Sunteți pe pagina 1din 5

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la :ererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UT A Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Democrat din Moldova ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolu ui electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Cons iliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „12” septei nbrie 2019 nr. 11

La dat i de 10 septembrie 2019, Vasile Adaşan______________________________al


(organul competent)
Partidului Per rocrat din Moldova a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei
(denut lirea form aţiunii politice)
electorale mu aicipale Orhei nr.25/1 demersul privind înregistrarea listei de candidaţi la alegeri
locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei,
(tipul, data algerilor)
cu următoarele documente anexate:
a) pro :esul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privii d desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba româi ia, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datei e biografice ale candidaţilor;
d) deci iraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/j udecătc reşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anulu i în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereseloi personale;
f) deci; raţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sai ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la r îgimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea iverii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copi le de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La set îl de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul elect xral în vederea imprimării în buletinul de vot.

* După caz, pe ntru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
în călit ite de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice/blocului
electoral în cor siliul electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.
Materie lele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înrs gistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Democrat din Moldova pentru alegeri locale din 20.10.2019, conform anexei.
(denumirea form aţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se îru egistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.1 12019.
(tipul, data alege •Hor)

3. Prezer ta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organuh d electoral.

Preşedintele cc nsiliului electoral


de circumscrip :ie Banairu Yadim
numele, prenumele

Secretarul con: iliului electoral


de circumscrip ;ie Turcan Anastasia
numele, prenumele

* După caz, pe itru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Or hei nr.25/1
n r .f f ’d in „12” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei____________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Democrat din Moldova
[iipui aiegeruorj

Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
Adaşan Vasile M 1972 Chişinău PDM Jurist Pensionar
1
MAI
Mudrea Simion M 1966 s. Mitoc PDM Agronom Director SRL Orhei Vit
2
executiv
3 Cerneac Marina F 1962 Orhei PDM Psiholog Director Grădiniţa Nr. 1
pedagog Orhei
4 Codrean Roman M 1986 Orhei PDM Arhitect Inspector AST

5 Hacina Lilia F 1971 Orhei PDM Pedagog Director I.P. L.T. A.


Russo
6 Port as Ivan M 1992 Orhei PDM Bussiness şi Manager SC Alimer-
Administrare Comert SRL
7 Buhaniuc Sergiu B 1981 Orhei PDM Jurist Director SRL Bercut -
Grup
Dolgu Natalia F 1983 Orhei PDM Jurist Avocat Cabinetul
8 Avocatului
Dolgu Natalia
9 Vitu Constantin M 1986 Orhei PDM Administrato SRL ACD-
r Alivit
10 Oprea Valeriu B 1963 Orhei PDM Medic veterinar Director SRL Giacomo-
Fontana
11 Gliga Doina F 1990 Orhei PDM Pedagog Pedagog I.P. L.T. I.L.
Caragiale

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
* * După caz.
12 Buhaniuc Dumitru B 1975 Orhei PDM Busssiness şi Director CSR Orhei
administrare
13 Belous Iurie M 1994 Orhei PDM Consultant SRL Telius
Vînzări c .c .c
14 Popa Lidia F 1951 Orhei PDM Pedagog Pensionar -

15 Rotari Ion M 1992 Orhei PDM Jurist Secretar PDM


executiv
Anaon c o rn e l D I VOZ wmei J7 JL71V1 ingmci IV C p i C Z .d lU U .ll

16 programist în teritoriu Moldtelecom


direcţia
logistică
17 Derenco Victoria F 1992 Podgoreni PDM Educator Şef serviciu SRL
cadre FORTVALEX
18 Ţîra Sergiu B 1963 Orhei PDM Arhitect Director IM Servicii în
Construcţii
19 Popuşoi Vladimir B 1951 Orhei PDM Inginer Pensionar “

constructor
20 Crudu Marina F 1966 Orhei PDM Matematic Şef secţia SRL Orhei-Vit
programist gospodărie
Costin Vasile B 1963 Orhei PDM Inginer mecanic Şef OT Orhei Cancelaria de
21
aC S Stat a
Guvernului RM
Balan Cristina F 1985 s. Bolohan PDM Pedagog Şef catedră Colegiul de
diriginţie, Medicină din
22
pedagog Orhei
social,
profesor
23 Conica Anastasia F 1993 Orhei PDM Jurist Specialist Consiliul
Principal AP Raional Orhei
24 Belîi Denis B 1998 Orhei PDM Student Student -

Şoimu Vadim B 1989 Orhei PDM Instructor Instructor SRL


25
auto Autocentru
Select

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
* * După caz.
26 Perju Ana F 1999 Orhei PDM Student Student Colegiul de
Medicină Orhei
27 Poclitari Diana F 1990 Tabăra PDM Bucătar Şef de Gr. Nr. 1
Gospodărie Teremoc
Irinuţa Alexandru B 1964 Orhei PDM Paznic I.P. Gimnaziu I.
28
D. Aldea-
Teodorovici
f~ \ 1__ \7 -t r*tr\r R 1Q 94 Pelivan PDM Contabil Contabil SC Alimer-
zy W L /U J L l

c o m en îik l
30 Muntean Olga F 1989 Bălţi PDM Contabilitate şi Contabil şef Consiliul
audit Raional Orhei

* După caz, pentiu persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și