Sunteți pe pagina 1din 15

iNlnlncERn PoLIrrcA

PRIVIND OBIECTIVELE TRANZITORII ALE GUVERIIULUI, PRESEDINTIEI $I


PARLAMENTULU, INCLUSIV ALE FRACTIUNILOR PARTIDULUI
SOCIALI$TILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, PARTIDUL ACTIUNE $I
SoLIDARITATE gI pLATFoRMA DEMNITATE gI lonvAn

Prezenta In{elegere Politicl este incheiati in scopul respectirii unor angajamente


democratice comune, care asiguri sus{inerea qi stabilitatea actualei guvernflri de citre
majoritatea parlamentarl.

in temeiul rezultatelor scrutinului parlamentar din 24 februarie 2019 Si in contextul acliunila,r


comune de rezistenld contra statului capturat de fostul regim cleptocratic,

in scopul restabilirii principiilor democratice Si ordinii constitulionale, intemeiate pe normele


statului de drept, demonopolizarea economiei nalionale, asigurorea bundstdrii populafiei,
apdr dri i drepturilor qi lib ertd\ilor c et dlene Sti,

Pirfile semnatare consimt asupra urmitoarelor angajamente:

PRINCIPIILE DE GUVERNARE

Plrfile semnatare iqi asumd angajamentul de a guverna in condiliile de respectare a statului dr:
drept, legalitdfii, ordinii constitufionale qi respectului reciproc.

P6(ile vor promova qi respect[ angajamentele interna{ionale ale Republicii Moldova in ceea ce
privegte aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeand. Pd(ile vor continua cooperarea
in contextul acordurilor economice, sociale qi culturale semnate in cadrul Comunitdlii Statel,or
lndependente qi altor acorduri semnate de Republica Moldova. Pdrfile se vor abline de la actiuni
care submineazd, activitatea guverndrii in interes public. De asemenea, pdrlile se vor abline de la
declara{ii qi acfiuni ce contribuie la dezbinarea societdfii, inclusiv etnice, geopolitice, religioarse
etc.

incadrarea economiei noastre nationale in circuitul economic international qi aprofundarea


relafiilor cu partenerii economici qi financiari ai !6rii se va efectua, avind labaz6, interesele
Republicii Moldova, urmdrind obiectivul restabilirii competitivitdfii agen{ilor noqtri economici,
inclusiv pe pia{a forlei de munc6.

Prioritdlile guvernirii comune definite prin prezenta inlelegere vor fi administrate prin
intermediul unor mecanisme convenite de comun acord.

\\P a) f
vt \-r
Prioriteflle guvernirii comune definite prin prezenta infelegere vor fi evaluate, completate
qi
revizuite la necesitate cu acordul p6(ilor.

in eventualitatea inaintdrii de cdtre forlele politice parlamentare de opozi{ie a unor proiecte,


c;are
ar putea ridica nivelul de viald al cetdlenilor Republicii Moldova qi/sau
sau ar fi benefice pentru
dezvoltarea social-economicd a fdrii, pdrlile semnatare ale in{elegerii ar putea
sd suslind acestrs
proiecte, dupd consultarea prealabild in cadrul majoritdlii parlamentare.

scoPUL iNlnlncERrr POLTTICE


obiectivul primordial al infelegerii este pdstrarea majorit[{ii parlamentare in scopul promovdlii
reformelor cheie pentru dezvoltarea Republicii Moldova, neacceptarea exponenfilor
regimulu.i
oligarhic care sabote azd, activitatea legitimd in diverse structuri ale statului, asigurarea
funcfiondrii autoritdfilor publice gi private in cdmpul legal, restabilirea increderii
cet6{enilor qi
partenerilor strdini in autoritatea qi capacitatea statului de a-qi onora angajamentele.

Pdrfile semnatare ale inlelegerii vor asigura stabilitatea guverndrii printr-o


coordonare politicd.
eficientd a deciziilor in cadrul majorit[{ii parlamentare, care nu va accepta nici
un fel de alian!,e
separate cu Partidul Democrat qi Partidul
$or, responsabile de capturarea statului pi sdrdcirea
cetdfenilor.

Fenomenul traseismului politic in Parlamentut Republicii Moldov a sfideazd,voinfa


cetd{enilor
exprimatd in cadrul alegerilor parlamentare, std labazacorupfiei politice qi
erodeazd democra!:ia.
Pdr{ile constituente ale prezentei infelegeri Politice nu vor accepta niciun
fel de traseism politic
in cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

infelegerea se reflectd inclusiv asupra Programului de guvernare qi planul


de acfiuni al
Guvernului RM pentru anii 2019-2020.

