Sunteți pe pagina 1din 9

REPUBLICA MOLDOVA

C()NSILIUL IQAIGIqAL (}RF{EI


AiD3505,<rr.Orhci,btl.X{.Emincscu,nr.2,Tcl: +313 23522A5'8,22650, Fax; +373 235 20662,
e-mail: cr-orhei@vahoo. corl http : / /.,r,,.,vrv. or.r rd

pro rect
DF.CIZIE Is 2/1.1
din l3 mai 2020

Cu privire Ia modilicalea bugetr,rlLri


raiorral pe anul2020

in temeiul afi.81(l) al Legii privind administra{ia plrblicd locald nr.436-XVI din 2B decembrie
2006,ar1.61aI I-egii finanlelorpLrblice siresponsabilitS"lii bLLgetar-fiscale nr.181 din25.07.2014 aft.28 al
Legii prii,ind finan!ele publice locale nr.397-XV din 16 octomblie2003, HotdrArii nr.5 din 11.03.2020 a
Cornisiei Extraoldinare de Sanltate pLrblica a raiorrului Orhei, Dispozitiei 10/l din 09 aprilie 2020 ale
Conrisiei pentrLl SitLra(ri Exceplionale a raionului Orhei, Ilroceselor - r,erbale nr'. 1,2 al grLrpLilLri de lucru
(Dispozigia presedintelLri raionului nr.37 din 06.04.2020) linAnd cont de colectarea donaliilor pentru
combaterea coronavirusLrlui COVID - 19 in contul bancar deschis in cadlul Aparatului presedintelui ,
preclun;i necesitatea distribuirii r-nijloacelor colectate iu scopul acoperirii costurilor activitatilor privind
prevenirea;iproteclia infecliei COVID - 19, Consiliul Raional Orhei DECIDE:
1. Se nrodific[ bLrgetr-rl raional aprobat pe anul 2020 conform Deciziei Consiliului Raional nr.]13 din
13.12.2019,,C1r privire la aprobarea bugetLrlui raional pe anui 2020", dupd cum urrneazd.:
p.1 cifiele ,,316546,2" la venituri se substitr-rie cu ,.31J546,2",Ia cheltLrieli cifrele ,,328300,6" se
subsritLr ie cu ..329300,6".
2. Se rlrodificir anerelenr.1,),3,5 la Decizia Consilrirlui Raional nr.7/3 ciin 13.12.2A19,,Cu privile la
aprobareabugetrilLri raional peanul 2020", conforrnanexelornr. 1,2,3,4laplezentaDecizie.
3. Se aproba transmitelea cu titlLll gratLrit a bunurilor', echiparnentelor si serviciilor de prevenire si
protectie a coronavirusului (COVID - 19) procllrate in cadrul AparatulLri Pregedintelui din contul
incasdrii donatiilor voluntare la contul deschis, confonl anexei nr.5.
4. prirn[riei mr-rnicipir-rlui Orhei in suma
Se aprobi transleruri cu destinalie speciald br-rgetului
de 400,0 rnii lei pentru combaterea consecinlelor generate de sitlralia epidemiologicd
(CIVID-19). precum;i mdsurile de conibatere $i prevenire de infectare a locuitorilor m.
Orhei din contr"rl incasdrii dona{iilor volunrare 1a contrl deschis.
5. Serviciul financiar al Aparatului Pre;edintelui (dna. Olga Muntean) v-a asigura contabilizarea
confonld a procurarilor gi trausmiterii bunLrrilor, echipamentelor gi serviciilor.
6. Beneficiarii br-rnurilor, echipanientelor;i serviciilor vor respecta procedr"rrile conforme de
recep{ionare, depozitare gi eliberare/prestare a bunurilor/serviciilor receptionate.
1. Direclia Geueralir Finan{e (dna Galina Colun) va efectua remartierile in bugetLrl raional conform
prevederi lor prezentei Decizii.
8. Pregedintele raionului dl D.Turcanu, corrisia de specialitate ?n problenrele econorlice, bLrget gi
finan{e (pregeclinte cina Nelii ParLrienco), courisia colsuliiuivii de specialitate vol asigLrra controlLrl
plezentei Decizii.

PregeCintele gedinlei

SecretarLr I ILI lui llaional Serghei Caraman

Coorc[r'r itnir '- pr:ycclini:ie raion,rlui


13ogaciLrc: - viceprc5edintele raionul ui
l\4.Clavcenco - r,i ceprc-;ed i ntele laion u I u i
\rizat: Caraman-secrctarul Consiliului ltaional
G.Colun - pel. Direc{ia Cenerald Finanle
Coniraserln lt: i\.Coniuc - sprcialrst principal

Illaborat:C.Col ,r@4
Anexa nr. I
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr._din 2020

Anexa nr. I
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.7/3 din 13 decembrie 2019

Indicatorii generali gi sursele de finanfare ale bugetului raional Orhei


pentru anul2020

(miilei)

Denumirea Cod Eco Suma


I ) 3

I.VENITURI, total I 317546,2


dintre care
Impozite gitaxe ll 19474,2
Alte venituri 14 3752,0
Transferuri primite in cadrul bugetului public nafional 19 294320,0

II. CHELTUIELI, total 2+3 329300,6


dintre care
Cheltuieli de personal 199129,4

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -11754,4


IV. SURSELE DE FINANTARE, total 4+5+9 11754,4
inclusiv conform clasificaliei economice (k3)
imprumuturi recreditate instituli i Ior nefi nanciare 471 2520,8
imprumuturi recreditate intre bugetul de stat ;i bugetele locale 56r -3266.0
Sold de rnijloace blneqti la inceputul anului 9r0 24326,02
Sold de m loace bdnesti la sfir;itul anului 930 -11826,42

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman


Anexa nr.2
la Decizia Consi I i ului Raional Orhei
Nr. din 2020
Anexa nr.2
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.7/3 din 13 decembrie 2019

Componen{a veniturilor bugetului raional Orhei pentru anul 2020

Cod eco Suma


Denumirea
(k6) (mii lei)
1 2 3
Venituri, total 317546,2
Impo4it pe venitul persoanelor lizice 1111 16098,6
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15808,6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat qi/ sau achitat l1 1 121 207,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizicein domeniultransportului rutier de persoane in
111125 37.5
regim de taxi
Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosintl a proprieta{ii
imobiliare
lll130 45,0

Alte taxe pentru mdr.furi;i servicii I 146 3375,6


Taxa pentru apd tt46tt 415,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 14612 2950,0
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 6,1
Taxa pentru exploatarea construcliilor subterane in scopul desfdqurlrii activitdJii de
114624 4 5
intreprinz6tor, altele decit cele destinate extrac{iei mineralelor utile
Taxe qi pldli administrative 1422 350,0
Taxa de la cumplrarea valutei qtrline de cdtre persoanele fizice in casele de schimb valutar 142245 350,0
Comercializares mdrfuriler gi serviciilor de cdtre institu(iile bugetare 1423 2402,0
lncasdri de la prestarea serviciilor cu platd 142310 I 193,5
Plata pentru locatiunea bunurilqr patrimoniului public 142320 1208,5
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente t44t 1000,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutii bugetare 144114 1000,0
Transferuri primite tntre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II 191 I 292045,9
Transferuri curente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat gi bugetele locale de
nivelul II pentru invSl6mintul prescolar, primar, secundar general, special Ei componenta I9I I I I 203461,1
(exstraqcolar)
Transferuri curente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat gi bugetele locale de
191 I t2 6353,9
nivelul II pentru asigurarea Ei asistenla socialI
Transferuri curente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat Ei bugetele locale
de nivelul ll pentru qcoli sportive
l9l I t3 3844,1

Transferuri curente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat gi bugetele locale de
nivelul II pentru infrastructura drumurilor
l9l I l6 17679,1

Transferuri capitale primite cu destinalie special5 intre bugetul de stat Ei bugetele locale de
t9t t20 2055.1
nivelul II
Transferuri curente primite cu destinalie generald intre bugetul de stat qi bugetele locale de
nivelul II
l9l t3l 53990,6

Transferuri curente primite cu destina{ie generald din fondul de compensare intre bugetul
191132 4662,0
de stat si bugetele Iocale de nivelul II
Tronsferuri primite tntre institu(iile bugetului de stot Si instituliile bugetelor locale de
1913 2274,1
nivelul II
Transferuri curente primite cu destinalie special6 intre instituliile bugetului de stat qi
191310 2274,1
instituliile bugetelor locale de nivelul II
Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman
Anexa nr.3
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr. din 2020

