Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucureşti
1.2 Facultatea Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
1.3 Departamentul Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice
1.4 Domeniul de studii Limbă și literatură
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Limbă și literatură germană

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Practica limbii germane
2.2 Titularul activităţilor de curs -
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. MIHAELA ZAHARIA
2.4 Anul de al 2.5 Semestrul al 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Obl.
studiu III- II- Regimul
lea lea disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de 20 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 20
învăţământ
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 20
3.8 Total ore pe semestru 20
3.9 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum •
4.2 de competenţe •

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului •
5.2 de desfăşurare a seminarului • prezenţa obligatorie la 80% din ore
6. Competenţele specifice acumulate
Cursul practic cuprinde traduceri şi texte.
În orele de traduceri, se urmărește fixarea de cunoştinţe lexicale şi gramaticale anterior
însuşite, precum şi îmbogăţirea acestora prin abordarea de teme şi tipuri de texte variate,
scrise în diverse registre semantice şi stilistice.
Se pleacă de la texte literare autentice, articole din presă sau din alte domenii decât cel literar.
Seminarul de texte vizează nu doar îmbogăţirea cunoştinţelor de limbă ale studenţilor, ci şi
Competenţe profesionale

formarea şi dezvoltarea la aceştia a capacităţii de analiză a unor tipuri diferite de texte cu


tematică variată.
La orele de curs practic sunt identificate temele unui text şi structura ierarhică,
se discută şi se exersează apoi elemente de gramatică şi implicit de stilistică ale textului.

Studenţii vor putea comenta și traduce texte din germană în română și din română în
germană, vor şti să rezolve exerciţiile de vocabular şi de gramatică corespunzătoare
nivelului lingvistic la care se află.
Studenţii vor începe să redacteze în limba germană texte argumentative scurte şi scrisori,
folosind structuri şi expresii care reflectă nivelul cunoştinţelor de limbă acumulate.
Ei vor învăţa să interacţioneze verbal, astfel încât să-şi poată exprima opiniile în mod clar.
La orele de curs practic se identifică tema unui text, se discută şi exersează elemente de
gramatică şi implicit de stilistică ale textului.

Studenţii vor lucra independent sau în echipă, se vor informa folosind şi resursele online,
Competenţe
transversale

preluând responsabilitatea pentru activităţile lor şi pentru progresul în învăţarea limbii.


Ei îşi vor dezvolta spiritul critic şi vor învăţa să-şi gestioneze timpul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Prin orele de Practica limbii germane studenţii vor trebui să
disciplinei înveţe elementele de bază ale comunicării orale şi scrise
corespunzătoare nivelului B2 a Cadrului de referinţă al limbilor
elaborat de Consiliul Cultural pe lângă Consiliul Europei.

7.2 Obiectivele specifice Studenţii vor dobândi capacitatea de a înţelege global, selectiv sau
detaliat textele corespunzătoare nivelului de limbă (B2).
Se pune accentul pe folosirea de către studenţi a limbii germane atât
în comunicarea orală cât şi în cea scrisă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Bibliografie minimală:

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii


Texte literare: Parabole Interactive, centrate pe Se vor folosi foi de lucru şi resurse
(Kafka; Brecht) student. online.
Problematică actuală:
ecologie; probleme sociale etc.)
(„Spiegel”, „FAZ”, „Markt”)
Traduceri și retroversiuni

Bibliografie minimală:
Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber 2008;
Hantschel, Hans-Jürgen/Krieger, Paul: Mit Erfolg zur Mittelstufenprüfung. Übungbuch, Klett 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este adaptat cerinţelor actuale ale pieţii, teoria fiind predată aplicativ, textele
supuse analizei corespund unor situaţii reale.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota
evaluare finală
10.4 Curs

10.5 Seminar / Exerciții de gramatică; Test (scris) 50%


laborator de lexic

Redactarea de texte, Test (scris) 50%


comentariul unui text
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea la finalul cursului a notei 5.

Data completării Semnătura titularului de Semnătura titularului de seminar


curs
Data avizării în departament Semnătura şefului departamentului