Sunteți pe pagina 1din 47

Drept civil

Dreptul la actiunea in declararea simulatiei, respectiv la actiunea de partaj nu se prescriu. In


schimb, se prescrie dreptul la actiunea in repararea prejudiciului patrimonial creat prin
incalcarea dreptului la nume.

Succesorii cu titlu particular nu pot conveni, ca regula, mutuus dissensus desfiintarea


contractului prin care autorul lor a dobandit bunul transmis. Acestia nu sunt avanzi cauza fata
de actele incheiate de catre autorul lor dupa dobandirea bunului transmis, realizate in legatura
cu acesta, si nici nu dobandesc toate obligatiile conventionale ale autorului lor, chiar daca sunt
strans legate de bunul dobandit.

Exceptii de la principiul fortei obligatorii: incetarea mandatului din cauza decesului; incetarea
locatiunii din cauza pieirii bunului; suspendarea contractului in caz de forta majora

Contractul prin care o persoana se obliga sa o intretina pe o alta pana la sfarsitul vietii acesteia
din urma, fara a pretinde nimic in schimb, nu este nici un contract aleatoriu (per a contrario
este un contract comutativ), nici un act dezinteresat.

Eroarea asupra obiectului conventiei este acoperibila prin confirmare.

Actiunea in constatarea calitatii de constructor de buna-credinta – imprescriptibila

Actiunea in reparatia unui prejudiciu moral este imprescriptibila sau nu dupa cum reparatia
este nepatrimoniala (e.g. dezmintirea intr-un ziar national) sau patrimoniala (e.g. acordarea de
daune-interese).

Actiunea in constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor poate avea caracter


imprescriptibil (daca se contesta masa bunurilor sau se solicita partajul ca urmare a
neintroducerii in certificat a unei persoane care pretinde ca are calitatea de mostenitor si face
dovada acceptarii in termen).

Creditor (cel in folosul caruira curge prescriptia) pus in intarziere => intreruperea prescriptiei

Actele constitutive/translative – efecte pentru viitor / Actele declarative (actul confirmativ,


tranzactia, acceptarea mostenirii) – efecte si pentru trecut, si pentru viitor

Nulitatea absoluta produce aceleasi efecte cu nulitatea relativa. De asemenea, aceasta poate fi
declarata sau constatata pe cale amiabila si poate produce, in unele cazuri, efecte doar pentru
viitor.
Limitarea dreptului de proprietate prin HJ, in raporturile de vecinatate nu se bazeaza nici pe
angajarea raspunderii delictuale si nu este justificata nici pe idea abuzului de drept.

Dreptul de proprietate privata poate fi dobandit si in alte moduri decat prin acte juridice intre
vii sau pentru cauza de moarte.

In materia executarii prin echivalent a obligatiilor contractuale, in ipoteza intentiei in


neexecutarea obligatiei, creditorul are dreptul atat la repararea prejudiciului previzibil cat si a
celui imprevizibil.

Vanzarea bunului altuia presupune ca bunul ce formeaza obiectul contractului sa fie individual
determinat.

La vanzarea in bloc a mai multe bunuri pentru un pret unic si global, proprietatea se stramuta
cumparatorului la data incheierii contractului.

Interdictia de a ceda locatiunea nu o include si pe cea de a incheia o sublocatiune, insa


interdictia de a incheia o sublocatiune o include pe cea de a ceda locatiunea. De asemenea, in
cazul locatiunii cu durata determinata, mostenitorii locatarului pot denunta contractul in
termen de 60 de zile de la data la care au luat cunostinta de moartea locatarului si existenta
locatiunii.

Orice mandatar este tinut sa dea socoteala despre gestiunea sa si sa remita mandantului tot
ceea ce a primit in temeiul imputernicirii sale, chiar daca ceea ce a primit nu ar fi fost datorat
mandantului. Mai multi mandanti, un singur mandatar => solidaritate intre mandanti

Oferta de donatie nu mai poate fi acceptata dupa decesul destinatarului ei.

Fratele consangvin al tatalui defunctului va primi o cota egala cu fratele bun al mamei
defunctului.

Clauza de renuntare a cumparatorului la dreptul de a invoca prescriptia dreptului vanzatorului


la plata pretului este nula absolut.

Punerea in intarziere a debitorului intrerupe prescriptia, dar numai conditional.

Lipsa cauzei se sanctioneaza cu nulitatea relativa.

Categoriile de avanzi-cauza (6): succesorii universali, succesorii cu titlu universal, succesorii cu


titlu particular, creditorii chirografari, creditorii ipotecari si creditorii privilegiati.

Daca este introdusa de copil/tatal biologic, actiunea in tagada paternitatii este imprescriptibila.
Exceptii de la principiul imprescriptibilitatii drepturilor nepatrimoniale: 1) actiunea in
anulabilitatea casatoriei; 2) actiunea in tagada paternitatii intentata de catre mama copilului
sau sotul acesteia; 3) actiunea in anulabilitatea recunoasterii filiatiei.

Uzucapiunea tabulara se bazeaza pe o posesie utila si de buna-credinta, indiferent de titlul de


dobandire al tertului. Uzucapiunea extratabulara se aplica si in ipoteza altor immobile decat
cele neinscrise in CF.

Dreptul de proprietate publica se poate dobandi, printre altele, prin achizitie publica,
expropriere si transfer din domeniul privat al statului in domeniul public.

Dreptul legal de trecere este o limita legala a dreptului de proprietate, dar se manifesta
intocmai ca un dezmembramant. Acesta este prescriptibil si se poate dobandi si in alte moduri
decat prin HJ sau conventia partilor.

In vederea invocarii rezolutiunii printr-un pact comisoriu de cel mai sever grad, creditorul
trebuie intotdeauna sa emita declaratia unilaterala de rezolutiune. Debitorul nu trebuie pus
intotdeauna in intarziere printr-o notificare. De asemenea, neexecutarea trebuie sa fie
intotdeauna insemnata.

In materia contractului de V-C, pactul de optiune este, de regula, un contract unilateral, dar in
anumite cazuri poate fi un contract sinalagmatic. Promisiunea unilaterala de vanzare nu este in
toate cazurile un contract unilateral. Daca pretul este fictiv, vanzarea este lovita de nulitate
relativa. Vanzarea unei mosteniri se incheie in forma autentica, sub sanctiunea NA.

Cererea prin care proprietarul solicita restituirea in natura a fructelor natural si industrial este
imprescriptibila extinctiv; spre deosebire de cererea prin care se solicita fructele civile sau
contravaloarea fructelor naturale si industriale.

Numai in cazul uzucapiunii imobiliare extratabulare, inscrierea in CF are efect constitutiv. In


cazul celei tabulare, dreptul real este deja inscris in CF, iar uzucapiunea consolideaza retroactive
acest drept, asa incat o noua inscriere in CF este lipsita de sens.

Indiferent de valoarea imobilului, competenta de solutionare in prima instanta a cererii avand


ca obiect inscrierea in CF a dreptului real obtinut prin efectul uzucapiunii extratabulare apartine
judecatoriei in circumscriptia careia este situat imobilul.

Contractul se incheie in momentul si in locul in care acceptarea ajunge la ofertant, chiar daca
acesta nu ia cunostinta de ea din motive care nu ii sunt imputabile.

Sarcina probei unui caz de intarziere de drept a debitorului revine intotdeauna creditorului,
pentru a proteja debitorul de un eventual comportament abuziv al creditorului.
Oferta fara termen adresata unei persoane prezente trebuie acceptata de-ndata/unei persoane
absente trebuie mentinta un termen rezonabil.

Retragerea ofertei/acceptarii – daca retragerea ajunge la destinatar anterior/concomitant cu


oferta/acceptarea

Lipsa discernamantului => nulitate relative

Eroare asumata – riscul de eroare a fost asumat/trebuia sa fie asumat de cel aflat in eroare

Simpla eroare de calcul nu atrage eroare, ci rectificarea. Exceptie: eroare asupra cantiatii,
esentiala pentru incheierea contractului

Termenul de 3 luni pentru executarea contractului in cazul adaptarii pentru eroare

Eroarea provocata in cazul dolului nu trebuie sa fie esentiala.

Violenta poate fi exercitata si de un tert, chiar impotriva persoanelor apropiate celui asupra
caruia se exercita violenta. Temerea poate fi insuflata si prin amenintarea cu exercitarea unui
drept in scopul obtinerii de avantaje injuste.

Violenta / Dol => anulare + daune-interese / mentinere contract + reducerea prestatiei cu


valoarea daunelor-interese

Contractul incheiat de o parte aflata in stare de necesitate nu poate fi anulat decat daca
cealalta parte a profitat de aceasta imprejurare.

Leziunea trebuie sa depaseasca jumatate din valoarea pe care o avea, la momentul incheierii
contractului, prestatia promisa sau executata de partea lezata. Disproportia trebuie sa subziste
pana la data cererii de anulare. Termen de prescriptie (pentru anulare/reducerea obligatiilor) –
1 an de la incheierea contractului (chiar si in cazul opunerii pe cale de exceptie)

Obiectul contractului – determinat si licit; sanctiunea = nulitatea absoluta

Obiectul obligatiei – cel putin determinabil si licit; sanctiunea = nulitatea absoluta

Lipsa cauzei => nulitate relativa

Cauza ilicita/imorala => nulitate absoluta (prestatia primita/executata in temeiul unei astfel de
cauze ramane intotdeauna supusa restituirii, dreptul de restituire apartinandu-i celui care a
efectuat prestatia sau unei alte persoane, potrivit legii)

Prezumtia de existenta a unei clauze valabile


Prezumtia de nulitate relativa (cand natura nulitatii nu este determinata ori nu reiese in chip
neindoielnic din lege)

Partile se invoiesc ca un contract sa fie incheiat intr-o anumita forma (pe care legea nu o cere)
ce nu este respectata => contractul se socoteste valabil

Contractele constitutive sau translative de drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in CF =>
forma autentica; sanctiunea – nulitatea absoluta

Declararea/constatarea nulitatii prin acordul partilor

Instanta este obligata sa invoce din oficiu nulitatea absoluta.

In anumite cazuri expres prevazute de lege, contractul lovit de nulitate absoluta este susceptibil
de confirmare (vointa, expresa sau tacita, de a renunta la dreptul de a invoca nulitatea).

Nulitatea relativa poate fi invocata oricand pe cale de exceptie.

Consimtamant viciat / norme privitoare la capacitatea de exercitiu incalcate => nulitate relative

Contractul este anulat in totalitate in ipoteza in care clauzele nule au fost esentiale. In caz
contrar, contractul se mentine in parte cu inlocuirea de drept a clauzelor nule cu dispozitiile
legale aplicabile.

Contractul refacut va produce efecte doar pentru viitor.

Exceptia confirmarii liberalitatilor lovite de nulitate absoluta

Notificarea de punere in intarziere in vederea confirmarii ori a exercitarii actiunii in anulare in


termen de 6 luni de la notificare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere anularea
contractului

In cazul confirmarii, drepturile dobandite si conservate de tertii de buna-credinta in baza actului


initial nul sau anulabil se mentin.

Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimtamantului prin dol sau violenta nu
implica prin ea insasi renuntarea la dreptul de a cere daune-interese.

Subintelegerea clauzelor obisnuite (nestipulate) intr-un contract

Constituirea si transmiterea drepturilor reale (inclusiv transmiterea proprietatii in contractele


de vanzare-cumparare) – @bunuri determinate (chiar nepredate) -> prin acordul de vointa al
partilor / @bunuri de gen -> prin individualizarea bunurilor

Ca regula, fructele se cuvin dobanditorului bunului de la data transmiterii proprietatii.


Cat timp bunul nu este predat, riscul apartine debitorului obligatiei de predare (vanzatorului),
chiar daca proprietatea a fost deja transferata dobanditorului. Pieire fortuita => vanzatorul
pierde dreptul la contraprestatie (daca a primit-o deja, trebuie sa o restituie)

Creditorul pus in intarziere preia riscul pieirii fortuite a bunului

Instrainari succesive ale unui bun mobil => titular al dreptului va fi considerat cel care a
dobandit cu buna-credinta posesia efectiva a bunului, chiar daca titlul sau este ulterior

Contractele cu executare uno ictu pot fi denuntate unilateral atat timp cat executarea nu a
inceput. Contractele cu executare succesiva pot fi denuntate unilateral si ulterior inceperii
executarii, insa cu respectarea unui termen de preaviz si doar pentru viitor.

Contractul incheiat pe durata nedeterminata poate fi denuntat de oricare dintre parti cu


respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Sanctiune pentru dispozitii contrare – clauza
considerata nescrisa

Pactul de optiune si declaratia de acceptare a optiunii – trebuie incheiate in aceeasi forma


precum contractul proiectat de parti

Neexecutarea promisiunii de a contracta => beneficiarul are dreptul la daune-interese

Transmiterea drepturilor si obligatiilor contractuale ale unei parti decedate catre succesorii
acesteia

Transmiterea drepturilor (uneori si a obligatiilor) contractuale strans legate de un bun catre


succesorii cu titlu particular ai partilor

Nu se prezuma intentia promitentului de a se angaja personal (in cazul promisiunii faptei


altuia).

Beneficiarul stipulatiei pentru altul (cel putin determinabil) dobandeste dreptul de a cere direct
promitentului executarea prestatiei. In cazul in care beneficiarul nu exista la data executarii
promisiunii, stipulatia profita stipulantului, fara insa a agrava sarcina promitentului.

Stipulatia pentru altul poate fi acceptata si dupa decesul stipulantului ori al promitentului.

Daca promitentul are interesul sa execute stipulatia, este necesar si acordul sau (alaturi de cel
al stipulantului) pentru revocarea acesteia.

Cand pretind ca simulatia are caracter ilicit, partile pot proba si ele simulatia cu orice mijloc de
proba.

Nu poate exista simulatie in cazul actelor juridice nepatrimoniale.


Actul juridic unilateral este supus comunicarii. Din momentul in care comunicarea ajunge la
destinatar, actul unilateral produce efecte, chiar daca acesta nu a luat cunostinta de aceasta din
motive care nu ii sunt imputabile.

