Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL

EDUCA ȚI EI
NA ȚI ONAL E

_________________________________________________________________________________________

Fişă de evaluare pentru ora de consiliere şi orientare


Unitatea şcolară.....................................................................................................
I. Date generale:
- Numele şi prenumele cadrului didactic ..........................................................................................
- Specialitatea ....................................................................................., gr. did. ................................
- Poziţia pe post....................................................................................
- Vechimea în învăţământ.....................................................................
- Clasa la care este diriginte...................... din an
şcolar ...................................................................
- Total elevi înscrişi ................
- Total elevi prezenţi ...............
- Absenţi : 1. Motivat - ...............
2. Nemotivat - ...........
- Data desfăşurării activităţii .......................................
- Tema activităţii ...............................................................................................................................
- Modulul…………………………………………………………………………………………..

II. Pregătirea activităţii


a) Planificarea activităţii(corectitudinea întocmirii, respectarea datelor)................................................. 2p
b) Proiectul didactic
- calitate: - corelarea temei cu problemele identificate la clasă şi cu programa de consiliere şi
orientare.................................................................................................................................................... 3p
- formularea corectă a obiectivelor............................................................................... 4p
- adecvarea alegerii strategiilor..................................................................................... 4p
c) Mijloace şi materiale auxiliare(fişe, albume, etc).................................................................................2p
d) cunoaşterea de către elevi a : 1. Subiectul temei ................................................................................. 3p
2. Planul de dezbatere a temei..............................................................3p

III. Desfăşurarea activităţii


a) Modalitatea de introducere în activitate
- Crearea cadrului favorabil comunicării : 1. Elev-elev................................................................3p
2. Profesor-elev.........................................................3p
Corelarea temei cu problemele clasei ...................................................................................................... 3p
b) Utilizarea adecvată a metodelor ........................................................................................................ 12p
c) Utilizarea adecvată a mijloacelor .......................................................................................................12p

IV. Eficienţa activităţii


a) Implicarea afectivă a elevilor ...............................................................................................................4p
b) Valorizarea experienţei proprii a elevilor............................................................................................. 4p
c) Însuşirea de către elevi a valorilor pozitive(morale, estetice, etc)........................................................
3p
d) Colaborarea elevilor în abordarea problemelor ................................................................................... 3p
e) Ameliorarea, soluţionarea unor probleme specifice clasei................................................................... 5p
f) Stimularea şi valorizarea potenţialului creativ al elevilor..................................................................... 3p

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
MINISTERUL
EDUCA ȚI EI
NA ȚI ONAL E

_________________________________________________________________________________________
g) Încurajarea exprimării opiniei libere a elevilor.................................................................................... 3p
h) Manifestarea respectului reciproc.........................................................................................................3p
i) Coeziunea colectivului de elevi............................................................................................................ 3p
j) Alte aspecte (se menţionează)............................................................................................................... 3p
.......................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

V. Autoevaluarea activităţii
a) Motivarea corectă a alegerii temei .......................................................................................................3p
b) Sesizarea obiectivă a aspectelor pozitive ale activităţii ...................................................................... 3p
c) Sesizarea obiectivă a aspectelor negative ale activităţii ...................................................................... 3p
d) Prezentarea unor alternative pentru ameliorarea, înlăturarea aspectelor
negative .........................................................................................................................................................
.....................................
…………………………………………………………………………………………..3p
TOTAL 100p
VI. Recomandările evaluatorului
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

VII. Calificativul acordat .................................................


Foarte Bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător
(minimum 85p) (68-84p) (51-67p) (maximum 50p)

Numele şi prenumele cadrului didactic evaluator .............................................................................

Semnătură...........................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat ................................................................................
Semnătură.........................................................................................................................

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro