Sunteți pe pagina 1din 2

Management în sănătate

XIV/3/2010; pp. 25-26 MANAGEMENT CLINIC

MANAGEMENTUL TERAPEUTIC AL
SINDROMULUI CATATONIC
Stările catatonice apar în diverse afecţiuni psihiatrice sau medicale.
Prof. Dr . Lidia Nica UDANGIU, Spitalul Clinic Benzodiazepinele reprezintă prima linie de tratament în catatonie din
de Urgenţă Al. Obregia Bucureşti, Universitatea începând 1992, datorită unei serii de avantaje: profil de siguranţă bun,
de Medicină şi Medicină Dentară Titu răspuns rapid, uşor de administrat. Alte tipuri de tratatment includ
Maiorescu antipsihotice atipice, agenţi antiglutaminergici, litiu, Lorazepam şi alţi
stimulanţi GABA-A (benzodiazepine, zolpidem) acţionează prin creşterea
Dr. Mona MOLDOVAN, CS III, medic primar activităţii GABA ergice.
sănătate publică SNSPMPDSB
Cuvinte cheie: catatonia, benzodiazepine, antipsihotice
Dr. Costin ROVENŢA, medic rezident Spitalul
Clinic de Urgenţă Al. Obregia Bucureşti
mai mică de 20-30% în stările catatonice din schizofrenie
comparativ cu 83% la pacienţii cu alte etiologii ale
sindromului catatonic. Autorii identifică mai multe cauze
posibile:

C atatonia este un sindrom caracterizat printr-o gamă


variată de tulburări psihomotorii care oscilează fie spre
polul lentorii psihomotorii, fie spre polul excitaţiei
• caracterul cronic, refractar al simptomatologiei
întâlnite în schizofrenie care include adesea
trăsături catonice;
psihomotorii. • lipsa conştientizării relative a anxietăţii.
Stările catatonice apar în contextul unor tulburări
medicale, generale sau psihiatrice. Acest sindrom reprezintă S-au evidenţiat doi factori cu valoare predictivă în
în anumite situaţii, o urgenţă psihiatrică şi o urgenţă vitală din responsivitatea terapeutică, şi anume prezenţa unei
cauza deshidratării, modificărilor severe ale parametrilor anxietăţi intense în timpul episodului catatonic şi existenţa
vitali, infecţiilor intercurente, emboliei pulmonare. [1] unei simptomatologii care include negativism verbal şi
Catatonia se întâlneşte în proporţii variabile în alimentar, mutism si abolirea mişcărilor voluntare.
următoarele entităţi: Un alt studiu clinic efectuat de Yassa în anul 1990 [6]
• 50% în tulburări de dispoziţie; la pacienţii cu catatonie a arătat beneficiile tratamentului
• 20% în schizofrenie; (în câteva ore) cu lorazepam în remisiunea rapidă a
• 20% în condiţii medicale generale sau boli
simptomelor catatonice şi menţinerea efectelor pozitive
neurologice; prin asocierea lorazepamului cu tratamentul antipsihotic.
Administrarea lorazepamului se face intramuscular
• 8% în sindromul de sevraj la benzodiazepine;
începând cu 2 mg, după care se repetă la un interval de 3 ore
• 2% în alte psihoze.
în regim de maxim 3 doze. Durata tratamentului cu
Rosebush (1990) constată în stările catatonice din benzodiazepine se prelungeşte şi după remisiunea stării
bolile somatice o stare de anxietate extremă şi o teamă de catatonice până la instituirea tratamentului specific condiţiei
moarte, factori psihologici care ar putea fi incriminaţi în care a declanşat catatonia. Întreruperea tratamentului cu
declanşarea catatoniei. benzodiazepine poate conduce la reapariţia catatoniei, fapt
O importanţă deosebită trebuie acordată stabilirii care sugerează posibilitatea existenţei sale ca boală de sine
etiopatogeniei sindromului catatonic, care este absolut stătătoare şi nu ca o manifestare a unei boli subdiacente.
necesară în aplicarea tratamentului combinat care se Studiul lui Hawkins 1995 [7] a evidenţiat o rată de
adresează atât simptomatologiei clinice, cât şi condiţiei răspuns la benzodiazepine de aproximativ 80% într-o
medicale generale sau psihiatrice. cercetare efectuată pe 72 pacienţi cu catatonie. Din anul
Frichionne şi colab. [2] au arătat eficienţa unor doze 1992 benzodiazepinele reprezintă prima linie de tratament
reduse de lorazepam, iar McEvoy şi Lohr [3] au obţinut în sindromul catatonic, prin următoarele caracteristici
rezultate bune în stările catatonice cu diazepam. clinice: profilul de siguranţă bun, răspuns rapid şi mod de
În anul 1990, Rosebush şi colab [4] au efectuat un administrare facil. Această terapie prezintă o serie de
studiu clinic pe 140 pacienţi internaţi într-un spital de avantaje comparativ cu terapia electroconvulsivantă, dintre
psihiatrie, cu diagnsoticul de sindrom catatonic cu stupoare care menţionăm:
psihomotorie, cu excitaţie psihomotorie sau ambele. S-a • acţiune rapidă;
folosit tratamentul cu Lorazepam (1-2 mg per os sau • lipsa efectelor secundare cardiovasculare, chiar şi
intramuscular) şi s-a obţinut remisiunea totală şi rapidă a în cazurile de administrare ale dozelor mari;
80% din episoade. • pacientul nu are nevoie de anestezie generală;
In anul 2001, Unqvari şi colab [5] au observat într-un alt • terapia electroconvulsivantă poate constitui o
studiu că terapia cu lorazepam este eficace într-o proporţie stigmatizare pentru pacient şi familie.
25
Management în sănătate
MANAGEMENT CLINIC XIV/3/2010; pp. 25-26

