Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRIRE
cu privire la <:ererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UT A Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Politic ”SOR” ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolul ui electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Cons iliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „12” septei ibrie 2019 nr. 9

La dati de 10 septembrie 2019. Pavel Verejanu______________________________al


(organul competent)
Partidului Poli d e ”ŞOR” a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei
(denur irea form aţiunii politice)
electorale mu îicipale Orhei nr.25/1 demersul privind înregistrarea listei de candidaţi la alegeri
locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei.
(tipul, data algerilor)
cu următoarele documente anexate:
a) pro< esul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privir d desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba româr ă, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datei; biografice ale candidaţilor;
d) dech raţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătc reşti de a candida;
e) deci naţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anulu în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la n igimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea; iverii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copii le de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
h) dech raţiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţiile ocupate *;
La setil de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul electc ral în vederea imprimării în buletinul de vot.

* După caz, pe: itru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
în calitite de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice/blocului
electoral în cor siliul electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.
Materie lele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr,1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înn gistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Politic ”ŞOR” pentru alegeri locale din 20.10.2019, conform anexei.
(denumirea form aţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se îm sgistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.1 ).2019.
(tipul, data alege Hor)

3. Prezen ta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organuh i electoral.

nsiliului electoral
Banaru Vădim
numele, prenumele

Secretarul con: iliului electoral


de circumscrip ie Turcan Anastasia
semnătura numele, prenumele

* După caz, pe îtru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
* * După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Or hei nr.25/1
nr. 9 din „12” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor Ia funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei____________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Politic ”ŞOR”________________
( L lţ J U L U i e g e r l i u r J ( u c « w r f » f cm / / U f M M M tw i, , u n t i c « g u n i i U f i i 1/ n / u m u i u y

Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 Verejanu Pavel M 1973 Orhei PP ”ŞOR” Economist Preşedinte AO Pentru Orhei
2 Turcanu Dinu M 1980 Chisinau PP ”SOR” Jurist - -
3 Cristea Valerian M 1950 Chisinau PP ”ŞOR” Politolog Viceprim ar Mun. Orhei

4 Ulanova Svetlana F 1980 Chisinau PP ”ŞOR” Jurist Jurist SRL Legalarte

5 Gălescu Cristina F 1988 Orhei PP ”ŞOR” Economist Director SRL StepPoint

6 Neamţev Anatolii M 1990 Orhei PP ”ŞOR” Bucatar “ “

7 Belenchi Iurie M 1982 Orhei PP ”ŞOR” Politolog -

8 Pisov Evgheni M 1963 Orhei PP ”ŞOR” Economist Consilier Mun. Orhei

9 Dariev Boris M PP ”SO R”

10 Platon Tatiana F 1977 Chisinau PP ”ŞOR” Profesor

11 Buşilă Radu M 1979 Orhei PP ”ŞOR” Jurist Avocat CA Igor Turcanu

12 Postica Serghei M 1977 Orhei PP ”ŞOR” Jurist Secretar Com. Seliste

13 Capbătut Alexei M 1978 Anenii Noi PP ”ŞOR” Jurist Avocat CA Capbătut


Alexei
14 Gorea Tatiana F 1991 Bender PP ”ŞOR” Jurist

15 Parutenco Nelli F 1962 Chisinau PP ”ŞOR” Economist Contabil PP ŞOR

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
16 Tabarcea Avelin M 1983 Chişinău PP ”ŞOR” Actor Actor Teatru
Luceafărul
17 Ţipordei Denis M 1986 Floreşti PP ”ŞOR” Silvicultura Adm inistrator Colhoz Comuna
de Vie
18 Romanova Olga F 1974 Chişinău PP ”ŞOR” Jurist - -
V /'

19 Sidorenco Maxim M 1988 Chişinău PP ”SOR” Jurist Avocat CA Maxim


V"
Sidorenco
20 Cazac Dumitru M 1991 Chişinău PP ”ŞOR” Jurist Jurist PP Şor

Caprari Tatiana F 1983 Orhei PP ”ŞOR” Inginer Contabil Liceul teoretic


21
Ion Luca
Caragiale
22 Railean Tatiana F 1985 Orhei PP ”ŞOR” Economist Operator IMSP SR ORhei

23 Cogalniceanu Ludmila F 1968 Orhei PP ”ŞOR” Inginer M anager SRL Expocostas

24 Iazadji Lidia F 1961 Orhei PP ”ŞOR” Contabil

25 Colupaeva Maria F 1951 Orhei PP ”ŞOR” Tehnolog - -


V

26 Cojocarii Violeta F 1978 Orhei PP ”ŞOR” Chinetoterapeut Chinetoterape DGAS


ut
27 Chirioglo Margareta F 1952 Orhei PP ”SOR” Economist -

28 Micliuşan Raisa F 1954 Orhei PP ”ŞOR” - - -

29 Ţarguş Vera F 1950 Orhei PP ”ŞOR” Agronom - -

30 Goţov Olga F 1996 Orhei PP ”ŞOR” Asistent medical - -

31 Reaboi Lina F 2000 Orhei PP ”SOR” “ - -

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.