Actiunea privind apararea unui drept nepatrimonial – imprescriptibila

Daca prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exercitiul sau nu poate fi limitat in
timp => dreptul la actiune este imprescriptibil

Actiunea in constatarea (existentei/inexistentei unui drept, nulitatii absolute, NA a certificatului


de mostenitor) – imprescriptibila

Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principal nu atrage si stingerea dreptului la


actiunea ipotecara => creditorul ipotecar va putea urmari doar bunurile ipotecate, in limita
valorii acestor bunuri (exceptie: dobanzile si penalitatile)

Prescriptia nu opereaza de plin drept si nu poate fi invocata din oficiu.

Nu poate renunta la prescriptive cel lipsit de capacitatea de a instraina ori de a se obliga.

Prescriptia nu este conditionata de buna-credinta a celui care o opune.

Prescriptia poate fi invocata numai in prima instanta, fie prin intampinare, fie cel mai tarziu la
primul termen la care partile sunt legal citate.

Pot fi modificate: durata prescriptiei (min. 1 an – max. 10 ani; max. 20 ani pentru termenele de
10+ ani), cauzele de suspendare, cauzele de intrerupere [exceptii: drepturile la actiune de care
partile nu pot sa dispuna; actiunele derivate din contractele de adeziune, asigurare, cu
consumatorii]

Declararea de catre parti a unei actiuni ca fiind prescriptibila ori imprescriptibila, contrar
dispozitiilor legale => clauza nula absolut

Actiunile cu privire la drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu
sunt supuse altui termen de prescriptie se prescriu in 10 ani (e.g. dreptul de ipoteca).

Asigurare/reasigurare/intermediari – termen de prescriptie de 2 ani

Termen de prescriptie de 1 an in cazul diverselor profesii si meserii (e.g. profesori, artisti,


medici, avocati, mestesugari, hotelieri, ingineri, arhitecti), in cazul restituirii sumelor incasate
din vanzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai avut loc, precum si in cazul actiunea
indreptata impotriva transportatorului de bunuri.
Repunerea in termenul de prescriptie – presupune 1) motive temeinice; 2) exercitarea dreptului
de actiune in cel mult 30 de zile de cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor
care au justificat depasirea termenului de prescriptie

Prescriptia dreptului la actiune in repararea unei pagube care a fost cauzata printr-o fapta ilicita
incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat 1) paguba,
cat si 2) pe cel care raspunde de ea. Idem actiunea in restituire intemeiata pe imbogatire fara
justa cauza, plata nedatorata sau gestiune de afaceri

Termen de prescriptie vicii ascunse – lucrare (alta decat o constructie) 1 an / constructie 3 ani

Suspendarea prescriptiei: intre soti; intre creditor si debitor cat timp acesta din urma ascunde
existenta datoriei sau exigibilitatea acesteia; fata de creditorii/mostenitorii defunctului cat timp
mostenirea nu a fost acceptata

Prescriptie mai mare de 6 luni + Suspendare => dupa incetarea suspendarii, e necesar sa treaca
cel putin 6 luni pana la implinirea termenului (daca mai ramasese, de exemplu, o luna pana la
implinire)

Suspendarea prescriptiei poate fi invocata numai de catre partea care a fost impiedicata sa faca
acte de intrerupere.

Suspendarea prescriptiei fata de debitorul principal/fideiusor produce efecte in privinta


amandurora. De asemenea, intreruperea prescriptiei impotriva debitorului principal sau contra
fideiusorului produce efecte in privinta amandurora.

Cazuri de intrerupere a prescriptiei: act voluntar de executare, recunoasterea dreptului, cererea


de chemare in judecata (urmata de ramanerea definitiva a hotararii de admitere a actiunii),
constituirea ca parte civila pe parcursul UP sau pana la inceperea CJ, *punerea in intarziere a
celui in folosul caruia curge (daca este urmata de chemarea lui in judecata in termen de 6 luni
de la data punerii in intarziere).

Prescriptia se poate intrerupe si prin invocarea pe cale de exceptie a dreptului a carui actiune se
prescrie.

Efectele intreruperii profita celui de la care emana actul intreruptiv (invers in cazul
recunoasterii dreptului).

Gestiunea de afaceri – voluntara si oportuna; aplicarea regulilor de la imbogatirea fara justa


cauza in situatia lipsei lui animus gerandi

Nu exista gestiune de afaceri cand exista intentia gratificarii geratului.


Obligatia instiintarii geratului

Obligatia mostenitorilor gerantului care cunosc gestiunea de a o continua

In cazul apararii geratului de o paguba iminenta, gerantul raspunde pentru prejudiciul cauzat
din culpa grava (implicit si pentru intentie).

La finalul gestiunii: 1) obligatia de a da socoteala; 2) obligatia de a remite toate bunurile


obtinute cu ocazia gestiunii

Gerantul care actioneaza in nume propriu este tinut fata de tertii cu care a contractat; acestia
au drept de regres impotriva geratului.

Chiar daca rezultatul nu este atins, geratul trebuie sa ramburseze gerantului cheltuielile utile
alaturi de dobanzile calculate din ziua in care a efectuat cheltuielile si sa il despagubeasca
pentru prejudiciul suferit din cauza gestiunii.

Geratul este tinut sa execute obligatiile nascute din actele necesare si utile incheiate de gerant
in numele ori in beneficiul sau.

Daca geratul se impotriveste gestiunii, iar gerantul (desi cunoaste impotrivirea) incepe sau
continua gestiunea => gerantul poate cere restituirea numai a cheltuielilor necesare [gerantul
raspunde pentru prejudiciile cauzate din cea mai usoara culpa]

Gestiune inoportuna = acte si cheltuieli voluptuare; geratul este obligat la restituire doar daca i-
au procurat un avantaj

Ratificarea gestiunii => mandate (doar in privinta actelor juridice, nu si a faptelor)

Plata nedatorata – nu este supus restituirii ceea ce s-a platit cu titlu de: 1) liberalitate;
2) gestiune de afaceri

Creditorul aparent care primeste cu buna-credinta plata si 1) lasa sa se implineasca termenul de


prescriptive / 2) renunta la titlul sau de creanta ori la garantiile creantei => restituirea nu poate
fi dispusa [platitorul nedatornic va dobandi un drept de regres impotriva adevaratului debitor in
virtutea subrogatiei legale in drepturile creditorului platit]

Plata facuta inaintea indeplinirii conditiei suspensive este supusa restituirii. Pe de alta parte,
plata facuta inaintea indeplinirii termenului suspensiv nu este supusa restituirii, cu exceptiia
cazului in care a fost facuta prin dol sau violenta.

Imbogatirea fara justa cauza – neimputabila; restituirea in limita propriei sale imbogatiri si in
masura pierderii patrimoniale suferite de cealalta persoana; caracter subsidiar
Executarea in natura include repararea si inlocuirea bunului, precum si orice alt mijloc pentru
remedierea unei executari defectuoase. De asemenea, in cazul neexecutarii unei obligatii de a
face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata
obligatia, sub rezerva instiintarii debitorului (cu exceptia cazului in care debitorul se afla de
drept in intarziere).

Executarea prin echivalent – dreptul la daune-interese al creditorului pentru repararea


prejudiciului (consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau neexecutarii
culpabile a obligatiei)

Prejudiciu (patrimonial + nepatrimonial) = damnum emergens + lucrum cessans + cheltuielile


facute de creditor (intr-o limita rezonabila) pentru evitarea sau limitarea prejudiciului [se iau in
considerare si prejudiciile viitoare cand sunt certe; doar prejudiciile pe care debitorul le-a
prevazut sau pe care putea sa le prevada ca urmare a neexecutarii la momentul incheierii
contractului cu exceptia neexecutarii intentionate ori din culpa grava]

Debitorul nu datoreaza despagubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o
minima diligenta. Contributia culpabila a creditorului la prejudiciu => diminuarea daunelor-
interese; Culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al
neexecutarii

Prejudiciul cauzat prin lucrum cessans poate fi reparat proportional cu probabilitatea obtinerii
avantajului.

Prejudiciul al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se determina de instanta.

Daunele moratorii pentru neplata sumelor de bani la scadenta – nu trebuie dovedit vreun
prejudiciu (debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a
intarzierii platii ar fi mai mic)

Executarea cu intarziere a altor obligatii decat plata unei sume de bani => daune-interese egale
cu dobanda legala

Dovada neexecutarii obligatiei + dovada prejudiciului

Clauza penala: creditorul poate cere fie executarea silita in natura a obligatiei, fie clauza penala
(fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu); creditorul le poate cumula daca penalitatea a
fost stipulate pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul stabilit; clauza penala este
datorata numai daca sunt intrunite conditiile necesare acordarii de despagubiri

Penalitatea nu poate fi ceruta atunci cand executarea obligatiei a devenit imposibila din cauze
neimputabile debitorului.
Posibilitatea reducerii cuantumului penalitatii; penalitatea redusa trebuie insa sa ramana
superioara obligatiei principale (in cazul in care initial era vadit excesiva).

Obligatie divizibila => penalitate divizibila

In caz de executare, arvuna confirmatorie trebuie imputata asupra prestatiei datorate ori
restituita.

Neexecutarea provenind de la partea care a primit arvuna => cealalta parte poate cere dublul
arvunei (alaturi de rezolutiunea contractului)

Arvuna penalizatoare = dreptul uneia sau ambelor parti de a se dezice de contract; cel care
denunta contractul pierde arvuna data sau trebuie sa restituie dublul celei primate

Arvuna se restituie cand contractul inceteaza din cauze ce nu atrag raspunderea vreuneia dintre
parti.

Cazuri de restituire prin echivalent: 1) imposibilitate; 2) impediment serios; 3) servicii deja


prestate

Rezolutiunea/rezilierea – se pot solicita ca alternative pentru executarea contractului in caz de


neexecutare; se pot cumula cu daune-interese; judiciara/de plin drept/unilaterala

Executare divizibila => posibilitatea rezolutiunii partiale

Rezolutiunea nu poate opera daca neexecutarea este de mica insemnatate. In schimb, rezilierea
poate opera chiar si in acest caz, sub rezerva caracterului repetat al acestei neexecutari.

In cazul neexecutarii de mica insemnatate din contractele uno ictu, creditorul obligatiei
neexecutate are insa dreptul la reducerea proportionala a prestatiei sale (daca este posibila,
altfel are dreptul doar la daune-interese).

Rezolutiunea/rezilierea unilaterala presupune punerea in intarziere a debitorului (daca nu se


afla de drept in intarziere), iar declaratia de rezolutiune/reziliere trebuie facuta in termenul de
prescriptie prevazut de lege pentru actiunea corespunzatoare, fiind irevocabila. Declaratia se
inscrie in registrul public aferent pentru opozabilitate fata de terti.

Pactul comisoriu trebuie sa prevada expres obligatiile a caror neexecutare atrage


rezolutiunea/rezilierea de drept a contractului (precedate de punerea in intarziere a
debitorului, care trebuie sa indice in mod expres conditiile in care opereaza pactul comisoriu).

Restituirea prestatiilor ca efect al rezolutiunii/rezilierii

Rezilierea produce efecte doar pentru viitor.


In masura in care obligatiile pot fi executate simultan, partile sunt tinute sa le execute astfel.
Daca executarea obligatiei unei parti necesita o perioada de timp, aceasta este tinuta sa
execute prima.

Exceptia de neexecutare: contract sinalagmatic + obligatii exigibile + una dintre parti nu-si
executa obligatia => cealalta parte poate refuza executarea propriei obligatii (exceptie: daca
trebuia sa execute prima, conform ordinii de mai sus)

Executarea nu poate fi refuzata daca contraprestatia neexecutata este de mica insemnatate,


intrucat refuzul ar fi contrar bunei-credinte.

Imposibilitate de executare totala si definitiva + obligatie contractuala importanta => contract


desfiintat de plin drept, fara notificare, din momentul producerii evenimentului fortuit
(creditorul pus in intarziere preia riscul pieirii fortuite a bunului)

Imposibilitate de executare temporara + obligatie contractuala importanta => creditorul poate


1) suspenda executarea propriilor obligatii ori 2) desfiinta donctractul

Mandantul are in toate cazurile actiune directa impotriva persoanei pe care mandatarul si-a
substituit-o.

Actele de conservare/de administrare cu caracter urgent nu pot fi considerate acte de


acceptare tacita a mostenirii. In schimb, actele de administrare fara caracter urgent si angajeaza
viitorul, precum si actele de dispozitie sunt acte de acceptare tacita.

Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale/industriale se dobandeste la data separarii de


bunul care le-a produs, in timp ce dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobandeste zi
cu zi.

Bunurile din domeniul privat al statului/UAT sunt bunuri proprietate privata.

Modurile de dobandire ale dreptului de proprietate (8 – CMAUPOTH): conventie, mostenire,


accesiune, uzucapiune, posesie de buna-credinta (bunuri mobile si fructe), ocupatiune,
traditiune, HJ (translativa de proprietate); *prin efectul unui act administrative

Exproprierea – justa si prealabila despagubire fixata prin acordul partilor ori de catre HJ

Actiunea in revendicare (imprescriptibila) – titular: proprietarul; parat: posesor/detentor fara


drept; dreptul la despagubiri; HJ de admitere a actiunii este opozabila si poate fi executata si
impotriva tertului dobanditor (restituirea bunului/plata despagubirilor [in raport cu momentul
restituirii]/restituirea productelor ori a contravalorii acestora; fructele doar de catre posesorul
sau detentorul de rea-credinta, cele produse de bun pana la inapoierea acestuia proprietarului)
Proprietarul poate fi obligat la plata cheltuielilor necesare facute de posesor/detentor si a celor
utile dar numai in limita sporului de valoare ori a celor facute pentru producerea si culegerea
fructelor. Dreptul de retentie al paratului asupra fructelor pana la plata cheltuielilor pe care le-a
facut (exceptie: proprietarul ii furnizeaza o garantie indestulatoare); nu poate fi retinut bunul
frugifer ori cel care, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, este supus scaderii
semnificative a valorii sale.

