Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTE DE PROGRAME PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PRIMAR
(CLASA a I-a – a IV-a)

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

DISCIPLINA: EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI ANTREPRENORIAT

PROGRAMUL PENTRU ŞCOALA ELEMENTARĂ


( PREZENTARE GENERALĂ)

Programul pentru clasele a I-a până la a IV-a este un program de studiu al


economiei de piaţă şi al lumii afacerilor, destinat elevilor din clasele a I-a până la a
IV-a. Participanţii la program învaţă despre rolul jucat de ei ca persoane,angajati
şi consumatori. Prin activitati diverse si antrenante, elevii descoperă că toate
conceptele de bază ale economiei ii ajuta in viata de zi cu zi si in planificarea
viitorului.
Programul pentru şcoala elementară este prezentat de catre cadrele
didactice din şcoală (învăţători, profesori de limba engleză, profesori de educatie
civica), ajutate de consultanţii voluntari Junior Achievement.
Toate programele au fost testate la clasa şi perfecţionate pe baza sugestiilor
primite de la învăţători, elevi şi consultanţi. Revizuirea şi îmbunătăţirea
materialelor este permanentă.

Aria curriculară:
OM ŞI SOCIETATE
EU ŞI LUMEA MEA !
• Noi înşine.
• Familia mea.
• Comunitatea noastră.
• Oraşul nostru.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
FAMILIA MEA
(clasa a II-a)
PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea opţionalului: FAMILIA MEA

Tipul: construit - C.D.S., aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

Clasa: a II-a.
Durata: un semestru sau 1 an şcolar.
Număr de ore pe săptămână: 1h / săptămână.

Autor:

Abilitare pentru susţinerea cursului:

Instituţia de învăţământ:

CUPRINS

- Argument (notă de prezentare).


- Bibliografie.
- Obiective cadru.
- Obiective specifice.
- Exemple de activităţi de învăţare.
- Conţinuturile învăţării.
Argument

Acest opţional prezintă elevilor importanţa educaţiei economice. El cuprinde


mai multe teme care îi ajută pe elevi să înţeleagă activitatile si fenomenele economice şi
îi pregăteşte pentru studiul academic şi pentru viaţă. Printr-o diversitate de activităţi
interesante, prezentate de învăţător sau de un voluntar cu rol de ghid, elevii vor înţelege
mai bine legătura dintre ceea ce învaţă ei la şcoală şi rolurile pe care le vor realiza in
societate ca adulti.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
Opţionalele pentru şcoala generală sunt construite astfel încât asimilarea
noţiunilor economice de către elevi să se realizeze usor, potrivit nivelului de dezvoltare
cognitiva specific fiecarei varste si in corelatie cu volumul de informatii de care dispun
elevii.. Elevii vor învăţa concepte şi isi vor forma aptitudini utile in activitati
economice, bazându-se pe cele dobandite în clasele precedente.

Elevul trebuie să-şi asume trei roluri importante: de persoana , de ofertant de


resursa de munca (angajat,salariat) şi de consumator. Ca individ, elevul îşi dezvoltă
caracteristicile personale, formându-şi o imagine adecvata despre sine însuşi,
asumându-şi responsabilităţi, cooperând cu ceilalţi şi stabilindu-şi obiective personale
tinand seama de reguli, de interesele grupului si societatii. Ca resursa de munca, el
învaţă despre valoarea muncii, despre diversitatea profesiilor şi despre aşteptările
patronilor sau antreprenorilor. In calitate de consumator el invata sa decida rational cum
să foloseasca resursele limitate pe care le are pentru a obtine satisfactie maxima..

FAMILIA MEA este conceput pentru a dezvolta concepte economice şi a ii inarma pe


elevi cu informaţii,reguli de actiune si abilitati pentru a intelege constituirea si
functionarea familiei,rolul si interdependenta membrilor ei.

Scopurile opţionalului FAMILIA MEA sunt:

• extinderea programei de studii sociale prin concepte şi aptitudini care vizeaza


economia de piaţă şi de comunitatea de afaceri;
• dezvoltarea interesului elevilor pentru lumea afacerilor.
• formarea unei perspective economice asupra propriei persoane
• oferirea de instrumente teoretice si practice pentru intelegerea rolurilor jucate de
oameni în economie ca angajaţi , consumatori,intreprinzatori;
• conştientizarea de către elevi a importanţei educaţiei pentru viitorul lor.
Dacă se lucrează cu elevi de clasa a I-a (semestrul al II-lea) se va evita folosirea
unui limbaj economic greoi. Temele vor fi tratate la nivelul de intelegere al varstei, nu
se recomanda generalizarea si abstractizarea ,deoarece nivelul cognitiv utilizeaza
preponderent relatii si concepte concrete.. Trebuie să se aibă în vedere vârsta copiilor,

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
mediul din care provin, pregătirea anterioară (grădiniţă, an pregătitor) pentru ca
instruirea să atinga obiectivele dar într-un ritm si cu metode potrivite in fiecare caz in
parte.

