Sunteți pe pagina 1din 3

SC ....................

SRL

Nr. ............../........................

CHESTIONAR
AUTOEVALUARE FURNIZORI

1. FURNIZOR:
Denumire : ..............................................................................................................................…………
Adresa : .............................................................Tel/Fax......................................................……………
Domeniu de activitate : ...............................................................................……………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….....

Principalele produse :
………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................……………………………...........
......................................................................................................................................................................

2. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

SISTEMUL DE
ISO 9001 ISO 14001 ALTE CERTIFICĂRI
MANAGEMENT ESTE:
DEFINIT

IMPLEMENTAT

ÎN CURS DE CERTIFICARE

CERTIFICAT

3.CERTIFICAREA ESTE VALABILĂ DE LA : PÂNĂ LA:

NOTĂ: În cazul în care deţineţi certificări conform ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 este suficientă trimiterea
paginii prezente şi a copiilor certificatelor, nefiind necesară completarea restului chestionarului.

Completat chestionarul : Numele si prenumele : ..............................................


Functia : ....................................................................
Data : ........................................................................

Pag.1/2
STADIUL
În curs de
Nr. CONDIŢII REFERITOARE LA SISTEMUL DE documentat implementat
documentare
Crt. MANAGEMENT AL CALITĂŢII ȘI MEDIULUI
D D N/
DA NU N/A NU N/A NU
A A A
Aveţi stabilite obiective măsurabile în domeniul calităţii,
1.
mediului?
Organigrama organizaţiei privind funcţiile şi relaţiile
2. ierarhice este definită şi adecvată?
(vă rugăm anexaţi organigrama)
Este definită funcţia reprezentantului managementului
3.
pentru calitate, mediu?
Sunt elaborate documentele sistemului de management al
calităţii și mediului ( SMI):
4 -manualul calităţii;
-procedurile funcţiei de sistem;
-proceduri operaţionale şi de lucru; planurile calităţii.
Când se planifica SMI organiza ț ia ia în considerare
contextul , necesită ț ile și așteptările păr ților interesate
și determină riscurile și oportunită țile care trebuie
tratate?
Managementul analizează periodic sistemul de
5.
management al calităţii, mediului?
Analiza comenzilor/ contractelor este efectuată de toţi
6.
factorii implicati şi se înregistrează?
Detineţi o procedură scrisă privind ţinerea sub control a
7.
tuturor informa ț iilor documentate?
Organizaţia planifică şi controlează proiectarea şi
8.
dezvoltarea produselor și serviciilor?
Informaţiile referitoare la procesul/produsul/serv furnizat
9.
din exterior sunt complet definite şi înregistrate?
Sunt stabilite criterii pentru evaluarea,
selectarea,monitorizarea performantelor ș i reevaluarea
10. furnizorilor externi pe baza capabilită ții acestora de a
furniza procese sau produse și servicii în conformitate cu
cerin țele ?
Planificaţi şi realizaţi producţia/furnizarea de servicii în
11.
condiţii controlate?
Sunt identificate şi monitorizate verificările, încercările şi
12.
măsurătorile care trebuie făcute?
Există un sistem de ţinere sub control a echipamentelor de
13.
încercare, măsurare şi control utilizate?
Deţineţi o procedură de identificare a elementelor de ieșire
14.
pt a asigura conformitatea produselor și serviciilor?
Organizaţia efectuează şi implementează procesele
necesare de monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare a
15.
conformită ț ii produselor, serviciilor, proceselor şi
activităţilor?
Aveţi un sistem de identificare şi monitorizare a costurilor
16.
calitaţii?
Efectuaţi audituri interne planificate?
17.
Cu ce frecvenţă?
Produsul/serviciul neconform este identificat, analizat,
18.
tratat, reinspectat înainte de eliberare?
Inteprindeţi în mod sistematic acţiuni corective în scopul
19.
menţinerii conformităţii şi îmbunătăţirii calităţii?
Aveţi preocupări privind determinarea nivelului şi creşterii
20.
satisfacţiei clientului?
Ave ți determinate aspectele de mediu ale produselor și
21. serviciilor care pot avea impact semnificativ asupra
mediului?
Organizatia evalueaza periodic îndeplinirea obliga țiilor
22.
sale de conformare?
Organizatia raspunde unor situatii de urgen ță poten țiale
23. identificate și ia măsuri să prevină sau să reducă
impacturile daunătoare asupra mediului?

Pag.2/2

f1/PO-010/Rev.-/2006
SC MARSHAL SRL
COMPARTIMENTUL: …………

FIŞA DE EVALUARE A FURNIZORULUI


1. DENUMIRE
1.1. DISTRIBUITOR: ……………………………………………………………………………..
1.2. FURNIZOR: ………………………………………………………………………………...…
2. ADRESA DISTRIBUITORULUI: ...…………………………………………………………………………
3. Telefon/Fax: ……………………………………………………………………………………………………
4. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
5.Persoana de contact (pt. activităţile de evaluare): ……………………………………………………………

AUTORIZĂRI APLICABILE:
Autorizare___________ Referenţial__ Nr. certificat______________
Sistemul este definit: Sistemul este implementat: Sistemul este certificat:
Certificarea SMQ

STANDARDE DE REFERINŢĂ:
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

ALTE CERTIFICĂRI DEŢINUTE:


_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT VALABILE PÂNĂ LA DATA:
TRANSMIS (NR. ADRESĂ):
PRIMIT RĂSPUNS CU:
CHESTIONAR DE
PUNCTAJ OBŢINUT:
AUTOEVALUARE: NU ESTE APLICABIL:

S-ar putea să vă placă și