Actiunea negatorie (imprescriptibila) – titular: proprietarul; parat: oricine pretinde ca are un


drept real (altul decat cel de proprietate) asupra bunului

Dreptul de proprietate dobandit cu buna-credinta este pe deplin recunoscut.

Imobil inscris in CF => dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de CF

Clauza de inalienabilitate – interios serios si legitim; cel mult 49 de ani; autorizarea instantei
pentru instrainarea inainte de termen (pentru un interes superior ori pentru disparitia
interesului care a determinat instituirea clauzei); in contractele cu titlu oneros se prezuma
caracterul determinant al clauzei => nulitatea sa atrage nulitatea intregului contract

Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprita prin stipularea inalienabilitatii.

Contract cu titlu gratuit => clauza de inalienabilitate este opozabila si creditorilor anteriori ai
dobanditorului

Incalcarea clauzei de inalienabilitate => rezolutiunea contractului/anularea actului de


instrainare subsecvent (poate fi ceruta de instrainator/tertul in favoarea caruia a fost stipulata
clauza)

Cat timp produce efecte clauza de inalineabilitate, bunul afectat nu poate fi urmarit.

Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii => instanta poate oblige paratul la
despagubiri, precum si la restituirea situatiei anterioare (atunci cand este posibil)

Coproprietatea fortata nu poate inceta prin partaj judiciar.

Bun stapanit in comun => prezumtia de coproprietate

Prezumtia de egalitate a cotelor-parti

Actele de administrare cu privire la bunul comun pot fi incheiate cu acordul proprietarilor ce


detin majoritatea cotelor-parti. Actele de dispozitie/cu titlu gratuit/locatiunile incheiate pe
termen mai mare de 3 ani/exclusiv infrumusetarea bunului[act de administrare] => acordul
tuturor coproprietarilor
Sanctiunea pentru incalcarea cerintelor de acord al celorlalti coproprietari => inopozabilitatea
actului incheiat fata de coproprietarii care nu au consimtit; acestia pot solicita partajul iar,
inainte de acesta, pot exercita actiunile posesorii impotriva tertilor dobanditori, cu daune-
interese in sarcina coproprietarilor care au incheiat actul

Fiecare coproprietar poate sta singur in justitie. HJ pronuntate in folosul coproprietatii profita
tuturor coproprietarilor, in timp ce HJ potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalti.

Este suficient ca oricare dintre coproprietari sa denunte contractul de administrare a


coproprietatii pentru ca acesta sa inceteze.

Atribuirea in folosinta exclusiva a unei parti comune din cadrul coproprietatii fortate in favoarea
unui singur proprietar se realizeaza cu acordul unei majoritati de doua treimi din coproprietari.

Distrugerea a mai mult de jumatate din cladire => vanzarea la licitatie publica a terenului si a
materialelor de constructive rezultate / Distrugerea a mai putin de jumatate => refacerea
partilor comune prin contributia tuturor coproprietarilor

Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune – acordul tuturor


coproprietarilor => coproprietate obisnuita

Coproprietarul care doreste sa inalte zidul, in cazul in care acesta nu poate rezista inaltarii,
trebuie sa reconstruiasca zidul in intregime luand din fondul sau suprafata necesara pentru a
asigura grosimea necesara zidului nou-ridicat.

Proprietatea comuna devalmasa – izvoare: legea, actul juridic; se completeaza cu dispozitiile


regimului comunitatii legale

Partajul: actiunea de partaj – imprescriptibila; efect constitutiv; conventiile privind suspendarea


partajului nu pot fi incheiate pe o perioada mai mare de 5 ani; instanta sesizata cu cererea de
partaj poate suspenda pronuntarea pentru cel mult 1 an pentru a nu se aduce prejudicii grave
intereselor celorlalti coproprietari; inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii;
coproprietarii au un drept de preferinta la adjudecarea unei cote-parti a unui coproprietar;
coproprietarii isi datoreaza, in limita cotelor-parti, garantie pentru evictiune si vicii ascunse;
partajul voluntar poate fi desfiintat asemenea unui contract; partajul facut fara participarea
tuturor coproprietarilor => nulitate absoluta

Proprietatea periodica = mai multe persoane exercita succesiv si repetitive atributul folosintei
specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil/imobil, in interval de timp determinate,
egale sau inegale; izvor: act juridic; actele de administrare/dispozitie privind cota-parte din
dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti
respective, iar in raport cu tertul dobanditor (chiar si de buna-credinta), actul este anulabil;
posibilitatea incheierii unui contract de administrare ce poate fi denuntat de oricare dintre
coproprietari; excluderea prin HJ in urma tulburarii in mod grav a exercitarii proprietatii
periodice, sub rezerva cumpararii cotei-parti de catre un alt coproprietar ori de catre un tert;
incetarea proprietatii periodice – radierea din CF in urma dobandirii de catre o singura persoana
a tuturor cotelor-parti

Moduri de dobandire a dreptului de proprietate publica (5+ AEDCT): achizitie publica,


expropriere, donatie/legat, conventie cu titlu oneros, transfer din domeniul privat in domeniul
public, alte moduri.

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice: dreptul de administrare (HG/HCJ/HCL),


dreptul de concesiune (PF/PJ), dreptul de folosinta cu titlu gratuit (HG/CJ/CL; catre institutii de
utilitate publica; fara fructe civile).

Uzucapiune (drept de proprietate sau dezmembramant): EXTRATABULARA: intereseaza buna-


credinta, alaturi de cauza legitima; nu pot fi uzucapate bunurile inalienabile; termen – 10 ani;
imobil neinscris in CF/proprietarul inscris in CF a decedat/declarativ de renuntare inscrisa in CF;
cerere de inscriere in CF a uzucapantului anterioara altor cereri in cursul sau dupa implinirea
termenului | TABULARA: intereseaza buna-credinta (la momentul inregistrarii cererii si la
momentul intrarii in posesie), dar nu si cauza legitima; uzucapantul a fost inscris in CF ca
proprietar sau titular al dreptului real si a posedat fara vicii imobilul timp de 5 ani

Jonctiunea posesiilor = fiecare posesor este considerat ca incepe in persoana sa o noua posesie,
indiferent daca bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular; pentru invocarea
uzucapiunii, posesorul actual poate sa uneasca propria posesie cu cea a autorului sau

Viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii.

Cei carora le este interzis sa cumpere ori sa vanda nu pot sa ceara anularea vanzarii nici in
nume propriu, nici in numele persoanei ocrotite.

Dobandirea proprietatii asupra bunului viitor – in momentul realizarii sale (nerealizarea bunului
din cauza vanzatorului => daune-interese)

Pretul – serios si cel putin determinabil

Pret nedeterminat in termen de 1 an de la incheierea contractului => vanzare nula (cererea de


numire a unui expert pentru stabilirea pretului trebuie introdusa in cel mult 6 luni de la
incheierea contractului)

Pret fictiv / derizoriu => nulitate relativa


Liberarea vanzatorului la predarea bunului catre transportator/expeditor (pe cheltuiala
cumparatorului)

Atat pactul de optiune, cat si promisiunea de vanzare-cumparare presupun un termen.

Promisiunea unilaterala de V-C poate deveni sinalagmatica daca beneficiarul isi asuma o
contraprestatie constand in plata unui pret al indisponibilizarii bunului (pret ce va fi considerat
avans din pretul convenit).

Transmiterea de drept a proprietatii la momentul incheierii contractului in cazul bunurilor


individual determinate / la momentul individualizarii in cazul bunurilor de gen.

Vanzare dupa mostra/model => proprietatea se stramuta la momentul predarii bunului

Rezerva proprietatii pana la plata integrala a pretului chiar daca bunul a fost predate

Locul predarii este cel in care se afla bunul la momentul incheierii contractului.

Obligatia cumparatorului de a verifica starea bunului imediat dupa predare

Fructele bunului vandut se cuvin cumparatorului din ziua dobandirii proprietatii.

Predarea poate fi solicitata de indata ce pretul este platit.

Garantia contra evictiunii este datorata pentru pretentiile unui tert numai daca acestea sunt
intemeiate pe un drept nascut anterior datei vanzarii, drept ce nu a fost adus la cunostinta
cumparatorului pana la acea data. De asemenea, garantia este datorata si contra evictiunii ce
provine din fapte imputabile vanzatorului, chiar daca aceste fapte s-au ivit ulterior vanzarii.

Conventia de restrangere sau inlaturare a garantiei contra evictiunii nu il scuteste pe vanzator


de obligatia de a restitui pretul in cazul producerii evictiunii. Limite: 1) evictiunea cauzata
ulterior vanzarii prin faptul personal al vanzatorului; 2) evictiunea provenita din cauze pe care,
cunoscandu-le in momentul vanzarii, le-a ascuns cumparatorului.

Lucrul vandut si evins are la data evictiunii o valoare mai mare (din orice cauza) => vanzatorul
este dator sa plateasca cumparatorului si sporul de valoare

Vanzatorul de rea-credinta trebuie sa ramburseze cumparatorului evins si cheltuielile facute


pentru efectuarea/ridicarea lucrarilor voluptuare.

Cumparatorul poate cere rezolutiunea vanzarii daca a fost evins de cel putin o parte indeajuns
de insemnata din bun incat, daca ar fi cunoscut evictiunea, nu ar mai fi incheiat contractul.
Vanzatorul este obligat sa garanteze contra evictiunii fata de orice dobanditor subsecvent al
bunului, fara a deosebi dupa cum dobandirea este cu titlu oneroes ori cu titlu gratuit.

Viciul ascuns este cel care nu putea fi descoperit la data predarii, fara asistenta de specialitate,
de catre un comparator prudent si diligent. Este necesar ca viciul sau cauza lui sa existe la data
predarii (viciile survenite ulterior predarii nu fac obiectul garantiei).

In vanzarile silite nu se garanteaza garantie contra viciilor ascunse.

Obligatia cumparatorului de a denunta viciile ascunse intr-un termen rezonabil, sub sanctiunea
decaderii din dreptul de a invoca rezolutiunea. Cumparator profesionist, bun mobil corporal =>
termenul este de 2 zile lucratoare. Vanzatorul de rea-credinta nu se poate prevala de aceste
termene, putand fi obligat si la plata de daune-interese pentru repararea intregului prejudiciu
cauzat.

Pierderea/deteriorarea bunului (inclusiv prin forta majora) nu impiedica vanzatorul sa se


prevaleze de beneficiile garantiei contra viciilor ascunse.

Garantia pentru buna functionare a bunului nu va fi datorata daca defectiunea este imputabila
cumparatorului (se iau in considerare si instructiunile scrise comunicate de catre vanzator).

Locul platii pretului = locul unde se afla bunul in momentul incheierii contractului

Data platii pretului = de indata ce proprietatea este tranmisa

Daca bunul produce fructe (civile/naturale => din ziua dobandirii proprietatii; industriale => din
ziua predarii), Obligatia de plata = scadenta => dobanzi penalizatoare / Obligatia de plata =
nescadenta => dobanzi remuneratorii

Bun mobil => cumparatorul este de drept in intarziere daca la scadenta nu a platit bunul si nici
nu l-a preluat

Vanzare fara termen de plata; cumparatorul nu a platit pretul desi bunul mobil a fost predate
=> vanzatorul poate ca, in cel mult 15 zile de la data predarii, sa declare rezolutiunea fara a-l
mai pune in intarziere pe comparator

Termenul de acceptare a ofertei in caz de preemptiune – 10 zile (bunuri mobile) / 30 zile (imob)

Obligatia de notificare catre preemptor a contractului incheiat sub conditie suspensiva cu un


tert

Drept de preemptiune notat in CF => tertul dobanditor nu mai are nevoie de acordul
preemptorului pentru a-si inscrie (sub conditie suspensiva) dreptul in CF; daca preemptorul
notifica biroul de CF in 30 de zile => dreptul tertului se va radia / daca nu notifica => dreptul de
preemptiune se va radia

Dreptul de preemptiune = indivizibil, incesibil

Dreptul conventional de preemptiune fara termen se stinge prin moartea preemptorului. Daca
a fost stipulat pe un termen mai lung de 5 ani => se reduce la 5 ani de la data constituirii

Cand excedentul suprafetei unui bun imobil nu depaseste 5% din suprafata convenita,
cumparatorul nu poate obtine rezolutiunea, dar nici nu este dator sa plateasca pretul
excedentului.

Vanzatorul mostenirii trebuie sa-i remita cumparatorului: 1) toate fructele culese si 2) toate
platile primate pentru creantele mostenirii pana la momentul incheierii contractului; 3) pretul
bunurilor vandute din mostenire; 4) orice bun care inlocuieste un bun al mostenirii.

La randul sau, cumparatorul mostenirii este obligat sa-i ramburseze vanzatorului 1) sumele
platite de vanzator pentru datoriile si sarcinile mostenirii, respectiv 2) sumele pe care
mostenirea i le datoreaza mostenitorului vanzator. Chiar si asa, vanzatorul ramane raspunzator
pentru datoriile mostenirii vandute.

In cazul vanzarii cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii, desi proprietatea este dobandita
de comparator abia la data achitarii ultimei rate, riscul este transferat acestuia de la momentul
predarii bunului.

Neplata unei singure rate care nu este mai mare de 1/8 din pret nu atrage rezolutiunea
contractului.

Rezolutiune => restituirea tuturor sumelor primate cu retinerea de catre vanzator a unei
compensatii echitabile pentru folosirea bunului de catre comparator (alaturi de daune-
interese); chiar daca s-a stabilit prin acordul partilor ca sumele reprezentand ratele nu se
restituie, instanta va putea reduce aceste sume.

Vanzarea cu optiune de rascumparare – conditie rezolutorie; optiunea stipulate pe un termen


de cel mult 5 ani; restituirea inclusive a cheltuielilor utile insa numai in limita sporului de
valoare; in cazul exercitarii optiunii, vanzatorul este totusi tinut de locatiunile incheiate de
cumparator inaintea exercitarii optiunii, daca au fost supuse formalitatilor de publicitate, insa
nu mai mult de 3 ani din momentul exercitarii; notificarea urmata [in termen de 1 luna] de
consemnarea sumelor la dispozitia cumparatorului/tertului subdobanditor, sub sanctiunea
decaderii din dreptul de a exercita optiunea

Chiria = suma de bani/bunuri/prestatii


Contractul de locatiune se considera incheiat de indata ce partile au convenit asupra bunului si
pretului.

Conflictul dintre locatari, in cazul locatiunilor succesive, se rezolva in functie de: notarea
dreptului in CF, indeplinirea formalitatilor de publicitate, cine a intrat cel dintai in folosinta
bunului.

Termenul maxim pentru locatiune – idem clauza de inalienabilitate (49 ani); 5 ani in cazul
locatorilor ce nu pot incheia decat acte de administrare (e.g. minorul care a implinit 14 ani)

Locatiunea fara durata determinata (daca partile nu si-au dorit sa contracteze pe o durata
nedeterminata) – 1 an @locuinte nemobilate sau spatii pentru profesionisti / durata pentru
care s-a calculat chiria @bunuri mobile sau spatii locative mobilate / durata locatiunii imobilului
@bunuri mobile puse la dispozitia locatarului pentru folosinta unui imobil

Locatorul datoreaza locatarului garantii contra evictinii si contra viciilor ascunse (inclusiv pentru
cele survenite ulterior incheierii locatiunii). De asemenea, locatorul este obligat sa mentina
bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii. Obligatia de predare
poarta si asupra accesoriilor (idem vanzare).

Locatorul poate fi obligat la despagubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzeaza
vietii, sanatatii sau integritatii corporale a locatarului.

Neinlaturarea viciilor in cel mai scurt termen => dreptul locatarului la scaderea proportionala a
chiriei

Doar locatorul de rea-credinta poate fi obligat la plata de daune-interese in cazul in care viciile ii
aduc prejudicii locatarului.

Garantia contra tulburarilor de fapt – doar cele incepute inainte de predarea bunului si care il
impiedica pe locatar sa il preia

Garantia contra tulburarilor de drept – inclusa in obligatia de a asigura locatarului linistita si


utila folosinta a bunului pe tot timpul locatiunii

Chiria in cazul locatiunii mai mari de o luna dar mai mici de 1 an, se plateste in prima zi
lucratoare a fiecarei luni / in cazul locatiunii de cel putin 1 an, se plateste in prima zi lucratoare
a fiecarui trimestru.

Pentru a constitui titlu executoriu, contractul de locatiune fie trebuie incheiat in forma
autentica, fie trebuie inregistrat la organele fiscale.
Daca locatorul, desi incunostintat, nu ia de indata masurile necesare pentru efectuarea
reparatiilor ce-i incumba, locatarul poate face reparatiile pe cheltuiala locatorului, acesta din
urma datorandu-i locatarului si dobanzi la sumele avansate. In schimb, daca locatarul nu il
incunostineaza de indata pe locator, locatarul poate fi obligat la plata de daune-interese si la
suportarea oricaror alte cheltuieli.

Intre sublocatiune (totala sau partiala) si cedarea locatiunii (totala sau partiala) exista o relatie
de la parte la intreg. Daca nu sunt interzise expres prin contract, inseamna ca sunt permise.
Doar in cazul bunurilor mobile este necesar acordul scris al locatorului.

Locatorul il poate urmari pe sublocatar pana la concurenta chiriei pe care acesta din urma o
datoreaza locatarului principal.

Locatiune cu termen – la implinirea termenului, contractul inceteaza de drept, fara a fi necesara


o instiintare prealabila

Tacita relocatiune – pe durata nedeterminata

Opozabilitatea locatiunii fata de dobanditorul bunului inchiriat – notare in CF/anterioritatea


datei certe a locatiunii fata de data certa a instrainarii/indeplinirea formalitatilor de
publicitate/folosinta efectiva la data instrainarii

In cazul in care partile au convenit ca locatiunea sa inceteze la instrainarea bunului, locatorul


este totusi obligat sa-l notifice pe locatar, locatiunea ramanand opozabila dobanditorului
pentru 60 de zile (dublul termenului obisnuit de preaviz).

Dobanditorul bunului inchiriat instrainat se subroga in drepturile de garantie ce au fost


constituite de locatar. Dobanditorul este protejat prin necesitatea asigurarii opozabilitatii
cesiunii si platii anticipate a chiriei (chiar si extratabular, adica atunci cand acesta a cunoscut pe
alta cale plata anticipata sau cesiunea).

Locatiunea fara termen => oricare parte poate denunta contractul prin notificare si respectarea
termenului de preaviz (30 de zile)

Rezilierea contractului (alaturi de solicitarea de daune-intrese) poate avea loc in masura in care
una dintre parti, fara justificare, nu isi executa obligatiile contractuale.

Incetarea de drept a locatiunii in cazul imposibilitatii survenite totale de folosire a bunului; in


cazul imposibilitatii partiale, locatarul poate solicita fie rezilierea contractului, fie reducerea
proportionala a chiriei. Imposibilitate fortuita => locatarul nu are drept la daune-interese
Desfiintarea titlului locatorului => incetarea de drept a locatiunii; chiar si asa, locatiunea va
continua sa produca efecte pe durata stipulata de parti, insa nu mai mult de 1 an de la
desfiintarea titlului, in cazul in care locatarul a fost de buna-credinta la incheierea locatiunii.

Moartea locatorului/locatarului => locatiunea nu inceteaza; daca locatiunea a fost incheiata pe


durata determinate => mostenitorii locatarului pot denunta contractul in 60 de zile de la data
cand au luat cunostinta de moartea acestuia si de existenta locatiunii

Prezumtia de preluare a bunului in stare corespunzatoare de intrebuintare potrivit destinatiei


stabilite

Restituirea bunurilor mobile luate in locatiune se face in locaul in care au fost predate/preluate.

Raspunderea locatarului pentru degradarea bunului, cu exceptia celei fortuite.

Lucrari adaugate/autonome – daca au fost realizate cu acordul prealabil al locatorului => poate
fi obligat la despagubiri / locatarul poate invoca dreptul de retentie; daca au fost realizate fara
acordul prealabil al locatorului => acesta poate cere aducerea bunului in starea initiala, precum
si plata de despagubiri pentru orice paguba

Contractul de mandat – acte juridice (ci nu materiale); pe seama mandantului; cu titlu


gratuit[diligenta in concreto]/oneros[diligenta unui bun proprietar] (prezumtia de titlu gratuit
intre 2 PF / de titlu oneros daca este dat pentru acte de exercitare a unei activitati
profesionale); procura – inscrisul care constata imputernicirea pentru reprezentare (rol:
opozabilitate fata de terti)

Dreptul la actiunea pentru stabilirea cuantumului remuneratiei se prescrie odata cu dreptul la


actiunea pentru plata remuneratiei.

Mandatul cu reprezentare: incheierea – in forma scrisa (sub semnatura privata/in forma


autentica) ori verbal [de obicei, forma este aceeasi precum a actelor ce urmeaza a fi incheiate –
doar daca este ceruta pentru insasi validititatea actului incheiat, ci nu pentru opozabilitate];
acceptare tacita prin executarea sa de catre mandatar ori daca mandatul priveste actele a caror
incheiere intra in exercitarea profesiei mandatarului ori pentru care acesta si-a oferit serviciile
in mod public, fie direct mandantului

Termen supletiv de incetare a contractului de mandat – 3 ani

Mandatul general – acte de conservare si acte de administrare

Acte de instrainare/grevare/actiuni in justitie => imputernicire expresa


Mandatul se intinde si asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt
precizate in mod expres.

Executarea mandatului – cu respectarea limitelor prevazute de mandate (exceptie: ii este


imposibil sa il instiinteze in prealabil pe mandant si se poate prezuma ca acesta ar fi aprobat
abaterea => obligatia de a-l instiinta de indata pe mandant cu privire la schimbarile aduse
executarii mandatului)

Obligatia de a da socoteala si de a remite mandantului tot ce a primit in temeiul imputernicirii,


chiar daca ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului

Obligatia de conservare a bunurilor aflate in detinerea mandatarului (dreptul de retentie asupra


acestora pentru garantarea creantelor impotriva mandantului)

Dobanzile datorate de mandatar la sumele intrebuintate in folosul sau (din ziua


intrebuintarii)/cu care a ramas dator (din ziua punerii in intarziere)

Mandatarul raspunde fata de mandant cu privire la executarea obligatiilor asumate de terti


daca insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit sa ii fi fost cunoscuta la data incheierii
contractului.

Mandatul conferit mai multor persoane trebuie acceptat de toate aceste persoane. Prezumtia
de solidaritate intre mandatari, daca s-au obligat sa lucreze impreuna. Mandatul astfel acordat
inceteaza chiar si atunci cand cauza incetarii il priveste numai pe unul dintre mandatari.

Autorizarea expresa din partea mandantului pentru substituirea unei alte persoane in
executarea in tot sau in parte a mandatului (cu aceeasi exceptie ca la executarea dincolo de
limitele stabilite prin mandate); substituire neautorizata => raspunderea mandatarului pentru
actele persoanei pe care si-a substituit-o ca si cum le-ar fi indeplinit el insusi; substituire
autorizata => raspunderea mandatarului doar pentru diligenta cu care a ales persoana si cu care
i-a dat instructiuni privind executarea mandatului; actiunea directa a mandantului impotriva
persoanei substituite

Mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor primite pentru mandant (cu diligenta unui bun
proprietar), in caz de urgenta + obligatia de instiintare de indata a mandantului

Obligatia mandantului de a repara prejudiciul suferit de catre mandatar in executarea


mandatului, daca prejudiciul nu provine din culpa mandatarului

Obligatia mandantului de remunerare a mandatarului cu titlu oneros, chiar daca mandatul nu a


putut fi executat (fara culpa mandatarului)

Raspunderea solidara a pluralitatii de mandanti fata de mandatar


Cauze de incetare a contractului de mandat (pe langa cele generale): revocare, renuntare,
deces/incapacitate/faliment

Daca mandatul are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter
de continuitate (activitate aflata in desfasurare) => mandatul nu inceteaza

Mandatul declarat irevocabil poate fi revocat, daca revocarea este justificata (culpa
mandatarului/caz fortuit/forta majora). Imputernicirea data unui nou mandatar pentru aceeasi
afacere revoca mandatul initial. Pluralitate de mandatari => acordul tuturor mandantilor

Procura autentica => revocare autentica (inscrisa in RNN pentru opozabilitate fata de terti)

Mandatarul poate renunta oricand la mandat, sub rezerva notificarii mandantului. Obligatia de
despagubire pentru orice prejudiciu provocat mandantului prin efectul renuntarii (exceptie:
continuarea executarii mandatului i-ar fi cauzat mandatarului insusi o paguba insemnata, care
nu putea fi prevazuta la data acceptarii mandatului)

Deces/incapacitate/faliment => reprezentantii/mostenitorii au obligatia de a informa cealalta


parte si de a continua executarea mandatului daca intarzierea executarii risca sa puna in pericol
interese mandantului sau ale mostenitorilor sai

Mandatul fara reprezentare = mandatarul incheie actele in nume propriu si pe seama


mandantului, asumandu-si fata de terti obligatiile rezultand din acte, chiar daca tertii aveau
cunostinta despre mandat (astfel, tertii nu au niciun raport juridic cu mandantul; cu toate
acestea, mandantul se poate substitui in drepturile de creanta ale mandatarului fata de terti
daca si-a indeplinit obligatiile fata de mandatar)

Mandantul poate revendica bunurile mobile dobandite pe seama sa de catre mandatarul care a
actionat in nume propriu, cu exceptia bunurilor dobandite de terti prin efectul posesiei de
buna-credinta. Bunuri imobile/mobile supuse unor formalitati de publicitate => mandatarul
este obligat sa le transmita mandantului

Creditorii mandatarului nu pot urmari bunurile dobandite de acesta in nume propriu dar pe
seama mandantului daca mandatul fara reprezentare are data certa anterioara luarii oricarei
masuri asiguratorii sau de executare.

Mostenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Ultimul domiciliu nu este cunoscut


sa nu se afla pe teritoriul Romaniei => mostenirea se va deschide in circumscriptia notarului
celui dintai sesizat (unde exista un bun imobil; bunuri mobile)

Actele juridice asupra mostenirii inca nedeschise sunt lovite de nulitate absoluta.
Exercitarea dreptului de optiune succesorala poate fi efectuata si prin reprezentant
legal/conventional ori cu incuviintarea autoritatii tutelare, nefiind un act esentialmente
personal (este un act juridic pur si simplu, nesusceptibil de modalitati).

Nedemnitatea de drept – poate fi constatata oricand, la cererea oricarei persoane interesate ori
din oficiu, de catre instanta sau notar, pe baza HJ din care rezulta nedemnitatea; cazuri (2):
condamnare penala pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe de cujus/pe un
alt succesibil care, daca mostenirea ar fi fost deschisa la data savarsirii faptei, ar fi inlaturat sau
restrans vocatia la mostenire a faptuitorului; condamnare impiedicata prin decesul
autorului/prescriptie/amnistie => nedemnitatea opereaza daca faptele au fost constatate
printr-o HJ civila definitiva

Nedemnitatea judiciara – termenul pentru introducerea actiunii[acceptare tacita]: 1 an de la


deschiderea mostenirii / de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare[daca aceasta
a avut loc ulterior deschiderii mostenirii] (sanctiunea: decaderea; titular: succesibil/UAT); cazuri
(3): condamnarea penala pentru savarsirea cu intentie impotriva lui de cujus a unor fapte grave
de violenta fizica sau morala ori care au avut ca urmare moartea victimei;
ascunderea/alterarea/distrugerea/falsificarea cu rea-credinta a testamentului; impiedicarea
prin dol sau violenta a lui de cujus de a intocmi/modifica/revoca testamentul; condamnare
impiedicata prin decesul autorului/prescriptie/amnistie => nedemnitatea opereaza daca faptele
au fost constatate printr-o HJ civila definitiva

Efectele nedemnitatii pot fi inlaturate prin: 1) testament; 2) act autentic notarial.

