiţie - Activitate lucru
pe un interval de numere diferenţial în rezolvarea unor probleme Modelarea matematica a frontală cu scopul aprecierea
reale utilizând consecinţa 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, conceptului de de a analiza răspunsurilor
proprietăţii lui Darboux continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor continuitate într-un punct, situaţiile întâlnite -test
Aplicații proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii pe un interva - Activitate în -analiza
Aplicații 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii Determinarea perechi cu modului de
Aplicaţii sinteza pentru verificarea unor rezultate şi pentru discontinuitatilor de speta sarcini lucru
Evaluare formativă identificarea unor proprietăţi I si speta a II a diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin Identificarea condiţiilor - Activitate pe răspunsurilor
aplicarea calculului diferenţial în probleme grupe -verificarea
în care se păstrează
practice - Fişe de lucru temei
continuitatea sumei,
produsului, raportului, individuale pentru acasă
compunerii de funcţii -culegere -
Studiul existentei variante verificarea
solutiilor unor ecuatii in bacalaureat frontală
R - manual
Formarea obisnuintei de - Activitate
a cauta toate frontală şi pe
solutiile sau de a stabili grupe
unicitatea solutiei
Stabilirea intervalelor unde
funcţiile îşi păstrează
semnul, ca o consecinţă a
proprietăţii lui Darboux

8
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S1- S5, sem II


Unitatea de învăţare:Funcţii derivabile
Nr. ore alocate: 10
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Tangenta la o curbă. 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând E tangentei
-explorarea ecuatiei - Lucru pe -observarea
Derivata unei funcţii într-un reprezentarea geometrică a unor cazuri la o curba intr-un punct; grupe sistematică a
punct, funcţii derivabile. particulare -recunoasterea si identificarea - Fişe de lucru elevilor
Aplicații 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu datelor unei probleme de - Lucru -analiza
Aplicații ajutorul reprezentărilor grafice tangenta; individua modului de
Operaţii cu funcţii care 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului -determinarea pantei - Activitate lucru
admit derivată, calculul diferenţial în rezolvarea unor probleme tangentei la o curba
frontală cu scopul aprecierea
derivatelor de ordin I şi II 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, -Explorarea vitezei si
acceleratiei instantanee a de a analiza răspunsurilor
pentru funcţiile studiate. continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor situaţiile întâlnite -test
unui mobil.
Aplicații proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii -stabilirea definitilor - Activitate în -analiza
Aplicații 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii derivatei unei functii perechi cu modului de
Aplicații pentru verificarea unor rezultate şi pentru intr-un punct; sarcini lucru
identificarea unor proprietăţi -stabilirea definitiilor diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin - Activitate pe răspunsurilor
derivatelor laterale ale unei
aplicarea calculului diferenţial în probleme grupe -verificarea
functii intr-un punct;
practice - Fişe de lucru temei
-observarea unor
asemanari si deosebiri individuale pentru acasă
intre continuitate si -culegere -
derivabilitate; variante verificarea
-identificarea pasilor de bacalaureat frontală
studiu a derivabilitatii - manual
-stabilirea formulelor de calcul - Activitate
pentru derivatele functiilor frontală şi pe
studiate;explorarea operatiilor grupe
cu functii derivabile;
operatiilor de adunare, scadere,
inmultire, impartire a functiilor
derivabile; -utilizarea in
rezolvarea problemelor a
derivatelor

9
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S6- S10, sem II


Unitatea de învăţare: Regulile lui l’Hospital
Nr. ore alocate: 8

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATAR
Regulile lui l’Hospital 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând -IdentificareaE - Lucru pe -observarea
pentru cazurile: 0/0, ∞/∞. reprezentarea geometrică a unor cazuri condiţiilor in care se aplica grupe sistematică a
Aplicații particulare regulile lui l’Hospital pentru - Fişe de lucru elevilor
Aplicaţii sinteza 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu cazurile: 0/0, ∞/∞. - Lucru -analiza
Evaluare formativă ajutorul reprezentărilor grafice individua modului de
3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului -Explorarea unor situaţii - Activitate lucru
diferenţial în rezolvarea unor probleme de prelucrare a datelor. frontală cu scopul aprecierea
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, -Identificarea situaţiilor de de a analiza răspunsurilor
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor utilizare a regulilor lui situaţiile întâlnite -test
proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii l’Hospital pentru cazurile: - Activitate în -analiza
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii 0/0, ∞/∞. perechi cu modului de
pentru verificarea unor rezultate şi pentru -Exerciţii. sarcini lucru
identificarea unor proprietăţi -Utilizarea cunoştinţelor diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin dobândite în rezolvarea - Activitate pe răspunsurilor
aplicarea calculului diferenţial în probleme de exerciţii de fixare şi grupe -verificarea
practice consolidare - Fişe de lucru temei
or Fermat, Rolle, Lagrange individuale pentru acasă
- Modelarea matematică a -culegere -
unor situaţii practice. variante verificarea
Interpretarea bacalaureat frontală
-proprietăţilor unei - manual
configuraţii geometrice - Activitate
pentru alegerea metodei frontală şi pe
de rezolvare. grupe
-Evaluarea sumativă a
unitatii de invatare