Anexa nr.3
la Decizia Consi I iului Raional Orhei
Nr.7/3 din l3 decembrie 2019

Resursele qi cheltuielile bugetului raional pentru anul2020


conform clasifica{iei func{ionale gi pe programe

(mii lei)
-'
Ni Denumitea Cod Suma

1
,,
3
Total cheltuieli, inclusiv: 329300,6
Cheltuieli recurente (2+3)-3192 329300,6
Investilii capitale 3192

I Servicii de stut cu o1
Resu total 34810,1
Resurse e 100 32980,4
Resurse colectate de autoritdli/ institulii 200 1829,7
C total 34810,1
Executivul ;i serviciile de suport o3 21507,2
1.1 Ex erc i t ar e a gu! erndr i i 0301 1 8083,2
1.2 Servicii de suport pentru exercitarea guuerndrii o302 3424,0
Managementul finanfelor publice o5 2499,3
a
I Politici $i management tn domeniul bugetar-fiscal
J os01 2499,3
Domenii generale de stat o8 2000,0
1.4 Gestionareafondurilor de rezervd ;i de intervenlie oB02 2000,0
Transferuri ?ntre publicd intre diferite niveluri lt 8393,1
1.5 Raporturi interbugetare cu destinalie speciald I 102 8393, I
Datotia de stat a autoritAlilor publice locale t7 410,5
1.6 Datoria internd a autoritdl il or pub I ic e I oc ale I 703 410,s
2 Apdrare na(ionald o2
Resurse, total 606,1
Resurse 100 606,1
Resurse colectate de autor i t dl '
i/ ins t itul i i buge tare 200
Cheltuieli, total 606,1
Apirarea Na{ional6 31 606,1
2.1 Servicii de suport tn domeniul apdr4rii nalionale 3101 606, I
3 Servicii tn domeniul economiei o4
Resurse, total 22484,3
Resurse generale 100 22484,3
Resurse colectate de autoritdli/ institutrii bugetare 200
Cheltuieli, total 22484,3
Servicii generale economice qi comerciale 50 644,5
Politici ;i management tn domeniul macroeconomic Si de dezvoltare q
3.1 economiei
500 I 614,5
Nr Denumirea Cod Suma

I , 3 4

Dezvoltarea I 51 8l 1,7
3.2 Politici si management in domeniul agriculturii 5 t0l 8t 1,7
Dezvoltare regional[ $i constructrii 61 754,0
Politici si management in domeniul dezvoltdrii regionale si 6t01 7 54,0
J.J construcliilor
Dezvoltarea transporturi lor 64 20000,0
3.4 De zvoltare a drumurilor 6102 20000,0
Geodezia, cartografia gi cadastrul 69 274,1
Politici si management tn domeniul geodeziei, cartografiei si 690 I 274,1
3.5 cadastrului
4 Gospoddria de locuinle ;i gospoddria serviciilor comunole o6
Res total 367,8
Resurse generole 100 367,8
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bug 200
Cheltuieli, total 367,8
Dezvoltarea gospoddriei a" l".uirt. Si t..t 75 367,8
4.1 Dezvoltarea gospoddriei de locuinle S i serviciilor comunale 7502 367,8
5 Ocrotirea o7
Resurse, total 5490,0
Resurse generale 100 5490,0
Resurse colectote de autoritdti/ institu{ii bugetare 200
Cheltuieli, total 5490,0
Sdndtatea publica ;i sery1gll& nlgqicale 80 5490,0

Programe nalionale speciale in domeniul ocrotirii sdndtdlii BOlB 250,0


5 I
;i
Dezvoltarea ;i modernizarea instituliilor din domeniul ocrotirii 8019 5240,0
5.2 sdndtdlii
6 Culturd, sport, tineret' cu!!9;i odihnd o8
Resurse, total l44l9,l
Resurse generale 100 14263,1

Resurse colectate de autoritdli/ institulii b 200 156,0

Cheltuieli, total l44l9,l


Cultura, cultele odihna 85 8939,8

6.1 Politici Si management tn domeniul culturii 850 I 753,7

6.2 Dezvoltarea culturii 8s02 81 86,1


Tineret gi sport 86 5419,3

6.3 Sport 8602 4281,1

6.4 Tineret 8603 I 198,2


1 Invdtdmtnt o9
Resurse, total 213629,1
Resurse generale 100 212977,3
Resurse colectate de autorit i/ institulii b 200 651,8

Cheltu total 213629,1


int 88 213629,1
8801 3915,3
7.1 Politici Si management tn domeniul educaliei
8802 470,9
1.2 Educalie timpurie
:,: .:

