Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la :ererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________municipal Orhei_______________________ ,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul L iberal,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolu ui electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Cons iliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „17” septei nbrie 2019 nr. 16

La d a t lde 16 septem brie 2019. M iron Sergiu al Partidului Liberal a depus la Consiliul
(organul competent) (denumirea formaţiunii politice)
electoral al cii cumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1 demersul privind înregistrarea
listei de candi( aţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în
Consiliul muni cipal Orhei. cu următoarele documente anexate:
a) pro< :esul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privii d desem narea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba româi ă, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datei c biografice ale candidaţilor;
d) dec araţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de corsilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/j udecătc reşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori a n u lu ' în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) dech raţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sai ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare răm ase definitive
referitoare la r sgimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea iverii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copi le de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
h) deci iraţie despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţiile ocupate * -
1 (una) declare ţie;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul elect< iral în vederea imprimării în buletinul de vot.
în cablate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice/blocului
electoral în coi isiliul electoral de circumscripţie nu a fost desem nată nici o persoană.
* După caz, pe itru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materie lele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în tem eiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr.l381-X III din
21 noiem brie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale m unicipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înn gistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Liberal pentru alegeri locale din 20.10.2019, conform anexei.
(denumirea forme '.iunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se îm egistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.1 ).2019.
(tipul, data alege lilor)

3. Prezen ta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organuh i electoral.

ele cc nsiliului electoral


crip ie Banaru Vădim
numele, prenumele

con; iliului electoral


um scrip :ie Turcan Anastasia
numele, prenumele

*După caz, pe îtru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 16 din „17” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal____________________ Orhei_________________________________________________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Liberal________________________________________________
ţ l ip r u t UiCgC/ l l i s i / t u y%M «tumtii, ,u ( iv i ui g u fiiiM ji» u i / v t u i - J / u i v i i / v m w i n v m / 1 wy

Nr. Num ele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* A partenenţa Profesia Funcţia Locul de m uncă
d/o naşterii politică
1 Boţan Roman M 1981 or. Orhei PL Jurist - -
2 Boicu Svetlana F 1982 s. Lucaşeuca PL Relaţii internaţionale Specialist principal DGE Orhei
3 Chicu Ina F 1994 s. Jeloboc PL Contabil - -

4 Coşciug Tudor M 1957 s. Pelivan PL Agronom - -


5 Cri stea Ion M 1960 or. Orhei PL Jurist - -
6 Miron Alexandru M 1971 or. Orhei PL Medic Stomatolog ÎI M iron Alexandru
7 M iron Sergiu M 1976 or. Orhei PL Jurist - -

8 Onila Cristina F 1985 or. Orhei PL Jurnalist Responsabil principal Partidul Liberal
9 Opaeţ Sergiu M 1990 or. Orhei PL Profesor Director Gim naziu Teleşeu
10 Pacu Lilia F 1968 s. Teleşeu PL Profesor Profesor Gim naziu Teleşeu
11 Patrenichi Aurelia F 1970 s. Pohomiceni PL Contabil Adm inistrator ÎI Fam ilia Patrenichi
12 Răileanu Lilia F 1970 s. Brăneşti PL Pedagog Specialist principal DGE Orhei
13 Roman Vasile M 1957 or. Orhei PL Jurnalist Director O pinia Liberă
14 Severin Ghenadie M 1982 s. Selişte PL Contabil Director II G henadie Severin
15 Surchicin Anton M 1967 s. Chiperceni PL Finansist - -
16 Şavga Tatiana F 1982 or. Orhei PL Profesor Profesor Gim naziul M. Eminescu
Ursu Alexei M 1953 s. Mitoc PL Inginer Inginer S.A. Drumuri
17
constructor
18 Vascan Ruslan M 1980 or. Orhei PL Sivicultor pedagog Prim ar Prim ăria Vatici
19 Verega Olga F 1985 or. Orhei PL Economist Specialist principal DGE Orhei
20 Vetrila Tatiana F 1984 or. Orhei PL Pedagog Profesor Gim naziul M. Eminescu
21 Zghibarţa Dorin M 1968 s. M orozeni PL Jurist - -

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.