Sunteți pe pagina 1din 60
IV.MISIUNI PE BAZA PROCEDURILOR CONVENITE PRIVIND INFORMAŢIILE FINANCIARE (ISRS 4400) 1. Natura misiunilor pe baza

IV.MISIUNI PE BAZA PROCEDURILOR CONVENITE PRIVIND INFORMAŢIILE FINANCIARE (ISRS 4400)

1. Natura misiunilor pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare

ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare” are o arie largă de aplicare ce include creanţe, datorii, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi, o componentă a situaţiilor financiare, un set complet de situaţii financiare, cheltuielile efectuate în implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite îl constituie efectuarea de către practician a procedurilor ce ţin de natura unui audit la care practicianul, entitatea şi oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit, precum şi raportarea asupra constatărilor efective. Practicianul trebuie să efectueze o misiune pe baza procedurilor convenite în conformitate cu prevederile Codului etic pentru profesioniştii contabili, respectiv trebuie să respecte independenţa şi principiile etice: integritate, obiectivitate, confidenţialitate, competenţa profesională şi atenţia cuvenită, comportament profesional. Spre deosebire însă de o misiune de audit sau de revizuire, independenţa nu este o cerinţă obligatorie în cazul misiunilor privind procedurile convenite. Dar dacă în cazul acestui tip de misiune practicianul se găseşte în afara principiului de independentă, trebuie să menţioneze acest lucru în raportul constatărilor efective.

Definirea termenilor unei misiuni

Practicianul trebuie să se asigure împreună cu reprezentanţii entităţii şi cu celelalte părţi specificate care vor primi copii ale raportului de

1
1
constatări efective, că există o înţelegere clară privind procedurile convenite şi condiţiile misiunii. În ace

constatări efective, că există o înţelegere clară privind procedurile convenite şi condiţiile misiunii. În acest sens, practicianul trebuie să documenteze termenii principali ai misiunii (obiectivele şi aria de aplicabilitate a misiunii, aria de cuprindere a responsabilităţilor practicianului şi forma raportului care trebuie emis) şi ai numirii acestuia într-o scrisoare de misiune (vezi exemplu).

Problemele asupra cărora trebuie să se convină includ următoarele:

Natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o revizuire şi, prin urmare, nu va fi exprimată nici o asigurare

Identificarea informaţiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile agreate

O enumerare a procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri convenite între părţi

Natura, coordonarea şi întinderea procedurilor specifice care trebuie aplicate

Forma anticipată a raportului constatărilor efective

Limitările în distribuirea raportului constatărilor efective la părţile specificate care au convenit asupra procedurilor ce vor fi efectuate deoarece utilizatorii raportului îşi conturează propriile lor concluzii care decurg din raportul constatărilor efective, alte părţi pot interpreta greşit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea procedurilor.

Planificare, documentaţie, proceduri şi probe

efectueze o misiune eficace.

Practicianul

trebuie

planifice

activitatea

astfel

încât

se

2
2
Practicianul trebuie să efectueze procedurile asupra cărora s -a convenit, să documenteze aspectele importante în

Practicianul trebuie să efectueze procedurile asupra cărora s-a

convenit, să documenteze aspectele importante în desfăşurarea misiunii. Probele obţinute trebuie să fie adecvate şi suficiente şi să servească drept bază rezonabilă pentru raportul de constatări efective. Procedurile aplicate în efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor convenite pot include:

Intervievare şi analiză.

Recalculări, comparări şi alte verificări ale corectitudinii calculelor.

Observare

Inspecţie

Confirmare

Potrivit legislaţiei româneşti în vigoare 1 în vederea realizării de către auditorii financiari a unei misiuni de calitate pe baza procedurilor

convenite, probele trebuie să cuprindă :

Întocmirea dosarului de lucru care să conţină documentarea aspectelor importante în furnizarea probelor care susţin raportul de constatări efective

Documentarea în funcţie de natura misiunii pe baza de proceduri convenite, a cerinţele specifice ale fiecărei secţiuni aplicabile si a procedurilor de audit efectuate în conformitate cu Ghidul privind Auditul Calităţii (Secţiunile aplicabile nominalizate de la “D” la “U”)

Copii ale informaţiilor financiare asupra cărora s-a convenit efectuarea misiunii;

Scrisoarea de acceptare a misiunii / Contractul de prestări servicii întocmită conform ISRS 4400

Raportul de constatări efective prezentat conducerii entităţii, întocmit conform ISRS 4400

Documentarea aspectelor legate de independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesionistilor contabili

1 Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăsurate de auditorii financiari

3
3
 În cazul neparticipării unor părţ i beneficiare ale raportului, la stabilirea procedurilor, a documentat

În cazul neparticipării unor părţi beneficiare ale raportului, la stabilirea procedurilor, a documentat auditorul aplicarea unor proceduri alternative, cum sunt:

o

Discutarea procedurilor care trebuie aplicate cu reprezentanţii adecvaţi ai tuturor părţilor implicate

o

Revizuirea corespondenţei relevante cu aceste parţi

o

Trimiterea către aceste părţi a unei schiţe a tipului de raport care va fi emis

Documentarea privind actualizarea cunoasterii generale a activităţii clientului

Întocmirea unui plan de abordare a procedurilor convenite, astfel încât sa efectueze un angajament eficient, conform ISRS 4400

Documentarea discuţiei iniţiale cu clientul pentru prezentarea planificării misiunii

Dacă în urma procedurilor convenite, la efectuarea propriu-zisă a testelor de audit, auditorul financiar foloseste un prag de semnificaţie si o dimensiune a esantionului, atunci auditorul trebuie să prezinte:

descrierea raţionamentului profesional după care au fost stabilite cele doua elemente

o

procentul în care s-a testat soldul contului sau rulajul

o

Utilizarea de către auditor a unui sistem de referenţiere adecvat care permite evidenţa probelor de audit

Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfăsurării activităţii, referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a celui care a efectuat revizuirea)

Declaraţia conducerii, semnată si stampilată de client, pentru asumarea responsabilităţii acesteia pentru realitatea informaţiilor financiare care fac obiectul misiunii pe bază de proceduri convenite, conform ISA 580 „Declaraţii scrise”

Documentarea discuţiilor finale cu clientul privind problemele constatate

în realizarea misiunii privind procedurile convenite

Raportare

Raportul asupra unei misiunii pe baza procedurilor convenite trebuie să descrie cu suficiente detalii scopul şi procedurile convenite ale

4
4
misiunii, pentru a da posibilitatea cititorului să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a activităţii

misiunii, pentru a da posibilitatea cititorului să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a activităţii efectuate (vezi exemplu). Raportul de constatări efective trebuie să conţină 2 :

a. Titlul;

b. Destinatar (de obicei, clientul care angajează practicianul efectueze procedurile agreate);

c. Identificarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra cărora au fost aplicate procedurile convenite;

d. O declaraţie a faptului că procedurile efectuate au fost acelea asupra cărora s-a convenit cu clientul;

e. O declaraţie a faptului că misiunea a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internaţional de Servicii Conexe aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite sau cu standardele şi practicile naţionale relevante;

f. Atunci când este relevant, o declaraţie a faptului că practicianul nu este independent faţă de entitate;

g. Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile agreate;

h. O enumerare a procedurilor specifice efectuate;

i. O descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând suficiente detalii cu privire la erori şi anomaliile găsite;

j. O declaraţie a faptului că procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire şi de aceea nu este exprimată nici o asigurare;

k. O declaraţie a faptului că, dacă auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut apărea alte probleme care ar fi fost raportate;

l. O declaraţie a faptului că raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

m. O declaraţie (dacă este cazul) a faptului că raportul se referă numai la elementele, conturile, posturile sau informaţiile financiare şi nefinanciare specificate şi că acesta nu se extinde asupra situaţiilor financiare ale entităţii considerate în ansamblul lor;

n. Data raportului;

2 IFAC, CAFR - Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică - Audit financiar 2008, Editura IRECSON, 2008

5
5
o. Adresa ; şi p. Semnătura practicianului. 1.Exem plu de raport de constatări faptic e

o. Adresa ; şi

p. Semnătura practicianului.

1.Exemplu de raport de constatări faptice

Consiliului de Administraţie si actionarilor

Raport de constatări faptice

Am efectuat procedurile convenite cu dumneavoastră pentru raportul suplimentar şi enumerate mai jos, cu privire la informaţiile pregătite de conducere în legătură cu contractele/acordurile Societăţii cu entităţile afiliate sau aflate într-o relaţie de dependenţă faţă de Grup, pentru perioada de la 1 ianuarie 2007 până la 31 octombrie 2010 în legătură cu următoarele liste ataşate ca şi anexe la acest raport de constatări faptice pentru verificarea contractelor încheiate de Societate. Conducerea este responsabilă pentru acurateţea şi completitudinea informaţiilor incluse în aceste anexe şi de furnizare a

6
6
tuturor documentelor de fundamentare necesare nouă pentru a efectua procedurile specificate. Misiunea noastră a fost

tuturor documentelor de fundamentare necesare nouă pentru a efectua procedurile specificate. Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaţionale asupra Serviciilor Conexe aplicabile misiunilor de proceduri convenite (ISRS 4400) adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Scopul şi suficienţa procedurilor detaliate a fost convenită cu conducerea şi, prin urmare, acestea sunt responsabilitatea exclusivă a conducerii Societăţii. Procedurle noastre au fost efectuate doar pentru a raporta constatările faptice identificate în urma efectuării procedurilor agreate. Contractul aferent misiunii noastre, datat 9 decembrie 2010 specifică procedurile pe care SC AUDITOR EXPERT SRL, la cererea Societăţii Alfa este în măsură să le efectueze cu privire la aspectele ridicate de Societatea Beta în calitatea sa de acţionar minoritar. Raportăm procedurile şi constatările noastre după cum urmează:

Obţinerea unei liste a contractelor şi a altor informaţii documentare pe care sunt fundamentate contractele în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 octombrie 2010, cu următoarele detalii: numele părţilor, natura contractului (vânzare-cumpărare, schimb, închiriere); data contractului; descriere exhaustivă a contractului, inclusiv şi neexclusiv, descrierea produselor care fac obiectul contractului (dacă privesc unele drepturi de transfer real) sau produsele privind părţile care işi asumă obligaţiile contractuale (de exemplu, contractele de comision); cantitatea vândută/cumpărată; preţul şi o prezentare clară a metodei de plată, aşa cum sunt acestea prezentate în contract; durata contractului; metode de executare a obligaţiilor contractuale, inclusiv termeni şi condiţii de plată, termeni şi condiţii de livrare a produselor, aşa cum sunt menţionate în contract; garanţii şi penalităţi; datorii mutuale; persoanele care au aprobat şi cele care au semnat contractele.

7
7
Cu privire la acest element, am ob ţ inut o lista a contractelor semnata de

Cu privire la acest element, am obţinut o lista a contractelor semnata de conducerea Societăţii. Compararea listei de la punctul de mai sus cu contractele/acordurile încheiate şi raportarea oricăror sume care nu corespund. Cu privire la acest element, am comparat lista contractelor/acordurilor cu contractele/acordurile relevante si constatarea faptului ca nu exista neconcordante intre acestea. Compararea aprobării pentru semnarea acestor contracte/acorduri cu părţile implicate în acest proces şi verificarea că astfel de părţi au fost autorizate de autorităţile competente, cum ar fi Adunarea Genberală a Acţionarilor/ Consiliul Director/ Conducerea Executivă; Am obtinut lista cu semnaturile autorizate in perioada 1 ianuarie

2007 - 31 octombrie 2010 si am verificat ca aceste persoane au fost autorizate sa semneze contractele. Am verificat fiecare contract cu lista persoanelor autorizate sa semneze si am constatat urmatoarele aspecte:

Pentru elementele prezentate in anexa 1 am constatat ca ordinele de cumparare sunt semnate de catre Departamentul Marketing.

Pentru elementele din Anexa 2, am constatat că nu există

semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai Societăţii. Selectarea unui eşantion reprezentativ de 30 de contracte şi efectuarea următoarelor proceduri: obţinerea şi recalcularea cantităţilor vândute/achiziţionate cu facturile relevante şi cu documentele de livrare/achizitie; selectarea unui eşantion de facturi şi de documente de livrare/achizitie pentru fiecare contract selectat şi compararea cu detaliile contractului; identificarea înregistrării facturilor selectate în înregistrările contabile; Pentru elementele verificate nu existat neconcordanţe.

