Sunteți pe pagina 1din 7

MIMSTERUL ECONOMIEI $I INFRASTRUCTURII

Republica Moldova

RAPORT PRELIMINAR
privind
IIWESTIGATIA TEHNICA dE SIGURANTA
a accidentului de avia{ie civild produs in apropierea aerodromului Vadul lui Vodd

Aerostar <Festival > R40F

18.04.2021, 12:43 LT

Chiginlu,2021
Avertizare
Obiectivul investigaliei privind siguranfa avialiei civile este prevenirea producerii accidentelor gi
incidentelor viitoare, prin determinarea cauzelor gi imprejurdrilor care au dus la producerea acestor
evenimente gi stabilirea recomanddrilor necesare pentru imbundtdfirea sigurantei aviafiei civile qi nu are
ca scop stabilirea culpei sau a vinovi{iei.

l.

2.

4.

5.

2t7
APROBAT:
Secretar de Stat al m lui economiei qi infrastructurii
Mihail LUPA$CU

RAPORT PRELIMINAR
de investiga{ie tehnicd a accidentului de aviafie
civild din 1g.04.2021,
produs in apropiere de aerodromul lui vadul
lui vod6, cu implicarea aeronavei de tip Aerostar
<Festival> R40F, nr. de inregistrare 0007

l. INF'ORMATII PRELIMINARE
1.1. Synopsis

Clasificare: Accident aeronautic


Aerostar <Festival > R40F
Nr. de inregistrare:
Nr. de serie:

577,5 KG
Constructorul: Aerostar S.A., Bacdu Romdnia
fara de inregistrare: Republica Moldova

Aerodromul Vadul
18.04.2021 112:43

Despre producerea accidentului aeronautic,


Ministerul Economiei gi Infrastructurii a fost informat de
cdtre Inspectoratul General pentru Situa{ii de
urgenli pe lg aprilie 2027, ora: 12:43 (oralocal[).
in conformitate cu prevederile anexei l3 a convenliei privind avta[iacivild interna{ionali (semnatd la
chicago in 1944), responsabil de organizarea gi desfbgurarea
investiga{iei accidentului aeronautic este
statul pe teritoriul cdruia a fost comis accidentul
aeronautic.
in conformitate cu Articolul 46 dincodul Aerian,
alin. (1) ,,organul central de specialitate in domeniul
a de stat pentru reglementarea;i
aviayia civild. precum si pentru
entelor de aviayie,,.
in cazul in care o aeronavd civild pe teritoriul Republicii Moldova
suferd un accident sau incident,
Ministerul Economiei gi Infrastructurii prin Comisia
a evenimentelor aeronautice (Comisie), cu
tehnicd de siguranli in scopul stabilirii
Investigafia are scopul de a determ ina cauzeleaccidentului
sau incidentului gi de a lua mdsurile necesare
pentru prevenirea unor accidente sau incidente
similare pe viitor. Raportul final privind rezultatele
investigafiei se aprobi de citre ministrul economiei
gi infrastructurii gi se expediaz6 statelor interesate.

3/7
1.2. Istoricul evenimentului
Comisia a reconstituit istoricul accidentulu i pebazadeclaraliilor martorilor gi a celor implica{i.
Cursantul, impreuni cu instructorul, efectuau zboruri de antrenament,
ce constau in ture de pe pisti, de
pe pistd decolare cu direcfia 3500, conform Programului
de instruire in zbor. Dupd a treia aterizare la
zborurile in ture de pistd (intr-o serie de 5 zboruri in ture
de pist6 planificate), decolarea a fost efectuata
rsantul a retras flapsurile gi a redus turalia motorului

unghiului de urcare, echipajul a auziL din nou sunet


de 50 m' Dupd care, instructorul aluat decizta de a face
sau J e--
un viraj lastdnga pentru o aterizarepe calea de
rulare ,,B" n fala acesteia gi o altitudine
de 85 m fafn d control al pistei
cursantul a
indus aeronava lastdnga cu incli
lazbor in orizontald' ^
de la urcare
in timpul virajului, puterea motorului a scdzutbrusc. Instructorul
apreluatcontrolul
coboare brusc botul gi si se incline pe aripa st6ngi,
rupt[, avionul aproape veftical, laovitezdde ll0_
re se afla pe versantul unui deal abrupt, apoi
iv deterioratd, echipajul a ieqit independent
din cabind gi a efectuat acfiuni pentru a preveni un posibil
incendiu al aeronavei gi uscdturilor pddurii.

1.3. Vitimlri corporale


A fost efectuati expertiza medico-lesald.

VAtAmAri corporale

Care au aauzat decesul

1.4. Prejudicierea aeronavei

Aeronava este distrusd in totalitate (nu poate fi supusi restabilirii).