Actele de conservare/administrare incheiate de nedemn cu terti, in masura in care profita


mostenitorilor, sunt valabile. De asemenea, se mentin si actele de dispozitie cu titlu oneros
incheiate intre nedemn si tertii dobanditori de buna-credinta. Insa, ca regula, actele
subsecvente incheiate de nedemn vor fi desfiintate cu efect retroactiv, intrucat nedemnitatea
desfiinteaza titlul de mostenitor al nedemnului cu efect retroactiv. De aceea, in principiu,
nedemnitatea produce efecte si fata de terti (de rea-credinta).

Renuntarea la mostenire, chiar daca cresc cotele succesorale ale celorlalti mostenitori, nu
reprezinta donatie indirecta. Donatia indirecta poate fi reprezentata de renuntarea la drept cu
titlu gratuit, renuntarea la datorie, plata datoriei altuia, stipulatia pentru altul.

Revocarea pentru ingratitudine nu poate interveni daca donatarul cauzeaza moartea


donatorului sau a persoanei apropiate din imprudenta/nebunie/legitima aparare.

Actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine se prescrie in termen de 1 an din ziua in


care donatorul a stiut ca donatarul a savarsit fapta de ingratitudine. Daca donatarul moare
dupa introducerea actiunii, aceasta poate fi continuata impotriva mostenitorilor. De asemenea,
actiunea pornita de donator poate fi continuata de mostenitorii acestuia. Actiune personala =>
poate fi introdusa doar de catre donator si doar impotriva donatarului (exceptie: pot intenta
actiunea mostenitorii donatorului daca acesta a decedat inainte de expirarea termenului de 1
an si nu l-a iertat pe donatar / daca donatorul a decedat fara sa fi cunoscut fapta de
ingratitudine)

Clasele de mostenitori: 1) descendentii; 2) ascendentii privilegiati / colateralii privilegiati;


3) ascendentii ordinari; 4) colateralii ordinari

Rude din aceeasi clasa/acelasi grad => impartire in mod egal a mostenirii

Reprezentatul = nedemn / decedat; Reprezentantul = nepot (de fiu/de frate); nu intereseaza


raportul dintre reprezentant si reprezentat (dezmostenire, nedemnitate, renuntare la
mostenire), ci intereseaza ca reprezentantul sa indeplineasca toate conditiile pentru a-l mosteni
pe de cujus; Reprezentare => mostenirea se imparte pe tulpina fiu si tulpina frate; acelasi grad,
aceeasi ramura (a tulpinii) => impartire in mod egal

Copiii fratelui consangvin/uterin vin la mostenirea lui de cujus pe linie.

Nepotii de fiu vin la mostenirea lui de cujus pe tulpina.

Sotul supravietuitor – nu il mai mosteneste pe de cujus daca la data deschiderii mostenirii exista
o hotarare de divort definitiva; cote de: 1/4 (concurs cu descendenti), 1/3 (concurs cu AP+CP),
1/2 (concurs cu AP/CP), 3/4 (concurs cu AO/CO) [concurs cu mostenitori din mai multe clase =>
cota sotului se stabileste prin raportare la clasa cea mai apropiata]

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de


la data deschiderii mostenirii.

Dreptul sotului supravietuitor de a mosteni mobilierul si obiectele de uz casnic – daca nu vine in


concurs cu descendenti

AP in concurs cu CP => 1 singur parinte – 1/4 si CP – 3/4; 2 parinti – 1/2 si CP – 1/2

Privilegiul dublei legaturi pentru colateralii privilegiati care vin la mostenire atat pe linie
materna, cat si pe linie paterna.

Exceptii de la forma autentica a donatiei: 1) donatia indirecta; 2) donatia deghizata; 3) darul


manual (<25.000 lei)

Inventarul bunurilor mobile (enumerare + evaluare) ce constituie obiectul donatiei [chiar printr-
un inscris sub sematura privata] – sanctiunea: nulitatea absoluta
Inscrierea donatiei in RNN

Revocarea ofertei de donatie – cat timp ofertantul nu a luat cunostinta de acceptarea


destinatarului

Decesul/incapacitatea ofertantului => caducitatea ofertei

Oferta de donatie nu mai poate fi acceptata dupa decesul destinatarului, insa mostenitorii
acestuia pot comunica acceptarea.

Promisiunea de donatie – forma autentica; neexecutarea din partea promitentului => dreptul
beneficiarului la daune-interese constand in cheltuielile angajate si avantajele acordate tertilor

Nulitatea absoluta a donatiei care: 1) este afectata de o conditie pur potestativa din partea
donatorului; 2) impune donatarului plata datoriilor contractate pe viitor de donator fara
specificara valorii maxime; 3) confera donatorului dreptul de a denunta unilateral contractul;
4) permite donatorului sa dispuna in viitor de bunul donat

Clauza de intoarcere a bunurilor donate – in ipoteza predecedarii donatarului/descendentilor


sai

Donatie cu sarcini => donatorul raspunde contra evictiunii/viciilor ascunse in limita valorii
sarcinilor; in celelalte cazuri, donatorul datoreaza aceste garantii doar daca a fost de rea-
credinta

Cauzele de revocare (nu opereaza de drept – doar promisiunea se revoca de drept din aceleasi
cauze + agravarea situatiei materiale ori insolvabilitatea promitentului) a donatiei (2):
1) ingratitudine; 2) neexecutarea sarcinii

Cazuri de revocare pentru ingratitudine (3): atentat la viata donatorului/unei persoane


apropiate sau neinstiintarea ca altii intentioneaza sa atenteze; fapte penale, cruzimi sau injurii
grave fata de donator; refuzul nejustificat al donatarului de a asigura alimente donatorului
ajuns in nevoie (in limita valorii actuale a bunului donat)

Termenul pentru invocarea actiunii in revocare pentru ingratitudine – 1 an (doar impotriva


donatarului, insa poate fi continuata impotriva mostenitorilor / doar de catre donator cu
exceptia cazului in care acesta a decedat in termenul de 1 an fara a-l fi iertat pe donatar ori
daca acesta a decedat fara a fi cunoscut cauza de ingratitudine, in acest din urma caz termenul
fiind de 1 an de la moartea donatorului)

Restituirea prin echivalent a bunului donat => valoarea bunului la data solutionarii cauzei; se
restituie si fructele percepute de la data introducerii cererii de revocare; drepturile tertilor
dobanditori de buna-credinta nu sunt afectate
Actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutare sarcinii – titular: donatorul, mostenitorii sai;
sarcina stipulata in favoartea unui tert => acesta poate solicita doar executarea sarcinii, nu si
revocarea; termen de prescriptie – 3 ani de la data cand sarcina trebuia executata

Sarcina trebuie executata in limita valorii bunului donat, valoare actualizata la data la care
sarcina trebuia executata.

Revocare pentru neexecutarea sarcinii => bunul donat reintra in patrimoniul donatorului liber
de orice drepturi constituite asupra lui

Donatiile incheiate intre soti sunt revocabile numai in timpul casatoriei.

Nulitatea casatoriei atrage nulitatea relativa a donatiei facute sotului de rea-credinta.

Nulitatea simulatiei in care donatia este contractul secret prin care se eludeaza revocabilitatea
donatiilor intre soti

Rezerva succesorala – impotriva vointei defunctului manifestata prin 1) dezmosteniri ori


2) liberalitati

Mostenitori rezervatari: sotul supravietuitor, descendentii, ascendentii privilegiati

Cotitatea disponibila = partea din bunurile mostenirii care nu este rezervata prin lege si de care
de cujus putea dispune in mod liber prin liberalitati

Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor – liberalitatile neraportabile facute sotului


supravietuitor ce vine in concurs cu descendentii lui de cujus, altii decat cei comuni cu sotul
supravietuitor nu pot depasi 1) 1/4 din mostenire sau 2) partea descendentului care a primit cel
mai putin; diferenta dintre cotitatea disponibila si cotitatea disponibila speciala revine
descendentilor

Liberalitatile care incalca rezerva succesorala sunt supuse reductiunii la cererea mostenitorilor
rezervatari/succesorilor&creditorilor chirografari ai acestora. Actiune prescriptibila in 3 ani
(exceptie imprescriptibila) de la data deschiderii mostenirii/data la care mostenitorii rezervatari
au pierdut posesia bunurilor care formeaza obiectul liberalitatilor/data la care au cunoscut
existenta liberalitatii si caracterul excesiv

Masa succesorala (MS) = Activ Net (AN) + Valoare Donatii (VD)[la data deschiderii mostenirii] –
Valoare Sarcini (VS)

Activ Net = Activ Brut – Pasiv


La donatii nu se tine cont de sporul de valoare care intervine din imbunatatiri efectuate de
donatar, ci doar de cel care intervine din cauze extrinseci acestuia (e.g. cresterea pietei
imobiliare)

Reductiune: conventionala sau judiciara

Pluralitate de mostenitori rezervatari => reductiunea 1) opereaza numai in limita cotei de


rezerva cuvenite celui care a cerut-o si 2) profita numai acestuia

Legatele se reduc inaintea donatiilor, deodata si proportional.

Donatiile se reduc succesiv, in ordinea inversa a datei lor (incepand cu cea mai noua).

Efectul reductiunii – ineficacitatea legatelor & desfiintarea donatiilor in masura necesara


intregirii rezervei succesorale (in natura)

Beneficiarul liberalitatii nu este mostenitor rezervatar => liberalitatea primita se imputa asupra
cotitatii disponibile; daca depaseste cotitatea disponibila => este supusa reductiunii

Beneficiarul liberalitatii este mostenitor rezervatar + liberalitatea nu este supusa raportului =>
se imputa asupra cotitatii disponibile

Fratele consangvin al tatalui defunctului va primi o cota egala cu fratele bun al mamei
defunctului

De cujus ; sotie supravietuitoare ; fiul lui de cujus si al sotiei supravietuitoare ; fratele uterin al
fiului lui de cujus (acesta din urma nu este ruda cu de cujus deci nu vine la mostenirea sa) ;
adoptat cu efecte restranse de de cujus si sotia supravietuitoare (va mosteni la fel ca fiul bun al
lui de cujus si al sotiei lui de cujus)

Drept procesual civil

Cererea de recuzare nu determina suspendarea judecatii chiar si atunci cand sunt invocate
cazuri de incompatibilitate absoluta. De asemenea, daca este formulata in legatura cu un
complet al ICCJ, incheierea prin care se respinge nu este definitiva.

Curatorul judiciar are toate drepturile recunoscute reprezentantului legal, inclusiv acela de a
pune concluzii. Acesta nu va fi remunerat din bugetul statului cand este desemnat in cazul
citarii prin publicitate. De asemenea, nu poate fi desemnat prin rezolutie atunci cand sunt mai
multi reclamanti sau parati, iar judecatorul, tinand cont de numarul acestora si de necesitatea
de a asigura activitatea de judecata, a dispus reprezentarea lor prin mandatar, iar acestia nu au
desemnat mandatarul in termenul prevazut de lege.

Este de competenta alternativa a instantei domiciliului paratului sau a celei de la domiciliul


reclamantului, partile putand conveni si asupra competentei teritoriale a altei instante fara a
avea importanta momentul in care intervine aceasta conventie, cererea privind plata sau
majorarea obligatiei de intretinere. (spre deosebire de cererile formulate de un consumator
impotriva unui profesionist)

In caz de suspendare a judecatii pentru formularea unei cereri de pronuntare a unei hotarari
preliminare adresate CJUE, repunerea pe rol se face din oficiu, astfel ca in cazul in care de la
pronuntarea hotararii de catre CJUE a trecut o perioada mai mare de 6 luni fara a se face acte
de procedura in cauza, nu intervine perimarea.

Perimarea cererii de apel se constata printr-o hotarare care este supusa recursului chiar daca
sentinta ce a constituit obiectul apelului putea fi atacata numai cu apel.

Lipsa semnaturii pe CCJ reprezinta un caz de nulitate relativa (conditionata de vatamare) a CCJ,
in care vatamarea este prezumata.

Efectul devolutiv al apelului se va extinde si asupra cererii priving obligarea la plata dobanzii,
chiar daca apelantul, prin cererea de apel, a solicitat schimbarea solutiei primei instante numai
in ceea ce priveste obligarea sa la plata sumei principale.

Contestatia in anulare exercitata de intervenientul accesoriu care nu a fost legal citat la


judecata in fata instantei de recurs va fi respinsa ca neavenita, daca partea in folosul careia s-a
intervenit nu a formulat la randul ei contestatie in anulare. De asemenea, contestatia in anulare
de drept comun este inadmisibila atunci cand partea nelegal citata la judecata in apel a
formulat recurs, dar recursul s-a perimat.

In cazul sanctionarii disciplinare definitive a unui judecator pentru o abatere disciplinara,


cererea de revizuire poate fi formulata si in cazul in care hotararea pronuntata nu antameaza
fondul. Revizuirea poate fi formulata si in cazul in care in cauza respectiva nu s-a formulat
anterior calea de atac a apelului.

In cazul introducerii fortate, din oficiu, a altor persoane, intr-o plangere contraventionala,
atunci cand fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta va dispune
citarea societatii de asigurari mentionata in P-V de constatare a contraventiei, chiar daca partile
se opun.
Cererea de autorizare de catre instanta de tutela a vanzarii unui imobil apartinand minorului
este de competenta materiala a judecatoriei, indiferent de valoarea obiectului respectivului act
juridic.

Sanctiunea pentru neinvocarea exceptiei conexitatii cel mai tarziu la primul termen de judecata
inaintea instantei ulterior sesizate este decaderea din dreptul de a o invoca.

Cursul perimarii este suspendat cat timp dureaza suspendarea judecatii ca urmare a ivirii unui
conflict de competenta. Acesta nu este, insa, suspendat pe durata suspendarii judecatii pentru
decesul uneia dintre parti sau pe durata desfasurarii procedurii de mediere.

Autoritatea de lucru judecat a unei HJ poate fi invocata direct in recurs, efectul admiterii
exceptiei putand conduce la inlaturarea principiului non reformatio in pejus.

Contestatia in anulare de drept comun este admisibila in cazul unei hotarari pronuntate intr-o
cerere de stramutare, atunci cand partea nu a fost prezenta si nici nu a fost legal citata la
judecarea acesteia.