,Ni Dinu i.ea


::.::l 0od
I 3 4
t.J primar 8803 400,2
7.4 gimnazial 8804 141512,5
7.5 invdydmint liceal BBO6 59459,9
7.6 Servicii tn educalie BB13 1078,4
7.7 extrascolard Si suslinerea elevilor dotali BB11 6600,5
7.8 Curiculum
8815 161,4
8 sociald t0
total 37494,t
Resurse 100 34105,5
Resurse colectate de i/ inst 200 3388,6
Cheltuieli, total 37494,1
social6 90 37494,1
8.1 Politici tn domeniul iei sociale 9001 2957,7
8.2 ct I 9006 7804,75
8.3 sociald a cu neces 9010 23861,1 5
8.4 sociald tn cazuri 9012 1358,8
8.5 sociald a unor cate de enl 9019 15 t 1,7

Secretarul Consi liului Raional SergheiCaraman


Anexa nr.4
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr. din 2020

Anexa nr.5
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.7/3 din 13 decembrie 2019

Sinteza veniturilor colectate de cltre institu{iile bugetare


finan{ate din bugetul raional Orhei pe anul 2020
i lei
Suma preconizat{ $pre incflsers pe
Coduri ' : subCo{npouente de surse
'.::: rd inglusiy;
Nr, r :::rr : ,,

,d/o rennmitln,f[stitu$ ctd 6t cl Total


5c, resu'rse Restrse trasr
::ir H
VH coleetate d'einstitulii
:$pecials(296) .::,;:.:Qll.J\

1
t 3 4 s 6 7

Total general 3752,0 350,0 3402,0


I Servicii de stat cu destinalie generali o1 1829,7 1829,7
Autoritati legislative gi executive, servicii bugetar- fiscale, afaceri
oll 1017,3 1017,3
externe
1 A p ar atul preS edint elui 1017,3 I 017,3
Servicii generale ol3 812,4 812,4
2 Serviciul de deservire q clddirilor Consiliului Raional 812,4 812,4
II CulturS, sport, tineret, culte ,si odihntr o8 156,0 156,0
Servicii in domeniul culturii o82 156,0 156,0
J B ib I ioteca r aionald " A. D onic i" 40,0 40,0
4 Centrul de culturd "A.Surlrceanu" 116,0 1 16,0
III Inviitimint o9 651,8 651,8
Educafie timpurie 09l 26,5 26,5
5 $coala - primard grddinild Sirota 26,5 26,5
Invf,tdmint secundar 092 190,2 190.2

6 Gimnaziul " M. Eminescu" or. Orhei 9,0 9,0


7 Gimnaziul Morozeni 14,0 14,0
8 Gimnaziul Susleni 8,4 8,4
9 Gimnazittl Tabdra 8,5 8,5
t0 Gimnqziul Mitoc 6,7 6,7
11 Gimnaziul Camencea 12,0 12,0
12 Liceul teoretic "Onisifor Ghibu" 4,9 4,9
13 Liceul teoretic "Al. Donici" s.Peresecina 50,0 50,0
t4 Liceul teoretic " Aleco Russo" 4J,7 47,7
15 Liceul teoretic "lon Luca Caragiale" 23,0 23,4
16 Liceul teoretic "M. Lomonosov" 6,0 6,0
invd{6mint nedefinit dup6 nivel 09s 420,0 420,0
t7 Tabdrq de odihnd "Miorifa" s.Ivancea 420,0 120,0
Alte servicii in domeniul invdfdmintului neatribute la alte grupe 098 1 5,1 I 5,1

l8 D ir ec! ia G eneral d Educ al ie 1 5,1 I 5,1

IV Protec(ie socialtr t0 1114,5 350,0 764,5


Protec{ie in caz de boal6 sau incapacitate de munca 10r 764,5 764,5
Centrul de plasament temporar pentru persoane in vtrstd ;i cu
764,5
l9 764,5
dizabilitdli "Cesq noastrd" s. Susleni
Proteclie impotriva excluziunii sociale 107 3 50,0 350,0
20 Direclia Generald Asistenld Sociald ;i Proteclia Familiei 3 50,0 350,0