Având în vedere că procedurile de mai sus nu constituie un audit, nu exprimăm nicio asigurare asupra vreunui set de situaţii financiare ale

8
8
Societăţii ca rezultat al acestor proceduri. Prin urmare, prezentul raport se referă doar la documentele,

Societăţii ca rezultat al acestor proceduri. Prin urmare, prezentul raport se referă doar la documentele, elementele sau situaţiilor financiare specificate mai sus şi nu se extinde asupra niciunui set de situaţii financiare luate în întreg sau în parte. În cazul în care am fi efectuat proceduri suplimentare sau în cazul în care am fi efectuat un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale asupra misiunilor de revizuire, este posibil ca alte aspecte să fi ajuns în atenţia noastră, care v-ar fi fost raportate. Activitatea noastră este limitată la procedurile legate de informaţiile financiare prezentate, iar raportul nostru priveşte constatări faptice. Procedurile şi constatările din prezentul raport trebuie citite în contextul scopului pentru care procedurile sunt efectuate, şi prin urmare, nu trebuie luate în considerare individual pentru a forma concluzii. Prezentul raport este adresat conducerii şi acţionarilor Societăţii. Raportul nostru este emis cu scopul exclusiv prezentat în paragrafele de mai sus şi nu este adresar utilizării celor care nu au convenit asupra acestor proceduri sau nu înţeleg suficienţa procedurilor pentru scopul lor.

Auditor financiar, Dragnea Carmen

Bucureşti 20 decembrie 2010

9
9
2.Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune pe baza procedurilor convenite 3 Către Consiliul

2.Exemplu de scrisoare de misiune pentru o misiune pe baza procedurilor convenite 3

Către Consiliul de Administraţie (sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajează auditorul)

Această scrisoare reprezintă o confirmare a înţelegerii noastre privind termenii şi obiectivele misiunii noastre, precum şi a naturii şi limitărilor serviciilor pe care noi le vom furniza. Misiunea noastră va fi condusă în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standarde şi practici naţionale relevante) aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite şi vom indica acest lucru în raportul nostru. Suntem de acord să efectuăm următoarele proceduri şi să vă raportăm constatările efective care rezultă din activitatea noastră:

(Se descrie natura, durata şi întinderea procedurilor care trebuie efectuate, incluzând referiri specifice, acolo unde este cazul, cu privire la identitatea documentelor şi înregistrărilor care trebuie citite, la persoanele care vor fi contactate şi la părţile de la care vor fi obţinute confirmări). Procedurile pe care noi le vom efectua sunt exclusiv pentru a vă sprijini pe dvs. să (se specifică scopul). Raportul nostru nu va fi folosit în nici un alt scop şi este exclusiv pentru informarea dvs. Procedurile pe care noi le vom efectua nu vor constitui un audit sau o revizuire realizate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la standarde şi practici naţionale relevante) şi, în consecinţă, nu va fi exprimată nici o asigurare.

3 IFAC, CAFR - Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică- Audit financiar 2008, Editura IRECSON, 2008

10
10
Aşteptăm în continuare o colaborare deplină cu echipa dvs. şi credem că aceasta ne va

Aşteptăm în continuare o colaborare deplină cu echipa dvs. şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documente şi alte informaţii cerute în legătură cu misiunea noastră. Onorariul nostru, care va fi plătit pe măsură ce activitatea progresează, se bazează pe timpul necesar persoanelor desemnate pentru a îndeplini misiunea, la care se vor adăuga cheltuieli de deplasare. Ratele orare individuale variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa şi aptitudinile cerute. Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a indica faptul că este în conformitate cu înţelegerea dvs. a termenilor misiunii, incluzând procedurile specifice asupra cărora am fost de acord să fie efectuate.

XYZ & Co. S-a luat la cunoştinţă în numele societăţii ABC de către (semnătura) ……………… Numele şi funcţia Data

11
11
3. Exemplu de raport al constatărilor efective în legătură cu datoriile comerciale 4 RAPORT DE

3.Exemplu de raport al constatărilor efective în legătură cu datoriile comerciale 4

RAPORT DE CONSTATĂRI EFECTIVE Către (cei care au angajat auditorul)

Am efectuat procedurile asupra cărora am convenit cu dvs. şi care sunt enumerate mai jos cu privire la datoriile comerciale ale societăţii ABC, aşa cum erau acestea la data de (data), prezentate în programele însoţitoare (care nu sunt prezentate în acest exemplu). Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internaţional de Servicii Conexe (sau se va face trimitere la standarde şi practici naţionale relevante) aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite. Procedurile au fost efectuate exclusiv cu scopul de a vă sprijini pe dvs. în evaluarea validităţii datoriilor comerciale şi sunt rezumate după cum urmează:

1. Am obţinut şi am verificat calculele din balanţa de verificare privind datoriile comerciale la data de (data), aşa cum au fost ele întocmite de către societatea ABC, şi am comparat totalul din balanţă cu cel din Registrul general corespunzător.

2. Am comparat lista ataşată (care nu este prezentată în acest exemplu) a principalilor furnizori şi a sumelor datorate la (data) cu numele şi sumele aferente din balanţa de verificare.

3. Am obţinut declaraţii ale furnizorilor sau am cerut acestora să confirme soldurile datorate la (data).

4. Am comparat aceste declaraţii sau confirmări cu sumele la care ne-am referit la punctul 2. Pentru sumele care nu corespundeau am obţinut o reconciliere din partea societăţii ABC. Pentru reconcilierile obţinute am identificat şi revăzut toate facturile neonorate, efectele comerciale şi cecurile neonorate mai mari decât xxx. Am identificat şi examinat acele facturi şi efecte comerciale primite ulterior, precum şi cecurile plătite ulterior, şi ne- am asigurat că ele trebuie incluse în reconcilieri ca fiind neonorate. Vă raportăm constatările noastre mai jos:

4 IFAC, CAFR - Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică- Audit financiar 2008, Editura IRECSON, 2008

12
12
(a) În ceea ce priveşte punctul 1, am constatat că sum ele totale sunt corecte

(a)

În ceea ce priveşte punctul 1, am constatat că sumele totale sunt corecte şi corespund documentelor justificative.

(b)

În ceea ce priveşte punctul 2, am constatat că sumele comparate corespund.

(c)

În ceea ce priveşte punctul 3, am constatat că există declaraţii ale furnizorilor pentru toate categoriile de furnizori şi confirmă soldurile solicitate.

(d)

În ceea ce priveşte punctul 4, am constatat că sumele corespund sau,

în cazul în care nu corespund, am constatat că societatea ABC a făcut reconcilieri şi că efectele comerciale, facturile şi cecurile neonorate care depăşesc xxx au fost corect incluse în reconciliere, cu următoarele excepţii:

(Detalii ale excepţiilor) Datorită faptului că procedurile de mai sus nu constituie un audit sau o revizuire efectuat(ă) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la standarde şi practici naţionale relevante), noi nu exprimăm nici o asigurare asupra datoriilor comerciale de la (data). Dacă am fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (sau se va face trimitere la standarde şi practici naţionale relevante), alte aspecte care ar fi fost raportate către dvs. ne-ar fi atras probabil atenţia asupra felului de raportare. Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport, este întocmit pentru informarea dvs., şi nu trebuie să fie folosit în oricare alt scop sau să fie distribuit oricăror alte părţi. Acest raport se referă numai la conturile şi elementele specificate mai sus şi nu se extinde asupra nici uneia din situaţiile financiare ale societăţii ABC considerate în ansamblul lor.

Data

AUDITOR

Adresa

13
13

O

Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele

exemplu). De asemenea, auditorul poate întocmi şi o scrisoare de procedurilor convenite (vezi exemplu).

privind termenii şi obiectivele misiunii, precum şi a naturii şi limitărilor auditorul le va furniza.

·

registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante;

·

· Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe;

finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe; 2 . Aplicarea cerinţelor ISRS 4400 în verificarea

2. Aplicarea cerinţelor ISRS 4400 în verificarea cheltuielilor efectuate şi raportării în implementarea proiectelor cu finanţare europeană

misiune efectuată de auditorul financiar asupra proiectelor cu finanţare europeană

constă în verificarea sumelor solicitate spre rambursare de către beneficiar în Cererea de rambursare a cheltuielilor pentru acţiunea finanţată conform termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare, din punct de vedere al realităţii, legalităţii, exactităţii, eligibilităţii şi transmiterea raportului constatărilor factuale beneficiarului cu privire la procedurile agreate aplicate. Deoarece această misiune este o misiune de non-asigurare, auditorul nu furnizează în raport o opinie de audit şi nici nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar îşi formulează propriile concluziile pe baza datelor din raportul auditorului financiar (raportul constatărilor factuale).

Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă obligatorie care să fie respectată în cadrul misiunilor procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul

de independenţă

prevăzute de Codul etic. Serviciile conexe conform ISRE 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind

informaţiile financiare” se furnizează în baza unui contract de prestări servicii (vezi

misiune pe baza

Scrisoarea de misiune reprezintă o confirmare a înţelegerii auditorului cu beneficiarul

serviciilor pe care

Scrisoarea de misiune include termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui contract de grant finanţat de Comunitatea Europeană precum şi procedurile convenite ce vor fi efectuate. Pe parcursul derulării misiunii, auditorul poate utiliza probe de audit cum sunt 5 :

Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al

Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii,

Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii şi rapoartele de evaluare;

· Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă;

· Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc;

· Dovada primirii bunurilor precum documente de expediţie din partea furnizorilor;

· Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea

subcontractorilor;

· Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor

acoperite, consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere;

5 POSDRU 2007-2013 CCII 2007RO051PO001- Cerinţe privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent, octombrie 2009

14
14

Pentru obţinerea de probe adecvate şi suficiente, auditorul aplică

verifica dacă:

- Evidenţele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu

- cheltuielile prezentate în cererea de rambursare corespund din eligibilităţii, acurateţii şi înregistrării, realităţii, clasificare, etc.

1.

Resurse umane

2.

Deplasări/Călătorii

3.

Echipamente şi bunuri

4.

Birou local

5.

Alte costuri, servicii

6.

Proprietăţi Imobiliare şi construcţii montaj

7.

Subtotal costuri directe eligibile

8.

Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute

9.

Total costuri directe eligibile

10. Costuri administrative(indirecte)

11. Total costuri eligibile.

administrative(indirecte) 11. Total costuri eligibile. · Registrele privind personalul, plăţile salariale precum

· Registrele privind personalul, plăţile salariale precum şi contractele aferente, statul de plată a salariilor, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada fixă, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele

responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente, asigurări şi salariul net. Pentru experţi şi/sau personalul din spatiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize şi defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate:

evaluate pe baza preţurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp şi defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.

proceduri pentru a

- Cererea de ramburare a cheltuielilor este conformă cu condiţiile contractului de finanţare;

regulile prevăzute

în contractul de finanţare şi potrivit reglementărilor naţionale aplicabile;

- informaţiile din Cererea de rambursare a cheltuielilor se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului;

- se realizează conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică;

- veniturile Beneficiarului pentru realizarea implementarea proiectului au fost alocate în mod adecvat acţiunii care face subiectul contractului de finanţare şi au fost trecute corect în Cererea de rambursare a cheltuielilor;

punct de vedere al

Cheltuielile prezentate de Beneficiar în Raportul Financiar şi solicitate a fi decontate sunt prezentate, de regulă, sub următoarele capitole de cheltuieli:

În cazul proiectelor finanţate prin Fondul Social European -Programul sectorial- POSDRU se impune auditorului o rată de verificare a cheltuielilor de 100%. Etapa finală a angajamentului auditorului o reprezintă întocmirea Raportul constatărilor factuale. Acest raport este adresat managerului de proiect. Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a Autorităţii de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism Intermediar.

Raportul este compus din raportul propriu zis, detaliile raportului (Capitolul 1- Informaţii despre Contractul de finanţare şi Proiect şi Capitolul 2 -Proceduri efectuate şi constatările efective) şi anexele (Termenii de referinţă, Raportul financiar furnizat de Beneficiar). În cadrul raportului privind constatările factuale, auditorul nu furnizează o opinie de audit şi nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar îşi

15
15

1. Exemplu de contract de prestări servicii (audit)

CONTRACT DE SERVICII nr. 252/25.04.2011

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

între autoritatea contractantă Universitatea Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, prin Popescu Dan, în calitate de achizitor, pe de o parte şi S.C. EXPERT AUDITOR SRL, cu sediul în Str. I.C Brătianu, nr.10, Dumitrescu Cristina, în calitate de prestator, pe de altă parte, având în

resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, a carui beneficiar Curtea de Argeş.

2. Definiţii

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în

d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi

f)

maşinile, utilajele, piesele de schimb şi f) trage propriile concluzii din raportul auditorului asupra

trage propriile concluzii din raportul auditorului asupra Cererii de rambursare a cheltuielilor a Beneficiarului aferente acelui raport.

privind atribuirea

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

nr.15 reprezentată

reprezentată prin vedere Contractul

de Finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea

este Universitatea

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

orice alte bunuri

cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

16
16

3. Interpretare

3.1.

- calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.2.

Termenul "zi" ori

"zile"

sau

orice referire la zile

PARTEA 2: Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de auditare

5. Preţul contractului

5.1.

6. Durata contractului

6.1.

ultimei cereri de rambursare auditate.

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data

7. Executarea contractului

părţi.

8. Caracterul confidenţial al contractului

b) De a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la

De a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la - În prezentul contract, cu excepţia unei

- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la

forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

reprezintă zile

pentru proiectul

POSDRU 100200 în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile

asumate prin prezentul contract,a cărui beneficiar este Universitatea Curtea de Argeş.

- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de

către achizitor, este de 32.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 7.680 lei.

- Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi durează până la

sfârşitul proiectului 24.05.2013 respectiv până la decontarea de către AM-POR a

de 24.05.2013

respectiv până la decontarea de către AM-POR a ultimei cereri de rambursare auditate. Contractul poate fi prelungit dacă ambele părţi sunt de acord.

7.1. - Executarea contractului începe în ziua semnării contractului de către

8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

care are acces

în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi

îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

17
17

9. Documentele contractului

9.1. - Documentele contractului sunt:

înregistrată sub nr.10.04.2011

d) Acte aditionale, dacă există.

e) Anexe la contract, dacă există.

10. Obligaţiile principale ale prestatorului

10.2.

prestare la contractul de servicii.

10.3.

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini achizitor.

11. Obligaţiile principale ale achizitorului

11.1.

prestate în termenul convenit.

11.2.

prestator în tranşe, conform Centralizatorului cantitativ şi valoric

tranşe, conform Centralizatorului cantitativ şi valoric 8.2. - O parte contr actantă va fi exonerată de

8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

a) Propunerea tehnică cuprinsă în oferta înregistrată sub nr. 12.04.2011
b) Propunerea financiară cuprinsă în oferta înregistrată sub nr. 12.04.2011

c) Caietul de sarcini cuprins în Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

10.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul

de prestare prezentat în propunerea tehnică şi în Centralizatorul cu termenele de

- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în

întocmit de către

- Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile

- Achizitorul va efectua plata contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului către

al serviciului şi

Centralizatorului cu termenele de prestare la contractul de servicii, în baza Raportului de

audit şi a facturilor emise de prestator.

11.3. - Plata facturii se va efectua de către achizitor în perioada 24-30 a lunii în care se

face decontarea de către AM-POR a cererii de rambursare auditate, numai într-un cont de Trezorerie.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

18
18

12.1.

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2.

ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01 obligaţiei de plată neachitate.

12.3.

12.4.

acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită denunţării unilaterale a contractului.

12.5.

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţi

încheiat prezentul contract, în situaţia executării necorespunzătoare obligaţiilor asumate de către prestator, beneficiarul îşi rezervă dreptul

PARTEA 3: Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1.

13. G aranţia de bună execuţie a contractului 13.1. - În cazul în care, din vina

- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi

execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% din preţul contractului (fără T.V.A.), pentru fiecare zi de

- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de

zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti

% din valoarea

- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către

una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a

considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune- interese.

- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-

o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă

anulare să nu

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

până la data

– Având în vedere obligaţiile asumate de beneficiar, prin Contractul de

Finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi

e 1.3 “Dezvoltarea

resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, pentru a căror îndeplinire s-a

sau neexecutării de a beneficia de

daune interese din partea prestatorului. Cuantumul daunelor interese va fi calculat în raport de prejudiciul efectiv suferit de către beneficiar, ca urmare a măsurilor aplicate de finanţator.

Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului, exclusiv TVA

care se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

/

/

/

and

Files/lucrulicitatie lucrari ARH%22 l - #Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este egală cu durata contractului. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont de garanţie de bună execuţie la o bancă comercială BCR cont ROBCR23987563820.

19
19

13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de

obligaţia de a notifica pretenţia prestatorului, precizând obligaţiile respectate.

13.3.

13.4.

contractului.

14. Alte responsabilităţi ale prestatorului

14.1.

definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea

14.2.

15. Alte responsabilităţi ale achizitorului

15.1.

16. Recepţie şi verificări

16.1.

15.1. 16. Recepţie şi verificări 16.1. Pe parcursul îndeplinirii contractului , achizitorul

Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze prestatorul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.

bună execuţie, în

limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are

care nu au fost

- Eliberarea garanţiei de bună execuţie se efectuează numai dacă nu s-au ridicat

pretenţii asupra ei. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în

termen de 14 zile de la decontarea de către AM-POR a ultimei cereri de rambursare auditate.

Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a

(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie

asigurării acestora

este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în

conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi

şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din

prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

20
20

17.1.

părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

17.3.

util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare părţilor, prin act adiţional.

17.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu

18. Ajustarea preţului contractului

18.1.

19. Amendamente

19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii

ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii

20. Cesiunea

20.1.

fi prevăzute la data încheierii 20. Cesiunea 20.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea

(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt

posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului,

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

17.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. (2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei

revizui, de comun

- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă

graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp

se face cu acordul

o prelungire a

termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului

sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

contractului, de

a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime

contractului.

- Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile

sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind

garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră

21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21
21

21.3.

21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are

21.5.

celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1.

22.2.

fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de

judecătoreşti din România.

23. Limba care guvernează contractul

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1.

24.2.

confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante

21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a

forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

obligaţia de a

notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să

ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o

perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice

fără ca vreuna

- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva

pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,

către

instanţele

- (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,

trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax, cu condiţia

Părţile au înţeles să încheie astăzi, 25.04.2011 prezentul contract în 3 (trei) exemplare: 1 (unu) exemplar la prestator şi 2 (doua) exemplare la beneficiar.

22
22
PRESTATOR, ACHIZITOR, SC EXPERT AUDITOR SRL ARGEŞ UNIVERSITATEA CURTEA DE Anexa1 la contractul nr.252/25.04.2011 -
PRESTATOR,
ACHIZITOR,
SC EXPERT AUDITOR SRL
ARGEŞ
UNIVERSITATEA
CURTEA DE
Anexa1 la contractul nr.252/25.04.2011 - Centralizatorul cantitativ şi valoric al serviciului
OBIECTUL
CANT.
PRET
VALOARE
VALOARE
TOTAL
UNITAR
LEI
TVA
LEI
(FARA
CU TVA
Audit – La solicitarea primei
cereri de rambursare
1 4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
doua cereri de rambursare
1 4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
treia cereri de rambursare
1 4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
1 4.000
4.000
960
4.960
23
23
patra cereri de rambursare Audit – La solicitarea celei de a cincea cereri de rambursare
patra cereri de rambursare
Audit – La solicitarea celei de a
cincea cereri de rambursare
1
4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
şasea cereri de rambursare
1
4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
şaptea cereri de rambursare
1
4.000
4.000
960
4.960
Audit – La solicitarea celei de a
opta cereri de rambursare
1
4.000
4.000
960
4.960
Total
8
32.000
32.000
7.680
39.680
ACHIZITOR,
UNIVERSITATEA CURTEA DE ARGEŞ
PRESTATOR,
SC EXPERT AUDITOR SRL
Anexa2 la contractul nr.252/25.04.2011 – Centralizator cu termenele de prestare
Nr.
Denumire serviciu
U.M.
Cant.
Termen de
Crt.
prestare
Locul de prestare –
beneficiar
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
1
factuale la I-a cerere de
rambursare
Buc.
1
Autorităţii
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
2
factuale la a II-a cerere de
Buc.
1
Autorităţii
rambursare
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
3
factuale la a III-a cerere de
rambursare
Buc.
1
Autorităţii
contractante
4
Raport privind constatările
Buc.
1
5
zile de la
Universitatea Curtea de
24
24
factuale la a IV-a cerere de rambursare solicitarea Argeş Autorităţii contractante 5 zile de la
factuale la a IV-a cerere de
rambursare
solicitarea
Argeş
Autorităţii
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
5
factuale la a V-a cerere de
rambursare
Buc.
1 Autorităţii
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
6
factuale la a VI-a cerere de
rambursare
Buc.
1 Autorităţii
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
7
factuale la a VII-a cerere de
rambursare
Buc.
1 Autorităţii
contractante
5
zile de la
Raport privind constatările
solicitarea
Universitatea Curtea de
Argeş
8
factuale la a VIII-a cerere
de rambursare
Buc.
1 Autorităţii
contractante
PRESTATOR,
ACHIZITOR,
SC EXPERT AUDITOR SRL
UNIVERSITATEA CURTEA DE ARGEŞ
Exemplu de scrisoare de misiune
SCRISOARE DE MISIUNE
Nr. 264/25.04.2011
Această scrisoare reprezintă o confirmare a înţelegerii noastre privind termenii şi
obiectivele misiunii noastre, precum şi naturii şi limitărilor serviciilor pe care noi le vom

furniza. Misiunea noastră va fi în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Servicii

Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor privind precedurile convenite şi vom indica acest

lucru în raportul nostru.

25
25

1. Proceduri generale,

2. Conformitatea cheltuielilor cu contractul de finanţare,

3. Selectarea cheltuielilor ce vor fi verificate,

3.1. Capitole, subcapitole, articole de cheltuieli,

3.2.Selecţionarea articolelor de cheltuieli,

4. Verificarea cheltuielilor,

4.1.Eligibilitatea cheltuielilor,

4.2. Exactitate şi

înregistrare,

4.3.Clasificarea şi încadrarea cheltuielilor,

4.4. Realitatea – angajarea şi

efectuarea,

4.5.Conformitatea cu regulile de achiziţie,

4.6.Rata de acoperirea acheltuielilor.

5. Verificarea încasărilor proiectului.

Procedurile se întind pe perioada 25.04.2011 - 24.05.2013. Ele au la şi înregistrările contabile privind achiziţiile, plata salariilor şi alte plăţ

au iniţiat contractele, cei care au recepţionat materiale şi lucrări, înregistrările contabile precum şi terţii pentru confirmări externe.

Procedurile pe care noi

le vom efectua sunt exclusiv pentru

a

pe care noi le vom efectua sunt exclusiv pentru a Suntem de acord să efectuăm următoarele

Suntem de acord să efectuăm următoarele proceduri de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de către beneficiarul raportului financiar al proiectului:

şi să vă raportăm constatările efective care rezultă din activitatea noastră.

bază documentele i efectuate pentru

proiectul POSDRU 17900. Pentru efectuarea procedurilor vor fi contactate persoanele care

care au efectuat

pe

dumneavoastră să justificaţi cheltuielile efectuate din fonduri europene. Raportul nostru nu

va fi folosit în nici un alt scop şi este exclusiv pentru informarea dumneavoastră şi a AM POSDRU.

vă sprijini

26
26

legatură cu misiunea noastră.

Auditor financiar,

S-a luat la cunoştinţă

Data

………………………

EXEMPLU DE PLAN DE ACTIVITATE

PLAN DE ACTIVITATE 2011 -2013 aferent proiectului POSDRU 77/1.3/S/17900

că este în conformitate cu înţelegerea dumneavoastră a termenilor misiunii.

cu înţelegerea dumneavoastră a termenilor misiunii . Procedurile pe care noi le vom efectua nu vor

Procedurile pe care noi le vom efectua nu vor constitui un audit sau o revizuire realizate

în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale

privind Misiunile de Revizuire şi, în consecinţă, nu va fi exprimată nicio asigurare.

Aşteptăm în continuare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că

aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documente şi alte informaţii cerute în

Onorariul nostru a fost stabilit în contractul de prestări servicii nr. 252/25.04.2011.

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori pentru a indica faptul

Activităţi (detalii)

Nr de ore

27
27
I. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare - Auditorul
I. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor
contractului de finanţare
- Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor
10
ore
contractului de finanţare prin revizuirea contractului de finanţare şi a
anexelor lui şi alte informaţii relevante, precum şi prin intervievarea
Beneficiarului.
Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale
ale Contractului de Finanţare şi Anexelor contractului de finanţare,
-
care
conţine descrierea acţiunii
II. Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor
solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru acţiune.
65 ore x 3 ani =195
ore
2.1 Proceduri generale
16
ore
2.1.1
Auditorul verifică conformitatea cu condiţiile contractului de
2
finanţare.
2.1.2
Auditorul verifică dacă evidenţele contabile ale Beneficiarului
6
sunt
în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu
regulile contabile din contractul de finanţare.
2.1.3
Auditorul verifică sistemul de contabilitate al Beneficiarului şi
6
înregistrările aferente (ex: balanţa de verificare, înregistrări din
conturile analitice şi sintetice).
2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte
pentru conversiile monedei unde este cazul şi în conformitate cu
legislaţia naţională aplicabilă.
2
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică
Auditorul realizează o revizuire analitică a poziţiilor de cheltuieli şi:
10
ore
- verifică bugetul contractului de finanţare (autenticitatea şi
autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost
prevăzute în bugetul contractului de finanţare.
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu
depăşeşte finanţarea nerambursabilă maximă prevăzută în Contractul
de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de
cheltuieli.
verifică dacă orice amendament la bugetul contractul de finanţare
este în conformitate cu condiţiile pentru astfel de amendamente.
-
2.3 .Categoriile şi tipurile de cheltuieli
10
ore
28
28
Auditorul verifică : - forma şi natura probei suport (de exemplu o plată, un contract,
Auditorul verifică :
-
forma şi natura probei suport (de exemplu o plată, un contract, o
factură etc.) şi modul în care cheltuială este înregistrată (adică
registrul de intrări)
-
in
toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă
(sau
tipul
financiară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de
şi natura acţiunii sau tranzacţiei în cauză.
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli.
2.4 Verificarea cheltuielilor
29
Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă toate excepţiile care rezultă
din această verificare.
-
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care
generează cheltuielile declarate, prin testarea criteriilor.
-
2.4.1
Eligibilitatea costurilor directe
10
Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu termenele
şi condiţiile contractului de finanţare .
Acesta verifică dacă aceste costuri:
sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. În acest sens, auditorul
verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost
asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au fost necesare
-
pentru activităţile şi obiectivele acţiunii. Auditorul verifică mai departe
dacă
dacă
costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant şi
sunt în conformitate cu principiile managementului financiar
riguros, în special cu privire la cost-eficienţă şi cea mai bună utilizare
a banilor.
-
au
fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de
implementare a acţiunii.
sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile,
verificabile şi dovedite cu originalele evidenţelor suport.
-
2.4.2
Acurateţe şi înregistrare
6
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au
fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului şi
dacă
sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport
justificative. Aceasta include o evaluare adecvată şi utilizarea unor
rate de schimb corecte, atunci când este cazul.
2.4.3
Clasificare
3
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au
fost corecte pe categorii.
2.4.4 Realitate (desfăşurare/existenţă)
4
-
Auditorul caută în mod profesional să obţină probe adecvate şi
suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi – dacă este cazul
– şi pentru existenţa activelor.
-
Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru o
tranzacţie sau acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate,
bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un cadru de timp (de
precizat perioada de implementare, pentru care se solicită
rambursarea), la o calitate acceptabilă şi agreată şi la preţuri sau
costuri rezonabile.
29
29
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice - Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziţii
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice
- Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziţii publice se
aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli.
Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de
reguli şi dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile.
4
2.4.6 Costuri administrative (indirecte)
-
2
Auditorul
va
verifica
documentele
justificative
referitoare
la
cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar
III. Recomandari, discutii
2 ore x 3 ani = 6 ore
IV. Rapoarte privind constatările factuale
3 ore x 3 ani = 9 ore
V.Observaţii finale, întâlnirea cu clientul
4 ore
x 3 ani = 12 ore
VI. Raport de conformitate
2
ore x 3 ani = 6 ore
Total nr de ore pe perioada 2011-2013 = 238
S.C Auditor Expert S.R.L
30
30
EXEMPLU DE RAPORT PRIVIND CONSTATARILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN CADRUL
EXEMPLU
DE
RAPORT
PRIVIND
CONSTATARILE
FACTUALE
CU
PRIVIRE
LA
VERIFICAREA
CHELTUIELILOR
EFECTUATE
IN
CADRUL
CONTRACTULUI
DE
FINANTARE POSDRU/77/1.3/S/17900
S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L
Membra a Camerei Auditorilor Fnanciari din Romania
Autorizatia nr 10/2003
Universitatea Curtea de Arges
Stimate Dl. Dinu Mihai – Manager Proiect
In conformitate cu contractul nostru nr.252/25.04.2011 cu Universitatea Curtea de
Arges “Beneficarul” si Specificatiile Tehnice (ST) atasate, va furnizam Raportul Constatarilor
Factuale (“Raportul”), referitor la Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) atasata pe
care ne-ati furnizat-o pentru perioada 25.04.2011-01.09.2011. S-a solicitat realizarea
anumitor proceduri in legatura cu Contractul de finantare POSDRU/77/1.3/S/17900.
Raportul este alcatuit din aceasta scrisoare si detaliile Raportului prevazute in Capitolele 1 si
2.
Obiectiv
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea
cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare semnat intre
dumneavoastra si
„Autoritatea de Management/Organism Intermediar”. Acest lucru a implicat realizarea
anumitor proceduri specifice, ale caror rezultate vor folosi Autoritatii de
Management/Organismului Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza
procedurilor executate noi.
Obiectivul acestui angajament este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele
(cheltuielile) solicitate de Beneficiar in CRC pentru actiunea finantata
de contractul de
finantare au fost efectuate (“realitatea desfasurarii”), sunt exacte (“exactitate”) si eligibile si
transmiterea catre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate.
Eligibilitatea inseamna ca finantarea nerambursabila furnizata a
conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.
fost cheltuita in
Scopul Lucrarii

Angajamentul nostru s-a realizat in conformitate cu:

- Specificaţiile tehnice

31
31

-

realizarea Procedurilor Agreate privind Informatiile Financiare emis

Internationala a Contabililor (‘IFAC) si adoptat de catre CAFR

- Codul Etic emis de catre IFAC. Desi ISRS 4400 prevede ca ind

Sursele Informatiilor

Constatari factuale Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestei verificari se

de beneficiar in Cererea de rambursate a cheltuielilor, iar suma solicitata

Utilizarea acestui Raport

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidentiala a Autoritatii de Management/Organism Intermediar si exclusiv pentru

de Management/Organism Intermediar si exclusiv pentru Standardul International privind Serviciile Conexe

Standardul International privind Serviciile Conexe (‘ISRS’) 4400 Angajamente pentru

de catre Federatia

ependenta nu e o

cerinta pentru angajamentele de proceduri agreate, Autoritatea de Management / Organismul Intermediar solicita ca Auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta prevazute de Codul Etic;

Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in Specificatiile Tehnice pentru acest angajament si am raportat constatarile noastre factuale cu privire la aceste proceduri in capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management si procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar in a evalua daca cheltuielile solicitate de Beneficiar in CRC atasata au fost realizate (“realitatea desfasurarii”), sunt exacte (“exactitate”) si eligibile.

Raportul prevede informatii furnizate de managementul Beneficiarului in legatura cu intrebarile specifice care au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice si contabilitate ale Beneficiarului.

ridica la suma de

202.983,7 lei.Suma mentionata anterior este egala cu suma totala a cheltuielilor raportate

de Beneficiar spre

rambursare, conform contractului de finantare se ridica la suma de 129.300,62 lei, asa cum rezulta din Cererea de rambursare a cheltuielilor din 1.09.2011.

Auditorul a verificat toate categoriile de cheltuieli si tipurile de cheltuieli, exceptand costurile administrative. Detaliile constatarilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate in capitolul 2 al acestui Raport.

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit in obiectivul de mai sus.

a Beneficiarului si scopul transmiterii

catre Autoritatea de Management/Organism Intermediar in conformitate cu cerintele prevazute in articolul 7 alin. (8) din Conditiile Generale si Speciale ale Contractului de finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de

Management/Organism Intermediar pentru alt scop si nici nu poate fi distribuit altor parti. Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor parti care au drepturi reglementate de a-l accesa, in special Comisia Europeana, Oficiul European de Lupta Antifrauda si Curtea Europena a Auditorilor. Acest Raport se bazeaza doar pe Cererea de rambursare a cheltuielilor specificata mai sus si nu se extinde asupra altor declaratii financiare ale Beneficiarului.

32
32

Cu consideratie, S.C. AUDITOR EXPERT SRL

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul 1

Numarul proiectului : POSDRU/77/1.3/S/17900

Beneficiarul: Universitatea Curtea de Argeş

Costul total al proiectului: 4.115.005,7 lei

Valoarea totala eligibila: 4.031.400 lei

Valoare neeligibila : 83.605,7 lei

Manager proiect : Dinu Mihai

Responsabil financiar : Florea Melania

Consilier Juridic : Popescu Dan

Expert pe termen lung : Mai multe persoane pe probleme

Expert pe termen scurt : Mai multe persoane pe probleme

Secretar : Barbu Mihaela

Contabil : Dumitraşcu Alina

Referent Resurse Umane : Tudor Cristina

Achizitor : Nicolae Florin

Resurse Umane : Tudor Cristina Achizitor : Nicolae Florin Informatii privind Contractul de finantare si actiunea

Informatii privind Contractul de finantare si actiunea

Denumirea proiectului: „Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare”

Data de inceput a Proiectului: 25.04.2011

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni

Scopul proiectului: Specializarea economiştilor în practică şi cercetare.

Principalele activitati eligibile ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt: - A0 - Managementul
Principalele activitati eligibile ce vor fi derulate in cadrul proiectului sunt:
-
A0 - Managementul proiectului/echipa de management/ pe toata durata
proiectului;
-
A1 – Elaborarea standardelor specifice anul I
-
A2 – Furnizarea programului de formare de catre expertii programului. Se
deruleaza pe trei module in perioada anul II.
-
A3 – promovare si publicitate, pe toata durata proiectului
-
A4 – Realizarea de studii si analize asupra rezultatelor obtinute in vederea
evaluarii calitatii programului de formare; se desfasoara pe parcursul
intregului proiect
Capitolul 2
Proceduri realizate si constatari factuale
Am realizat procedurile agreate in Specificaţiile Tehnice pentru verificarea cheltuielilor
contractului de finantare in cauza „Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare”
numărul POSDRU/77/1.3/S/17900. Constatarile factuale ale acestor proceduri sunt stabilite
in categoriile de mai jos.
1
Intelegerea eficienta a actiunii si a termenilor si conditiilor Contractului de
finantare
Am inteles suficient termenii si conditiile Contractului de finantare prin strudierea
acestuia si a anexelor sale si alte informatii relevante si prin ancheta
in posesia unei copii a Contractului de finantare original (semnat de
Autoritatea de Management/Organism Intermediar) cu anexele sale.
la Beneficiar. Sunt
catre Beneficiar si
De asemenea am
obtinut si am studiat copia Cerereii de rambursare a cheltuielilor ( Anexa 8 din
Contractul de Finantare).
Am studiat cu atentie deosebita urmatoarele documente: Contractul de finantare,
Conditiile generale si speciale, Anexa I Cererea de finantare,
proiectului, Anexa 3 Acord de parteneriat, Anexa 8 Cererea
Anexa 2 Bugetul
de rambursare a
cheltuielilor, Anexa 11 Raportul tehnico-financiar, Anexa 15 Lista de achizitii publice,
Anexa 16 Evidenta cheltuielilor, Specificatiile tehnice detaliate ale serviciului, Informatiile
cu privire la subiectul verificarii cheltuielilor, Scopul lucrarii – proceduri de realizatle.
2
Proceduri pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de Beneficiar
in Raportul Financiar al actiunii
Analiza documentelor financiar contabile intocmite pentru proiectul:

„Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare” Potrivit OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, Universitatea Curtea de Argeş a intocmit documentele financiar contabile privind acest proiect in conformitate cu aceste reglementari.