10
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S10- S15, sem II


Unitatea de învăţare: Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Nr. ore alocate: 11
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Rolul derivatelor de ordinul 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând - Determinarea E - Lucru pe -observarea
I şi al II-lea în studiul reprezentarea geometrică a unor cazuri intervalelor de monotonie, grupe sistematică a
funcţiilor: monotonie, puncte particulare ale unei functii, se reduce - Fişe de lucru elevilor
de extrem, concavitate, 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu la aflarea intervalelor pe - Lucru -analiza
convexitate. ajutorul reprezentărilor grafice care derivata pastreaza individua modului de
Aplicații 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului acelasi semn. - Activitate lucru
Aplicații diferenţial în rezolvarea unor probleme -identificarea punctelor de frontală cu scopul aprecierea
Grafice de functii 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, extrem, din interiorul de a analiza răspunsurilor
Aplicații continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor intervalului It situaţiile întâlnite -test
Aplicații proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii –algoritmul de - Activitate în -analiza
Evaluare formativă 5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii determinarea a intervalelor perechi cu modului de
pentru verificarea unor rezultate şi pentru de monotonie, ale unei sarcini lucru
identificarea unor proprietăţi functii derivabile diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin -Identificarea si aplicarea - Activitate pe răspunsurilor
aplicarea calculului diferenţial în probleme algoritmului de grupe -verificarea
practice determinarea a intervalelor - Fişe de lucru temei
deconvexitate individuale pentru acasă
(concavitate), eventual si a -culegere -
punctelor de inflexiune, variante verificarea
stant. bacalaureat frontală
- manual
- Activitate
frontală şi pe
grupe

11
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

Săptămâna S16- S17, sem II


Unitatea de învăţare: Recapitulare finala
Nr. ore alocate: 6
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATAR
Limite de funcții 1. Caracterizarea unorCIFICE
funcţii utilizând ReactualizareaE - Lucru pe -observarea
Funcții continue reprezentarea geometrică a unor cazuri cunoştinţelor legate de grupe sistematică a
Funcții derivabile particulare limite de functii, - Fişe de lucru elevilor
Studiul funcțiilor cu ajutorul 2. Interpretarea unor proprietăţi ale funcţii cu continuitate, derivabilitate - Lucru -analiza
derivatelor ajutorul reprezentărilor grafice Reactualizarea individua modului de
Matrice 3..Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cunoştinţelor legate de lucru
- Activitate
Determinanti diferenţial în rezolvarea unor probleme matric, determinanți,
sisteme de ecuații liniare frontală cu scopul aprecierea
Sisteme de ecuaţii liniare 4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, de a analiza răspunsurilor
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor -Identificarea
proprietăţilor operaţiilor cu situaţiile întâlnite -test
proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii - Activitate în -analiza
limite de funcţii
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei funcţii -Explorarea unor situaţii de perechi cu modului de
pentru verificarea unor rezultate şi pentru prelucrare a datelor. sarcini lucru
identificarea unor proprietăţi -Identificarea situaţiilor de diferenţiate aprecierea
6. Determinarea unor optimuri situaţionale prin utilizare a noțiunilor studiate - Activitate pe răspunsurilor
aplicarea calculului diferenţial în probleme -Exerciţii. grupe -verificarea
practice -Utilizarea cunoştinţelor - Fişe de lucru temei
dobândite în rezolvarea de
individuale pentru acasă
exerciţii de fixare şi
consolidare -culegere -
- Modelarea matematică a variante verificarea
unor situaţii practice. bacalaureat frontală
Interpretarea - manual
-proprietăţilor unei funcţii - Activitate
continue sau frontală şi pe
derivabilepentru alegerea grupe
metodei de rezolvare.

12
Prof. Heisu Ancuta
Colegiul National” Ştefan cel Mare" Clasa a XI-a G /Număr ore /săptămână: 3(2 TC+ 1 CD )
Anul şcolar 2017-2018 Disciplina :Matematica

13