Sunteți pe pagina 1din 17

PLANIFICARE PE UNITATI, SNAPSHOT CLASA A VII-A

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1


CLASA a VII-a
I’M HERE TO WORK

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give personal Notebooks Complete sentences with the
verbale information Blackboard missing words
1.2 Desprinderea sensului global Show interest or surprise Auxiliary Rewrite sentences using an
al unui mesaj
rostit în limbaj standard cu viteză materials infinitive of purpose
normală Present simple and
Grammar 1.3 Identificarea, extragerea și continuous
înțelegerea Echo questions
informaţiilor specifice dintr-un Infinitive of purpose
mesaj audiat, Noun formation with –
pe teme de interes er, -r and –or
Vocabulary 2.1 Exprimarea unor sentimente și
stări de Jobs and occupations
spirit
2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
despre activităţi şi evenimente
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2
CLASA a VII-a
OVER THREE HOURS LATE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2 Desprinderea sensului global Books Answer true/false questions
Communication al unui mesaj Talk about past journeys Notebooks Ask and answer questions
rostit în limbaj standard cu viteză Blackboard Complete the sentences with
normală Past simple of regular Auxiliary the missing words
2.2 Oferirea unor informații
and irregular verbs materials Answer true/false question
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Conjunctions So and Order some sentences as to
Grammar 3.1 Identificarea componentelor Because obtain the summary of an
logice și a Linkers: first (of all), event
succesiunii secvenţelor unui text then, before, after
citit (that), later, the next
3.2 Deducerea, din context, a day, in the end
sensului unor Past time adverbials:
Vocabulary cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
yesterday (afternoon),
detaliu dintrun last (week), (a month
REVISION text citit pentru a îndeplini o ago), this (morning)
sarcină de
EVALUATION lucru
4.1 Redactarea unor evenimente Means of transport
trecute după
un plan narativ
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a VII-a
A PLACE WHICH ATTRACTS TOURISTS

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Sort words into categories
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about the furniture Notebooks Put topic headings into the
verbale Give and respond to Blackboard correct order
2.2 Oferirea unor informații invitations Auxiliary Complete sentences with the
despre sine,
despre activităţi şi evenimente
materials missing words
2.3 Exprimarea unei opinii / punct Correct sentences
Grammar de vedere Defining and non Give and respond to
pe un subiect familiar defining relative clauses invitations
3.1 Identificarea componentelor with who, which and Complete a chart
logice și a where
succesiunii secvenţelor unui text Future with going to,
citit will or present
Vocabulary
3.2 Deducerea, din context, a
continuous
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru The natural environment
4.2 Redactarea unor paragrafe în
care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4
CLASA a VII-a
HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Ask and talk about Books Answer questions about the
Communication verbale experiences Notebooks text
1.3 Identificarea, extragerea și Make comparisons Blackboard List adjectives under the
înțelegerea Auxiliary correct prefix
informaţiilor specifice dintr-un
Present perfect simple materials Complete the sentences with
mesaj audiat,
pe teme de interes with for and since the missing word
Grammar 2.2 Oferirea unor informații Comparison of adjectives Answer true/false questions
despre sine, Intensifier much Ask and talk about
despre activităţi şi evenimente +comparative adjective experiences
2.3 Exprimarea unei opinii / punct Comparison with (not) Write a composition about a
de vedere as…as beautiful place
Vocabulary pe un subiect familiar
3.1 Identificarea componentelor
logice și a
Adjectives with negative
REVISION succesiunii secvenţelor unui text prefixes: un-, in-, im-
citit
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6
CLASA a VII-a
THE CAR WAS SINKING

