Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


(M O D E L*)
Unitatea de învăţământ: …………………………………….
Anul școlar: 2011-2012
Cadrul didactic: ……………………………………………..
CLASA a III-a Număr de lecții alocate: 18 lecții
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MINIHANDBAL – ciclul tematic I Săptămâna de aplicare: 4-6; 8-13
Resurse Tip de evaluare/
Nr. Săpt. de Obiective de
Conținuturi supuse instruirii Activități de învățare instrumente de
lecției aplicare referință Timp Materiale
evaluare
alocat utilizate
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
- ţinerea – aruncarea şi prinderea mingii; * receptarea corectă a demonstraţiilor şi exersarea:
- poziţii şi deplasări - ţinerii mingii cu două mâini la piept
- pasarea mingii cu o mână de deasupra umărului la perete crescând
progresiv distanţa de aruncare. - o minge la doi
- driblingul simplu şi multiplu - prinderea stabilă elevi;
1-2 4 3.1 20 min - formativă
* vizionarea unei planşe specifice - cretă;
3.3
* exersarea driblingului pe loc, din mers, şi uşoară alergare modificând - chinograma
unghiul de împingere a mingi în sol.
- întreceri şi jocuri pregătitoare * aplicarea procedeelor de pasare şi dribling în cadrul unor ştafete de
- informaţii sportive complexitate progresivă.
- minge la doi
- pasa şi driblingul elevi
* vizionarea exerciţiilor de pasare şi dribling efectuate de profesori;
3.1 - marcare cu
* exersarea pasei în doi pe loc şi din deplasare crescând progresiv viteza de
3-4 5 3.3 20 min creta; - predictivă
deplasare. ştafete
5.2 - 4 porţi
- explicaţii, demonstraţii, corectări
- aruncarea la poartă. improvizate
- pieptăraşe
- aruncare la poartă din dribling
* exersarea de pe loc şi precedată de dribling;
3.1 - structuri motrice cuprinzând:
* exersarea în perechi a procedeelor de: aruncare – prindere – aruncare la
5-6 6 3.3 pasarea – dribling şi aruncare la poartă. 20 min - idem - - formativă
poartă cu viteză crescută progresiv în prezenţa unui apărător semiactiv.
5.2
* ,, huştiuluc,,
- joc pregătitor
- pasarea mingii din deplasare cu variaţii de
ritm, alergare * vizionarea demonstraţiilor în condiţii diferit: fără şi în prezenţa unor
- aruncare la poartă din dribling în prezenţa apărători.
3.1 unui apărător semiactiv. * demarcajul, pe poziţii viitoare
7-8 8 3.3 - aruncare la poartă ( în perechi ), crescând * asumarea răspunderi de aruncare la poartă în condiţii favorizante 20 min - idem - - formativă
5.2 progresiv viteza de deplasare. pregătitoare aplicând procedeele tehnice însuşite

- transmiterea principalelor noţiuni de * asumarea de elevi:arbitru, căpitan de echipă.


regulament ( paşi, dubludribling, fault ).

1
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
- pasa în doi din alergare şi aruncare la poartă.
31 * exersarea aruncării la poartă în prezenţa unui unic apărător.
- sistemul de joc 6: 0
9-10 9 3.3 * recepţia documentaţiilor de profesor 20 min - idem - - formativă
- transmiterea regulilor: fault, semicerc,
5.2 * aplicarea în joc a procedeelor specific jucătorilor din apărare la semicerc.
minge condusă, paşi.
- consolidarea pasării mingii.
* exersarea procedeelor de pasare a mingi ( de la umăr, din lateral – de jos,
în perechi ) în prezenţa unui apărător fictiv.
3.1 - aruncarea la poartă din alergare şi din
* exersare în perechi; în 3 şi 5 jucători în prezenţa unei formaţii de apărare
11-12 10 3.3 dribling respectând regulamentul de joc. 20 min - idem - - formativă
6: 0.
5.2
* asumare de roluri: conducător de joc; căpitan de echipă; arbitru.
- cunoştinţe de regulament şi comportament
* joc bilateral aplicând regulile de joc predate.
util echipei.
* exersarea driblingului din alergare sub formă de ştafetă simplă urmat de
3.1 - driblingul din alergare - o minge la doi
pasarea mingiei la următorul jucător.
13-14 11 3.3 - aruncare la poartă din alergare respectând 20 min elevi; - formativă
* demonstraţie, corectări
5.2 regulamentul de joc.
* joc bilateral aplicând regulile de joc predate( dublu dribling, pași)
* explicație – demonstrație
- marcajului şi demarcajului prin joc pregătitor
* exersarea marcajului – demarcajului cu ajutorul jocului ,, oglinda,, ,,
comandă inversă,, - minge la doi
15-16 12 3.1 * jocul „cine ţine mingea mai mult” cu aplicarea regulilor cunoscute și a 20 min elevi - formativă
3.3 marcajului și demarcajului.
- noţiuni de regulament
5.2 * joc bilateral cu temă: aplicarea marcajului și demarcajului.
* corectări generale și individuale.
* explicație
3.1 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* exersarea jocului bilateral cu temă: aplicarea în joc a tuturor procedeelor
17-18 13 3.3 însușite. 15 min - mingi handbal - formativă
însușite.
5.2 respectarea regulilor de joc însușite.
* corectări și recomandări.