2.1Proceduri generale

34
34
Auditarea proiectului „Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare” a avut ca obiect efectuarea
Auditarea proiectului „Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare” a
avut ca obiect efectuarea procedurile asupra carora s-a cazut de acord
privind verificarea
cheltuielilor contractului de finantare incheiat intre Beneficiar si Autoritatea de
management/Organism Intermediar. A implicat efectuarea anumitor proceduri specificate,
rezultatele acestora fiind utilizate de catre Autoritatea de Manangement/Organism
Intermediar pentru a trasa concluzii.
Procedurile pe care le-am efectuat nu constituie un audit sau o
revizuire efectuata
in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale
privind Misiunile de revizuire si in consecinta nu va fi exprimata nici o asigurare.
Procedurile aplicate in efectuarea misiunii privind procedurile
convenite asupra
derularii proiectului „Specializarea tinerilor economişti în practică şi cercetare” prevăzut in
contractul de finantare pentru executie proiecte POSDRU/77/1.3/S/17900
au constat in :
- investigari si analize
- recalculari, comparari si alte verificari ale acuratetei calculelor
- observari
- inspectii.
2.2Conformitatea cheltuielilor cu Bugetul si revizuirea analitica
Legalitatea fondurilor primite:
Potrivit bugetului aprobat situatia fondurilor primite se prezinta astfel:
Valoarea totala a fondurilor pentru Proiect este de 4.115.005,7 lei din care :
a. Valoarea totala eligibila 4.031.400 lei
i. Finantare nerambursabila 3.950.772 lei
ii. Contributia Beneficiarului 80.628 lei
b. Valoarea neeligibila : 83.605,7 lei
In perioada 25.04.2011-01.09.2011 sumele planificate conform
bugetului au fost
defalcate pe perioade intermediare. Aceste sume planificate au fost urmatoarele:
Nr
Costuri directe
Crt
Categorii/subcategorii
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Total
1
Resurse umane
444960
776172
764910
1986042
2
Participanti
7400
686624
716204
1410228
3
Alte tipuri de costuri din care:
65200
188900
204981
459081
Cheltuieli de tip FEDR
48000
150000
136371
334371
4
Total costuri directe (1+2+3)
517560
1651696
1686095
3855351
5
Cheltuieli generale de administratie
52880
53630
69539
176049
6
Valoarea eligibila (4+5) din care:
570440,00
1705326,00
1755634,00
4031400
Activitati transnationale
0,00
444712,00
464084,00
908796
Contributia solicitantului 2% din
7
6
11408,80
34106,52
35112,68
80628
8
Asistenta nerambursabila (6-7)
559031,20
1671219,48
1720521,32
3950772
9
Valoarea neeligibila
11894
34606,6
37105,1
83605,7
10
Valoarea totala (6+9)
582334,00
1739932,60
1792739,10
4115005,7
35
35
Deoarece sumele planificate au fost stabilite defalcat pe perioada celor 3 ani de derulare a
Deoarece sumele planificate au fost stabilite defalcat pe perioada celor 3 ani de
derulare a proiectului am verificat si auditat elementele aferente primului an in functie de
sumele primite din fonduri nerambursabile cat si din contributia Beneficiarului pe perioada
25.04.2011-01.09.2011.
Bugetul din Cererea de rambursare a cheltuielilor (CRC) corespunde cu bugetul
contractului de finantare, iar cheltuielile realizate au fost prevazute in bugetul contractului
de finantare.
Suma totala solicitata la plata de Beneficiar nu depaseste finantarea nerambursabila
maxima prevazuta in art. 3.1 Conditii Generale si Specifice ale contractului de finantare,
precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli.
Fondurile au fost primite de la Autoritatea Contractanta in
baza Cererii de
Prefinantare nr 90/29.04.2011, in suma de 167.709,36 lei in data de 31.05.2011, virata in
contul curent in lei RO22TREZ400000X011111.
In data de 03.05.2011 a fost virata de catre Beneficiar suma
de 25.979,84 lei
reprezentand prefinantarea partenerului 2 din cadrul proiectului si anume Universitatea
Mioveni. In data de 07.06.2011 a fost virata de catre Beneficiar suma de 29.982,43 lei
reprezentand prefinantarea partenerului 3 din cadrul proiectului si anume Universitatea
Slatina. In data de 08.06.2011 a fost virata de catre Beneficiar suma de 29.982,37 lei
reprezentand prefinantarea partenerului 1 din cadrul proiectului si anume Universitatea
Roşiori de Vede.
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare
Cheltuielile solicitate de Beneficiar în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor sunt
prezentate in urmatoarele categorii:
- 1. costuri cu resursele umane
- 2. costuri cu participanti
3. alte costuri, din care cheltuieli de tip FERD fiind evidentiate distinct
Conform bugetului aprobat cheltuielile necesare proiectului au fost planificate si s-au
realizat aproape toate capitolele din buget si anume:
-
CENTRALIZAREA CHELTUIELILOR (BENEFICIAR SI PARTENERI)
EFECTUATE IN CADRUL PROIECTULUI
UNIVERSITATEA
UNIVERSITATEA
UNIVERSITATEA
UNIVERSITATEA
CURTEA DE
ROSIORI DE
MIOVENI
SLATINA
TOTAL
ARGEŞ
VEDE
CHELTUIT
Categorii de ch eltuieli
eligibile
SUME
SUME
SUME
SUME
CHELTUITE
CHELTUITE
CHELTUITE
CHELTUITE
A) Total resurse umane
173419,72
90214,71
29958
28294
24952,94
1.Total cheltuieli cu
personalul
165468
86900
27558
26715
24295,00
1.1. Salarii si asimilate
acestora
165468
86900
27558
26715
24295,00
Salarii
90991
47783
15148
14698
13362
Impozit sal
17325
9099
2885
2797
2544
CASS angajat
7134
3747
1188
1150
1049
CAS angajat
13621
7155
2266
2200
2000
Somaj angajat
648
342
111
100
95
CAS angajator
26979
14170
4492
4356
3961
CASS angajator
6745
3545
1124
1088
988
36
36
Somaj angajator Fond risc si accidente Fond unic de sanatate Varsaminte pt pers cu handicap
Somaj angajator
Fond risc si accidente
Fond unic de sanatate
Varsaminte pt pers cu
handicap neincadrate
644
341
108
101
94
266
139
45
44
38
1108
580
183
181
164
8
0
8
0
0
Total cheltuieli salarii
165468
86900
27558
26715
24295
2.
Total cheltuieli cu
cazarea, transport, diurna
7951,72
3314,71
2399,8
1579
658
Total transport deplasare
4984,58
2521,85
818,26
1092,53
551,94
Total cazare deplasare
2473,14
623,86
1347,54
421,74
80,00
Total diurna deplasare
494,00
169,00
234,00
65,00
26,00
B) Total participanti
0,00
0
0
0
C) Total alte tipuri de
costuri
19118,06
1999
3129,97
1253,80
12735,29
I.
Total costuri directe
eligibile (A+B+C)
192537,78
92213,71
33088
29548,07
37688,23
II.
Cheltuieli generale de
administratie
10580
5392
1472
2186
1530
Salarii
Impozit sal
CASS angajat
CAS angajat
Somaj angajat
CAS angajator
CASS angajator
Somaj angajator
Fond risc si accidente
Fond unic de sanatate
Varsaminte pt pers cu
handicap neincadrate
5800
2950
804
1204
842
1108
567
153
228
160
456
233
63
94
66
872
446
120
180
126
42
22
6
8
6
1722
877
238
357
250
430
220
59
89
62
42
22
6
8
6
15
8
2
3
2
68
34
9
15
10
2
2
0
0
Total cheltuieli salarii
10557
5379
1462
2186
1530
8.2. Utilitati
23
13
10
0
0
III. Total costuri proiect
(I+II)
203117,78
97605,71
34559,77
31734,07
39218,23
IV.
Venituri nete din
proiect
134,08
127
0
7,08
0
V.
Suma ceruta spre
rambursare (III-IV)
202983,70
97478,71
34559,77
31726,99
39218,23
din care costuri activitati
transnationale
Din datele de mai sus se poate constata faptul ca bugetul a fost impartit pe mai multe
capitole si anume:
I. Costuri directe eligibile in suma de 192.537,78 lei astfel:
a) Resurse umane
In cadrul acestui capitol au fost decontate cheltuielille aferente salariilor personalului
implicat in realizarea proiectului pe perioada de implementare a acestuia
cat si contributiile

aferente atat ale angajatului cat si ale angajatorului. Valoarea cheltuielilor realizate este de 165.468 lei din care :

86.900 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre Universitatea Curtea de Argeş

27.558 lei reprezinta sume cheltuita cu salariile de catre Partener 4

26.715 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre Partener 2

37
37
 24.295 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre Partener 3 Sumele cheltuite au
24.295 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre Partener 3
Sumele cheltuite au la baza statele de plata intocmite, pentru care au fost calculate si
virate contributiile legale catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale. Cheltuielile efectuate
cu resursele umane s-au inscris in bugetul aprobat acestea fiind eligibile.
b)
Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
La aceasta categorie s-au efectuat cheltuieli s-a cheltuit suma de 7.951,72 lei din care :
 3.314,71 lei reprezinta suma cheltuita de catre Universitatea Curtea de
Argeş
 2.399,8 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 4
 1.579 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 2
 658 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 3
Cheltuielile efectuate cu cazarea, transportul si diurna s-au înscris in bugetul aprobat,
acestea fiind in totalitate eligibile.
c)
Alte tipuri de costuri
La aceasta categorie s-au efectuat cheltuieli suma de 19.118,06 lei din care:
 1.999 lei reprezinta suma cheltuita de catre Universitatea Curtea de Argeş
 3.129,97 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 4
 1.253,8 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener
2
 12.735,29 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 3
In cadrul acestor costuri sunt prinse cheltuielile aferente managementului de proiect,
cheltuieli de informare si publicitate, cheltuieli de tip FEDR.
Cheltuielile efectuate s-au inscris in bugetul aprobat, acestea fiind in totalitate eligibile.
II. Cheltuieli generale de administratie in suma de 10580 lei astfel:
a)
Costuri de personal
Valoarea acestor cheltuieli realizate este de10.557 lei din care :
 5.379 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre Universitatea
Curtea de Argeş
 1.462 lei reprezinta sume cheltuita cu salariile de catre
Partener 4
 2.186 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre
Partener 2
 1.530 lei reprezinta suma cheltuita cu salariile de catre
Partener 3
Sumele cheltuite au la baza statele de plata intocmite, pentru care au fost calculate si
virate contributiile legale catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale.
b)
Utilitati
La aceasta categorie s-au efectuat cheltuieli in suma de 23 lei din care :
13 lei reprezinta suma cheltuita de catre Universitatea Curtea de Argeş
10 lei reprezinta suma cheltuita de catre Partener 4
Cheltuielile efectuate cu utilitatile s-au inscris in bugetul aprobat.
2.4Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

Au fost verificate eligibilitatea costurilor directe cu termenele si conditiile contractului de finantare, in special cu art 4 din Conditiile Generale si Speciale. Costurile au fost necesare pentru desfasurarea actiunii, au fost asumate pentru scopul propus al actiunii.

38
38

efectuate in suma de 202.983,7 lei sunt cheltuieli eligibile care

2.4.2 Acuratete si inregistrare

Cheltuielile au fost inregistrate corespunzator in sistemul contabil in CRC si sunt sprijinite de evidente adecvate si de documente suport. Cheltuielile au fost inregistrate cu acuratete in sistemul contabil al

financiare care stau la baza acestuia au un caracter real si legal,

romana.

2.4.3

Clasificare

2.4.4 Realitate (desfăşurarea/ existenţa)

Prin examinarea dovezilor muncii efectuate, bunurilor primite sau

realitatea si calitatea cheltuielilor, precum si existenta bunurilor.

2.4.5 Conformitate cu reguli de achiziţii publice

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

publice 2.4.6 Costuri administrative (indirecte) Costurile directe sunt cuprinse in bugetul contractului si

Costurile directe sunt cuprinse in bugetul contractului si sunt in conformitate cu principiile managementului financiar riguros, in special cu privire la cost-eficienta si cea mai buna utilizare a banilor. Costurile sunt inregistrate in conturile Beneficiarului si sunt identificabile, verificabile si dovedite cu originalele evidentelor suport. Au fost selectate si verificate toate cheltuielile pe capitole si din total cheltuieli

sunt conforme cu

principiile managementului financiar, sunt identificabile, verificabile si sustinute de acte si documente justificative originale corespunzatoare.

al Beneficiarului si

Beneficiarului si in

Raportul financiar si includ utilizarea corecta a ratelor de schimb valutar. Documentele

fiind reflectate in

evidentele contabile analitice si sintetice si sunt conforme cu prevederile din legislatia

Toate cheltuielile au fost corect incadrate in capitolele si subcapitolele raportului financiar. Fondurile alocate pentru realizarea proiectului au fost utilizate pe capitolele din buget si pe activitati conform prevederilor proiectului si aprobate de Autoritatea Contractanta.

serviciilor prestate

de o calitate acceptabila si convenita si la preturi sau costuri rezonabile, s-a verificat

Beneficiarul a respectat regulile de achiziţie publică aplicabile tuturor contractelor de finanţare, naţionalitate şi origine.

Avand in vedere Scopul lucrarii proceduri de realizat, nu a fost necesara verificarea documentelor justificative referitoare la cheltuielile administrative(indirecte) declarate de Beneficiar, pentru ca acestea sunt rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza

cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de finantare.

2.5 Verificarea veniturilor actiunii

39
39

10.09.2011

S.C. AUDITOR EXPERT SRL

POSDRU/77/1.3/S/17900

– Specificaţii tehnice detaliate ale serviciului -

Pe parcursul prezentului document, se vor folosi următoarele prescurtări:

Specificaţii Tehnice = ST Fondul European de Dezvoltare Regională = FEDR Cerere de Rambursare a Cheltuielilor = CRC Raportul privind Constatările Factuale = RCF

= CRC Raportul privind Constatările Factuale = RCF Veniturile realizate din activitatea proiectului reprezinta

Veniturile realizate din activitatea proiectului reprezinta dobanda aferenta sumei prefinantarii, acumulata in contul curent in perioada verificata.