Revizuirea se poate exercita daca nu a fost aparata deloc sau a fost aparata cu viclenie persoana
fizica pusa sub curatela (spre deosebire de PJ publica sau de utilitate publica ori PF fara
discernamant).

Cautiunea judiciara depusa impreuna cu cererea de suspendare a executarii provizorii,


formulata in cursul judecatii in apel, in cazul in care cererea de suspendare este respinsa =>
instanta dispune din oficiu restituirea

Actiunea in declararea nulitatii = actiune in realizare

Prin solutionarea cererii de ordonanta presedintiala fara prezenta partilor nu se incalca


principiul contradictorialitatii, caci ordonanta este supusa cailor de atac, ceea ce asigura
respectarea principiului.

La executarea prin echivalent, creditorul obligatiei banesti nu este tinut sa probeze prejudiciul.

Dreptul de optiune al partilor cu privire la caile de atac extraordinare si chiar posibilitatea ca


acestea sa fie declarate concomitent

Recursul se judeca cu prioritate => daca impotriva unei hotarari au fost introduse recurs si
revizuire, judecata revizuirii se va suspenda pana la solutionarea recursului. Insa, daca impotriva
unei hotarari au fost introduse revizuire si contestatie in anulare, nu mai exista obligativitatea
solutionarii cu prioritate a uneia sau alteia dintre cele doua cai de atac, ceea ce nu inseamna ca,
in functie de datele concrete ale spetei, instanta sesizata nu poate dispune suspendarea
judecatii uneia pana la solutionarea celeilalte.
Ordonanta presedintiala: judecata de urgenta si cu precadere; pronuntarea se poate amana cu
cel mult 24h; motivarea se face in cel mult 48h de la pronuntare; este vremelnica si executorie;
instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen; HJ
prin care se emite ordonanta presedintiala este executorie inca din prima instanta; la judecarea
cererii de ordonanta presedintiala nu se aplica estimarea duratei cercetarii procesului; citarea
partilor se face potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente; cererea de ordonanta
presedintiala va putea fi transformata intr-o cerere de drept comun la cererea reclamantului,
pana la inchiderea dezbaterilor la prima instanta; poate fi admisa ordonanta presedintiala daca
se cere evacuarea provizorie a chiriasilor, pentru efectuarea unor lucrari de consolidare in lipsa
carora exista pericolul ca imobilul sa se prabuseasca (masuri provizorii in cazuri grabnice).

Se judeca fara citarea partilor, in camera de consiliu: 1) cererea de abtinere/recuzare; 2)


solutionarea conflictului de competenta; 3) suspendarea cererii de stramutare;
4) preschimbarea termenului (partile vor fi citate pentru urmatorul termen); 5) administrarea
probelor (daca felul probei o permite si daca partile se invoiesc astfel); 6) ordonanta
presedintiala; 7) sechestrul asigurator

Cazuri de suspendare de drept: 1) judecarea cererii principale, pana se solutioneaza caile de


atac exercitate impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie
principala; 2) disjungerea cererii de chemare in garantie de judecarea cererii principale;
3) conflict de competenta (de catre instanta in fata careia s-a ivit conflictul); 4) litispendenta
intre un proces care se afla in recurs si altul care se afla in fata instantelor de fond, se suspenda
acesta din urma (daca se admite recursul, pentru cauza aflata pe fond se va invoca autoritatea
de lucru judecat)

Conexarea – mod de prorogare a competentei (spre deosebire de litispendenta, unde ambele


instante sunt deopotriva competente), intrucat instantele sunt diferite pe simplul criteriu ca
exista o stransa legatura de obiect si cauza, iar instanta mai intai investita ori cea superioara
dobandeste dreptul de a judeca si pricina care e de competenta instantei ulterior investite ori
inferioare; cererea poate fi introdusa atat de parti, cat si din oficiu; incheierea este supusa
cailor de atac prevazute de lege

In cazul cererii de stramutare, cererea pe motiv de siguranta publica poate fi formulata doar de
catre procurorul general al PICCJ in orice faza a procesului. Se judeca de urgenta, cu citarea
partilor, in camera de consiliu, neexistand publicitate. Hotararea este nemotivata si definitiva.

Daca judecatorul se afla intr-un caz de incompatibilitate pe care il cunoaste si, totusi, judeca in
continuare fara a se abtine, hotararea va ramane valabila, insa va fi sanctionat disciplinar.

Cererea de chemare in garantie va fi judecata in principiu impreuna cu cererea principal, dar


poate fi disjunsa atunci cand judecata ei intarzie judecata cererii principale. Daca se disjunge,
instanta care a dobandit competenta prin prorogare de competenta ramane competenta in
continuare.

Daca se invoca exceptia de nelegalitate a unui act administrative de care depinde solutionarea
cauzei civile, instanta investita cu solutionarea acesteia devine competenta sa se pronunte si
asupra nelegalitatii actului administrativ.

Termenul pentru chemarea in judecata a altei persoane depinde dupa cum este facuta de catre
reclamant ori de catre parat. Reclamantul va putea formula cererea de introducere in proces a
tertului pana la terminarea CJ in fata primei instante. In schimb, paratul trebuie sa formuleze
cererea odata cu intampinarea, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la
primul termen de judecata. Sanctiunea nedepunerii in termen – decaderea; totusi, paratul va
putea formula cererea si dupa implinirea termenului, insa cu acordul reclamantului.

Drept penal

Raspunderea penala a PJ este exclusa in cazul unei autoritati publice care a savarsit infractiunea
in realizarea obiectului sau de activitate. De asemenea, raspunderea penala a PJ nu se poate
angaja in cazul unei institutii publice pentru o infractiune savarsita in exercitarea unei activitati
ce nu poate face obiectul domeniului privat.

Savarsirea nemijlocita, cu intentie, de catre o persoana a unei fapte prevazute de legea penala,
la care cu intentie, contribuie cu acte de executare o alta persoana, constituie o participatie
proprie.

In cazul in care dupa comiterea faptei autorul a incunostintat autoritatile, care au reusit
impiedicarea producerii rezultatului, atunci autorul nu va fi sanctionat pentru tentativa
realizata.

Fata de minorul care a savarsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de
cel putin 7 ani, se poate lua o masura educativa privativa ori neprivativa de libertate.

Masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii poate fi
revocata la cerere dupa un termen de cel putin un an.

Anularea amanarii aplicarii pedepsei se dispune, cu indeplinirea si altor conditii, daca pe


parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o
infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i
s-a aplicat pedeapsa inchisorii.

Omorul absoarbe lipsirea de libertate.

Violarea de domiciliu in forma tip se consuma in momentul patrunderii in curtea victimei.

Unitate naturala de infractiuni: simpla, continua, deviate[aberration ictus+error in persona]

Unitate legala de infractiuni: continuata, complexa, progresiva, de obicei

Infractiunea continuata (cauza reala de agravare facultativa) se sanctioneaza cu pedeapsa


prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se poate majora cu cel mult 3
ani in cazul pedepsei inchisorii, respectiv cu cel mult o treime in cazul pedepsei amenzii.
Conditia unitatii de subiect pasiv este indeplinita si in cazul in care bunurile ce constituie
obiectul infractiunii se afla in coproprietatea mai multor persoane.

Infractiunea complexa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Infractiunea progresiva este acea infractiune care, dupa atingerea momentului consumativ, isi
amplifica progresiv rezultatul ori se produc urmari noi corespunzator unor infractiuni mai
grave.Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data savarsirii actiunii/inactiunii, ci nu de la
momentul epuizarii.

In cazul infractiunii de obicei, spre deosebire de infractiunea continuata, mai multe acte luate
impreuna realizeaza continutul infractiunii, ci nu fiecare act in parte. De asemenea, termenul de
prescriptive a raspunderii penale incepe sa curga de la data savarsirii ultimului act, spre
deosebire de infractiunea progresiva.

Infractiuni contra persoanei => atatea infractiuni cate persoane vatamate

Infractiuni contra patrimoniului => o singura infractiune, chiar daca sunt afectate mai multe
patrimonii (cu exceptia talhariei si a pirateriei; idem ultraj)

Tentativa este exclusa in cazul culpei simple, culpei cu prevedere si a praeterintentiei. Totusi,
tentativa este posibila la infractiunile continuate (unele acte de executare pot avea forma
faptului consumat iar altele sa ramana in faza de tentativa).

La infractiunile formale (de pericol), odata cu realizarea elementului material se consuma


infractiunea, fara a fi necesara producerea vreunei vatamari materiale.
Daca pentru infractiunea consumata este prevazuta pedeapsa cu detentiunea pe viata, atunci
tentativa va fi pedepsita cu inchisoare de la 10 la 20 de ani. Idem retinere circumstante
atenuante.

Condamnare definitiva pentru o infractiune continuata sau complexa + Judecare ulterioara


pentru alte actiuni/inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni => Stabilirea unei
pedepse corespunzatoare, tinandu-se seama de infractiunea savarsita in intregul ei, fara a se
putea aplica o pedeapsa mai usoara decat cea pronuntata anterior

Concurs real = doua sau mai multe infractiuni; actiuni/inactiuni distincte; savarsite inainte de
condamnarea definitiva pentru vreuna dintre ele SAU doua sau mai multe infractiuni;
actiuni/inactiuni distincte; una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea
altei infractiuni

Concurs formal (ideal) = doua sau mai multe infractiuni; o singura actiune/inactiune; din cauza
imprejurarilor in care a avut loc/urmarilor pe care le-a produs

Aplicarea pedepsei principale in caz de concurs [art. 39]: a) o pedeapsa cu detentiune pe viata si
una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amenda => detentiune pe viata; b) numai
pedepse cu inchisoare => pedeapsa cea mai grea + 1/3 din totalul celorlalte pedepse; c) numai
pedepse cu amenda => idem b); d) o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda =>
pedeapsa inchisorii + in intregime pedeapsa amenzii; e) mai multe pedepse cu inchisoare si mai
multe pedepse cu amenda => se face calculul pentru fiecare categorie conform literelor b) si c)
[pedeapsa cea mai grea din fiecare categorie + spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse din
categoriile aferente]

Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente [conform art. 39]: 1) daca infractorul
condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta; 2) dup ace o
hotarare de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat mai suferise o
condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta [Ceea ce s-a executat deja din hotararea
anterioara se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente]

Maximul general al pedepsei inchisorii este de 30 de ani, in timp ce maximul general pentru
pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi este de 10 ani.

Recidiva: 1) sa existe o condamnare definitiva la pedeapsa inchisorii mai mare de un an; 2)


condamnatul savarseste din nou o infractiune; 3) cu intentie/praeterintentie; 4) pana la
reabilitare/implinirea termenului de reabilitare; 5) legea prevede pentru aceasta a doua
infractiune o pedeapsa de un an sau mai mare [nu se iau in considerare faptele care nu mai
sunt prevazute de lege si infractiunile amnistiate; pedeapsa stabilita pentru infractiunea
savarista in stare de recidiva se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata sau la restul ramas
neexecutat]; Daca pedeapsa anterioara a fost executata/considerata ca executata si se
savarseste o noua infractiune in stare de recidiva => limitele speciale ale pedepsei pentru noua
infractiune se majoreaza cu jumatate

Pluralitatea intermediara = cel condamnat definitiv savarseste, pana la executarea sau


considerarea ca executata a pedepsei, o noua infractiune, iar conditiile pentru recidiva nu sunt
intrunite => se vor aplica regulile de la concurs

In caz de pluralitate de infractiuni, masurile de siguranta de natura diferita sau chiar de aceeasi
natura, dar cu un continut diferit, se cumuleaza. De asemenea, pedepse complementare de
aceeasi natura si cu acelasi continut (in caz de concurs/pluralitate intermediara) => se aplica cea
mai grea dintre acestea; (in caz de recidiva) => partea neexecutata din pedeapsa
complementara anterioara se adauga la pedeapsa stabilita pentru noua infractiune.

Criterii generale de individualizare a pedepsei [art. 74] (7 – IMC/MF SP NGR MSI/SU NFA C
EVSSS)

Circumstante atenuante legale (4 – savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice


tulburari sau emotii; depasirea limitelor legitimei aparari; depasirea limitelor starii de
necesitate; acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul UP sau
al judecatii, pana la primul termen de judecata, daca faptuitorul nu a mai beneficiat de aceasta
circumstanta intr-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei); Efectul retinerii circumstantelor
atenuante = limitele speciale ale pedepsei pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime

Circumstante agravante (8 – trei sau mai multe persoane impreuna; cruzimi/tratamente


degradante; major impreuna cu un minor; stare de vadita vulnerabilitate; intoxicatie voluntara
in vederea savarsirii infractiunii; stare de calamitate/urgenta; motive de discriminare; prin
metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri); Efectele retinerii
circumstantelor agravante = 1) aplicarea unei pedepse pana la maximul special; 2) maxim
neindestulator => spor de 2 ani (daca pedeapsa este inchisoarea; fara a depasi o treime din
maximul special) sau de o treime din maximul special (daca pedeapsa este amenda)

Concurs intre cauze de atenuare => Ordinea este: 1) Tentativa; 2) Circumstante atenuante; 3)
Cazuri speciale de reducere a pedepsei

Concurs intre cauze de agravare => Ordinea este: 1) Circumstante agravante; 2) Infractiune
continuata; 3) Concurs/Recidiva