Reformele majore vor fi consultate cu societatea civild gi mediul de expe(i.

POLITICA INTERNA

Justifie qi combaterea corup{iei

' Adoptarea modificdrilor la legea procuraturii in formula convenitd in vederea


select[rii
unui Procuror General independent, incluzdnd: 1) preselecfia candidafilor
la func{ia de
Procuror General se efectueazd, de cdtre Comisia constituita de Ministerul
Justiliei,
compusd din ministrul Justiliei, un fost procuror sau un fost judecdtor
cu cel pulin 10 ani
de experienJd in funcJia de procuror saujudecdtor, un expert internafional
cu vast[
experientd in procuraturd sau in domeniul anticorupfie, un expert recunoscut
sau profesror

T cL-
titular in domeniul dreptului, un reprezentant
al societdfii civile; inci un expert nafional
recunoscut va fi desemnat in comisie
de Preqedintele Parlamentului Republicii
2) extinderea componen{ei consiliului
Mold.va;
superior al procurorilor (csp) cu 3 membri;
3)
ajustarea prevederilor referitoare la vechimea
necesar[ pentru candidafii la funcfia de
Procuror General; 4) instituirea unor
temeiuri noi qi obiective pentru eliberarea
funcfie a procurorurui General; 5) sistarea din
concursului inifiat de cSp.

' Reformarea curfii Supreme de Justilie prin revederea competen{elor,


modificarea
condifiilor qi a criteriilor de numire a judecdtorilor
qi reducerea numdrului acestora,
precum si instituirea unei comisii
de evaluare extemd a tuturor judecatorilor
presedinfilor si vice-presedinfilor de instan{e, csJ,
precum qi a procurorilor din procuratura
Anticorupfie, procurorilor gefi gi adjuncfilor
din procuraturile specializate qi teritoriale
(comisia de evaluare externd). Aprobarea
componenlei comisiei externe de evaluare
formula din proiectul actual: a) parramentur in
Republicii Mordova - 2 membri; b)
Pregedintele Republicii Moldova 2
- membri; c) Guvernul Republicii Moldova - 2
membri; d) consiliul Superior al Magistraturii
Procurorilor - 2 membri; f) Platforma Nafionald
- 2 membfi;e) consiliu Superior al
din Moldova a Forumului Societdlii
civile din Parteneriatul Estic 4 membri; g) ministrul justi{iei,
- inbazapropunerilor
primite de la organiza[iile internafionale qi
partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova
implicafi in reforma sectorului justifiei
- 6 exper{i str6ini, ce se bucurd de o reputa{ie
ireprogabili qi au cel pufin 10 ani de experien{d
in domeniul dreptului, preferabil in
domeniul judiciar qi al procuraturii.

' Asigurarea independenfei comisiei de evaluare


externr a judec[torilor qi procurorilor prin
numirea apoliticd qi transparentd a membrilor
acesteia, asigurarea finanf6rii activi6tii
comisiei qi asigurare a aplicdriilacceptdrii
deciziilor comisiei de c6tre parlament qi alte
organe.

' consolidarea rolului Procuraturii Anticorup{ie


in combaterea corupfiei mari gi a centrului
Na{ional Anticorupfie in combaterea corup{iei
sistemice. In cazul in care mecanismele
existente nu vor da rezultate reale gi in
timp util, reconfigurarea cadrului institu{ional
antrenat in combaterea corupfiei.

' consolidarea independenfei sistemului judiciar


prin modificarea constitu{iei in vederea
responsabilizdrii judecdtorilor, unificarea
modului de numire a judecdtorilor, anularea
termenului ini{ial de numire a judecdtorilor
pe 5 ani qi modificarea componenlei
consiliului Superior al Magistraturii, excluderea
membrilor de drept din componenta
Consiliului Superior al Magistraturii.

' Instituirea unui mecanism transparent qi


eficient pentru selectarea avoca{ilor/birourilor
de
avocafi in vederea reprezentdrii intereselor
Guvernului sau altor entitd{i statale in litigiile
de peste hotarele Republicii Moldova.

^1

\, {' r--.n--
/''-rr
Asigurarea independenfei judecdtorilor prin abrogarea aft.307 din
Codul penal al
Republicii Moldova nr. 985 12002.

Modificarea cadrului legal pentru asigurarea independenlei procesuale


a procurorilor.