Anexa 1 LA RAPORT PRIVIND CONSTATARILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE FINANTARE

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE GRANT FINANŢAT ÎN CADRUL POS DRU (ST)

Prezentul document reprezintă Specificaţiile Tehnice pe care „Beneficiarul” <Universitatea Curtea de Argeş > consimte a îi încredinţa „auditorului” <S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L > activitatea de verificare a cheltuielilor şi raportarea privind contractul de

40
40

În

cazul

în

care

“Autoritatea

de

Management/Organismul

nerambursabilă. Autoritatea de Management/Organismul Intermediar acestui angajament.

Responsabilităţile părţilor cu privire la angajament “Beneficiarul” se referă la organizaţia care primeşte finanţarea

se referă la organizaţia care primeşte finanţarea finanţare nr. 252/25.04.2011 finanţat în cadrul

finanţare nr. 252/25.04.2011 finanţat în cadrul POSDRU/77/1.3/S/17900 “Specializarea tinerilor economişti în practica si cercetare”.

Intermediar” este

menţionată în ST, aceasta se referă la Autoritatea de Management/Organism Intermediar care a semnat contractul de finanţare cu Beneficiarul şi furnizează finanţarea

nu este parte a

nerambursabilă şi

care a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar. Beneficiarul este responsabil pentru furnizarea CRC pentru acţiunea finanţată prin contractul de finanţare şi pentru asigurarea faptului că această CRC poate fi reconciliată adecvat cu sistemul de contabilitate şi înregistrare al Beneficiarului, cu înregistrările de bază şi conturile contabile. Beneficiarul acceptă ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament depinde de Beneficiar şi de partenerii săi dacă este cazul, furnizând acces liber şi total la personalul beneficiarului, la toate informatiile şi înregistrările pe care auditorul le consideră necesare în vederea emiterii raportului său.

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta. Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în aceste ST şi pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport privind Constatările Factuale. Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). Subiectul angajamentului Subiectul acestui angajament este CRC <intermediară> cu privire la contractul de finanţare pentru perioada <25.04.2011-01.09.2011>. Informaţiile, atât financiare cât şi non- financiare, care sunt supuse verificării de către auditor, reprezintă toate informaţiile care fac posibilă verificarea cheltuielilor pretinse de către Beneficiar în CRC, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile. Anexa acestor ST conţine o prezentare generală a informaţiilor cheie a contractului de finanţare şi a acţiunilor în cauză.

1.3 Motivul angajamentului Beneficiarul trebuie să transmită Autorităţii de Management/Organismului Intermediar un RCF realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plăţii solicitante de Beneficiar în conformitate cu articolul 7 al Condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare. Responsabilul cu ordonanţarea cheltuielilor din cadrul AM solicită acest raport

întrucât el realizează plata cheltuielilor solicitate de către Beneficiar, condiţionată în funcţie de acest raport al constatărilor factuale.

1.4 Tipul şi obiectivul angajamentului Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă

41
41

finanţat în cadrul POS DRU. Obiectivul angajamentului este verificarea

Organismul Intermediar obţine asigurarea prin concluziile proprii pe

1.5

1.5.1

Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile

1.5.2 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată

1.5.3 Planificare, proceduri, documentaţie şi probe Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât

1.6 Raportarea

Intermediar să înteleagă natura şi măsura procedurilor realizate de către formatului de raportare ataşat prezentelor ST este obligatorie. 1.7 Alţi termeni

ataşat prezentelor ST este obligatorie. 1.7 Alţi termeni de către auditorul financiar a faptului că sumele

de către auditorul

financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru

acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea

desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit şi nu exprimă o asigurare. Autoritatea de Management/

care le trage din

raportul auditorului financiar asupra CRC a Beneficiarului aferente acelui raport.

Scopul activităţii Auditorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST, cât şi:

-în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”)

financiare emis de

către IFAC şi adoptat de către CAFR; -în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic.

a fost cheltuită în

conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare, aşa cum se solicită la

articolul 1 alin. 4 din Condiţiile Generale şi Speciale ale contractului de finanţare.

să poată realiza o

verificare eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul activităţii – proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi probe care să ateste că lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST.

RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management/Organismului

auditor. Utilizarea

-

42
42

I.

I. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR –anexă la ST 43

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR –anexă la ST

43
43
Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor Numărul de referinţă şi data contractului de
Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor
Numărul de referinţă şi data contractului
de finanţare
POSDRU/77/1.3/S/17900
NR AMPOSDRU: 36901/23.12.2010
Titlul contractului de finanţare
“ Specializarea tinerilor economişti în practică
şi cercetare”
Ţara/Regiunea
Romania
Beneficiarul
Universitatea Curtea de Argeş
Referinţa Cererii de Propuneri de
Proiecte
Baza legală pentru contractul de
finanţare
Data de început a acţiunii
25.04.2011
Data de sfârşit a acţiunii
25.04.2013
Costul total al acţiunii
4.031.400
lei
Suma maximă a finanţării
nerambursabile
3.950.772
lei
Suma totală primită la zi de către
Beneficiar de la Autoritatea de
Management
167.709,36 lei primiti in data de 1.05.2011
Suma totală a cererii de rambursare
intermediară/ finală
129.300,62 lei
Autoritatea de Management/Organism
Intermediar
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
(MMFPS), Directia Generala
Autoritatea de
Management pentru Programul Operational
Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”
denumita in continuare AMPOSDRU, cu sediul
in strada Calea Plevnei, nr 46-48, sector 1,
Bucuresti, Romania
Auditor financiar
SC AUDITOR EXPERT SRL
44
44

II. SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT – anexă la ST

aplica tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia,

Auditorul financiar obţine probe adecvate şi suficiente din aceste

orientarea furnizată de Standardul Internaţional de Audit 500 “Probe de

Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de

prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru

Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind verificarea în

conformitate cu obiectivul şi scopul acestui angajament şi procedurile care trebuie realizate aşa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate

alte verificări de

precizie, observaţii, inspectarea înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea activelor şi obţinerea confirmărilor.

proceduri pentru a

putea elabora un raport al constatărilor factuale. În acest scop, auditorul poate utiliza

audit” şi în special

paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate şi suficiente”. Auditorul exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii şi condiţiile contractului de finanţare

şi ST pentru acest angajament nu sunt suficiente. Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la verificarea cheltuielilor include:

Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante; Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii şi rapoartele de evaluare; Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă;

pontaj, bilete de

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele obţinute, certificatele) etc;

Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor; Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe; Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea subcontractorilor; Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor acoperite, consumul vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere; Registrele privind plăţile salariale şi personalul precum şi contractele aferente , statul de plată a salariilor, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe o perioada fixă, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente, asigurări şi salariul net. Pentru experţi şi/sau personalul din spatiul UE (dacă activitatea este implementată în Europa) analize şi defalcări ale cheltuielilor lunare a muncii prestate:

evaluate pe baza preţurilor unitare pe unitatea cuantificabilă de timp şi defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.

Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor şi practicile din ţara în cauză.

1. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de

45
45

finanţare prin revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor lui

Management/Organism Intermediar) şi a anexelor sale. Auditorul obţine

DRU. Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar.

2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate Raportul Financiar pentru acţiune.

2.1

finanţare.

2.1.2

de finanţare. Scopul este de:

2.1.3

conturile analitice şi sintetice).

2.1.4

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică

-

-

- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de

Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi:

revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi: finanţare Auditorul obţine o înţelegere suficientă a

finanţare Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de

şi alte informaţii

relevante, precum şi prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigură că obţine o copie a originalului contractului de finanţare (semnat de Beneficiar şi de Autoritatea de

şi revizuieşte CRC,

împreună cu toate anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finanţare). Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale Contractului

de Finanţare şi Anexei 1 a contactului de finanţare, care conţine descierea acţiunii. În cazul neconformităţii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanţarea din POS

suficient de clare,

de Beneficiar în

Proceduri generale 2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condiţiile contractului de

Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în

conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul

a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi

a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii.

Auditorul verifică dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de

contabilitate şi înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din

Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru

conversiile monedei, unde este cazul şi în conformitate cu legislatia nationala aplicabila.

verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanţare

(autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanţare.

verifică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea

nerambursabilă maximă prevăzută în articolul 3.1 din Condiţii Generale şi Specifice ale contractului de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli.

finanţare este în

conformitate cu condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanţare) aşa cum se prevede în articolul

12 din Condiţiile Generale şi Speciale ale Contractului de Finanţare.

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categoriile şi tipurile de cheltuieli Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii:

1. Costuri cu resursele umane, 2. Costuri cu participantii, 3. Alte costuri, din care cheltuieli

46
46

cheltuială este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcţie

2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli

Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in

2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe

contractului de finanţare, în special cu articolul 4 din Condiţiile Generale

verifică dacă aceste costuri:

conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special

cu principiile managementului financiar riguros, în special de tip FEDR fiind evidentiate distinct. Categoriile de

de tip FEDR fiind evidentiate distinct. Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma şi natura probei suport (de ex o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care

de tipul şi natura

cheltuielilor şi acţiunilor sau tranzacţiilor de bază. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau finanicară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura acţiunii sau tranzacţiei în cauză.

CRC.

2.4 Verificarea cheltuielilor Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în RCF toate excepţiile care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de

cheltuieli neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepţie cu privire la regulile achiziţiilor, atunci evaluează în ce măsură această excepţie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care generează cheltuielile declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos.

Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu termenele şi condiţiile

si Speciale. Acesta

- sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. In acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au fost necesare pentru activităţile şi obiectivele acţiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant şi dacă sunt în

cu privire la cost-

eficienţă şi cea mai bună utilizare a banilor. - au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acţiunii. - sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi

dovedite cu originalele evidenţelor suport. Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile aşa cum sunt descrise în articolul 3 din Condiţiile Generale si Speciale. În acest sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul comun al MMFPS şi MFP nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de clauzele contractului de finanţare, de instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

2.4.2 Acurateţe şi înregistrare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului şi în CRC şi dacă sunt sprijinite de

evidenţe adecvate şi documente suport justificative. Aceasta include o evaluare adecvată şi utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul.

2.4.3 Clasificare

47
47

2.4.4 Realitate (desfasurare/existenţă)

Auditorul caută în mod profesional să obţină probe adecvate şi

2.4.6 Costuri administrative (indirecte)

verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a prin POSDRU.

înregistrate în evidenţa contabilă a prin POSDRU. Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost corecte pe categorii în CRC.

suficiente privind

verificarea cheltuielilor efectuate şi – dacă este cazul – şi pentru existenţa activelor. Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru o tranzacţie sau acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un

cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită rambursarea), la o calitate acceptabilă şi agreată şi la preţuri sau costuri rezonabile. 2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice Regulile de achiziţie publica aplicabile tuturor contracteleor de finanţare sunt cele nationale. Auditorul financiar examinează ce reguli de achiziţii publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli şi dacă cheltuielile în cauză sunt eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziţii publice, prezinta în RCF natura şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile. Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine cont de ghidul pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice, anexat prezentelor ST.

