Sunteți pe pagina 1din 5

DREPTURILE ELEVILOR

23. Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale.

24. Învăţământul de stat este gratuit. Benificiază gratuit de bazele materiale şi de bazele
sportive. În timpul şcolarizării beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală
gratuită.

25. Au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-


sportive şi la transportul în comun pe baza carnetului de elev vizat.

26. Au dreptul să conteste modalităţile şi rezultatele evaluării, contestaţia se adresează


cadrului didactic respectiv iar dacă argumentele nu sunt satisfăcătoare se pot adresa
directorului şcolii.

27. Au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompesnse pentru rezultate


deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică
exemplară.

28. Primesc gratuit manuale şcolare.

29. În şcoală se constituie consiliul elevilor, format din liderul elevilor de la fiecare
clasă;consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu avizat de
conducerea şcolii şi care este anexă a regulementului intern; consiliul elevilor are un
reprezentant în Consiliul de Administraţie.

30. Au dreptul să participe la activităţi extraşcolare la activităţile ce se desfăşoară în


palatele şi cluburile elevilor, în tabere şcolare etc.

31. Le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale,


artistice, sportive sau civice.

32. Dreptul la reruniune se exercită în afara orarului zilnic numai cu aprobarea


directorului.

33. Este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste sau publicaţii şcolare
proprii.

34. Beneficiază de programul guvernamental ’’Cornul şi laptele’’.

35. Beneficiază gratuit de rechizite, de burse sociale sau de alte forme de sprijin material
sau financiar de studiu.

CAPITOLUL IV

INDATORIRILE ELEVILOR
36. Au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de
a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

37. Trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în şcoală cât şi în afara
ei.

38.Trebuie să respecte legile statului, regulamentul intern, regulile de circulaţie, normele


de tehnica securităţii muncii.

39. Este interzis elevilor :

1. să distrugă documentele şcolare: cataloage, carnete de elevi, foi matricole, etc.

2. să deterioreze bunele şcolii: bănci, geamuri, sobe, lambriuri etc.

3. să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la


independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării care cultivă
violenţa şi intoleranţa.

4. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ

5. să deţină şi să consume în şcoală şi în afara acesteia droguri, băuturi alcoolice,


ţigări şi să participe la jocurile de noroc.

6. să introducă în şcoală orice tipuri de arme sau alte intrumente (muniţie, petarde,
pocnitori etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ.

7. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.

8. să nu vină cu telefoanele la şcoală

9. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în


perimetrul şcolii

10. să nu aibă ţinute, compotamente şi atitudini ostentative şi provocatoare

11. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă


de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

40. Au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev să-l prezinte cadrului didactic pentru
consemnarea notelor precum şi părinţilor în legatură cu situaţia şcolară.

41. Trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare şi să le restituie în stare bună la


sfârşitul anului şcolar.
42. Nu au voie sa părăsească perimetrul şcolii în timpul şcolii.

43. Le este interzis să intervină la instalaţiile electrice din şcoală: prize, întrerupătoare,
firide, becuri, tuburi de iluminat, alte aparate.

44. Trebuie să se deplaseze civilizat pe holuri fără a alerga, a se îmbrânci.

45. Îşi vor petrece pauzele în curtea şcolii sub îndrumarea cadrelor didactice de serviciu,
exceptând zilele cu precipitaţii sau zilele foarte friguroase.

46. În timpul deplasării cu transportul şcolar, nu au voie să se îmbulzească, nu au voie să


deschidă uşa în timpul deplasării, trebuie să păstreze curăţenia în maşină, să se adreseză
cuviincios şoferului, nu au voie să deterioreze bunurile.

47. Pentru urcarea şi coborârea în şi din maşină, trebuie să aştepte oprirea maşinii şi
deschiderea uşii de către şofer.

48. Nu au voie să scrie pe bănci, uşi şi pereţi.

49. Nu au voie să arunce pungi, sticle, hârtie, resturi de alimente prin clasă sau prin curtea
şcolii, ci doar la coşurile de gunoi.

50. Nu au voie să aducă persoane străine sau animale în şcoală.

51. Nu au voie să instige persoane din afara şcolii împotriva colegilor.

52. Nu au voie să folosească gesturi şi limbaje neadecvate faţă de trecători.

53. Elevii din clasele terminale trebuie să presteze serviciul pe şcoala, câte un elev în
fiecare corp de şcoală.

54. Elevul de serviciu trebuie să aibă asupra lui un caiet de evidenţă în care va nota
persoanele din afara şcolii, scopul intrării în şcoală, ora.

55. Se va organiza serviciul zilnic pe clasă ce va avea în vedere asigurarea cretei, a


buretelui, ştergerea tablelor.

56. Elevii trebuie să poarte zilnic costumul de elev: pentru băieţi pantaloni, sacou sau/şi
vestă, cămaşă, cravată, ecuson; pentru fete fustă sau pantalon, sacou, cămaşă, cravată,
ecuson.

CAPITOLUL V

RECOMPENSELE ELEVILOR
57. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extra şcolară şi se
disting şi prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

1. evidenţiere în faţa elevilor clasei


2. evidenţiere de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa comitetului
profesoral
3. comunicare (verbală sau scrisă) adresată părinţilor din care reiese că elevul
primeşte bursă sau alte recompense materiale.
4. premii, diplome
5. recomandare pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau în tabere
6. premiul de onoare al şcolii.

58. Acordarea premiilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii şcolare la
propunerea dirigintelui, a directorului. Se pot acorda premii elevilor care:

1. au obtinut primele medii generale pe clasă mai mare de 9,00


2. s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu
3. au obţinut performanţe la concursuri şi la alte activităţi extraşcolare
4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică.

CAPITOLUL VI

SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR

59. Elevii care săvârşesc fapte ce se abat de la legile în vigoare şi de la prezentul


regulament de ordine interioara vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor cu :

1. observaţia individuală

2. mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei / consiliului profesoral

3. mustrare scrisă

4. retragerea temporară sau definitivă a bursei

5. eliminarea de la cursuri a elevilor de gimnaziu pe o perioadă de 3-5 zile şi


înlocuirea activităţii obişnuite cu alt tip de activitate desfăşurată de regulă în cadrul
unităţii şcolare: dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt
considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei

6. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală

7. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii


primitoare

8. la un numar de 20 ore absente nemotivate se scade un punct la purtare


9. elevii vinovaţi de deteriorare a bunurilor şcolii plătesc toate lucrările necesare
reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate în
cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă,
revenind întregului colectiv şi a învăţătorului sau a profesorului diriginte

10. în cazul distrugerii manualelor şcolare, elevii vinovaţi trebuie să le înlocuiască

11. elevii care distrug sistematic componete ale mijloacelor de transport li se poate
interzice deplasarea cu transportul şcolar pe o perioadă determinată de timp

12. TOATE SANCŢIUNILE SUNT ÎNSOŢITE DE SCĂDEREA NOTEI LA


PURTARE

13. nu se vor acorda diplome sau premii elevilor cu nota scăzută la purtare

14. nota la purtare se stabileşte de diriginte

15. notele sub 7 se aprobă în consiliul profesoral.

S-ar putea să vă placă și