Secretarul Consiliului Raional SergheiCaraman


Anexa nr.5
la Decizia Consi I iului Raional Orhei
Nr. din 2020

Denumirea
Nr. Institu{ii/AutoritI{i Suma
bunurior/serviciilor (lei)
d/o Beneficiare
transmise
echipament;i
iusP Spitalul Raional Orhei dezinfectante 166890,12
I
echipament qi
CSP Orhei 3897,1
2 dezinfectante
Aparatul Preqedintelui echipament qi
a
J Raionului dezinfectante 22382,72
echipament qi
Primdria m.Orhei 4694,00
4 dezinfectante
5 Primdria s.Pohomiceni dezinfectante 22774,50
Primdria c. Ivancea
dezinfectante
6 (s.Furceni) 26028,00

dezinfectante gi servtctt
de dezinfectare a
Primdria s.Maldieqti
mijloacvelor de transPort
(02-0s.0s.2020)
7 26028,00
Gimnaziul Internat Pentru motorind
8 copii cu deficienEe mintale 7400,00
9 Primdria s.BulaieEti dezinfectante 36000,00
10 Primaria s.lsacova dezinfectante 39000,00
l1 Primdria s. Cucuruzeni dezinfectante 39000,00
t2 Primdria s.Bolohani dezinfectante 39000,00
Primdria com.Bieqti
dezinfectante
l3 (s.Cihoreni) 16800,00

TOTAL 449894,44

Secretarl Consiliului Raional Serghei Caraman


NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020"

l. Denumirea autorului pi dupi caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului:


Preqedintele raionului, Vicepregedintele raionului responsabil pe domeniul financiar de
comun cu Direclia Generald Finanle.
Z, Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitlfile urmlrite:
proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020" este elaborat de
in temeiul art.61 al Legii finanlelor publice gi responsabilitali bugetar-fiscale nr.181 din 25.07 .2014
Ei art.2g Legii privind finanlele publice locale nr.397-XY
din 16.10.2003 care previd cd orice
modificare u bug.tutui raional care afecte azd indicatorii aprobali prin decizia bugetari anual6, se
aprob6 de cltre autoritatea reprezentativa qi deliberativd. Modificarea indicatorilor bugetului raional
aprobali pentru anul 2O2O se rezum6 la majorarea veniturilor aprobate cu suma proiectati pentru
incasarea donaliilor in scopul combaterii coronavirusului (COVID- I 9)'

3. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden{ierea elementelor noi:


prin prezentul proiect de decizie se propune majorarea veniturilor qi cheltuielilor cu 1000,0
mii lei din contul doniliilor proiectate cu indreptarcalaprocurarea qi distribuirea cu titlul gratuit a
bunurilor, echipamentelor qi serviciilor de prevenire gi proteclie a coronavirusului (COVID - 19)
in cadrul Aparatului Preqedintelui cdtre beneficiarii stabilili.
Modificarile propuse in prezentul proiect de decizie modificd indicatorii aprobali in bugetul
raional pentru anuli)2},modifrcdnd prevederile anexelor nr.\,2,3, 5, conform anexelot nt'L,2,3,
4. 5 la prezenta decizie.
4. Fundamentarea economico financiarl
Implement area prezentului proiect se cuantifici in sumd de 1000,0 mii lei la venituri din
contul donaliilor pentru suslinerea instituliilor qi l000,0mii lei la cheltuieli mii lei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.


proiectul decizieiprevede modificarea prevederilor deciziei Consiliului raional nr.7l3 din l3
decembrie 2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2020" majorind partea de
venituri cu 1000,0 mii lei qi cheltuiellei a bugetului raional cu 1000,0 mii lei.
proiectul deciziei se incorpo reazd in sistemul actelor normative gi nu necesitd abrogarea
altor decizii.

6. Avizarea qi consultarea public5 a proiectului de decizie


in baza celor expuse gi in ionformitat e cu art.32 din Legea nr. 1 00 din 22 decembrie 2017 cu
privire la actele normative proiectul deciziei"Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile interne de consultare a societali civile in cadrul transparenlei procesului decizional a
tonsiliului raional Orhei" a fost avizat de preqedintele raionului, Specialistul principal al aparatului
preqedintelui raionului (urist).

in scopul respectf,rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decirionai proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional w.ww.or.md
ia directori tl Transpaien;d decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice


in temeiul art.3i din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre specialistul principal al aparatului
pre;edintelui raionului (uriit). Structura Ei confinutul actului corespunde normelor de tehnica
legislativ6.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizate comisiilor
consultative de specialitate qi aprobare in cadrul qedin(ei Consiliului Raional.
Galina Colun
$eful Direcliei Generale Finan{e