Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIE

Prin prezenta, noi primarii actuali din raionul Dondugeni, in


numdr de 11 ceea ce constiuie 50 % din numdrul total de primari
ai raionului Dondugenl, astdzi aducem la cuno$tin!6 urmdtoarea
declaralie precum cI pdrIsim rAndurile PD din Republica
Moldova.

' Acest pas il


facem in temeiul unei decizii comune luate de
cdtre noi pe urmele evenimentelor politice petrecute in !ard.

PDM a degrgadat in fala cetdlenilor. Tot odatd comunic6m,


cd in perioada hecutd am fost limitali la conlucrare cu diferite
organizalli neguvemamentale 9i mai ales cu CALM.

Astdzi, noi prin aceastd declaralie aducem la cunagtifila


tutuor cA maj oritatea primarilor din raionul Dondugeni ne-am
reunit ca sd desronstrim cd suntem o forld gata de a lucra in
continuare pentru binele alegdtorilor nogtri.

Suntem deschigi de a discuta cu orice for!6 politici din


Republica Moldova, fie din Gufuem sau Parlament dar 9i din
afara acestor institulii pentru o conlucrare de viitor.
Dorim sd fim inlelegi, respectali 9i promitem cd vom fi
receptivi la toate lucrurile ce aduc beneficii cetdlenilor nogtri.

24.07.2019

Semndturile primarilor tn numdr de I I se anexeazd.


Lista primarilor raionului Dondu;eni care au semnat

declatalia desPre Pdrisirea rindurilor PD din RM.

Nr. Nu mele, P ren u m ele Primdria Semn4,vr+)


t. Oo-0r+on i go (n^a€u li'rnovct KE-
2. 7z^,' 4 ?.^tt"-"r,,.o -'ia,z".a
3. iffi affizuzauc- t,6eore&n .:7o2*-*
4. Utnt',' "nr*btte y lunlnaa z//2
5. Dth,,ru //rr/,n ! Xafio u< L ".{Zz
6. ;fufue1t "6il'( /,{oz&(r$- (frtu%
' ;. n" GY1;z
7. o u ti t<t- d &uto
13).*'zo- #r'n r,6=-U4-
'nt
< l.tt (t a.r4'
g"=&
8.
9. b"h' ( !i-"\-t t.T"[os.*o.. .4>
10. 412<,-2"..>a >: faeZeZ'
L1-. /k olir, &*'*,/t- { t;,,/z"nz (/
12. "tfuY
r5.
L4.
r).
l-o.
77.
18.
19.
20.
21".
22.

S-ar putea să vă placă și