Sunteți pe pagina 1din 1

ISJ____________

Nr………./……………………………

Avizat,
Președinte, Comisie centru examen/evaluare/
Director, unitate de învățământ,

Raport de Activitate pentru participarea la examenul de Bacalaureat 2019

Numele şi prenumele prestatorului: ______________________________


PROFESOR__________________________________________________________________________

Nr. și data contractului de prestări servicii:____________________________________________

1.Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare

Nr. Tipul Responsabilități și Activitate prestată Rezultate Obs.


Crt activității sarcini conform obținute /
. conform contractului de materiale
contractului prestări servicii elaborate /
de prestări livrabile
servicii
1. Conform Organizarea Au fost pregatite Perioada de
Consilierea, OMEN4830/30.08.201 examenului de documentele desfășurare a
monitorizarea 8 metodologiei de bacalaureat in CE comisiei/mapele activității a fost
şi evaluarea organizare si Nr. 521, conform de examen pentru 30.06..2019-
cadrelor desfasurare a fisei de atributii probele scrise, s- 13.07.2019.
didactice examenului de au completat
inspectate. bacalaureat 2011, procese-verbale,
OMECTS 4799/2010
borderouri, etc.

2.Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute

Am participat la examenul de Bacalaureat 2019 in calitate de SECRETAR CE NR. _______, am sprijinit


presedintele in organizarea examenului de Bacalaureat 2019 in CE ______ am participat la multiplicarea subiectelor
pentru probele scrise. Au fost printate și listate subiectele pe fiecare probă în parte într-un număr egal cu cel al
candidaților conform procedurii si metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011,
OMECTS 4799/2010.
Am afisat rezultatele initiale si pe cele finale in urma contestatiilor conform procedurii si metodologiei de
organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, OMECTS 4799/2010.

Activitatea a fost realizată conform delegaţiei cu nr.______din _______----.2019.

3.Probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice

Nu au existat probleme în realizarea sarcinilor alocate.

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că
activitățile prestate sunt conforme cu realitatea.
Numele și prenumele prestatorului:

Dată: Semnătură: