Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________ ,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Popular European din Moldova ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „24” septembrie 2019 nr. 29

La data de 18 septembrie 2019, Covaş Valerii al Partidului Popular European din


(organul competent) (denumirea form aţiunii politice)
Moldova a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
demersul privind înregistrarea listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019
pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei, cu următoarele documente anexate:
a) extras din procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice
privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de consilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul electoral în vederea imprimării în buletinul de vot.
In calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice în consiliul
electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidul Popular European din Moldova pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform
anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.10.2019.
(tipul, data alegerilor)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 29 din „24” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul m unicipal____________________ Orhei__________________________________________________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UT A Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Popular European din Moldova_____________
]___________________ (tipul alegerilor) (denumirea partidului,,altei organizajii social-politice, blocului electoral)
N r. N um ele Prenum ele Sexul A nul D om iciliul* A partenenţa P rofesia F uncţia L ocul de m uncă
d/o naşterii p o litică
1 Cotruţa Gheorghe M 1956 Orhei PPEM Inginer M ecanic-Şef SA Drumuri Orhei
Mustovici Veaceaslav M 1963 Orhei PPEM Licenţiat Administraţia
2 Director Filiala Orhei ÎS CPS AN
Publică
3 Covaş Valerii M 1960 Orhei PPEM Jurist Avocat CA„V.Covaş„
4 Pasecinic Victoria F 1973 Orhei PPEM Medic Medic SRL„SONOVIAL„
5 Vranceanu Valentin M 1980 Orhei PPEM Inginer-Tenis Şef Secţ.Prod. Chateau Varteli SRL
6 Bujor Ion M 1949 Orhei PPEM Inginer-Const Sp. Principal VENOVA-GRUP
7 Obadă Maria F 1964 Ciocîlteni PPEM Profesor Sp.Coordonat DGE Orhei
8 Onufrei Ion M 1947 Orhei PPEM Jurist Pensionar Pensionar
9 Scurtu Maria F 1994 Durleşti PPEM Pedagog Profesor Gim. Brăneşti
10 Danilescu Nina F 1963 Orhei PPEM Economist Contabil IS CPS AN
11 Goriţă Serghei M 1998 Orhei PPEM Student Student UTM
12 Vartici Gheorghe M 1949 Orhei PPEM Jurist Pensionar Pensionar
13 Cireş Cristian M 1952 Orhei PPEM Inginer Profesor IS CPS AN
14 Leancă Cornel M 1980 Orhei PPEM Jurist Agent Vînz. BISCOFANE
15 Stici Aliona F 1985 Orhei PPEM Avocat Avocat C A„ Stici-Aliona,,
16 Luchian Zinaida F 1982 Orhei PPEM Economist Specialist Superior DCF Orhei
Gandrabur Viorica F 1981 Orhei PPEM M anager Business şi
17 Coordonator Filiala Orhei ÎS CPS AN
Administrare
18 Procop Ghenadie M 1962 Furceni PPEM Agronom Şef Staţiun. Ivancea
19 Jurea Ion M 1955 Orhei PPEM Inginer Director Act. Individuală
20 Verdeş Cornelia F 2001 Floreşti PPEM Student Student Student

*După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și