Modificarea Codului de Procedurd Penald in vederea simplificdrii procedurii


penale.
Revederea sancliunilor din codul penal gi codul contraven{ional.

Modificarea Constitu{iei in vederea excluderii prezum}iei caracterului licit proprietiilii


al
pentru demnitarii qi funclionarii publici.

Perfecfionarea mecanismului de control al averilor qi intereselor prin


excluderea
practicilor de dobdndire a bunurilor la prefuri defizorijlde la persoane
care nu pot justifica
provenienfa, verificarea prioritard a declarafiilor cu risc sporit qi introducerea
unui
registru automatizat de identifi care ariscurilor.

Consolidarea capacitdlilor de instruire a Institutului Nafional de Justitie. Asigurarea


urrei
instruiri de calitate a audientilor de la INJ prin evaluarea procesului de instruire,
modificarea componen{ei gi modului de numire in Consiliul INJ, precum gi
comisia de
admitere qi de examinare. Majorarea numdrului audienfilor.

Perfecfionarea cadrului legislativ ce reglementeazd,regimurile mdsurilor


asiguratorii,
confisclrii speciale qi confiscdrii extinse.

Alegerile locale generale din 20 octombrie 20lg - libere si corecte

' Asigurarca organizdrii qi desfrgur[rii la 20 octombrie 201"9 a alegerilor locale


gi a celorr
parlamentare pe circumscripfii uninominale in conformitate cu
cele mai inalte standardle
democratice, restabilind dreptul constitutional al cetdfenilor
fdrii de a alege gi de a fi a1:s
in mod democratic.

' Asigurarea finan{drii legale qi transparente a campaniei electorale de


c6tre tofi concuren{ii
electorali. Sancfionarea conform legii a celor care continud practica finan{drii
dubioase qi
din surse obscure a campaniei electorale. Neadmiterea utilizdrii resurselor
administratiye
de cdtre concurenfii electorali.

' in scopul elimindrii elementelor sistemului oligarhic din cadrul administraliei publice
locale, pdrtile i$i asumd angajamentul de a se abline de la atacuri
la persoand in cadrul
alegerilor locale. Pdrfile nu vor susfine candidafii la funclia de primar,
afiliafi fostului
regim oligarhic qi partidelor compromise, in cazul accederii acestora
in turul doi al
alegerilor locale.

\p.-)l
.-\.\----"-
Buna guvernare

' Respectarea angajamentelor pentru implementarea Acordului


de Asociere qi accesarea
asistenfei macrofinanciare qi suportului bugetar sectorial din partea
Uniunii Europene, in
principal, in vederea adoptdrii/modificdrii cadrului legal
ce {ine de:

o independenfa financiard a Curlii de Conturi.

o regimul de sancfiuni pentru spdlarea banilor.

o atribuirea contractelor in sectorul utilitdfi.

o achiziliile publice.

o Inspeclia Financiara, pentru a consolida rolul Inspec{iei Financiare


in ierarhia
organelor de control financiar de stat.

o promovarea controlului financiar public intern.

o adoptarea noului Cod Vamal.

Revizuirea legisla1iei in vederea responsabilizdrii demnitarilor qi funcfionarilor


din
conducerea autoritdtilor autonome gi de reglementare in vederea
exercitdrii de cdtre
aceqtia a sarcinilor in mod eficient qi avdnd labazdinteresul public
(Consiliul
Audiovizualului, consiliul concurentei, ANRE, ANRCETI, ANI, cNpF,
ANSC etc.).
Examinarea oportunitdfii introducerii evaludrii externe a conducerii
institutiilor de
reglementare.

Organizarea concursurilor de recrutare in func{ii qi demnit[1i publice


de c6tre comisii de
evaluare independente de factorul politic.

. Susfinerea autonomiei locale qi descentralizarii prin:

o Depolitizarea sistemului de transferuri interbugetare qi crearea unui mecanism


cle
distribuire obiectivd a acestora gi asigurarea independen{ei fald de
partidul/partidele de la guvernare.

o Elaborarea qi adoptarea conceptului privind amalgamarea voluntard


$i/sau in
conditii de stimulare a autoritdfii administra{iei publice locale.

o Modificarea cadrului normativ in domeniul administra{iei publice locale prin


prisma respectdrii principiului autonomiei locale qi descentralizdrii
in
conformitate cu prevederile cartei Europene a Autonomiei Locale qi
Recomanddrile Congresului Autoritdfilor Locale qi Regionale al
Consiliului
Europei.