 Profesorul stabileşte cerinţele de evaluare sumativă cu sau fără notare cu aplicarea unor exigenţe diferenţiate pentru băieţi.

*)NOTĂ:
01. „Proiectarea unității de învățare” este un exemplu dat pentru anul școlar 2011-2012, considerându-se că unitatea de învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber, sală de sport, dotare
minimă cu instalații și aparatură sportivă.
02. Acest document de planificare este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ.
03. Cadrele didactice au obligația să elaboreze astfel de documente pentru toate unitățile de învățare existente la nivelul clasei a III-a.

2
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


(M O D E L*)
Unitatea de învăţământ: …………………………………….
Anul școlar: 2011-2012
Cadrul didactic: ……………………………………………..
CLASA a III-a Număr de lecții alocate: 34 lecții
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MINIHANDBAL – ciclul tematic II Săptămâna de aplicare: 22-29; 33-41
Resurse Tip de evaluare/
Nr. Săpt. de Obiective de
Conținuturi supuse instruirii Activități de învățare instrumente de
lecției aplicare referință Timp Materiale
evaluare
alocat utilizate
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
* exersarea prinderii, țineri şi transmiterii mingiei;
- prinderea, ţinerea şi pasarea mingiei cu
* exersarea pasei cu o mână de deasupra umărului de pe loc, la
1-2 22 3.1 o mână de la umăr, de pe loc. 20 min - mingi - predictivă
perete şi în perechi de la distanţe variabile;
3.3 - întreceri
* demonstraţii executate de profesor.
* ştafete cu utilizarea pasei de pe loc, precedat de deplasare.
* explicații,demonstrații,corectări.
3.1
* exersarea driblingului pe loc, din mers, şi uşoară alergare
3.3
3-4 23 - driblingul simplu şi multiplu modificând unghiul de împingere a mingi în sol. 20 min - mingi handbal - formativă
* aplicarea procedeelor de pasare şi dribling în cadrul unor ştafete
5.2
de complexitate progresivă.
* explicații,demonstrații,corectări.
3.1 * exersarea pasei şi a driblingului sub formă de ştafetă simplă şi
3.3 dublă
5-6 24 20 min - mingi, jaloane - formativă
- pasa şi driblingul multiplu * exersarea driblingului printre jaloane din mers şi din alergare.
5.2 * exersarea driblingului din alergare – oprire – pas
* joc pregătitor: apărarea cetăţii ( în cerc cu un jucător )
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
* exersarea pasei din alergare în perechi şi în cerc cu schimb de
locuri
- pasa din alergare - o minge la doi
* exersarea pasei în doi din alergare crescând progresiv viteza de
3.1 - driblingul din alergare elevi;
deplasare.
7-8 25 3.3 - aruncare la poartă din dribling. 20 min - marcaje cu - predictivă
* exersarea driblingului din alergare sub formă de ştafetă simplă cretă
5.2 - structuri motrice cuprinzând: pasarea –
urmat de pasarea mingiei.
dribling şi aruncarea la poartă
* exersarea în perechi a procedeelor de: aruncare – prindere –
aruncare la poartă cu viteză crescută progresiv în prezenţa unui
apărător.

