Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşu rării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în
______________ Consiliul municipal Orhei________________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Unitatii Naţionale ,
(denum irea partidului, blocului electoral, organ izaţiei social-politice)

din „24” septembrie 2019 nr. 33

La data de 19 septembrie 2019. Pavel Cucuruzean______________________________al


(organul competent)
Partidul Unitatii Naţionale a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale
(denum irea form a ţiu n ii p o litice )
municipale Orhei nr.25/1 demersul privind modificarea listei de candidaţi la alegeri locale
generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei,
(tipul, data algerilor)
cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista modificată a candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale
din 20.10.19 în limba română, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral,
în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr.l381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidul Unitatii Naţionale pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform anexei.
(denum irea form a ţiu n ii p o litice ) (tipul, data alegerilor)

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

Banaru Vădim
numele, prenumele

Turcan Anastasia
numele, prenumele

*După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 33 din „24” septembrie 2019
LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei____________
(denum irea satului (com unei), oraşului, m unicipiului, raionului, U T A G ăgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea P artid u l U n itatii N aţion ale
(tipul alegerilor) _____________________________________________________________'_____________________________________________________________ (denum irea p a r tid u lu i,,a ltei organizaţii social-politice, blocului electoral)

Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 v / Cucuruzean Pavel M 1983 Orhei PUN Arhitect Şef secţie Cons. Raion. Orhei
2 / Ucrainschi Filip M 1977 Orhei PUN Inginer Şomer -
3 \ Puiu Alexandru M 1988 Orhei PUN Inginer Administrator I.I„F. Garbatovschi
4 - Gheorghiu Diana F 1988 Orhei PUN Economist Menager „Orherutrans”SRL
5 - ^ Botnariuc Ludmila F 1952 Orhei PUN Filolog Şef secţie BPP „A.Donici”
Garştea Ion M 1971 Chişinău PUN Pedagog Şomer -
( 6
7 / Brehoi Lucia F 1984 Orhei PUN Corn Publ Şeffil Biblioteca “I. Creangă”
Vlas Maxim M 1988 Orhei PUN Militar Şomer
» -
8 ,
9 i / Saracovici Ion M 1985 Orhei PUN Maşinist Maşinist „Inter Tabaco”SRL
1 0 ./ Garbatovschi Irina F 1987 Orhei PUN Economist Manager „Lider Tur”SRL
11 V Lazarenco Mihail M 1948 Orhei PUN Lăcătuş Pensionar -
12 v, / Hacina Victor M 1983 Orhei PUN Contabil Manager „Garant-standart”
13 v' Cucuruzean Gabriela F 1987 Orhei PUN Jurist Administrator „Casa Model” SRL
14 v. / Sacara Ludmila F 1977 Orhei PUN Tehnolog Vînzător „Market 15”SRL
15 - Şchiopu Anastasia F 1985 Orhei PUN As. Medical As. medical Clinica Sânte
16 - Lazarenco Eugen M 1975 Orhei PUN Lăcătuş Manager „Lamverauto”SRL
(\y Garştea Sergiu M 1987 Orhei PUN Mecanic Director Garştea Service SRL

* După caz, pentru persoanei^ care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și