Sunteți pe pagina 1din 3

Gestiune – CURS 11

Chitanța. Nota de intrare-recepție. Bonul de consum. Taxa pe valoare


adăugată

CHITANȚA:

Chitanța este un document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la


casieria societății și pentru înregistrarea în registrul de casă și în evidența contabilă a
operațiunii de încasare sau a celei de plată, după caz.

Aceasta se întocmește în 3 exemplare: 1 pentru beneficiarul mărfii, 1 pentru furnizor și


1 rămâne la chitanțier.

NOTA DE INTRARE (NIR):

Servește ca document pentru recepția bunurilor achiziționate pentru încărcarea în


gestiune și ca document justificativ de înregistrare în contabilitate și este însoțită de
documentul de livrare, respectiv de factura sau avizul de însoțire a mărfii.

RAPORTUL DE GESTIUNE ZILNIC:

Raportul de gestiune zilnic este un document de evidență operativă a gestiunii, în care


se consemnează intrarea în gestiune la preț de vânzare a mărfurilor și ieșirea de marfă prin
vânzarea acestora.

Prin acest document se evidențiază soldul de marfă existent la sfârșit fiecărei zile.
Acesta este folosit pentru confruntarea situației operative a mărfurilor existente în stoc cu
evidența contabilă, respectiv situația scriptică.

Acest document se realizează pe un formular tipizat.

REGISTRUL DE CASĂ:

Registrul de casă este un document tipizat, de evidență, în care se înregistrează toate


operațiunile privind încasările și plățile făcute în numerar din casieria unității.

Acesta se întocmește în 2 exemplare și este un document de confruntare a situației


operative, a încasărilor și a plăților efectuate în numerar.

BONUL DE CONSUM:

Bonul de consum servește ca document de eliberare în consum a materiilor prime și a


materialelor consumabile în vederea obținerii produselor finite preparate în farmacie.
ALTE DOCUMENTE UTILIZATE ÎN EVIDENȚA OPERATIVĂ:

 jurnalul de vânzări;

 jurnalul pentru cumpărături;

 lista de inventariere;

 foaia colectivă de prezență;

 ordinul de deplasare;

 decontul de cheltuieli;

 dispoziția de plasată sau de încasare;

 situațiile financiare anuale;

OPERAȚIUNILE PRIVIND DECONTURILE CU PERSONALUL:

Deconturile cu personalul au ca obiect calculul, înregistrrea la cheltuieli și decontarea


salariilor cuvenite angajaților.

Structural, salariile se clasifică în:

a. salariu tarifar;

b. sporurile și adaosurile pentru condiții deosebite de muncă (sporurile pentru


orele prestate pe timpul nopții, sporurile pentru orele suplimentare de muncă);

c. alte sporuri acordate conducerii (primele, îndemnizațiile pentru concediul de


odihnă, ajutorul de boală, alte îndemnizații și sporuri):

Toate drepturile și sporurile menționate se concretizează în foaia colectivă de prezență


ce stă la baza stabilirii drepturilor salariale cuvenite.

Pentru acordarea drepturilor salariale, angajatorul și angajații datorează către bugetul


de stat și către bugetul asigurărilor o serie de impozite și contribuții.

Contribuțiile datorate de angajator sunt:

 contribuțiile la asigurări sociale, asigurarea de sănătate;

 contribuțiile pentru fonduri de șomaj;

 contribuțiile la fonduri de risc;

 contribuțiile la fondul de concedii medicale;


 contribuțiile datorate angajaților care se realizează prin reunirea dierct la sursă
și sunt: impozitul pe salariu, contribuțiile pentru fondurile de șomaj,
contribuțiile la asigurarea de sănătate și contribuțiile la asigurările sociale;

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ (TVA):

TVA-ul este un impozit indirect datorat la bugetul statului pentru livrarea de bunuri și
prestarea de servicii.

TVA-ul se stabilește prin 2 categorii de operațiuni: netaxabile (scutite de TVA) și


taxabile. În cadrul operațiunilor taxabile se disting 2 cote de taxare: 9% pentru medicamentul
de uz uman și de uz veterinar și 19% pentru celelalte livrări de mărfuri și prestări de servicii.

În practica contabilă se întâlnesc următorii termeni privind înregistrare TVA-ului:

 taxa pe valoare adăugată deductibilă (sumele reprezintă taxa pe valoare


adăugată aferent cumpărăturilor de mărfuri sau servicii);

 taxa pe valoare adăugată colectată (sumele reprezintă taxa pe valoare


adăugată aferent vânzărilor de mărfuuri sau prestări de servicii);

 taxa pe valoare adăugată de plată (rezultă ca diferență între taxa pe valoare


adăugată deductibilă și taxa pe valoare adăugată colectată);

 taxa pe valoare adăugată de recuperat (rezultă atunci când taxa pe valoare


adăugată aferent cumpărăturilor de marfă și servicii este aferent taxei pe
valoare adăugată a vânzării de mărfuri și prestări de servicii).

Termenul de plată a TVA-ului este data de 25 ale lunii următore perioadei raportate.
Suma poate fi datorată lunar sau trimestrial în funcție de cifra de afaceri în anul precedent
perioadei de raportare.