3
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
* ,,huştiuluc,,
3.1 * jocul „cloşca îşi apără puii” şi „leapşa cu ghemuire”
9-10 26 3.3 - joc pregătitor * ,, oglinda;, 20 min - mingi, fluier - formativă
5.2 * ,, comanda inversă,,
* ,, cine ţine mai mult mingea,,
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
- aruncare la poartă ( în perechi), * exersarea aruncării la poartă în condiţii favorizate - o minge la doi
3.1
crescând progresiv viteza de deplasare *exersarea aruncării la poartă din alergare elevi
11-12 27 3.3 20 min - formativă
- transmiterea principalelor noţiuni de * exersarea aruncării la poartă de pe loc precedată de dribling pe - marcaje;
5.2 - pieptăraşe
regulament ( paşi ,dubludribling,fault ) distanţă de 3- 4 metri.
*jocuri pregătitoare aplicând procedeele tehnice învăţate.
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
* exersarea alergării cu schimbări de direcţie (demarcajul )
- demarcajul * exersarea pasei în doi intercalată cu deplasări specifice - o minge la doi
3.1
- pasa în doi din alergare şi aruncare la * exersarea pasei în doi cu creşterea progresivă a distanţei dintre elevi
13-14 28 3.3 20 min - formativă
poartă parteneri şi a vitezei de deplasare - marcaje;
5.2 - pieptăraşe
- aruncare la poartă din alergare * exersarea pasei sub formă de suveică intercalată cu pasă la
intermediar
* aruncare la poartă din alergare
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
* exersarea poziţiilor de apărare şi a deplasărilor specifice pe
- pasa în doi din alergare şi aruncare la - o minge la doi
semicerc
3.1 poartă elevi
* exersarea pasei în doi şi aruncarea la poartă în prezenţa unui
15-16 29 3.3 - sistemul de joc 6:0 20 min - marcaje - formativă
apărător - fluier
5.2 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* joc bilateral cu temă: retragerea pe semicerc şi efectuarea - pieptăraşe
însușite
acţiunilor specifice apărării 6:0
* arbitraj asigurat de profesor cu intervenţii pe parcurs şi corectări.
* explicaţii, demonstraţii, corectări.
* exersarea în formaţie de atac în semicerc şi ameninţarea porţii
- aşezarea pe teren în cadrul sistemului
* exersarea apărării 6: 0
de atac în semicerc – aruncare la poartă - mingi
3.1 * demonstraţie efectuată de profesor
din dribling - fluier;
17-18 33 3.3 * corectări generale şi individuale 20 min
- pieptăraşe
- formativă
- joc cu temă
5.2 * aruncare la poartă în prezenţa unui apărător fictiv - porți cu plasă
- transmiterea regulilor: fault,semicerc,
* corectări
paşi.
* joc bilateral cu temă: atac în semicerc, apărare 6: 0
* respectarea regulilor: dublă, semicerc, paşi
* explicație
3.1 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* exersarea jocului bilateral cu temă: aplicarea în joc a tuturol
19-20 34 3.3 însușite. 20 min - mingi handbal - formativă
procedeelor însușite.
5.2 respectarea regulilor de joc însușite.
* corectări și recomandări.
* ,,huştiuluc,,
3.1 * jocul „cloşca îşi apără puii” şi „leapşa cu ghemuire” - mingi
- fluier;
21-22 35 3.3 - joc pregătitor * ,, oglinda;, 20 min
- pieptăraşe
- formativă
5.2 * ,, comanda inversă,, - porți cu plasă
* ,, cine ţine mai mult mingea,,

4
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
- demarcaj – aruncare la poartă din * explicaţii, demonstraţii, corectări.
3.1 alergare * demarcaj – cu schimbare de direcţie primirea pasei şi aruncare la - mingi
- fluier;
23-24 36 3.3 - transmiterea regulilor: intrare forţă, poartă din alergare 20 min. - pieptăraşe
- formativă
5.2 fault în atac. * demonstraţie efectuată de profesor
* joc bilateral - joc bilateral cu temă: apărare 6:0 ( retragerea rapidă la semicerc )
- jocul „huştiuluc”
- explicarea regulilor jocului
3.1 - joc pregătitor - învăţarea „intrare forţată” sau „fault în atac”; la început se joacă - mingi
- fluier;
25-26 37 3.3 - transmiterea regulilor: ,,intrare forţată,, fără reguli specifice handbalului, scopul jocului fiind depunerea 20 min. - pieptăraşe
- formativă
5.2 sau,, fault în atac,, aruncare de la 7 m mingii într-un cerc pe linia de fund a terenului
* aruncare de la 7 m; exersarea aruncării de la 7 m.
* explicaţii,demonstraţii, corectări
- jocul „huştiuluc”
- explicarea regulilor jocului
3.1 - - joc pregătitor - învăţarea „intrare forţată” sau „fault în atac”; la început se joacă
27-28 38 3.3 - transmiterea regulilor: ,,intrare forţată,, fără reguli specifice handbalului, scopul jocului fiind depunerea 20min - mingi, fluier - predictivă
5.2 sau,, fault în atac,, aruncare de la 7 m mingii într-un cerc pe linia de fund a terenului
* aruncare de la 7 m; exersarea aruncării de la 7 m.
* explicaţii,demonstraţii, corectări
* explicație
3.1 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* exersarea jocului bilateral cu temă: aplicarea în joc a tuturor
29-30 39 3.3 însușite. 15 min - mingi, fluier - formativă
procedeelor însușite.
5.2 respectarea regulilor de joc însușite.
* corectări și recomandări
* explicație
3.1 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* exersarea jocului bilateral cu temă: aplicarea în joc a tuturor
31-32 40 3.3 însușite. 15 min - mingi, fluier - formativă
procedeelor însușite.
5.2 respectarea regulilor de joc însușite.
* corectări și recomandări
* explicație
3.1 - joc bilateral cu aplicarea procedeelor
* exersarea jocului bilateral cu temă: aplicarea în joc a tuturor
33-34 41 3.3 însușite. 15 min - mingi, fluier - formativă
procedeelor însușite.
5.2 respectarea regulilor de joc însușite.
* corectări și recomandări

 Profesorul stabileşte cerinţele de evaluare sumativă cu sau fără notare cu aplicarea unor exigenţe diferenţiate pentru băieţi.

*)NOTĂ:
04. „Proiectarea unității de învățare” este un exemplu dat pentru anul școlar 2011-2012, considerându-se că unitatea de învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber, sală de sport, dotare
minimă cu instalații și aparatură sportivă.
05. Acest document de planificare este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ.
06. Cadrele didactice au obligația să elaboreze astfel de documente pentru toate unitățile de învățare existente la nivelul clasei a III-a.