Sunteți pe pagina 1din 14

GLOSAR DE TERMENI

abilitate capacitatea de a executa sarcini, dobandita natural sau prin invatare

vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala,


care au loc in timpul muncii sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces. La categoria accidentelor de munca intra si accidentul
accident de munca produs in timpul deplasarii catre sau de la locul de munca

acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care acestea
act aditional convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia

adeverinta necesara pentru stabilirea dreptului la ajutor de somaj eliberata de


adeverinta de somaj angajator dupa un model stabilit de Ministerul Muncii

adeverinta care atesta veniturile impozabile realizate, existente in evidenta


adeverinta de venit angajatorului, la data solicitarii, pe baza datelor companiei

administrare de procesul de administrare corecta si eficienta a efectivul de personal al unei


personal societati la nivel administrativ, pe baza legislatiei muncii

persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, care incheie contracte de


munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia
agent de munca utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la
temporara dispozitie sub supravegherea si conducerea utilizatorului

persoana incadrata intr-un loc de munca care a incheiat cu o entitate juridica


angajat un contract individual de munca

angajator entitate juridica abilitata sa incheie contracte individuale de munca

complex de insusiri psihice si fizice strict individuale, relativ stabile ale


persoanei, care conditioneaza realizarea cu randament a unei anumite
aptitudine activitati

forma de evaluare cu multiple tehnici de simulare a unei zile tipice la


viitoruljob si, uneori, teste psihologice si o serie de interviuri cu diverse
assessment center persoane din staff-ul managerial

examinare profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii


responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard) de
audit calitate. Sistem de control si de verificare a documentelor contabile si
financiare ale unei unitati

toate formele de plati (monetare sau nemonetare) efectuate de o organizatie in


beneficii schimbul serviciului prestat de angajati.

afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii,


cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
boala profesionala organismului, in procesul de munca

bonuri de masa vezi tichete de masa

procedeu economic ce utilizeaza indicatori, preturi, coeficienti si alte operatii


matematice pentru inregistrarea in contabilitate a mijloacelor si a procedeelor
calculatie economice, precum si a rezultatelor obtinute

act oficial in care sunt trecute rezultatele examinarilor medicale ale unei
carte de sanatate persoane, diagnosticul si medicamentele prescrise.

nevoia de servicii-munca din partea utilizatorilor acesteia, unde conditia


esentiala este remunerarea sau salarizarea, concretizandu-se astfel in oferta de
cerere de munca locuri de munca salariate

clauza prevedere cuprinsa intr-un act juridic (contract, tratat)

clauza specifica a contractului individual de munca prin care partile convin ca,
pe toata durata contractului si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau
informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului , in
clauza de conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca
confidentialitate sau in contractele individuale de munca

clauza specifica a contractului individual de munca prin care salariatul se


obliga sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se
afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o
activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu
clauza de angajatorul sau si il obliga pe angajator sa ii plateasca salariatului o
neconcurenta indemnizatie lunara

norme sociale scrise sau nescrise referitoare la modul de a se imbraca pe care


cod vestimentar unele companii le impun mai ales angajatilor care lucreaza direct cu clientii

ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile dintre angajator si


Codul muncii angajat, legiferate prin legea 53/2003 actualizata

codul de conduita al document care contine regulile, principiile, valorile si asteptarile angajatilor,
angajatului comportamentul si relatiile pe care o organizatie le considera semnificative si
fundamentale pentru functionarea cu succes a acestora

suma de bani primita de un angajat de la angajator in schimbul muncii


compensatie efectuate

concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din motive care nu


tin de persoana salariatului, a unui numar de cel putin 10 salariati, daca
angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si
mai putin de 100 de salariati. Acest numar minim creste progresiv in stabilirea
tipului de concediere ca fiind una colectiva, in functie de numarul total al
concediere colectiva salariatilor din respectiva companie.

concedierea dispusa de angajator ca urmare savarsirii, de catre salariat, a unei


abateri disciplinare grave sau abateri repetate de la regulile de disciplina a
concediere muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul
disciplinara colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.

intervalul de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa


vina la lucru in cadrul companiei cu care aceasta are incheiat un contract
concediu de odihna individual de munca

concediu acordat pentru indeplinirea unor obligatii scolare (examene de


concediu de studiu admitere, de absolvire etc.)

concediu fara plata salariului acordat fie la cererea angajatului din motive
personale, fie la cererea angajatorului, cand compania isi intrerupe temporar
activitatea. In cazul din urma perioada maxima de concediu fara plata este de
concediu fara plata 15 zile/anual

concediu medical concediu acordat in caz de boala sau pentru ingrijirea sanatatii

situatie in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica


are un interes personal de natura patrimoniala care ar putea influenta
indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si
conflict de interese altor acte normative

consultanta oferirea de sfaturi calificate in probleme de conducere si organizare

conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala,


de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de
lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de
contract colectiv de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din
munca raporturile de munca
contract de
confidentialitate forma legala de pastrare a confidentialitatii datelor intre angajator si angajat

forma de contract incheiat intre un ucenic si un angajator care, pe langa


elementele specifice ale unui contract individual de munca, contine clauze
speciale: denumirea calificarii pe care o va dobandi ucenicul, numele
furnizorului de formare care desfasoara programul pentru ucenicie la locul de
munca, locul de desfasurare a formarii profesionale, durata necesara pentru
contract de ucenicie pregatirea teoretica si practica prin ucenicie etc.