Auditorul nu va verifica documentele justivicative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de Beneficiar, acestea fiind rambursate in mod automat de catre AM/OI in baza cheltuielilor directe declarate de Beneficiar si verificate de auditor, prin aplicarea ratei forfetare stabilite in Contractul de Finanţare. Totusi, auditorul va verifica incadrarea acestor cheltuieli in procentele ratelor forfetare stabilite de AM/OI prin Contractul de Finanţare. 2.5 Verificarea veniturilor acţiunii Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în

contextul acţiunii au fost alocate în mod adecvat acţiunii care face subiectul contractului de finanţare şi au fost trecute corect în CRC. Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor.Auditorul

proiectului finantat

48
48
EXEMPLU FOAIE DE LUCRU ÎNTOCMITĂ DE AUDITORUL FINANCIAR PENTRU CONFORMITATEA CHELTUIELILOR EFECTIVE CU BUGETUL
EXEMPLU
FOAIE DE LUCRU ÎNTOCMITĂ DE AUDITORUL FINANCIAR PENTRU
CONFORMITATEA CHELTUIELILOR EFECTIVE CU BUGETUL PROIECTULUI FINANŢAT
PRIN POR (PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL), ANEXA NR V
DE FINANTARE
LA CONTRACTUL
Am efectuat o verificare analitica a categoriilor de cheltuieli cuprinse in cererea de
rambursare. Categoriile de cheltuieli din cererele de rambursare corespund cu categoriile
de cheltuieli din bugetul proiectului prevazut in Anexa V la Contractul de finantare.
Cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului, au fost realizate in
conformitate cu prevederile Contractului de finantare, sunt conforme cu
si comunitara si nu depasesc finantarea nerambursabila prevazuta
legislatia nationala
in Contractul de
finantare.
Potrivit Art. 3 al Contractului de finantare, situatia fondurilor se prezinta astfel:
- valoarea totala a fondurilor pentru Proiect este de 863.337,96 lei din care :
a. valoarea totala eligibila 707.960,78 lei din care
i. valoarea eligibila nerambursabila din FEDR : 601.766,66 lei
ii. valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national : 92.034,90
lei
iii. co-finantare eligibila a beneficiarului : 14.159,22 lei
b. valoarea neeligibila estimata inclusiv TVA aferenta acesteia : 21.420 lei
c. valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile : 133.957,18 lei.
In perioada 16.07.2009 – 15.11.2010 sumele planificate conform bugetului nu au
fost defalcate pe perioade intermediare ci doar pe perioada totala a proiectului. Aceste sume
planificate au fost urmatoarele:
Nr
Denumire capitolelor
Cheltuieli
Cheltuieli
TOTAL
TVA
crt
neeligibile
eligibile
1
Cheltuieli
pentru
obtinerea
si
0
0
0
0
amenajarea terenului
2
Cheltuieli
pentru
proiectare
si
18.000
30.337,68
48.337,68
9.057,43
asistenta tehnica
3
Cheltuieli pentru investitii
0
589.842,2
589.842,2
112.070,02
49
49
4 Alte cheltuieli 0 3.659,11 3.659,11 695,23 5 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 32.021,79 32.021,79
4
Alte cheltuieli
0
3.659,11
3.659,11
695,23
5
Cheltuieli diverse si neprevazute
0
32.021,79
32.021,79
6.084,14
6
Cheltuieli
aferente
implementarii
0
52.100,00
52.100,00
9.899,00
proiectului
TOTAL
18.000,00
707.960,78
725.960,78
137.377,18
Deoarece sumele planificate nu au fost stabilite decat pe total proiect am verificat si
auditat elementele pe total in functie de sumele primite din fonduri cat si din contributia
Beneficiarului pe perioada 16.07.2009 – 15.11.2010.
S-a cheltuit pe total suma de 513234,95 lei, TVA 107709,24
lei, din care sunt
cheltuieli eligibile 502014,95 lei TVA 105577,45 lei, cheltuieli neeligibile 11220 lei, TVA
2131,8 lei.
Fondurile au fost cheltuite in conformitate cu termenii si conditiile Contractului de
finantare, conform art. 1 alin (2).
EXEMPLU
FOAIE DE LUCRU ÎNTOCMITĂ DE AUDITORUL FINANCIAR PENTRU VERIFICAREA
CHELTUIELILOR AFERENTE UNUI PROIECT FINANŢAT PRIN POR (PROGRAMUL
OPERAŢIONAL REGIONAL)
Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar in Cererea de rambursare corespund
cu cele din bugetul proiectului.
Tipurile de cheltuieli inregistrate in contabilitate reflecta valoarea contabila a
tranzactiilor de baza indiferent de tipul si natura tranzactiei in cauza.
Conform bugetului aprobat cheltuielile necesare proiectului au fost
realizat conform tabelului atasat :
planificate si s-au
TVA
TVA
Nr
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
Denumire capitole si subcapitole
TVA aferent
Cheltuieli
aferent
Cheltuieli
aferent
crt
neeligibile
eligibile
cheltuieli
eligibile
cheltuieli
neeligibile
cheltuieli
realizate
eligibile
realizate
neeligibil
realizate
e realizate
1
2
3
4
5=3+4
6
1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protectia
1.3
mediului
TOTAL CAPITOL 1
2
Capitolul 2 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
2.1
Studii de teren
1.459,24
1.459,24
277,26
Cheltuieli pentru avize, acorduri
si autorizatii
2.2
667,00
667,00
2.3
Proiecte si inginerie
20.914,00
20.914,00
3.973,66
4489,96
853,09
2.4
Consultanta
6.735,44
6.735,44
1.279,73
6.700,00
1.458,00
2.5
Asistenta tehnica
18.000,00
562,00
18.562,00
3.526,78
50
50
TOTAL CAPITOL 2 18.000,00 30.337,68 48.337,68 9.057,43 11.189,96 2.311,09 0,00 0,00 3 Capitol 3 Cheltuieli
TOTAL CAPITOL 2
18.000,00
30.337,68
48.337,68
9.057,43
11.189,96
2.311,09
0,00
0,00
3
Capitol 3 Cheltuieli pentru investitii
3.1
Constructii si instalatii
280.622,20
280.622,20
53.318,22
280622,2
62307,3
3.2
Dotari de specialitate
309.220,00
309.220,00
58.751,80
158400
30096
11220
2131,8
Achizitionare programe
3.3
informatice
0,00
TOTAL CAPITOL 3
0,00
589.842,20
589.842,20
112.070,02
439022,2
92403,3
11220
2131,8
4
Capitol 4 Alte cheltuieli
4.1
Organizare de santier
4.1
Lucrari de constructii si instalatii
.1
1.403,11
1.403,11
266,59
1225,8
294,2
4.1
.2
Cheltuieli conexe organizarii de
santier
4.2
Cote legale
2.256,00
2.256,00
428,64
TOTAL CAPITOL 4
0,00
3.659,11
3.659,11
695,23
1.225,80
294,20
0,00
0,00
5
Capitol 5 Cheltuieli diverse si nepravazute
Cheltuieli diverse si neprevazute
5.1
32.021,79
32.021,79
6.084,14
TOTAL CAPITOL 5
0,00
32.021,79
32.021,79
6.084,14
6
Capitol 6 Cheltuieli aferente implementarii proiectului
Cheltuieli de publicitate si
6.1
informare
34.100,00
34.100,00
6.479,00
32576,99
6248,86
6.2
Cheltuieli de audit
18.000,00
18.000,00
3.420,00
18000
4320,00
TOTAL CAPITOL 6
0,00
52.100,00
52.100,00
9.899,00
50576,99
10568,86
0
0
I
TOTAL cheltuieli
18.000,00
707.960,78
725.960,78
137.805,82
502.014,95
105.577,45
11.220
2.131,80
Alte cheltuieli neeligibile
II
III
Total general (I+II)
18.000,00
707.960,78
725.960,78
137.805,82
502.014,95
105.577,45
11.220
2.131,80
Din datele de mai sus rezulta ca bugetul a fost impartit pe mai multe capitole si anume:
Capitolul I Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
La acest capitol nu au fost prevazute sume in buget, drept urmare nu s-au efectuat
cheltuieli.
Capitolul II Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Suma bugetata a fost de 48.337,68 lei din care 18.000 lei neeligibil, 30337,68 lei
eligibile, 9.057,43 TVA. Din sumele eligibile prevazute s-a cheltuit suma de 11.189,96 lei,
TVA 2.311,09 lei astfel:
 pentru servicii de consultanta pentru elaborarea analizei cost – beneficiu s-a
intocmit contractul nr 1567/178/17.04.2008 incheiat cu SC CR SRL, in suma de
4489,96 lei, TVA 853,09 lei. In baza acestui contract s-a emis factura nr
90/24.11.2009 in valoare de 4489,96 lei, TVA aferent 853,09 lei. Factura s-a
achitat cu OP nr 55/26.11.2009 in valoare de 4489,96 lei si OP nr
56/26.11.2009, care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de
26.11.2009. La predarea lucrarii „Analiza cost beneficiu” s-a intocmit Procesul
Verbal de predare – primire nr 188/200/19.05.2008
51
51

lei, TVA aferent 570 lei si factura proforma nr 40/14.09.2010

aparate electrocasnice bucatarie s-a intocmit

de 13000, OP nr 13/22.03.2010 in valoare de 2470 lei, OP

Procesul Verbal de punere in functiune nr 12/25.03.2010

expresor cafea nr inventar 308

robot de bucatarie nr inventar 51

storcator fructe nr inventar 54

dulap frigorific nr inventar 302

minifrigider nr inventar 59

masina de spalat vase nr inventar 3083

cuptor cu microunde nr inventar 57

vitrina frigorifica nr inventar 3084

hota de bucatarie nr inventar 58

aspirator praf profesional nr inventar 3085.

58  aspirator praf profesional – nr inventar 3085.  pentru servicii privind managementul proiectului s-a

pentru servicii privind managementul proiectului s-a intocmit contractul nr 2853/373/10.08.2009 incheiat cu SC CR SRL, in suma de 6700 lei, TVA 1273 lei. In baza acestui contract s-a emis factura nr 49/29.10.2009 in valoare de 3000

in valoare de 3700

lei, TVA 888 lei. Facturile s-au achitat cu OP nr 57/17.11.2009 in valoare de 3000 lei si OP nr 44/19.11.2009 in valoare de 570 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 19.11.2009 si OP nr 46/03.11.2010 in valoare de 3720 lei si OP nr 47/09.11.2010 in valoare de 868 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 03.11.2010 . La predarea serviciilor de consultanta pentru managementul proiectului s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr 111/479/29.10.2009 si nr 112/409/14.09.2010. Cheltuielile efectuate cu serviciile de consultanta si cele privind managementul proiectului s-au inscris in bugetul aprobat, acestea fiind in totalitate eligibile.

Capitolul III Cheltuieli pentru investitii Suma bugetata a fost de 589842,20 lei, TVA 112070,02 lei, toata suma fiind eligibila. S- a cheltuit suma de 450242,2 lei, TVA 94535,1 lei din care suma de 11220 lei, TVA 2131,8 lei reprezinta cheltuieli neeligibile, astfel:

pentru furnizarea, respectiv vanzarea/ livrarea si dupa caz instalarea dotari

contractul nr

1003/352/15.03.2010 incheiat cu SC FC SRL, in suma de 52350 lei, TVA 9946,5 lei. In baza contractului s-a emis factura nr 19/16.03.2009 in valoare de 13000

lei, TVA aferent 2470 lei si factura nr 16/24.03.2010 in valoare de 39350 lei,

TVA aferent 7476,5 lei. Facturile s-au achitat cu OP nr 11/22.03.2010 in valoare

21/01.04.2010 in

valoare de 7476,5 lei, OP nr 22/01.04.2010 in valoare de 25376 lei si OP 20/13.04.2010 in valoare de 13974 lei care se regasesc in extrasele de cont cu operatiuni din datele de 22.03.2010, 01.04.2010, 02.04.2010 si 13.04.2010. La predarea , respectiv primirea-receptionarea produselor expresor cafea, robot bucatarie, storcator fructe, dulap frigorific, minifrigider, masina spalat vase, cuptor cu microunde, vitrina frigorifica, hota bucatarie, aspirator praf profesional

s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr 11/353/25.03.2010,

, Nota de intrare

receptie nr 19/26.03.2010 si Fisa mijlocului fix si a obiectului de inventar dupa cum urmeaza :

pentru furnizarea, respectiv vanzarea, livrarea si dupa caz instalarea dotari asistenta sociala s-a intocmit contractul nr 1020/5/15.03.2010 incheiat cu SC EVC SRL, in suma de 33060 lei, TVA 6281,4 lei. In baza contractului s-a emis

52
52

electronic pentru bol, trusa prim ajutor, butelii aragaz s-a

pat mobil nr inventar 39

tensiometrunr inventar 34

stetoscopnr inventar 36

termometrunr inventar 37

trusa prim ajutornr inventar 41

butelii aragaznr inventar 42

s-au achitat cu OP nr 153/22.03.2010 in valoare de

02.04.2010. La predarea, respectiv primirii-receptionarii a inox, masa lucru inox, masa pentru meniu cald s-a intocmit

masa inox nr inventar 3086

masa lucru inox nr inventar 3087

masa pentru meniu cald nr inventar 3087

3087  masa pentru meniu cald – nr inventar 3087 factura nr 100/31.03.2010 in valoare de

factura nr 100/31.03.2010 in valoare de 33060 lei, TVA aferent 6281,4 lei. Factura s-a achitat cu OP nr 25/20.04.2010 in valoare de 33060 lei si OP nr 26/20.04.2010 in valoare de 6281,4 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 21.04.2010. La predarea, respectiv primirea- receptionarea produselor caruciar invalid, pat mobil, tensiometru, stetoscop, termometru, dispozitive pentru mers, elevator electric, scaun toaleta, cantar

intocmit Procesul

Verbal de predare primire nr 113/07/31.03.2010, Procesul Verbal de punere in

functiune nr 123/31.03.2010, Nota de intrare receptie nr. 10/31.03.2010 si Fisa mijlocului fix dupa cum urmeaza:

pentru furnizarea, respectiv vanzarea, livrarea si dupa caz instalarea dotari

cazarmament s-a intocmit contractul nr 108/353/15.03.2010 incheiat cu SC FALC SRL, in suma de 5220 lei, TVA 991,8 lei. In baza acestui contract s-a emis factura nr 29/24.03.2010 in valoare de 5220 lei, TVA aferent 991,8 lei. Factura s-a achitat cu OP nr 11/13.04.2010 in valoare de 5220 lei si OP nr 12/13.04.2010 in valoare de 991,8 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 13.04.2010. La predarea, respectiv primirea- receptionarea produselor s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr 157/354/25.03.2010, Nota de intrare receptie nr. 13/25.03.2010 si Fisa mijlocului fix si a obiectului de inventar.