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Match captions with pictures
Communication verbale Talk about past incidents Notebooks Complete sentences with the
2.2 Oferirea unor informații Ask for and give Blackboard missing words
despre sine, directions Auxiliary Answer questions using the
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
materials past continuous tense
de vedere
Past simple and Write a paragraph about an
Grammar pe un subiect familiar continuous incident
3.1 Identificarea componentelor Time markers: while, as, Describe pictures
logice și a when Ask for and give directions
succesiunii secvenţelor unui text Prepositions of motion:
citit across, along, from,
3.2 Deducerea, din context, a towards, through, past,
Vocabulary
sensului unor
into, over, under, up,
cuvinte / sintagme necunoscute
4.1 Redactarea unor evenimente down
trecute după
un plan narativ Verbs of movement:
4.2 Redactarea unor paragrafe în dive, jump, leap, etc.
care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7
CLASA a VII-a
YOU’RE NICOLA, AREN’T YOU?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Answer true/false questions
Communication verbale Check information Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului global Blackboard the missing words
al unui mesaj Question tags Auxiliary Talk about clothes
rostit în limbaj standard cu viteză
Present perfect simple materials Describe pictures
normală
2.1 Exprimarea unor sentimente și
with time adverbials Talk about things which are
Grammar stări de just, already, yet popular now
spirit Past simple and present
2.2 Oferirea unor informații perfect simple
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Clothes and parts of
2.3 Exprimarea unei opinii / punct clothes
Vocabulary
de vedere
Humour
pe un subiect familiar
REVISION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
EVALUATION cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8
CLASA a VII-a
YOU OUGHT TO TRY THEM

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Put sentences in order to
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give advice Notebooks summaries the story
verbale Talk about obligations Blackboard Match pictures with some
1.2 Desprinderea sensului global Make requests with Auxiliary cooking terms
al unui mesaj
reasons materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu viteză
normală the missing words
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și Verbs should and ought Make requests with reasons
stări de to Choose the correct answer
spirit Verbs have to and
2.2 Oferirea unor informații must/mustn’t
despre sine, Would you mind…? +
despre activităţi şi evenimente gerund
Vocabulary
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
de vedere
pe un subiect familiar Verbs connected with
3.1 Identificarea componentelor food and cooking
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VII-a
THEY’VE BEEN BULLING ME

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Guess the meaning of some
Communication verbale Offer, accept or refuse Notebooks words
1.3 Identificarea, extragerea și help Blackboard Find adjectives related to
înțelegerea Talk about past events Auxiliary nouns in the text
informaţiilor specifice dintr-un which continue to the materials Complete the sentences with
mesaj audiat,
present the missing words
pe teme de interes
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și Give advice
stări de Would like me to…? Complete the missing
spirit Shall I…? information
2.2 Oferirea unor informații Present perfect
despre sine, continuous with for and
Vocabulary despre activităţi şi evenimente since
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
de vedere
REVISION pe un subiect familiar
Nouns and adjectives of
3.2 Deducerea, din context, a emotion
EVALUATION sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute Wide angle: Stowaway
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun Project: Snapshot of a
text citit pentru a îndeplini o television programme
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a VII-a
UNLESS I GET TO BED…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about future Notebooks Make sentences using
verbale possibility Blackboard will/may or might for
1.2 Desprinderea sensului global Show surprise Auxiliary predictions
al unui mesaj
rostit în limbaj standard cu viteză materials Say whether some
normală Verbs will/ won’t, may statements are true or false
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și or might for predictions Match clauses
stări de First conditional: Show surprise
spirit if/unless clause + ‘ll
2.2 Oferirea unor informații (will)/won’t
despre sine, Negative questions
despre activităţi şi evenimente Verb get
Vocabulary
3.1 Identificarea componentelor
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text Parts of the body
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12
CLASA a VII-a
THEY WERE DELIVERED TODAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Answer questions
Communication verbale Describe processes Notebooks Complain, request and
2.1 Exprimarea unor sentimente și Complain, requests and Blackboard apologize
stări de apologize Auxiliary Rewrite the questions more
spirit
materials formally in the passive
2.2 Oferirea unor informații
*The passive: present Guess the meaning of some
despre sine,
Grammar despre activităţi şi evenimente and past simple words
3.1 Identificarea componentelor Adjectives to describe Write a letter to a newspaper
logice și a behaviour
succesiunii secvenţelor unui text
citit
Vocabulary 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
REVISION 3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
EVALUATION text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