\€O/-,'-----
o Revizuirea gi delimitarea competenfelor autoritifilor
administrafiei publice de
diferite niveluri de administrare din perspectiva respectdrii
principiului de
subsidiaritate (cel mai aproape de cetdfean). optimizarea
statutului qi
competenfelor autoritdfilor administra{iei publice
locale de nivelul al doilea penrru
a asigura realizatea gi coordonarea lor efectivd
pe plan teritorial (asisten{d social6,
educafie, patrimoniu cultural etc.).

o Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor


publice, destinate pentru
finanfarea proiectelor investifionale, prin stabilirea
unor reguli clare, creqterea
transparenfei gi implicarea in organele de supraveghere
a fondurilor respective ia
reprezentanfilor APL qi a societd{ii civile, pe criterii
de paritate. in special, ne
referim la urmdtoarele fonduri: Fondur rutier, Fondur
ecorogic, Fondul de
eficien{d energeticI, Fondul de dezvoltare regionald.

o Prelungirea ac{iunii fondului de compensare pentru


urmdtorii ani pdnd la
realizarea angajamentelor qi misurilor de consolid arc
abazeifiscale locale.
o Revizuirea sistemului de redistribuire a veniturilor provenite
din impozitarea
intreprinderilor gi persoanelor fizice, astfel incdt acesta sd rimand
intr-o masuri
satisfdcdtoare la ApL de I nivel.

Adoptarea unei legi cu privire la autonomia extinsd a


localitdlilor raionului Dubdsari,
stimularea dezvoltdri economice qi sociale a localitdfilor
aflate in zona de securitate pri;n
revizuirea Legii nr.39-XVI din 02.03.2006.

Elaborarea proiectului de lege privind securitatea ciberneticd


a refelelor qi a sistemelor
informatice.

Aprobarea legislafiei necesare pentru desecretizarea informafiei


privind beneficiarii
amnistiei capitalului.

Aprobarea modificarilor la Legea privind sistemul unitar de


salarizare in sectorul buset;lr.
. Aprobarea politicii fiscale qi Bugetului de stat pentru anul2020.

Economie

Asigurarea aplicdrii eficiente a principiilor liberei concurenfe,


inclusiv prin reformarea
Consiliului Concurenfei.

Revizuirea legii cu privire la comerful interior in scopul asigurdrii


protecfiei
producdtorului autohton.

\, O]--
' Modificarea Codului Transportului Feroviar, care prevede separarea in entit[fi
independente a I.S. Calea Feratd din Moldova.

' Adoptarea modificdrilor la lrgea privind Codul Transportatorului Rutier.

' Accelerarea diversificdrii piefei energetice qi implementarea angajamentelor asumate in


cadrul Comunitdlii Energetice Europene.

' Modificarea Irgii privind degeurile de metale feroase pi neferoase in vederea


demonopolizdrii S.A. Metalferos.

' Instituirea Comisiei de Supraveghere a Investitiilor Strategice in active de importanla


nafionald care va analiza tranzac]Eiile din perspectiva securitdfii nafionale.

' Reorganizatea qi consolidarea capacitdlilor Agenfiei pentru Protec{ia Consumatorului pi


Supravegherii Piefei pentru a oferi servicii de calitate consumatorilor.

' Modificarea legislafiei privind achizifiile publice prin introducerea obligativitdtii de a


declara beneficiarul final al companiilor participante in contracte cu statul gi introducerea
rdspunderii penale pentru incdlcarea acestei prevederi.

' Adoptarea legii de-offshorizdriiinvederea limiterii participdrii companiilor din jurisdicfii


cu nivel redus de transparenfd fiscald Iatranzac[ii qi achizi{ii in sectorului public.

' Modificarea Legii cu privire la condominiu care sd clarifice raporturile intre proprietari,
sd concretizeze sarcinile pe care le au autoritetile, administratorii in gestionarea
condominiului.

. Adoptarea legii start-upurilor.

. Acordarea suportului plenar pentru sectorul IMM.

. Aprobarea cadrului normativ pentru reducerea utilizdrii numerarului in economie.

Sinitate
. Elaborarea qi adoptarea legii medicamentului in vederea ajustdrii la legislalia european6
(prevdzutd,in Acordul de asociere RM-UE).

. Ajustarea Legii privind sdndtatea mintald la Convenfia ONU pentru protecfia drepturilor
persoanelor cu dizabilitdti (2010) gi Declarafia europeand cu privire la sdndtatea copiiklr
qi tinerilor cu dizabilitdti intelectuale qi a familiilor lor.

. Adoptarea lrgii cu privire la ocrotirea sdndtifii in redaclie noud.

Y&
Actualizarea Legii cu privire la drepturile pacientului qi a Irgii cu privire la exercitarea
profesiei de medic.

Modificarea legislatiei in vederea majoririi indemnizafiilor pentru tinerii specialiqti


absolvenli din sistemul medical.

Revizuirea cadrului normativ cu referire la activitatea Agenfiei Na{ionale de


S6ndtate
Publicd pentru redarea functionalitd{ii ei.

Munca

Modificarea Codului Muncii pentru a oferi mai mult echilibru in relafia angajat-angajator
(sd se asigure o mai bund protecfie pentru angajatori in cazul concedierii
angajatului, dar
in acelaqi timp sd protejeze salariatii de posibilele abuzuri din partea angajatorului),
pentru a stabili mdsuri de mediere in caz de litigii in vederea evitdrii proceselor de
judecatd atAt de frecvent intdlnite acum in care statul cheltuie resurse
enorme.

Reglementarea activitdtii agentiilor private in domeniul forfei de muncd ppntru


diminuarea migrafiei ilegale in scop de muncd.

Protecfie sociali

' Revizuirea conceptului Ajutorului Social in vederea imbundtdlirii integr6rii beneficiarilor


in cdmpul muncii gi asigurdrii unui grad sporit de relevanfd, eficienfd qi
lintire mai bunil,
inclusiv analizaposibilitdfii majoririi multiplicatorului pentru venitul lunar minim
garantat.

' Adoptarea legisla{iei cu privire la indexarea de doud ori pe an a pensiilor.

' Reforma Consiliului Nafional pentru Determinarea Dizabilitdfii gi Capacitd{ii de Munc;[


qi revizuirea cadrului legal privind determinare dizabilitilii.

' imbundtdtirea acoperirii cu serviciul de asistenld personald a persoanelor cu dizabilitate:


gravd care necesitd suport qi ingrijire.

' Recalcularea anualS, automatd a pensiilor pentru cei care lucreazd"dupi atingerea vdrstei
de pensionare.

' Introducerea plafonului la contribufiile de asiguriri sociale pldtite de angajat. Indexarezr


regresivd a pensiilor foarte mari. Revizuirea modalitdfii de pensionare a judecdtorilor qi
militarilor qi alinierea la sistemul de pensionare nalional.

\tu
Actualizarea gi completarea legislafiei cu referire la venitul
lunar minim garantat de st6t
calculat.

Ajustarea legisla{iei nalionale la prevederile Conven,tiei


Consiliului Europei privind
prevenirea qi combaterea violen,tei impotriva femeilor qi
a violen(ei domestice.

Modificarea legii cu privire la veterani.

Revizuirea cadrului normativ in domeniul adop{iei pentru


a asigura celeritatea ludrii
deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor in perioada
de incredinfare a
copilului, precum qi pentru a preveni/combate corupfia in procesul
de adop{ie.
Modificarea qi completarea unor acte legislative in scopul reprezent6rii
legale a
drepturilor qi intereselor copilului, custodiei qi responsabilitagi legale
pentru cregterea gi
ingrijirea copilului (in special in cazul copiilor ai cdror pdrinfi/unicul
pirintesunt
plecafi/este plecat peste hotare).

Elaborarea qi adoptarea cadrului legal privind implementarea


Convenliei de la Haga din
25.10.1980 asupra aspectelor civile ale rdpirii internalionale
de copii.

Modificarea cadrului normativ pentru asigurarea prevenirii qi combaterii


hdrfuirii sexuale
in domeniul muncii gi in sistemul educational.

Educa{ie, culturi, cercetare, tineret gi sport

' Sporirea gradului de siguranfd la locul de muncd a angajafilor din


sistemul educafional
prin modificarea cadrului legal aferent (Codul penal al Republicii
Moldova nr.9g512002
qi Codul contraven{ional al Republicii Moldova m.21812008,
protejarea angajatilor dinL
instituliile de invd{6m6nt impotriva actelor de huliganism).

. Asigurarea calitilii in invd{imdntul superior qi cercetare prin:

o Implementarea mdsurilor necesare pentru utilizareamai eficientd


a resurselor
financiare destinate invd{dmdntului superior qi pentru cregterea calitafii qi
relevan{ei acestuia:

' prin implementarea unei Metodologii de Finan{are a inv6fdm6ntului


Superior potrivit unei formule de finanfare echitabile, dar corecte, menitt:
sd motiveze nu doar predarea gi invdfarea, dar gi performanfa
academicd:
. prin reconfigurarea refelei de institulii de invdJimdnt superior
(amalgamarea voluntard prin fuzionare, absorbfie, crearea de filiale)
si
prin incurajarea parteneriatelor dintre universitdti:

e\eht
c\.w
o Asigurarea sinergiei invdfdmdntului superior qi
cercetarii qtiinfifice, a stimuldrii
cercetdrii colaborative intre universitdli qi institute
de cercetare prin finanfarea
proiectelor comune, prin incurajarea amalgamdrii
voluntare pentru reconfigurarea
re{elei de organizatii de drept public din domeniile
cercet6rii qi inovdrii.
Sporirea impactului rezultatelor activitIlii de
cercetare qi inovare asupra mediului de
afaceri gi a societ[{ii in ansamblu prin:

o Identificarea niqelor de specializare inteligenta


a Republicii Moldova pentru
promovarea cercetdrii bazate pe excelen{d
in domenii strategice, cu relevanld qi
impact asupra economiei qi a societdfii;

o Sporirea numdrului de tineri implicafi in proiecte


de cercetare qi inovare;

o Evaluarea qi identificarea necesitefllor reale


de imbundtd{ire a infrastructurii
nationale de cercetare;

o Conectarea infrastructurii de cercetare din Republica


Moldova la infrastructurile
pan-europene.

Racordarea sistemului de invdfdmdnt profesional


tehnic la nevoile piefei muncii gi la
realitdfile demografice din Republica Moldova, prin
redimensionarea refelei instituliilor
de invd{dmdnt 9i consolidarea invdfdmdntului
dual, inclusiv prin adoptarea proiectului
Lrgii Uceniciei.

crearea unui sistem de sprijin (de tip


,,a doua qansd") pentru absolven{ii de gimnaziu care
au pdrdsit sistemul educalional dar nu s-au
regdsit pe piafa muncii.

Adoptarea modificdrilor necesare la codul Educafiei,


cu referire la:

o Transparentizatea finanldrii qi eficientizarea activitdfii


instituliilor de educafie
timpurie prin aplicarea unei formule de finanfare unice.

o Introducerea nofiunii de ,,institufie de circumscrip{ie"


gi racordarea continud a
re{elei institutiilor de invdfdmAnt primar qi secundar
(treapta I gi treapta II) la
realitdlile demografice, in condiliile asigurdrii garantate
a accesului la servicii
educafionale de calitate a fiecdrui copil.

o Flexibilizarca planului-cadru qi oferirea posibilitdfii


alegerii disciplinelor de studii
pentru elevii de liceu, in condifiile restructurdrii
invdfdmantului liceal prin
asigurarea unei refele func{ionale gi eficiente de institu{ii
in fiecare ."giun..
Reconceptualizarca dezvoltdrii resurselor umane in
domeniul educafiei - Institutul
Nafional pentru Educafie gi Leadership (INEL), care
va asigura pregdtirea resursei umane
din educafie printr-o strAnsd legdturd dintre teoria qi rezultatele
cercetarii educafionale

\fl a-/-_
r\10
moderne qi practica zilnici din qcoal6. INEL va fi format prin auditarea gi amalgamarea
institu{iilor pedagogice qi de formare continud existente, in scopul promovdrii politicilgr
unice gi standardelor de calitate pentru:

o Programele de formare pedagogicd inifiald;

o Programele de masterat;

o Sporirea calitdfii qi relevanfei cercetdrilor in domeniul pedagogiei prin programe


de doctorat qi postdoctorale, proiecte de cercetare in scopul dezvoltdrii
stiintelor
educa{iei;

o Formarea continud relevantd a cadrelor didactice gi manageriale, cu axare pe


dezvoltarea competenfelor profesionale gi competen{elor de leadership
educa{ional.

Sporirea calitdfii qi eficienlei procesului de profesionalizare a cadrelor didactice din


invdfimdntul general prin asigurarea introducerii qi dezvoltdrii mentoratului de practicii,
mentoratului de inser{ie profesionald qi mentoratului de dezvoltare profesionald.

Elaborarea 9i adoptarea trgii monumentelor istorice, in vederea protejdrii acestora, a


stop[rii qi a pedepsirii actelor de distrugere abuzivd.

Modificarea l-egii monumentelor de for public, in vederea asiguririi select6rii prin


concurs a autorilor monumentelor de for public asigurdrii calitefii qi valorii culturale a
Ai
monumentelor.

Asigurarea eficienfei activitdtii institufiilor din domeniul teatral gi artistic, prin stabilirea
mecanismului de finantare pe bazd de performanfd, transp arentizarea procesului de
angajare a directorilor inbazd de concurs qi introducerea categoriilor de institulii prin
modificarea Legii cu privire la teatre, circuri gi organizalii concertistice.

Crearea Agen,tiei nafionale pentru dezvoltarea programelor qi activitd{ii de tineret.

Implementarea unui plan nafional de stagii de practicd pentru tineri.

Adoptarea unui plan nafional de ac{iuni pentru sprijinirea sportului de masd, sportului
gcolar gi celui de performanld.

Agricultura

. Asigurarea gi simplificarea accesului la finanlare, inclusiv majorarea treptat6 a Fondului


Na{ional de Dezvoltare a Agriculturii qi Mediului rural (cu utilizarea fondurilor europene
din Programul ENPARD), dar gi majorarea
suportului financiar pentru tinerii fermieri,
agricultori-femei gi pentru agricultura ecologicd.

Alinierea cadrului normativ privind produc{ia


ecologicdla legisla{ia uE.
Modificarea legii cu privire la subvenfionare
pentru asigurarea gi simplificarea accesului
la finanfare gi asigurarea sustenabilitdfii
Fondului Nalional de Dezvoltare a Agriculturii
qi
Mediului Rural, cu accente pe dezvoltarea rurald,
suport tinerilor gi femeilor fermieri.
Stabilirea cerin{elor sanitar-veterinare privind
colectarea, transportare a, depozitarea,
prelucrarea, folosirea, eliminarea subproduselor
de origine animald nedestinate
consumului uman.

Elaborarea mecanismelor de punere in aplicare


a prevederilor Legii nr.257 privind
organizarea gi func{ionarea a pietelor produselor
agricole qi agroalimentare, a
mecanismului de intervenfie prin procurarea qi
re-vdnzarea anumitor produselor
agroalimentare autohtone pentru echilibrarea
situaliei pe piafd.
Elaborarea qi implementarea Strategiei de administ
rare aresurselor acvatice destinate
irigdrii terenurilor agricole.

Crearea Fondului de Garantare a Creditelor


Agricole.
Examinarea oportunitdtii asigurIrii obligatorii
a activitdfilor agricole.

Demonopolizareapiefei de comerci arizarca producfiei


agricole qi alimentare.
Lansarea unui program nalional de promovare
a produsului autohton, inclusiv prin
adoptarea legislafiei care sd determine producdtorii
qi procesatorii de produse si afiqeze
pe ambalaje originea materiei prime din Republica
Mordova.
Perfectionarea cadrului normativ funciar in vederea
folosirii mai rationale a terenurilor
agricole, inclusiv prin adoptarea noului Cod funciar.

Adoptarea legii speciale privind combaterea hazardurilor


in agriculturd.

Protecfia mediului

' combaterea concurenfei neloiale qi responsabilizareaagenfilor


economici in vederea
respectdrii rigorilor impuse de legislalia de mediu prin
facilitarea controlului de stat
asupra activitafii de intreprinzdtor (modificarea
Legii nr. 131 din 0g.06.2ol2privind
controlul de stat asupra activitdtii de intreprin zdtor).

\e13
'\,\__,/> I
Dezvoltarea sistemului integat de autorizare
qi control in domeniul protecfiei
vederea prevenirii poludrii industriale
mediului in
prin adoptarea Legii privind emisiile industriale.
inrsprirea pedepselor pentru incdlcarea
legislafiei de mediu prin modificarea
Contravenlional qi Codului penal. Codului

creqterea calitd{ii aerului atmosferic prin


reglementarea emisiilor de surse fixe gi
de poluare a aerului atmosferic (adoptarea mobile
Legii privind protecfia aerului atmosferic).
conservarea 9i sporirea biodiversit[1ii pddurilor
prin adoptarea noului cod silvic qi Irgii
cu privire la producerea, comerci alizareaqi
utilizarea materialului forestier de
reproducere.

Ajustarea Nomenclatorului actelor permisive


in conformitate cu prevederile codului
subsolului.

Mass-media

Demonopolizarca pie{ei publiciteili din Republica


Moldova, inclusiv prin adoptarea legii
cu privire la publicitate.

Asigurarea condi{iilor de pia{[ echitabile pentru


tofi actorii de media din Republica
Moldova, inclusiv prin reformarea consiliului
Audiovizualului.
Reformarea gi depolitizarea IPNA Teleradio-Moldova,
astfel incdt aceasta s6 serveasca
intereselor cetdfenilor.