Concurs intre cauze de atenuare si de agravare => mai intai reducerea, apoi majorarea limitelor
Nu se poate renunta la aplicarea pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea
savarsita este inchisoarea mai mare de 5 ani. Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce
efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Amanarea aplicarii pedepsei – pedeapsa stabilita (inclusive in cazul concursului) este amenda
sau inchisoarea de cel mult 2 ani. Nu se poate amana aplicarea pedepsei daca pedeapsa
prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 7 ani sau mai
mare. Termenul de supraveghere este de 2 ani (masuri de supraveghere si obligatii). Daca in
acest termen este savarista o infractiune din culpa, instanta poate alege sa mentina masura.
Precum in cazul renuntarii la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei nu determina
nicio decadere, interdictie sau incapacitate pentru persoana condamnata. De asemenea,
amanarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a
obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere – pedeapsa aplicata = inchisoarea de cel


mult 3 ani; termen de supraveghere intre 2 si 4 ani; nu produce efecte asupra executarii
masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Atat la amanare, cat si la suspendare – acordul infractorului de a presta o munca neremunerata


in folosul comunitatii

Liberarea conditionata – pentru detentiunea pe viata: executarea efectiva a cel putin 20 de ani
de detentiune; termen de supraveghere de 10 ani; pentru pedeapsa inchisorii: executarea a cel
putin 2/3 (1/2 cu munca inclusa) pentru pedepsele de pana in 10 ani SAU cel putin 3/4 (2/3 cu
munca inclusa) pentru pedepsele intre 10 si 20 de ani; regim semideschis/deschis; pentru
condamnatii in varsta de cel putin 60 de ani: executarea efectiva a cel putin 1/2 din pedeapsa
pana in 10 ani SAU a cel putin 2/3 din pedeapsa mai mare de 10 ani

Masurile de siguranta (5 – O I I C C ): scop = inlaturarea unei stari de pericol & preintampinarea


savarsirii faptelor prevazute de legea penala

Cererea de revocare a masurii de siguranta constand in interzicerea ocuparii unei functii sau
exercitarii unei profesii – termen: 1 an; daca se constata ca au incetat temeiurile ce au justificat
instituirea acestei masuri

Confiscarea extinsa: fapta susceptibila de a procura un folos material; pedeapsa prevazuta de


lege este cea a inchisorii de 4 ani sau mai mare; valoarea bunurilor dobandite in ultimii 5 ani
depaseste in mod vadit veniturile obtinute de autor in mod licit; convingerea instantei ca
bunurile respective provin din activitati infractionale
Raspunderea penala a minorilor – intre 14 si 16 ani daca se dovedeste ca a avut discernamant;
dupa 16 ani neconditional

Masurile educative privative de libertate (internarea intr-un 1) centru educativ/2) centru de


detentie): a) minorul a mai savarsit o infractiune pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce
a fost executata ori a carei executare a inceput; b) pedeapsa prevazuta de lege pentru
infractiunea savarsita este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viata;
Internarea intr-un centru educativ – intre 1 si 3 ani, trebuie executat cel putin 1/2 din durata
masurii; Internarea intr-un centru de detentie – intre 2 si 5 ani (intre 5 si 15 ani cand pedeapsa
prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este de 20 de ani sau mai mare ori detentiunea
pe viata), implinirea a 18 ani + comportament negativ => posibilitatea continuarii executarii
masurii intr-un penitenciar; se prescriu intr-un termen egal cu durata masurii educative luate,
dar nu mai putin de 2 ani

Masurile educative neprivative de libertate (4 – stagiu de formare civica; supraveghere;


consemnare la sfarsit de saptamana; asistare zilnica): Stagiul – cel mult 4 luni, sub coordonarea
serviciului de probatiune; Supravegherea – intre 2 si 6 luni, serviciul de probatiune;
Consemnarea la sfarsitul de saptamana – intre 4 si 12 saptamani; Asistarea zilnica – intre 3 si 6
luni; se prescriu in termen de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost
luate

Referatul de evaluare sociala este realizat de serviciul de probatiune la cererea instantei.

Termenele de prescriptie a raspunderii penale (de 15, 10, 8, 5 si 3 ani) se reduc la jumatate, in
cazul minorilor.

Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.

Gratierea = 1) inlaturarea, in tot sau in parte, a executarii pedepsei ori 2) comutarea pedepsei in
alta mai usoara; ca regula, gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si asupra
drepturilor persoanei vatamate, si nici asupra pedepselor a caror executare este suspendata
sub supraveghere; Termenul de reabilitare curge de la data actului de gratiere

Prescriptia: inlatura executarea pedepsei principale (cu exceptia infractiunilor de genocid,


contra umanitatii si de razboi, de omor si omor calificat, precum si a celor intentionate urmate
de moartea victimei)

Termenele de prescriptie a executarii pedepsei (20-mai mare de 15 ani sau detentiunea pe


viata, 5+X, 3-pt amenda) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas
definitive. In cazul revocarii sau anularii ASL, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data
cand hotararea de revocare sau anulare a ramas definitiva. Cauze de intrerupere: inceperea
executarii pedepsei; sustragerea de la executare; savarsirea din nou a unei infractiuni;
inlocuirea obligatiei de plata a amenzii cu obligatia de a presta o munca neremunerata in
folosul comunitatii.

Pedepsele complementare aplicate PF si masurile de siguranta nu se prescriu.

Reabilitarea de drept – termen: 3 ani; pedeapsa amenzii; pedeapsa inchisorii care nu depaseste
2 ani; pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere

Reabilitarea judecatoreasca – 4(2-5) ani; 5(5-10) ani; 7(10-DV) ani; 10(DV) ani; Posibilitatea
reabilitarii judecatoresti post mortem

Termenele de reabilitare incep sa curga de la data cand 1) a luat sfarsit executarea pedepsei
principale ori 2) s-a prescris executarea pedepsei principale (pentru pedeapsa inchisorii);
A) amenda a fost achitata integral ori B) executarea amenzii s-a stins in orice alt mod (pentru
pedeapsa amenzii)

Efectul reabilitarii = incetarea decaderilor, interdictiilor si incapacitatilor ce rezulta din


condamnare; Reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta

Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca – la 1 an de la data respingerii cererii anterioare

Vatamarea corporala din culpa ce a necesitat cel mult 90 de zile de ingrijiri medicale, fara a fi
indeplinita conditia ca subiectul active sa se fi aflat sub influenta alcoolului/substantelor
psihoactive ori in desfasurarea unei activitati ce constitutie prin ea insasi infractiune NU este
infractiune.

Amenintarea nu trebuie sa priveasca neaparat savarsirea unei infractiuni, ci este suficienta si


amenintarea cu savarsirea unei fapte pagubitoare, daca este de natura sa ii produca victimei o
stare de temere.

Dezastrul (in sensul distrugerii calificate) presupune distrugerea/degradarea unor bunuri


immobile, lucrari, echipamente, instalatii sau componente ale acestora + moartea/vatamarea
corporala a doua sau mai multe persoane.

Se poate dispune amanarea aplicarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, in cazul abandonului
de familie, daca, pana la ramanerea definitiva hotararii de condamnare, inculpatul isi
indeplineste obligatiile.

Savarsirea nemijlocita, cu intentie, de catre o persoana a unei fapte prevazute de legea penala,
la care din culpa sau fara vinovatie, contribuie cu acte de executare o alta persoana constitutie
o participatie improprie.
Omorul comis pentru savarsirea unei talharii, daca faptuitorul nu mai reuseste sa sustraga
bunul, reprezinta concurs de infractiuni intre omor calificat si tentativa la talharie.

Cel care, cu intentie, o determina pe mama aflata intr-o stare de tulburare psihica sa-si ucida
copilul nou-nascut poate fi condamnat pentru savarsirea infractiunii de instigare la omor.

Infractiunea de viol poate fi comisa prin raport sexual, chiar daca acesta nu a fost finalizat.

Patrunderea faptuitorului intr-un apartament si sustragerea unei pluralitati de bunuri pentru al


caror transport se realizeaza mai multe drumuri intre apartament si autoturismul sau reprezinta
o infractiune de furt.

Furtul calificat savarsit prin efractie nu implica intotdeauna o violare de domiciliu (poate fi
violarea sediului profesional).

Lovirea unui politist aflat in exercitiul functiunii, dar care si-a depasit atributiile de serviciu,
reprezinta infractiunea de lovire sau alte violente.

Marturia mincinoasa poate fi savarsita si de expert sau interpret.

Falsificarea unui inscris sub semnatura privata si folosirea lui de catre autor reprezinta doar
infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Premeditarea este circumstanta reala doar in masura in care si complicii au actionat cu


premeditare.

Instigarea absoarbe complicitatea. Autoratul absoarbe instigarea si complicitatea.

Drept procesual penal

Cererea de recuzare poate fi formulate doar impotriva judecatorului care efectueaza activitati
judiciare in cauza in care s-a formulat cererea. Aceasta poate fi introdusa si de alte persoane in
afara de parti si persoana vatamata. Formularea unei cereri de recuzare din nou impotriva
aceleiasi persoane, in aceeasi cauza, nu atrage inadmisibilitatea acesteia.

Au dreptul sa refuze sa fie audiati in calitate de martor in proces fratii si surorile suspectului sau
inculpatului.

Masura retinerii dispusa de catre procuror poate fi luata numai dupa audierea suspectului in
prezenta avocatului, neputand fi contestata la judecatorul de drepturi si libertati.
Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate introduce plangere la organul de UP cu
incuviintarea persoanei prevazuta de legea civila.

Plangerea prealabila trebuie sa fie introdusa in termen de 3 luni din ziua in care persoana
vatamata a aflat despre comiterea infractiunii. Aceasta nu poate fi introdusa de copilul major
pentru parinte.

Introducerea plangerii impotriva actelor si masurilor de UP nu suspenda aducerea la indeplinire


a actelor si masurilor de UP care formeaza obiectul plangerii.

Preschimbarea termenului in cazurile prevazute de lege se dispune prin rezolutia judecatorului,


in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Retragerea apelului poate fi formulata la instanta de apel sau la instanta a carei hotarare a fost
atacata.

Hotararea ramasa definitiva se pune in executare de prima instanta, indiferent de cea care a
pronuntat-o.

Hotararea prin care instanta competenta se pronunta asupra cererii de amanare a executarii
pedepsei cu inchisoarea poate fi atacata cu contestatie la instanta ierarhic superioara, in
termen de 3 zile de la comunicare.

Cauzele cu inculpate minori se judeca potrivit regulilor de competenta obisnuite, de catre


judecatori anume desemnati, potrivit legii.

Cererea de renuntare la apel poate fi formulata dupa pronuntarea hotararii si pana la expirarea
termenului de declarare a apelului.

Asistenta juridica este obligatorie pentru partea civila daca aceasta este o persoana lipsita de
capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa.

Daca procurorul dispune clasarea cauzei, masura provizorie luata in cauza inceteaza de drept.

Plangerea introdusa impotriva masurilor si actelor de UP, dispuse de organul de cercetare


penala, este rezolvata de procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala in
cauza respectiva.

Apelul privind solutionarea laturii civile poate fi introdus de catre inculpat si procuror.

Cererea procurorului prin care se solicita incuviintarea efectuarii perchezitiei domiciliare se


solutioneaza de catre judecatorul de drepturi si libertati, in camera de consiliu, cu participarea
procurorului.
Procesul-verbal incheiat de catre unele organe de constatare, in conditiile prevazute de legea
procesual penala, constituie act de sesizare a organului de UP care nu poate fi supus controlului
pe calea contenciosului administrativ.

Exceptia de necompetenta materiala a instantei superioare celei competente potrivit legii


poate fi invocata pana la inceperea cercetarii judecatoresti.

Curtile de apel judeca inclusive infractiunile savarsite de magistratii-asistenti de la ICCJ, precum


si infractiunile savarsite de judecatori de la curti de apel/curti militare de apel ori procurori din
cadrul parchetelor de pe langa aceste instante. De asemenea, curtile de apel judeca
infractiunile savarsite de membrii Curtii de Conturi, de presedintele Consiliului Legislativ, de
Avocatul Poporului si adjuncii acestuia, precum si de chestori.

Tribunalul militar judeca infractiunile savarsite de militarii cu grad pana la colonel inclusiv; de la
general in sus – curtea militara de apel.

ICCJ judeca apelurile impotriva hotararilor penale pronuntate in prima instanta de curtile de
apel, de curtile militare de apel si de Sectia penala a ICCJ.

Reunirea poate fi dispusa si in cazul in care in fata aceleasi instante exista mai multe cauze cu
acelasi obiect (litispendenta). Atat reunirea cat si disjungerea pot fi dispuse la cererea
procurorului si a partilor ori din oficiu. Incheierea poate fi atacata numai odata cu fondul.

Exceptia de necompetenta materiala/dupa calitatea persoanei a instantei inferioare celei


competente potrivit legii poate fi invocata in tot cursul judecatii, in timp ce exceptia de
necomptenta materiala/dupa calitatea persoanei a instantei superioara celei competente
potrivit legii poate fi invocata pana la inceperea CJ.

Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi invocata pana la inceperea CJ.

Exceptiile de necompetenta pot fi invocate de: instanta (din oficiu), procuror, parti, persoana
vatamata.

In cazul schimbarii incadrarii juridice a infractiunii, chiar daca este atrasa competenta instantei
inferioare, instanta sesizata ramane competenta sa judece.

Declinare pentru necompetenta teritoriala => probele/actele/masurile se mentin. Declinare


pentru necompetenta materiala/dupa calitatea persoanei => probele/actele/masurile se pot
mentine.

Hotararea de declinare a competentei nu este supusa cailor de atac.


Sesizarea instantei ierarhic superioare comune in caz de conflict de competenta se face de
catre: instanta care s-a declarat cea din urma competenta (conflict pozitiv => suspendarea
judecatii); instanta care si-a declinat cea din urma competenta (conflict negativ); procuror;
parti. Incheierea instantei ierarhic superioare nu este supusa niciunei cai de atac, fiind
pronuntata de urgenta.

In cazul in care apar elemente noi, instanta careia i s-a trimis cauza prin hotararea de stabilire a
competentei poate sa se declare necompetenta.

Organe de UP = Organe de cercetare penala ale politiei judiciare + Organe de cercetare penala
speciale + Procuror

Procurorul: conducerea si supravegherea UP; exista cazuri cand UP se efectueaza obligatoriu de


catre procuror (e.g. competenta de judecata in prima instanta apartine CA/ICCJ; infractiuni
contra vietii/ultraj; UP efectuata de DNA/DIICOT; infractiuni praeterintentionate ce au avut ca
urmare moartea victimei)

Conflict de competenta intre doua sau mai multe organe de cercetare penala => competenta se
stabileste de catre procurorul care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala a
acestor organe. Daca procurorul nu exercita supravegherea activitatii tuturor organelor de
cercetare penala aflate in conflict => competenta se stabileste de catre prim-procurorul
parchetului in circumscriptia caruia se afla organelle de cercetare penala

Cazurile de incompatibilitate a judecatorului (6 – ARETUS) se aplica si: procurorului, organului


de cercetare penala, magistratului-asistent si grefierului.