CLASA a VII-a
IF I HAD THE MONEY…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Talk about imaginary Books Complete the missing words
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni situations in the future Notebooks Complete a conversation
verbale Ask and give advice Blackboard using the second conditional
2.1 Exprimarea unor sentimente și Auxiliary Answer yes/no questions
stări de
spirit
Pronoun: some-, any-, materials Ask for and give advice
2.2 Oferirea unor informații no-, every- , +thing,
Grammar despre sine, one, where
despre activităţi şi evenimente Second conditional: if
3.2 Deducerea, din context, a clause + would/wouldn’t
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
Vocabulary Personality adjectives:
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o sensitive, aggressive,
sarcină de etc.
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14
CLASA a VII-a
SOMEONE HAD DROPPED IT

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Put the events in the correct
Communication verbale Talk about events before Notebooks order
1.2 Desprinderea sensului global other events in the past Blackboard Match the sentences
al unui mesaj Express pleasure and Auxiliary Rephrase sentences
rostit în limbaj standard cu viteză
thanks materials Search for words in the text
normală
1.3 Identificarea, extragerea și Make sentences
Grammar înțelegerea *Past perfect simple Express pleasure and thanks
informaţiilor specifice dintr-un Too many, too much,
mesaj audiat, not enough
pe teme de interes *Reported requests and
2.2 Oferirea unor informații commands
Vocabulary despre sine, (verb+object+infinitive)
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
REVISION de vedere
pe un subiect familiar Types of music
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor Wide angle: On the
cuvinte / sintagme necunoscute World
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun Project: Snapshot of
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
food and drink
lucru
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16


CLASA a VII-a
THEY USED TO HIDE HERE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Guess the meaning of some
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about past habits Notebooks words
verbale Buy tickets Blackboard Answer true/false questions
1.2 Desprinderea sensului global
Auxiliary Answer some questions
al unui mesaj
Verb used to materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu viteză
normală So and such a/an the missing words
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și +adjective) noun for Complete the sentences with
stări de exclamations the missing information
spirit So and such with clauses
2.2 Oferirea unor informații of result
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Word building from
Vocabulary
3.1 Identificarea componentelor
different parts of speech
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17


CLASA a VII-a
HE SAID HE’D BEEN AWAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Rewrite sentences
Communication verbale Report what people said Notebooks Complete the missing
1.2 Desprinderea sensului global Using the telephone Blackboard information
al unui mesaj
Auxiliary Make words by matching the
rostit în limbaj standard cu viteză
*Report statements materials first part of each word with
normală
1.3 Identificarea, extragerea și the correct endings
Grammar înțelegerea Noun formation with Using the telephone
informaţiilor specifice dintr-un endings: -ment, -ion, -er,
mesaj audiat, -ance
pe teme de interes
2.2 Oferirea unor informații
Vocabulary despre sine,
despre activităţi şi evenimente
3.1 Identificarea componentelor
REVISION logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
EVALUATION citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18
CLASA a VII-a
“THE BIRDS”

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Correct the sentences
Communication verbale Report what people Notebooks Answer true/false questions
1.3 Identificarea, extragerea și asked Blackboard Find words in the text that
înțelegerea Ask permission with Do Auxiliary mean the same as some
informaţiilor specifice dintr-un you mind/Is it all right materials given ones
mesaj audiat,
if I…?
pe teme de interes
Grammar 2.2 Oferirea unor informații
despre sine, Reported questions
despre activităţi şi evenimente Phrases of approximate
2.3 Exprimarea unei opinii / punct time and quantity:
de vedere A few (minutes ago),
Vocabulary pe un subiect familiar about, a couple of,
3.1 Identificarea componentelor several, lots of (people),
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
etc.
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19


CLASA a VII-a
HE’S TOO GOOD TO FALL

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Say the right thing Books Answer true/false questions
Communication verbale Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului global Too + adjective/adverb Blackboard the missing words
al unui mesaj
+ to (not) + Auxiliary Answer the questions
rostit în limbaj standard cu viteză
normală adjective/adverb + materials Say the right thing
2.1 Exprimarea unor sentimente și enough to
Grammar stări de Verb + infinitive /
spirit gerund
2.2 Oferirea unor informații
despre sine, Neutral and strong
despre activităţi şi evenimente adjectives
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
Vocabulary
de vedere
pe un subiect familiar Wide angle: The Boy
REVISION 3.1 Identificarea componentelor Who Was Taught To
logice și a Talk By Dolphins
EVALUATION succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe