Sunteți pe pagina 1din 3

DISCIPLINA 1

AVANTAJELE CENTRARII CURRICULUMULUI PE COMPETENTE-


CHEIE

Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte


că învăţarea este firească, că a-ţi place să înveţi
este normal şi că învăţarea autentică înseamnă
învăţare pasionată. Un curriculum şcolar ce
apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile
… creativitatea mai mult decât reproducerea
informaţiilor… individualitatea mai mult decât
conformismul… şi excelenţa mai mult decât
realizările standard.
Tom Peters

Educatia moderna promoveaza invatamantul centrat pe


c o m p e t e n t e , i a r a vantajele curriculumului centrat pe competente sunt date de
principiile pe care acesta este intemeiat si de functiile pe care el le indeplineste. Analizand
functiile in parte, se pot evidentia avantaje de ordin normativ, stiintific,
metodologic, procesual, valoric si evaluativ. Curriculum centrat pe competente ofera avantajul
de a structura continuturile in viziune modulara,interdisciplinara, original si creativ, dand
posibilitatea fiecarui elev sa desfasoare activitati in ritm propriu, in functie de interese
si particularitati de varsta si individuale, motivand in acelasi timp elevul pentru invatare.
Proiectat astfel, intregul demers didactic va motiva si conditiona caracterul sistematic al
procesului de invatamant. Nu putem înţelege importanţa curriculumului centrat pe competenţe,
dacă nu înţelegem termenul de competenţă.
Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei
persoane de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale ,etc. pentru a
realiza o serie de sarcini sau de situaţii problemă.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu
integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de învăţare.
Competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete.
Invatarea centrata pe dezvoltarea competentelor nu este o metodă de predare, ci o
abordare de predare extinsă. Poate presupune o gamă largă de metode, iar unele dintre acestea
pot îmbrăca forma predării tradiţionale.
Aspectul esenţial este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor elevului.
Rolul elevilor
· o mai mare autonomie
· responsabilitatea elevilor
· să devină manipulatori activi de cunoştinţe

Rolul profesorilor
· instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, sfătuitor,
consultant, transmiţător de cunoştinţe, cel care face lucrurile posibile pentru
tine, formator, supraveghetor, diriginte, coordonator, cercetător critic, broker
de cunoştinţe, model…. facilitator, colaborator.

Învăţarea tradiţională Invatarea bazata pe dezvoltarea


competentelor
Instruire centrată pe professor Instruire centrată pe elev
Predare de informaţii Schimb de informaţii
Factuală, bazată pe cunoştinţe Gândire critică, luare de decizii bine informată
Predare bazată pe disciplinele tradiţionale Mai holistică, abordare în funcţie de nevoi
Elevii primesc informaţii Elevii pun întrebări şi rezolvă problem
Organizare formală în sala de clasă Aranjamente flexibile, schimbătoare
Accentul pe învăţare în vederea amintirii Accentul pe înţelegere/aplicare
Evaluarea în mare parte prin examene Diversitate de evaluări
Învăţare pasivă Învăţare activă, exploratoare, bazată pe
Răspuns ca reacţie cercetare
Un singur mijloc media Acţiune interactivă, planificată
Muncă individual Multimedia
Muncă în colaborare

Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 prevede: „Curriculumul naţional pentru învăţământul
primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe cheie care determină profilul de
formare a elevului:
a) competenţa de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor
naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi
cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.”

Avantaje ale curriculum-ului centrat pe competenţe:


răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa
socială şi profesională;
instruirea este orientată către rezultatele finale;
se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale;
oferta educaţională câştigă în structuralitate, funcţionalitate şi actualizare, răspunzând
cerinţelor profesionale;
elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor;
permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării
performanţelor elevilor;

asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemuli modular, sistem care
debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, este orientat către cel care învaţă,
respectiv către disponibilităţile sale, urmând să le pună mai bine în valoare;
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
la modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru formarea continuă, ceea ce răspunde
imperativului educaţiei permanente;

profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe


rezultate – reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc
nivelurile de complexitate ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură
formarea competenţelor, creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc
criterii de evaluare privind dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod complex,
precum şi oferta educaţională;
elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a
acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum
este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.

În învăţământul bazat pe competenţe, instruirea este orientată către rezultatele finale elevii fiind
implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor. Astfel ,elevii au
reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin
evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce
are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.