Cererea de recuzare poate fi formulata, oral sau in scris, de: parti, procuror, subiectii procesuali
principali; impotriva: judecatorului/procurorului/organului de cercetare penala/magistratului-
asistent/grefierului care efectueaza activitati judiciare in cauza. Cererea se consemneaza intr-un
P-V sau in incheierea de sedinta.

Solutionarea abtinerii/recuzarii – in camera de consiliu, in cel mult 24h (cu


verificarile/ascultarile necesare, dupa caz), prin incheiere nesupusa niciunei cai de atac;
abtinerea/recuzarea persoanei care efectueaza UP se solutioneaza de catre procuror, in cel
mult 48h, prin ordonanta nesupusa niciunei cai de atac; abtinerea/recuzarea procurorului se
solutioneaza de catre procurorul ierarhic superior, in cel mult 48h, prin ordonanta nesupusa
niciunei cai de atac [cererea se adreseaza, sub sanctiunea inadmisibilitatii, doar procurorului
ierarhic superior]

Admiterea abtinerii/recuzarii => se va stabili in ce masura se mentin actele/masurile


Stramutarea – se dispune de CA/ICCJ; temei: suspiciune rezonabila-impartialitatea judecatorilor
datorita imprejurarilor cauzei, calitatii partilor, pericolului de tulburare a ordinii publice; cererea
poate fi facuta de parti sau procuror la instanta la care se cere stramutarea (o va inainta mai
departe curtii de apel sau ICCJ); cererea nu suspenda judecarea cauzei si nu poate fi facuta in
cursul procedurii de camera preliminara [desi art. 75 dispune contrariul art. 72 (1)]; se
solutioneaza in sedinta publica, cu participarea procurorului, in cel mult 30 zile de la
inregistrarea cererii, prin sentinta nesupusa niciunei cai de atac; stabilirea masurii in care se
mentin actele indeplinite

Daca instanta de la care a fost stramutata cauza a procedat intre timp la judecarea cauzei,
hotararea pronuntata este desfiintata prin efectul admiterii cererii de stramutare.

Cererea de desemnare a altei instante pentru judecarea cauzei (care sa fie sesizate in cazul in
care se va emite rechizitoriul) – se face de catre procuror si se adreseaza ICCJ/CA; se
solutioneaza in camera de consiliu, in termen de 15 zile, prin incheiere motivata (incheierea
ICCJ nu este supusa niciunei cai de atac)

Persoana vatamata (fizic/material/moral): desemnarea unui reprezentant comun pentru


persoanele vatamate numeroase (idem pentru parti civile) care nu au interese contrarii se
poate face si de catre procuror (prin ordonanta) ori de catre instanta (prin incheiere motivate)
ce desemneaza un avocat din oficiu; ordonanta/incheierea se comunica persoanelor vatamate
care au obligatia de a isi exprima refuzul in termen de 3 zile de la comunicare; persoana
vatamata are dreptul de a adresa intrebari inculpatului (ci nu suspectului), matrorilor si
expertilor, respectiv dreptul de a beneficia gratuit de un interpret; poate refuza sa participle la
proces (daca actiunea penala se pune in miscare din oficiu), dar organul judiciar poate aprecia
ca aceasta sa fie audiata in calitate de martor

Inculpatul = persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala; i se poate desemna
un avocat din oficiu in cazurile in care asistenta este obligatorie; formuleaza cereri pentru
solutionarea atat a laturii penale, cat si a celei civile; dreptul de a beneficia gratuit de un
interpret

Partea civila = persoana vatamata care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal
(inclusiv succesorii persoanei prejudiciate, daca exercita actiunea civila)

Partea responsabila civilmente are obligatia legala sau conventionala de a repara (singura sau in
solidar) prejudiciul cauzat. Drepturile sale se exercita in limitele si in scopul solutionarii actiunii
civile.
Avocatul 1) asista sau 2) reprezinta in procesul penal a) partile ori b) subiectii procesuali
principali. Avocatul poate fi sot/ruda pana la gradul IV cu partea/subiectul pe care il asista ori
reprezinta. Acesta poate reprezenta partile/subiectii procesuali principali cu interese similare.

Suspectul/inculpatul – dreptul de a fi asistat de unul sau mai multi avocati in tot cursul:
UP/camera preliminara/judecata

Cazurile (3) de asistenta juridica obligatorie a suspectului/inculpatului: 1) minor (lipsa capacitatii


de exercitiu/capacitate de exercitiu restransa); 2) organul judiciar apreciaza ca
suspectul/inculpatul nu si-ar putea face singur apararea; 3) doar in cursul judecatii, atunci cand
pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita – mai mare de 5 ani ori detentiunea
pe viata

Inlocuirea avocatului ales cu unul din oficiu (prin delegatie) cand acesta din urma lipseste
nejustificat, nu asigura substituirea sau refuza nejustificat sa asigure apararea. Termenul
acordat avocatului din oficiu pentru pregatirea apararii este de minimum 3 zile in cursul
judecatii, iar in UP/CP termenul este unul rezonabil. Daca avocatul lipseste la judecarea cauzei
si nu poate fi inlocuit => amanarea cauzei

Avocatul nu are dreptul sa asiste la efectuarea tuturor actelor de UP, exceptiile fiind cele in care
se utilizeaza metodele speciale de supraveghere/cercetare, respectiv in cazul perchezitiei
corporale/vehiculelor in cazul infractiunilor flagrante. Acesta are dreptul de a fi incunostintat
(se incheie P-V) in legatura cu efectuarea actelor de UP + audiere de judecatorul de drepturi si
libertati. Incunostintarea face posibila efectuarea actului de UP ori a audierii (inclusiv a altor
persoane) daca avocatul lipseste. In cazul perchezitiei domiciliare, incunostintarea poate fi
realizata si dupa prezentarea organului de UP la domiciliul persoanei.

Avocatul suspectului/inculpatului exercita drepturile acestuia, spre deosebire de avocatul


persoanei vatamate/partii civile/partii responsabile civilmente, care exercita drepturile
persoanei asistate, cu exceptia celor pe care le exercita singura.

Dreptul procurorului de a stabili (intr-un termen rezonabil) data si durata consultarii dosarului
de catre avocat in timpul UP poate fi delegat organului de cercetare penala. In timpul UP, daca
ar fi afectata buna desfasurare, procurorul poate dispune motivat restrictionarea consultarii
dosarului. Dupa punerea in miscare a actiunii penale, restrictionarea se poate dispune pentru
cel mult 10 zile. Cu toate acestea, nu poate fi restrictionat dreptul avocatului de a consulta
declaratiile partii sau ale subiectului procesual principal pe care il asista ori reprezinta.
*Dispozitiile anterioare se aplica si dreptului partilor/subiectilor procesuali principali de a
consulta dosarul.
Obligatia avocatului, in timpul UP, de a pastra confidentialitatea/secretul datelor/actelor de
care a luat cunostinta cu ocazia consultarii dosarului.

Plangerea avocatului pentru incalcarea drepturilor sus-mentionate legate de


asistarea/reprezentarea partilor/subiectilor se solutioneaza motivat de procurorul ierarhic
superior si se comunica in cel mult 48 de ore.

Reprezentarea (implicand lipsa celor reprezentati) nu este posibila atunci cand prezenta lor este
obligatorie ori apreciata ca fiind necesara.

Au dreptul de a propune administrarea de probe procurorul, partile si subiectii procesuali


principali.

Nulitatea actului prin care se autorizeaza administrarea ori prin care se administreaza o proba
determina excluderea acesteia.

Probele derivate ce au fost obtinute in mod direct din probele obtinute in mod nelegal nu se
exclude daca puteau fi obtinute in alt mod.

Pot fi audiati: subiectii procesuali principali, partile, martorii si expertii. Cu toate acestea, partile
si subiectii procesuali principali nu pot fi audiati in calitate de martori.

Posibilitatea intreruperii ascultarii si a audierii persoanei aflate in detentie prin videoconferinta;


dreptul la tacere

Suspectului/inculpatului i se comunica obligatia de a comunica in scris, in termen de 3 zile (5


zile in cazul martorilor), orice schimbare a adresei, citatiile si orice acte comunicate la vechea
adresa ramanand valabile si considerandu-se ca a luat cunostinta de ele.

Recunoasterea vinovatiei @UP / Recunoasterea invinuirii @Judecata => reducerea pedepsei

Declaratia scrisa @UP – se semneaza de judecatorul de d&l / @Judecata – se semneaza de


presedintele completului

Audierea @UP se inregistreaza audio/audiovideo.

Pot fi audiate in calitate de martor si persoanele care au intocmit P-V. De asemenea, calitatea
de martor are intaietate fata de calitatea de expert sau de avocat, de mediator ori de
reprezentant al uneia dintre parti sau al unui subiect procesual principal, cu privire la faptele si
imprejurarile de fapt pe care persoana le-a cunoscut inainte de a dobandi aceasta calitate.

Familia si fostul sot al suspectului/inculpatului pot refuza sa fie audiati in calitate de martori.
Martorul minor de pana la 14 ani – audierea in prezenta unui
parinte/tutore/reprezentant/ruda; nu i se comunica obligatiile insa i se atrage atentia sa spuna
adevarul

Statutul de martor amenintat in cursul UP se acorda de catre procuror prin ordonanta motivata.

Perchezitia domiciliara – @UP, la cererea procurorului, de catre judecatorul de d&l /


@Judecata, la cererea procurorului sau din oficiu, de catre instanta; cererea se solutioneaza in
24h, in camera de consiliu, fara citarea partilor, cu participarea procurorului

Si organul de UP poate dispune, prin ordonanta motivata, efectuarea unei expertize.

Mai multi experti => un singur raport de expertiza; opiniile separate se consemneaza in acelasi
raport

Mijloace materiale de proba = obiecte care poarta sau contin urme ale faptei savarsite; orice
alte obiecte care pot servi la aflarea adevarului

Corp delict = mijloace materiale de proba folosite sau designate sa serveasca la savarsirea unei
infractiuni + obiectele produs al infractiunii

Scpopurile masurilor preventive (5 – Retinerea, Controlul judiciar, Controlul judiciar pe


cautiune, Arestul la domiciliu, Arestarea preventiva): 1) asigurarea bunei desfasurari a
procesului penal; 2) impiedicarea sustragerii suspectului/inculpatului de la UP/judecata;
3) prevenirea savarsirii unei alte infractiuni ––– pot fi pronuntate @UP/CP/Jud.

Contestatie in 48h de la pronuntare/comunicare; solutionare in 5 zile de la inregistrarea


contestatiei; se citeaza inculpatul; participarea procurorului; asistenta juridica obligatorie
pentru inculpate

Retinerea poate fi dispusa numai dupa audierea suspectului/inculpatului in prezenta avocatului


(ales sau din oficiu)

Controlul judiciar @UP, fata de inculpat – de catre procuror / @CP/Jud. – de catre judecatorul
de camera preliminara/instanta; cel mult 60 de zile, prelungiri (fiecare nu poate depasi 60 de
zile)

Controlul judiciar pe cautiune – idem Control judiciar (mai putin durata); valoarea cautiunii cel
putin 1.000 lei; cautiunea garanteaza participarea inculpatului la procesul penal si respectarea
de catre acesta a obligatiilor impuse; confiscarea cautiunii prin hotararea daca masura este
inlocuita cu arestul la domiciliu sau arestarea preventive
Arestul la domiciliu se dispune doar de catre judecatorul de d&l/judecatorul de CP/instanta; la
cererea motivata a procurorului sau din oficiu (mai putin judecatorul de d&l care poate doar la
cerere); in cazurile urgente poate fi parasita locuinta fara permisiunea instantei, dar cu
anuntarea imediata; @UP – 30 zile, total – 180 zile (cu prelungiri)

Arestarea preventiva se dispune doar de catre judecatorul de d&l/judecatorul de CP/instanta,


daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul a savarsit o infractiune si a fugit ori
s-a ascuns ori a facut astfel de pregatiri, incearca sa influenteze un alt participant ori sa distruga
probe, face presiuni asupra persoanei vatamate sau dupa punerea in miscare a actiunii penale a
savarsit cu intentie o noua infractiune sau pregateste savarsirea unei noi infractiuni; durata
@UP – 30 zile de la punerea in executare a masurii; prelungirea la propunerea procurorului,
max. 180 zile

Durata arestarii preventive in prima instanta nu poate depasi 5 ani (nu poate fi mai mare de
jumatatea maximului special al pedepsei pentru infractiunea savarsita).

Revocarea/inlocuirea (din oficiu sau la cerere) masurilor preventive – temeiuri/imprejurari noi

Retinerea si arestarea preventiva se pot aplica si in cazul minorilor.

Masurile asiguratorii (aduse la indeplinire de organelle de cercetare penala) = indisponibilizarea


unor bunuri mobile/imobile prin instituirea unui sechestru asupra lor; Contestatie in 3 zile –
participarea procurorului este obligatorie la solutionarea in camera de consiliu (masura dispusa
de procuror) / in sedinta publica (masura dispusa de judecatorul de CP sau instanta)

Dovada de primire a citatiei; P-V de efectuare a citatiei se semneaza de persoana citata

In cursul judecatii, neregularitatea cu privire la citare este luata in considerare doar daca partea
lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea o invoca la termenul urmator la care este
prezenta sau legal citata. Neregularitatea privind procedura de citare a unei parti poate fi
invocata de catre procuror, de catre celelalte parti ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a
produs, cu exceptia situatiei in care prezenta inculpatului este obligatorie.

Nerespectarea termenului pentru exercitarea unui drept procesual => decaderea din exercitiul
dreptului si nulitatea actului facut peste termen

Termene pe ore/pe zile => nu se iau in calcul orele/zilele de la care incepe sa curga termenul,
respectiv la care se implineste acesta