Figura 1. Efectele medicaţiei asupra neurotransmiţătorilor de neuroleptice, poate fi util tratamentul cu


anticolinergice, fapt ce sugerează implicarea
sistemului cholinergic în sindromul catatonic.
Clozapina şi alte antipsihotice de generaţia a doua
au fost dovedite a avea efecte favorabile în
sindromul catatonic întâlnit în psihoze.
Benzodiazepinele pot fi folosite în terapia de
primă linie în tratatmentul stărilor catatonice, mai
ales în forma cu stupoare psihomotorie, indiferent
de etiologie, dar sunt mai puţin eficiente la
pacienţii cu schizofrenie cronică.
În funcţie de tipologia catatoniei, autorii au
recomandat următoarele alternative terapeutice:
[8]
1. Tratamentul asociat cu Quetiapină (25-200mg/
zi) şi lorazepam 5 mg/zi a ameliorat simptomele
catatonice, precum mutismul sau akinesia şi a
îmbunătăţit stereotipiile de mişcare în catatonia
acută din schizofrenie;
2. Asocierea litiului (400-600 mg/zi) la
Adaptat după Brendan T. Carroll, Joseph Lee, Francisco Appiani Primary tratamentul menţionat a produs un răspuns
favorabil în catatonia din tulburarea bipolară;
Între 1995 şi 2005, Carroll şi colab. [8] au realizat un 3. Tratamentul combinat (sertralină 100 mg/zi şi tioridazină
studiu pe 49 de cazuri de catatonie evaluate pe scala Bush- 100 mg/zi) a remis simptomele catatonice (flexibilitate
Francis Rating Scale. 10 dintre cei 49 de pacienţi prezentau ceroasă, atitudini bizare) la pacienţii cu tulburare
schizofrenie cu trăsături catatonice, 4 dintre ei tulburări de depresivă;
dispoziţie bipolare şi unipolare, iar alţi 10 au fost diagnosticaţi 4. Terapia cu memantină 5 mg/zi, lorazepam 5 mg/zi,
cu sindrom catatonic pe fondul unei condiţii medicale quetiapină 200-300 mg/zi a avut un efect benefic în cazul
generale. Tratamentul a inclus: antipsihotice atipice, unei catatonii datorate unei condiţii medicale.
clozapină, lorazepam, bromocriptină, memantină. Sub
Bibliografie
tratamentul medicamentos, la 16 din 49 de cazuri s-au 1. Mc CALL, W.V., MANN, S.C., SHELP, Fe, et al-Fatal
înregistrat îmbunătăţiri funcţionale ale sindromului catatonic. pulmonary embolism in the catatonic syndrome. J Clin
Benzodiazepinele administrate per os (Lorazepam) şi Psychiatry 56:21-25, 1995.
clonazepamul administrat intramuscular s-au dovedit eficiente 2. FRICCHIONE, G.L., CASSEM, N.H., HOOBERMAN, D., et
în 40 din cele 58 de episoade (69%) de sindrom catatonic acut al-Intravenous lorazepam in neuroleptic-induced catatonia. J
asociat cu schizofrenie. Rata de răspuns la benzodiazepine în Clin Psychopharmacol 3:338–342, 1983.