pentru furnizarea, respectiv vanzarea, livrarea si dupa caz instalarea dotari mobilier s-a intocmit contractul nr 102/11/15.03.2010 incheiat cu SC Miavam SRL, in suma de 54000 lei, TVA 10260 lei. In baza contractului s-au emis facturile nr 26/16.03.2010 in valoare de 13600 lei, TVA aferent 2584 lei si factura nr 31/25.03.2010 in valoare de 40400 lei, TVA aferent 7676 lei. Facturile

13600lei, OP nr

152/22.03.2010 in valoare de 2584 lei, OP nr 229/01.04.2010 in valoare de

48076 lei si OP nr 230/01.04.2010 in valoare de 7676 lei care se regasesc in extrasele de cont cu operatiuni din datele de 22.03.2010, 01.04.2010 si

produselor masa Procesul Verbal de

predare primire nr 1179/15/25.03.2010, Proces Verbal de punere in functiune

nr 1180/25.03.2010,Nota de intrare receptie nr. 12/25.03.2010 si Fisa mijlocului fix dupa cum urmeaza:

pentru furnizarea, respectiv vanzarea, livrarea si dupa caz instalarea dotari echipamente birotica, IT si electronice s-a intocmit contractul nr 1010/4/15.03.2010 incheiat cu SC Soeyx SRL, in suma de 24990 lei, TVA 4748,1 lei. In baza acestui contract s-a emis factura nr 1/31.03.2010 in valoare de 24990 lei, TVA aferent 4748,1lei. Factura s-a achitat cu OP nr

53
53

Calculator nr inventar 3078

Copiator A3/A4 nr inventar 3079

Centrala telefonica nr inventar 3080

Imprimanta color nr inventar 43

Aparate de radio nr inventar 44

Sistem de alarma wireless nr inventar 45

Televizor nr inventar 46

Telefoane nr inventar 47

32750,99 lei si factura nr 0001913/03.09.2010 in valoare de

extrasul de cont cu operatiuni din data de 24.06.2010, OP nr

cofrag si armare nr 6/6.05.2010, Procesul Verbal pentru

nr cofrag si armare nr 6/6.05.2010, Procesul Verbal pentru 233/20.04.2010 in valoare de 24990 lei si

233/20.04.2010 in valoare de 24990 lei si OP nr 234/20.04.2010 in valoare de 4748,1 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 21.04.2010. La predarea, respectiv primirii-receptionarii a produselor calculatoare, imprimanta color, copiator A3/A4, aparate de radio, sistem de alarma wireless, televizor, centrala telefonica, telefoane, antena parabolica s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr 1280/08/31.03.2010, Proces Verbal de punere in functiune nr 1281/31.03.2010, Nota de intrare receptie nr. 18/31.03.2010 si Fisa mijlocului fix si a obiectului de inventar dupa cum urmeaza:

Antena parabolica, suport antena nr inventar 48

pentru executia, finalizarea si intretinerea lucrarii cu denumirea Executie de

lucrari de constructii, s-a intocmit contractul nr 814/23/02.03.2010 incheiat cu SC Tepst SRL, in suma de 281848 lei, TVA 53551 lei. In baza acestui contract s-au emis factura nr 1903/23.06.2010 in valoare de 100840,34 lei, TVA aferent 19159,66 lei, factura 001766/24.08.2010 in valoare de 136462,47 lei, TVA

44545,19 lei, TVA

10690,84 lei. Facturile s-au achitat cu OP nr 317/24.06.2010 in valoare de

2016,81 lei, OP nr 318/24.06.2010 in valoare de 50000 lei care se regasesc in

319/24.06.2010 in

valoare de 48823,53 lei care se regaseste in extrasul de cont cu operatiuni din data de 25.06.2010, OP nr 316/24.06.2010 in valoare de 19159,66 lei care se regaseste in extrasul de cont cu operatiuni din data de 28.06.2010, OP nr 443/31.08.2010 in valoare de 2729,24 lei, OP nr 442/31.08.2010 in valoare de 32750,99 lei, OP nr 444/31.08.2010 in valoare de 133733,23 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 05.11.2010 . S-a intocmit Procesul Verbal de predare primire amplasament nr 1/12.04.2010, Procesul Verbal de trasare a lucrarilor de magazie+depozit alimente, cabina poarta, drumuri si sistematizare verticala nr 2/12.04.2010, Procesul Verbal pentru

verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru fundatii nr 3/27.04.2010, Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru zidarie BCA nr 4/7.05.2010, Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru stalpi-cofrare si armare nr 5/6.05.2010, Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru centuri-

verificarea calitatii

lucrarilor ce devin ascunse pentru planseu lemn si sarpanta nr 7/20.05.2010, Proces Verbal de receptie calitativa a finisajelor interioare si exterioare nr 8/23.06.2010, Proces Verbal de receptie calitativa a invelitorii, a jgheaburilor si burlanelor din tabla nr 9/23.06.2010, Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru strat de balast nr 10/14.05.2010,

54
54

doar in suma de 439022,2 lei, TVA 92403,3 lei, iar diferenta de 11220

meniu cald nu este eligibila, in consecinta nici suma de 11220 lei, TVA eligibila.

334/55/09.09.2009 cu SC IPress SRL, in suma de 1777 lei,

valoare de 1184,66 lei TVA 284,32 lei. Facturile s-au

28.10.2009, OP nr 504/27.10.2010 in valoare de 1468,98 lei

comunicat de presa 1 buc pentru publicare in data

3684/96/20.09.2010.

1 buc – pentru publicare in data 3684/96/20.09.2010. Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce

Procesul Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru stratul de beton nr 11/20.05.2010.

Cheltuielile efectuate cu investitiile s-au inscris in bugetul aprobat, acestea fiind eligibile

lei, TVA 2131,8 o

constituie cheltuielile neeligibile. Conform Ordinului 2392/13.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea

infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, art. 4 alin (1) si alin (4), cheltuiala privind dotarea cazarmanent, antena parabolica si masa pentru

2131,8 lei nu este

Capitolul IV Alte cheltuieli Suma bugetata a fost de 3659,11 lei, TVA 695,23 lei, toata suma fiind eligibila. Cheltuielile efectuate cu investitiile s-au inscris in bugetul aprobat, acestea fiind eligibile doar in suma de 1225,8 lei, TVA 294,2.

Capitolul V Cheltuieli diverse si neprevazute Suma bugetata a fost de 32021,79 lei, TVA 6084,14 lei, toata suma fiind eligibila, dar la acest capitol nu au fost efectuate cheltuieli

Capitolul VI Cheltuieli aferente implementarii proiectului Suma bugetata a fost de 52100,00 lei, TVA 9899,00 lei, toata suma fiind eligibila, si s-a cheltuit suma de 50576,99 lei, TVA 10568,86 lei din sumele eligibile prevazute astfel :

pentru prestarea serviciilor de publicitate s-a intocmit contractul nr

TVA 337,63 lei. In

baza acestui contract s-a emis factura nr 1007171/24.09.2009 in valoare de

592,33 lei, TVA aferent 112,54 lei si factura proforma nr. 358/14.09.2010 in

achitat cu OP nr

490/17.11.2009 in valoare de 592,33 lei care se regaseste in extrasul de cont

cu operatiuni din data de 19.11.2010, OP nr 492/27.10.2009 in valoare de 112,54 lei care se regaseste in extrasul de cont cu operatiuni din data de

care se regaseste

in extrasul de cont cu operatiuni din data de 29.10.2010. La predarea primirea serviciului de publicitate comunicat de presa 1 buc pentru publicare in data

de 23.09.2009 s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr 3605/57/21.09.2009 si la predarea primirea serviciului de publicitate

de 30.09.2010 si

01.10.2010 s-a intocmit Procesul Verbal de predare primire nr

pentru servicii de tiparire si livrare s-a intocmit contractul nr

4038/1152/13.10.2009 cu SC Tipografia SRL, in suma de 22300 lei, TVA 4236 lei. In baza contractului s-a emis factura nr 4129/22.03.2010 in valoare de 22300 lei, TVA aferent 4237 lei. Factura s-a achitat cu OP nr 225/01.04.2010 in valoare de 22300 lei si OP nr 226/01.04.2010 in valoare de 4237 lei care se regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 01.04.2010. La predarea primirea a 2000 brosuri si 2000 pliante s-a intocmit Procesul Verbal de

55
55
predare – primire nr 110/19/22.03.2010, Nota de intrare receptie nr. 16/25.03.2010.  pentru servicii de
predare – primire nr 110/19/22.03.2010, Nota de intrare receptie nr.
16/25.03.2010.
 pentru servicii de proiectare de site-uri www s-a intocmit contractul nr
4054/1159/14.10.2009 incheiat cu SC Tipografia SRL, in suma de 8500 lei, TVA
1615
lei. In baza contractului s-a emis factura nr 4168/29.03.2010 in valoare de
8500
lei, TVA aferent 1615 lei. Factura s-a achitat cu OP nr
228/01.04.2010 in
valoare de 8500 lei si OP nr 227/01.04.2010 in valoare de 1615 lei care se
regasesc in extrasul de cont cu operatiuni din data de 02.04.2010. La predarea
– primirea serviciului de proiectare site-ului s-a intocmit Procesul Verbal de
predare – primire nr 1129/23/22.03.2010.
 pentru servicii de auditare financiara s-a intocmit contractul nr
400/25/12.10.2009 incheiat cu SC Auditor Expert SRL, in suma de 18000 lei,
TVA 3420 lei. In baza contractului s-a emis factura proforma nr
325/15.09.2010 in valoare de 18000 lei, TVA aferent 4320 lei. Factura s-a
achitat cu OP nr 556/08.11.2010 in valoare de 22320 lei care se regaseste in
extrasul de cont cu operatiuni din data de05.11.2010. La predarea – primirea
serviciului de auditare s-a intocmit Procesul Verbal de predare – primire nr
243/11.11.2010.
Cheltuielile efectuate cu serviciile de promovare si publicitate s-au
aprobat, acestea fiind in totalitate eligibile
inscris in bugetul

EXEMPLU

FOAIE DE LUCRU ÎNTOCMITĂ DE AUDITORUL FINANCIAR PENTRU VERIFICAREA ÎNCRUCIŞATĂ A CHELTUIELILOR (Extras de cont – ordin de plata factura - contract) AFERENTE UNUI PROIECT FINANŢAT PRIN POR (PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL)

56
56
Cont RO30TREZ589024680256XXXXX Ordin de Data plata Societate plata explicatie 11/26/2009 545/26.11.09 Resco
Cont RO30TREZ589024680256XXXXX
Ordin de
Data
plata
Societate
plata
explicatie
11/26/2009
545/26.11.09
Resco
4489.96
factura 54/24.11.09 val fara TVA
546/26.11.09
Resco
853.09
f
54/24.11.09 val TVA
11/19/2009
527/17.11.09
Resco
3000
f
42/09.10.09 val fara TVA
526/19.06.09
Resco
570
f
42/09.10.09 val TVA
490/17.11.09
Iress
592.33
f
1071/24.09.09 val fara TVA
3/22/2010
152
MVM
2584
f
26/16.03.10 val TVA
154
Comex
13000
f
49/16.03.10 val fara TVA
151
MVM
13600
f
26/16.03.10 val fara TVA
153
Comex
2470
f
49/16.03.10 val fara TVA
4/1/2010
226/01.04.10
Tipografia
4237
f
4129/22.03.10 val TVA
230/01.04.10
MVM
7676
f
31/25.03.10 val TVA
227/01.04.10
Tipografia
1615
f
4168/29.03.10 val TVA
231/01.04.10
Comex
7476.5
f
56/24.03.10 val TVA
4/13/2010
232
Comex
991.88
f
56/24.03.10 val TVA
230/13.04.10
Comex
13974
f
56/24.03.10 val fara TVA
231
Comex
5220
f
56/24.03.10 val fara TVA
4/21/2010
233
Simex
24990
f
1/31.03.10 val fara TVA
234
Simex
4748.1
f
1/31.03.10 val TVA
236/20.04.10
Evixs
6281.4
f
1016/31.03.10 val TVA
235/20.04.10
Evixs
33060
f
1016/31.03.10 val fara TVA
4/13/2010
232/13.04.10
Comex
991.8
f
56/24.03.10 val TVA
230
Comex
13974
f
54/24.03.10 val fara TVA
231/13.04.10
Comex
5220
f
54/24.03.10 val fara TVA
4/21/2010
233/20.04.10