POLITICA EXTERNA

Promovarea gi implementarea unei politici


externe active, echilibrate pentru a atinge urmdtoarele
obiective:

Integrare Europeani:

' Implementarea consecventd a Acordului de


Asociere (AA). Susfinere politicd pentru
actele legislative incluse in AA, precum gi in
Planul na{ional de acliuni pentru
implementarea Acordului de Asociere (pNAAA);

' consolidarea dialogului politic RM-uE. Extinderea


formatelor de cooperare cu UE;

sf "e_/_
' Prioritizarea implement[rii condilionalitdfilor
privind asistenfa macro-financiard.
Sus'tinere politicd pentru condiliile
incluse in Memorandumul (Mou)
la Asisten{a macro_financiard (MFA). RM-UE cu privire

Diaspora & cetifeni:

' consolidarea rela{iilor autoritdfilor publice


centrale ale Republicii Moldova
cu
reprezentanfii diasporei. imbundtdfirea
semnifi cativd a serviciilor consulare
concetdfenii Republicii Moldova pentru
care locuiesc peste hotarele
{drii.

Securitate si parteneriate strategice:

' consolidarea cooperdrii pe domeniul


construcfiei institu{iilor democratice,
credrii
oportuniti{ilor economice gi implementdrii
proiectelor sociale cu SUA.

' Dezvoltarea relafiilor privilegiate gi parteneriatului


a strategic cu Romania pe plan polit.ic,
economic ai cultural. promovarea proiectelor
de infrastructurd comun6.

' Normalizarea relatiilor politice qi economice


cu Federa{ia Rus6 asigur6nd respeqarea
reciprocd a intereselor nafionale.

' Promovarea cooperdrii intensificate qi


bunei veciniti{i cu Ucraina.
' continuarea demersurilor pentru consolidarea
suportului internafional pentru solufionarea
problemei transnistrene prin intdrirea
mdsurilor de incredere de pe ambele maluri
Nistrului, demilitarizarea regiunii transnistrene ale
in contextul reglementdrii politice
comprehensive a conflictului, conform
prevederilor constitufionale qi angajamentelor
intemafionale existente inbazaunitdfii qi
integritdlii teritoriale a Republicii Moldova.

Drepturile omului gi societatea civili:

' Mentinerea unei pozigiiconsecvente, aliniatd


la cea a uE, pe dimensiunea de politicd
externd qi in special a drepturilor omului.

' Ratificarea convenliei de la Istanbul: conventia


consiliului Europei privind prevenirea rpi
combaterea violenfei impotriva femeilor qi
a viorenfei domestice.

' Asigurarea respectirii efective a principiului


nediscrimindrii prin promovarea proiectului.
de lege pentru revizuirea cadrului normativ
privind asigurarea egalitdlii gi a
mecanismului institufional national.

\fl'^e/*.
Adoptarea in lectura a doua a proiectului
de lege nr. 301 privind modificarea
penal qi contraven{ional in vederea codului
combaterii fapterlor motivate de
proiectului conform urd dupd ajustarea
bunelor practici internafionale.

Modificarea cadrului legal pentru


a asigura rolul institu{iei Avocatului poporului
conformitate cu recomandarile in
comisiei de la venefia qirrincipiile paris
521201.4 cu privire la Avocatul poporului de la (Legea nr.
(Ombudsmanul)).
Adoptarea in lectura a doua a proiectului
d_e lege privind organizafiile
modificiri esenfiale fa{d de versiunea aprobatd necomerciale, fdrd
de Guvern.
Asigurarea implicdrii reale qi efective
a societafii civile in procesul
revizuirea qi imbundt5{irea cadrului decizional prin
normativ privind transparen{a decizionald,
introducerea obliga{iei institufiilor inclusiv
publice s6 supuna dezbaterilor petifiile
semnate de un numdr semnificativ colective
de cetdfeni.

Preqedinte al Republicii
Prim-Ministru al Republicii Pregedinte al parlamentului
Moldova
oldova Republicii Moldova

Maia Sandu Zinaida Greceanii

4n./u
fiunilor parlamentare ale partidelor politice:

Partidul SocialiStilor din ACUM - Partidul Acfiune


Republica Moldova
qi ACUM - Platforma
Solidaritate Demnitate qi Adev6r

V6A^
Mihail Popgoi Alexandru Slusari

,/ e. C9. -I o /9