3. McEVOY, J.P., LOHR, J.B.-Diazepam for catatonia. Am J
cazul catatoniei cronice asociate cu schizofrenie a fost cu mult Psychiatry 1984.
mai scăzută decât în cazul catatoniei acute, fapt ce a condus la 4. ROSEBUSH, P.I., HILDEBRAND, A.M., FURLONG, B.G.,
suplimentarea terapeutică cu amantadină, selegină, litiu şi MAZUREK, M.F.-Catatonic syndrome in a general psychiatric
antipsihotice de generaţia a doua. inpatient population: Frequency, clinical presentation, and
Northoff, în anul 1997 [9], a folosit terapia cu response to lorazepam. J Clin Psychiatry.51(9):357-362. 1990.
amantadină intravenos pentru a trata catatonia acută. Alţi 5. UNGVARI, G.S., CHIU, H.F.K., CHOW, L.Y., LAU, B.S.,
TANG, W.K.-Lorazepam for chronic catatonia: a randomized,
autori au constatat developarea unei simptomatologii double-blind, placebo-controlled cross-over study.
psihotice, motiv care a determinat introducerea medicaţiei Psychopharmacology.142(4):393-398, 1999.
antipsihotice. 6. YASSA, R., ISKANDAR, H., LALINEC, M., CLETO, L.-
O altă modalitate de tratament este folosirea amitalului Lorazepam as an Adjunct in the Treatment of Catatonic States:
sodic intravenos care acţionează asupra complexului GABA- An Open Clinical Trial Journal of Clinical
A, care prezintă un situs de legare pentru barbiturice. Spre Psychopharmacology: 10 – 1:66-67, 1990.
7. HAWKINS, J.M., ARCHER, K.J., STRAKOWSKI, S.M., et
deosebire de benzodiazepine, barbituricele acţionează direct al- Somatic treatment of catatonia. Int J Psychiatry Med
asupra receptorului GABA-A, iar gama efectelor secundare 25:345–369, 1995.
este mai mare, în special prin sedare şi depresia centrilor 8. BRENDAN, T.C., JOSEPH, L., FRANCISCO, A., and
respiratorii. CHRISTOPHER, T.- Lorazepam as an Adjunct in the
Lorazepamul şi alţi promotori GABA-A (benzodiazepine, Treatment of Catatonic States: An Open Clinical Trial Primary
zolpidemul) prezintă ca mecanism de acţiune creşterea Psychiatry.17(4):41-47, 2010.
9. NORTHOFF, G., ECKERT, J., FRITZE, J.-Glutamatergic
activităţii GABA. Anticonvulsivantele pot fi utile prin dysfunction in catatonia? : successful treatment of three acute
creşterea activităţii GABA sau prin efecte anti-glutaminergice akinetic catatonic patients with the NMDA-antagonist
uşoare. Există date ce susţin beneficiul carbamazepinei şi amantadine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 62:404–406, 1997.
26 a acidului valproic. În ceea ce priveşte catatonia indusă