Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ……………………….

Examen absolvire
contabilitate
PRENUME…………………….
Varianta nr.1
SEMNATURA…………………

I. Alegeți varianta de răspuns corect:


O singura varianta este corect. 8pct

1. Ca disciplina ştiinţifica, contabilităţii ii revin o serie de sarcini.


Precizaţi care din sarcinile enumerate mai jos ii revin contabilităţii,
în aceasta calitate:
a. furnizarea datelor si informaţiilor necesare elaborării programelor financiare;
b. înregistrarea cronologica a operaţiilor economice si financiare,
preluarea si păstrarea informaţiilor;
c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilităţii;.

2. Patrimoniul firmei reprezintă:


a. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de o firma
b. totalitatea drepturilor si obligaţiilor unei firme
c. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de o firma,
cat si totalitatea drepturilor si obligaţiilor sale

3. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in


contabilitate angajează răspunderea :
a. numai a persoanei care le-a întocmit
b. numai a persoanei care le-a înregistrat
c. a persoanelor care le-au întocmit, avizat,aprobat, înregistrat

4. Balanţa de verificare conţine conturile utilizate de o întreprindere,


având înscrise in coloanele sale, pentru fiecare cont, o serie de
elemente. Unul din elementele ce urmează a fi prezentate este greşit.
Care este acesta?
a. soldurile iniţiale;
b. rulajele perioadei anterioare;
c. soldurile finale debitoare de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte balanţa;

5. Ca trăsătura de baza a metodei contabilităţii, dubla înregistrare:


O singura afirmaţie este adevărata. Identificaţi-o!
a. se intalneste la toate formele evidentei economice;;
b. se intalneste la toate componentele sistemului informational economic;
c. asigura existenta permanenta a egalităţii bilanţiere;.

6. Prin bilanţ contabil se înţelege:


a. totalitatea activelor societăţii
b. totalitatea pasivelor societăţii
c. reprezentare patrimoniala sub forma de activ si de pasiv
7. Preţul de vânzare cu amânuntul al mărfurilor este constituit din:
a. cost de achiziţie si adaos comercial;
b. cost de producţie si adaos comercial;
c. cost de achiziţii, adaos comercial si TVA.

8. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a


încasărilor si plaţilor in numerar prin casierie?
a. registrul de casa;
b. registrul jurnal;
c. extrasul de cont;

II. Stabileşte valoarea de adevăr (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri:. 2 pct

A 1. Conturile de imobilizări corporale servesc pentru evidenta in expresie băneasca a unei


categorii de mijloace patrimoniale.

F 2. Terenurile sunt supuse amortizării prin metoda liniara.

A 3.Imobilizările corporale in curs trec la categoria mijloace fixe după recepţie sau dare in
folosinţa.

A 4.Valoarea capitalului social (CS) se calculează conform formulei: CS = Număr acțiuni valoare
nominală.
Barem corectare varianta nr.1

I. Alegeți varianta de răspuns corect.

întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8
varianta c c c b c c c a
corecta

II. II. Stabileşte valoarea de adevăr (A) sau fals (F) pentru următoarele enunţuri.

întrebare 1 2 3 4
varianta corecta A F A A