1.5. Alte prejudicieri
Nu sunt.

2. INFORMATII SUPLIMENTARE

2.l.Date despre pilo(i


Pilot (cursant) Sex - feminin
Licenfa Fdri licen,td
Certificat medical Clasa 2 nr. 01 4463 valabil pdnd la 04.03.2026
Experienfa de zbor 2 ore 50 minute

Pilot (instructor) Sex - masculin


Licenta MD CA OI66 CPL (A
A ta
SEP (land) valabil p0nd la 12.05.2022
FI (A) valabil \a30.10.2021
Certificat medical Clasa I nr. 014385 valabil p6nd la 28.07.2021
Experien{i de zbor 5050 ore

2.2. Date despre aeronavi

Fabricantul gi tipul aeronavei SC Aerostar SA <Festival> R40F


ie gi anul fabricatiei 060403 fabricat in anul 2006
Statul gi nr. de identitate RM nr. de identitate 0007
Proprietar Persoana fizicd
Autoriza{ie de zbor Atestat de navigabilitate J\b 0007 valabil pdnd la 24.04.2021
Ore de zbor 2048 ore 09 min
intrelinerea tehnic[ periodici anuald a fost efectu atFt decdtre tehnic ian autorizat corespunzdtor.

2.3. Date meteorologice


vFR, innorat cu nori mij locii gi inalli, plafonul norilor - aproximat iv 4211picioare, vizibilitate orizontald
- peste l0 km, calm.

2.4. Comunicafii
Lipsesc, pentru cd zborurile au fost efectuate la un aerodrom
care nu dispune de o unitate ATS certificatl.

2.5. Date despre aerodrom


Aerodrom nalional necertificat deschis publicului. Apa(ine A.O.
,,Aeroclubului din Chigindu,, din
vadul-lui-Vodd. Altitudinea aerodromului este de 50g picioare/155
m de la nivelul mdrii. Aerodromul
dispune de dou[ piste neasfaltate cu suprafali inierbati:
- 1100 12900 1474 x30 m:
- 1700 B50o 73,6x30m.

3. CONSTATARI
La aceastl etapil, urmare efectulrii investigafiei privind siguranta,
s-a stabilit:
l ' Notificarea privind producerea accidentului cu
implicarea aeronavei Festival R-40F a fost
receplionati de ATS din Republica Moldova, la timp.
2' Primul ajutor a fost acordat de membrii A.o. ,,Aeroclubului din Chigin6u,, din vadul-lui-Vodd
aflali in apropiere, aproximativ in 3 minute de la impactul aeronavei
cu solul.
3' Asisten-ta medicald de urgen{d (Serviciul na{ional tizl aajuns la locul accidentului aproximativ
I I minute maitdrziu.
4. de
,inaproximativl5minute e 12 persoane.
5. me
Notificarea citre ATS Ei Regimentul de Rachete Antiaeriene
6.
a fost depusd de citre operatorul
aeronavei in conformitate cu prevederile cadrului normativ
in visoare.
Situalia ornitologica din zona de zbor a fost simpla.
8. Intre{inerea aeronavei Festival R-40F cu numirul
de inregistr are 0007 a fost efectuatd in
conformitate cu prevederile cadrului normativ in vigoare.
9. Toate sistemele gi componentele aeronavei,
cu exceplia motorului aeronavei, erau funclionale
inainte de impactul cu solul, fbrd obiec{ii cu privire la
functionarea lor din partea echipajului.

517
10. Combustibilul, filtrul decantatator al combustibilului, filtrele-deget de admisie din rezervoarele
de combustibil, rezervoarele de combustibil in sine sunt curate, fhra impurit[fi. Rezervorul de
combustibil din stdnga este deteriorat.
11. La bordul aeronavei erau cel pufin l2 litri de combustibil in momentul accidentului.
12. Conducta de drenaj a rezervorului de combustibil din aripa dreapti are urme de aderenli a
murdariei.
13. Bujiile motorului sunt curate, avdnd plac6 de culoare albd.
14. Lucriri de intrefinere a sistemului de ulei al motorului au fost efectuate cu o zi inainte de zbor:
uleiul este curat, transparent, fbrd impuritdli; nivelul uleiului din rezervorul de ulei se
incadreazd, in limitele admisibile; dopul magnetic al sistemului de ulei - curat; filtrul de ulei
este nou, instalat pe 17 .04.2021 Ei corespunde cerinlelor tehnice;
15. in filtrul de aer a conductei de aer cdtre receiver-ul carburatorului s-au depistat particule de iarbd
de pe pistf,, fiind in stare de funcfionare.
16. Sistemul de rf,cire a motorului (radiator, rezervor de expansiune si rezervor de topping) este in
stare de funcfionare.
17. Elementele sistemului de aprindere fdrd semne vizibile de deteriorare.
18' inregistratorul de satelit GPS instalat la bordul aeronavei R-40F Festival cu numarul de
inregistrare 0007 nu a fost deteriorat; informa{iile inregistrate de acesta in momentul accidentului
s-au pistrat (datele au fost extrase).
19. inregistrdrile de pe camerele video situate in diferite puncte ale aerodromului din Vadul-lui-
Vodd, incepdnd cu 1 8.04.2021, inclusiv gi momentul accidentului, s-au pdstrat.
20. Daunele suferite de aeronavi in urma impactului cu copacii qi solul sunt extrem de semnificative,
aeronava nu poate fi supusd reparafiei.