Trebuie ca învăţătorul să accentueze aspectele pozitive ale prezentărilor elevilor,


trebuie să-i ajute să-şi înţeleagă mai bine familia, să cunoască profesiunile, necesităţile,
dorinţele membrilor ei, rolul lui si al celorlalti . Dacă se va lucra cu elevi de clasa a II-a
se vor folosi mai mulţi termeni economici. Se vor defini şi utiliza termeni ca: familie;
grup social; hartă; simbol; necesitate; unealtă; abilitate e. t. c.

La acest nivel (clasa a II-a) se pot face şi studii de caz (un elev îşi va prezenta
familia; sau familia va veni la şcoală pentru a se prezenta sau fiecare membru al familiei
isi va prezenta profesia si locul de munca.).

Elevii vor putea face diferenţa între necesitate şi dorinţă , îşi vor reevalua criteriile
si isi vor regandi scopurile (alegerea profesiunii).

Dacă în clasa a I-a s-a discutat despre familie şi profesii în general, în clasa a II-a
puteţi să discutaţi în concret, cu amănunte despre familia fiecărui elev, despre membrii
ei, despre profesiile lor şi despre resursele folosite de ei. Gradele de rudenie sunt greu de
înţeles de către elevi la această vârstă, dar prin exemple bine alese şi repetate pot fi
înţelese mai uşor.

RESURSE
- ghid pentru învăţători şi consultanţi;
- setul de materiale (foi de lucru, ecusoane, poster, revistă );
- schiţe generale pentru activităţi;
- planuri de activitate (revista elevului, activităţi extraşcolare);
- certificate / diplome.
Obiective cadru

1.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera economiei.

2.Cunoaşterea rolurilor şi a comunităţii în care acestea sunt jucate.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
3.Dezvoltarea interesului elevilor pentru afaceri.

4. Dezvoltarea unor atitudini de implicare in luarea deciziilor şi exprimarea


opiniilor personale în cadrul grupurilor din care face parte.

FAMILIA MEA

Clasa a II-a.

Obiectiv cadru

1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera economiei.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a II-a se recomandă

următoarele activităţi:

• Să recunoască şi să folosească termeni specifici • Desprinderea înţelesului unui cuvânt din


disciplinelor sociale context
• Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu • Realizarea unor povestiri, dialoguri
referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut
economic
• Să-şi dezvolte vocabularul utilizând corect
conceptele însuşite


Activităţi interdisciplinare Revista Elevului
(Jurnalul Juniorului).
2. Cunoaşterea rolurilor şi comunităţii în care acestea sunt jucate.

• Să compare necesităţile şi dorinţele familiilor • Recunoaşterea situatiilor prezentate in imagini


lor
• Să identifice reguli cu privire la raporturile • Jocuri de rol pe teme date
dintre oameni
• Să descrie o familie
• Desenarea (colorarea) familiei şi stabilirea
rolurilor membrilor familiei

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
3. Dezvoltarea interesului elevilor pentru afacere.

• Să identifice grupurile sociale din care fac parte: • discutii despre grupuri sociale diferite pe baza
familie, grup de prieteni, colectivul clasei observarii unor imagini date
• Să precizeaze regulile şi normele de • Descrierea unor activităţi economice ale
comportament ale familiei lor membrilor grupurilor din care fac parte,pe
baza unor imagini
4. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale

în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care face parte.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

• Să identifice locul şi rolul persoanelor din • Exersarea unor roluri specifice în activitatea
familie de grup (“profesiunea mea”)
• Jocuri de rol pe teme date (“Uneltele familiilor
• Să evidentieze si sa evalueze în termeni simpli noastre”)
informaţiile necesare luării unor decizii

Conţinuturile învăţării

1. Familia mea.
2. Necesităţile şi dorinţele familiilor noastre.
3. Unde găsim ceea ce ne este necesar şi ceea ce ne dorim?
4. Profesiunile din familiile noastră.
5. ”Uneltele” familiilor noastre.

Standarde curriculare de performanţă

S1. Utilizarea corectă a termenilor limbajului specific economiei.

S2. Relatarea în cuvinte proprii a unor fapte, situaţii, texte, lecturi, imagini.

S3. Selectarea dintr-un material dat a unor roluri.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
S4. Cunoaşterea şi folosirea unui număr de norme şi reguli de comportare în societate în

situaţii variate.

S5. Descrierea în manieră concisă şi clară a modului de constituire şi de funcţionare a

unui grup din care face parte.

S6. Identificarea unor situaţii în care se cere luarea unor decizii personale sau colective.

S7. Exprimarea unor enunţuri simple pro sau contra luării unor decizii în ceea ce

priveşte activităţile grupului din care face parte.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA A II-A

FAMILIA MEA

Nr. Unitate de învăţare Obiective de referinţă Activitate de învăţare Săpt. Resurse Observaţii
crt. Detalii de conţinut Evaluare
I. Familia noastră. -să identifice ce este o -prezentarea programului -bannerul Învăţătorul -
familie; Junior Achievement; 1-9 J. A.; trebuie să compunere
1. Importanţa şcolii. -să recunoască cum oamenii -descrierea propriei familii -poster cunoască a “Familia
2. Ce este o familie? trăiesc şi lucrează împreună (oral sau compunere); “Familiile situaţiile mea”;
3. Locul unde trăim. într-o familie; -explicarea comentarea) noastre”; familiale ale -cartea
4. Cum lucrează împreună membrii -să-şi descrie familia; posterului; -creioane. elevilor din “Familiile
unei familii? -sa accepte diferenţele -realizarea cărţii “Familiile clasă; noastre”.
5. Cum lucrează împreună familiile dintre familii; noastre” (desene, nume, cum Învăţătorul
dintr-un cartier? -să identifice profesiile lucrează împreună, locul unde trebuie să-şi
6. Primii profesori – membrii prezentate în poster. trăiesc); descrie
familiei lor. -excursie la muzeul de istorie familia lui
pentru a vedea cum au trăit (număr de
oamenii din alte timpuri şi persoane,
alte culturi. vârsta, relaţii)

II. Necesităţile şi dorinţele familiei -să observe faptul că, -jocul necesitate / dorinţă; 10- 15 -imagini care Această temă -desenul.
noastre. pentru a trai, toate familiile -sădirea şi îngrijirea unei ilustrează îi va ajuta pe
au nevoie de hrană, plante care ţine de necesitate necesităţi şi elevi să
1. Necesitate. îmbrăcăminte şi o locuinţă şi a uneia ce ţine de dorinţă dorinţe; înţeleagă şi să
2. Dorinţă. pentru a trăi; (fasole şi o floare); -cartonaşe: accepte faptul
3. Proiectul (plantele). -să înţeleagă diferenţa dintre -desen: necesităţi; dorinţe. necesitate; că nu pot avea

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
necesitate şi dorinţă. dorinţă. tot ce-şi
-povestire; doresc.
-ghiveci,
vas,seminţe
III. Locul unde găsim ce ne este -să identifice simbolurile de -completarea hărţii cu 16 -21 -harta oraşului; -desenul
necesar şi ce dorim. pe o hartă a oraşului. simbolurile care lipsesc (harta -foi de lucru (proiectul).
-să culeagă date de la oraşului); “Unde găseşte
1. Harta şi simbolurile. membrii familiilor lor (cu ce -harta cartierului; familia noastră
2. Proiectul (drumul spre casă). se ocupă; unde lucrează). -excursie prin cartier; ceea ce îi este
-în vizită la o firmă din necesar şi ceea
cartier care produce o ce doreşte.
necesitate sau o dorinţă;
-desenaţi drumul spre casă.
Nr. Unitate de învăţare Obiective de referinţă Activitate de învăţare Săpt. Resurse Observaţii
crt. Detalii de conţinut Evaluare
IV. Profesiunile. -să observe, să înţeleagă -recunoaşterea meseriilor din 22-27 -imagini cu -jocul
importanţa muncii; imaginile prezentate; diferite meserii.
1. Profesiunile din familia mea. -să identifice diferite -jocul – “Cine cunoaşte cele
2. Locuri de muncă (profesiune, profesiuni. mai multe profesiuni” pe
serviciu, slujbă). echipe.
3. Pregătirea necesară pentru -invitaţi părinţii sau persoane
profesiunea dorită. reprezentative să povestească
elevilor despre profesiunile
lor.
V. Uneltele. -să identifice uneltele pe -desenarea unor unelte; 28-34 -culori;
care le folosesc familiile lor -recunoaşterea uneltelor; -unelte; compunere
1. “Uneltele” familiilor noastre. (acasă, la servici). -compunere “Cum mă ajută -diplome a;

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org
2. Abilităţi necesare muncii. -să asocieze uneltele cu şcoala?”. (distribuirea lor) -desenele.
3. Şcoala – locul unde ne formăm cunoştinţele de care au
abilităţile. nevoie pentru a le folosi;
-să înţeleagă rolul şcolii în
viaţa lor.

Str. G-ral Nicolae Dona, Nr. 26; Cod poştal: 010782, Bucureşti, România,
Tel.: +40 21-312 31 94, 312 30 66; Fax: +40 21-315 60 43; E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org