in cursul acestei etape de investigare a accidentului s-a efectuat:

1. Decriptarea datelor inregistratorului de satelit GPS instalat la bordul aeronavei.


2. Trasarea traiectoriei ultimului zbor al aeronavei conform datelor extrase din inresistratorului de
satelit GPS.
3. Calcule pentru combustibilul r[mas pe aeronava inainte de a 4-a decolare in tur de pistd (in
aceastl serie de zboruri).
4. Analizarea construc{iei rezervoarelor de combustibil ale aeronavei.
5. Analizarea sistemului de drenaj al rezervoarelor de combustibil ale aeronavei.
6. Expertizarea tuturor bujiilor cilindrilor motorului aeronavei.
7. Studierea materialelor video de pe camerele video situate in diferite puncte ale aerodromului
Vadul-lui-Voda din 18.04.2021, inclusiv in momentul producerii accidentului.
8' Expertizarea calitalii resturilor de combustibil din rezervorul din aripa dreapt[.
9. Filmarea locului accidentului folosind UAV (dronn).
10. Audierea martorilor accidentului aeronautic gi a persoanelor care au ajuns primii la locul
accidentului.
I 1. Audierea membrilor echipajului aeronavei.
12. Analizarea deformafiilor qi a deteriordrilor elementelor structurale ale aeronavei, echipamentelor
gi sistemelor sale.
13.Expertizarea integritAtii sistemului de controlal aeronavei- direc{ie, tangaj, roli.
14. Audierea persoanelor responsabile de intre{inerea aeronavei.
15. Examinarea documentelor care confirm efectuarea lucrdrilor de intre{inere a aeronavei.

6t7
4. CONCLUZII
Analtza prelirninard a informaliilor acumulate la aceastd etapa de cbtre Comisie, sugerea zd. cd, o posibili
cauzil a accidentului aeronavei R-40F Festival cu numf,rul de tnregistrare 0007 este o angajare (term.
stall) a aeronavei din viraj cu intrare in spirali abrupti din cauza pierderii puterii motorului.

Investigafia acestui accident este in curs de desfbgurale, Dupa analizarea tuturor materialelor/probelor
obfinute pe parcursul investiga{iei, Cornisia va intocni Ei prezenta Raportul final.

5. RECOMANDARI lN U,ITERIE DE SIGURANTA


1. Toli operatorii aerieni de Aviatie Genelaid si reexamineze:
- limitArile operafionale ale aeronavelor;
- procedura pentru efectuarea calculului de navigalie inainte de fiecare zbor sau serie de zboruri:
- procedura de verificare a volumului de combustibil r[mas in rezervoarele de combustibil ale
aeronavei inainte de fiecare zbor sau serie de zboruri;
- cerinfele Manualului de zbor aI aeronavei pentrlr operalea aeronavei ;i a sisternelor acesteia;
- procedura pentru echipaj la angajare Ei ieEirea din angajare a aeronavei, precum si procedura
pentru neadmiterea angajalii aeronavei in zbor pe orizontald, cAt si intr-un viraj;

2. La deservilea tehnicd planificat[ se \/a atrage atenfie sporita asupra calitdtii amestecului de
carburant aplov izionat in cilin drii ntotoru lr-ri
3. Operatorii de aeronave de Aviafie Ger.rerald, pAna ]a 15.06.2021 rzor intreprinde acfiunile
necesare in vederea calibrarii cantitAlii de combustibil Ei a dispozitivelor de control al consumului
de combustibil la bordul aeronavei in conformitate cu cerin{ele tehnice ale aeronavei.
4. Operatorii aeronavelor R40 Festival sd asigure studierea repetatd a cerinlelor Directivei de
rravigabilitate DN R40F U 201009 O din26.t0.2009.
5. Conducerea A.O. ,,Aeroclubul din Chigindu" din or. Vadul-lui-Vod[ va respecta durata pregdtirii
de zbor pentru pilofii de aeronave ultraugoare motorizate (avion) in conformitate cu cerinteie
cadrului normativ din donteniu.
6. Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova va informa toli operatorii de aeronave
motorizate din Aviatia Genelali despre circumstan{ele acestui accident.

Preqedintele Comisiei :

Ana MIRON

Membrii Comisiei :

Valentin TONCOGLAZ

Alexandru TATAROV