contract in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa


contract individual presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau
de munca juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Curriculum Vitae
(CV) document care cuprinde experienta si calificarea profesionala a unei persoane

declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe


declaratia 112 venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

suma care se acorda numai o singura data pe luna si numai la locul unde
salariatul are functia de baza, avand ca efect diminuarea bazei de calcul a
deducere personala impozitului pe salarii

suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al


deduceri contribuabilului conform prevederilor legislatiei

actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana


(delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane
delegare (delegatar), cu consimtamantul acesteia

actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa,


comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa
demisie implinirea unui termen de preaviz

actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din


dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in
detasare interesul acestuia din urma

actiunea prin care o persoana este tratata mai putin favorabil decat o alta
persoana in situatii comparabile din cauza originii etnice sau rasiale, a religiei
discriminare ori credintelor, varstei, orientarii sexuale sau dizabilitatii

suma zilnica acordata, in lei sau in valuta (in cazul personalului trimis in
diurna strainatate), in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor uzuale,
precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara
activitatea, pe durata deplasarii

colectia tiparita a datelor salariatului inregistrate de angajator in ReviSal,


precum si alte documente considerate importante pentru derularea raporturilor
dosar de personal de munca

echipament de orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca, conform
munca art. 2, litera a din HG 1146/2006

orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l


echipament proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in
individual de pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment
protectie sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv

etapa in care se analizeaza modul in care au fost atinse obiectivele unui post
stabilite anterior cu managerul direct sau pur si simplu se analizeaza
evaluare activitatea salariatului

un interviu intre un memebru al conducerii unei organizatii atunci cand un


exit interviu angajat si-a dat demisia pentru a afla motivele plecarii din companie

document folosit in unele sisteme de evidenta a prezentei la program, in


decursul unei luni, a angajatilor pe care, cu ajutorul ceasului de pontaj, acestia
fisa de pontaj inscriu zilnic ora sosirii lor la si plecarii de la companie

document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin titularului


postului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de
recompensare, precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru
fisa postului indeplinirea cerintelor postului

imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila


forta majora si inevitabila

set de responsabilitati si sarcini de a caror realizare depinde functionarea


functie organizatiei in ansamblu

actiune de incetare colectiva si voluntara a lucrului, forma de lupta


greva revendicativa a salariatilor

grup de lucru numar mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect

comportament irational, repetat, fata de un angajat sau grup de angajati,


hartuire constituind un risc pentru sanatate si securitate
comportament nedorit, de natura sexuala sau orice alt tip de comportament
bazat pe sex, care afecteaza demnitatea femeilor sau barbatilor la locul de
munca si care poate include comportamente nedorite de natura fizica, verbala
hartuire sexuala sau non-verbala

actul de dispozitie a instantei cu privire la litigiul dintre parti si mod de


hotarare dobandire a drepturilor reale in cazul in care hotararea judecatoreasca are
judecatoreasca caracter constitutiv de drept

HR vezi resurse umane

impozit asupra veniturilor sub forma de salariu si alte drepturi salariale


impozit pe salariu realizate de catre persoanele fizice romane sau straine pe teritoriul Romaniei

modalitatea concreta prin care se realizeaza, cu titlu oneros, prestarea muncii


de catre o persoana fizica in folosul unei alte persoane (de regula, persoana
incadrare in munca juridica)

incapacitate de neputinta de a desfasura o activitate din motive medicale. Vezi si concediu


munca medical

incetarea
contractului denumire generica pentru situatiile in care ia sfarsit raportul juridic de munca,
individual de munca izvorat din contractul individual de munca legal incheiat

orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau


conventia civila, regulamente de ordine interioara, regulamente de organizare
si functionare, deciziile scrise sau verbale ale conducatorului direct, in
indatorire de serviciu legatura cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de munca

suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli


suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in
afara programului obisnuit de lucru (zile de sarbatoare, diurna, spor de
conducere etc.) sau pentru efectuarea de munci in conditii grele de lucru
indemnizatie (lumina artificiala, schimb de noapte, lucru la inaltime etc.)

venit de inlocuire a venitului salarial in perioada in care persoana se afla in


indemnizatie de concediu pentru cresterea copilului pana la un an, doi ani sau trei ani, acordat
crestere copil in conditiile OUG 111/2010

indemnizatie de
maternitate venitul lunar al gravidelor/mamelor in perioada concediului de maternitate

indemnizatie de cheltuiala a angajatorului, deductibila la calculul profitului impozabil si


neconcurenta impozitata la persoana fizica beneficiara, datorata persoanei fizice care are o
clauza de neconcurenta inclusa in contractul individual de munca incheiat un
respectivul angajator

compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de


indemnizatie de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor
somaj care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca

verificarea obligatiilor fiscale ale unui contribuabil pe o perioada determinata


inspectie fiscala de autoritatile abilitate

organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza


aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza
Inspectoratul domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate
Teritorial de Munca persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de
(ITM) angajatori, cu exceptiile prevazute de lege

stagiu de practica sau un job temporar (platit sau neplatit) in cadrul unei
internship organizatii care ofera experienta pe care un intern doreste sa o obtina

dialog intre angajator (sau reprezentantul sau) si persoanele care solicita


incadrarea in munca referitor la activitatea desfasurata si la pregatirea
interviu de angajare profesionala

incapacitatea permanenta, partiala sau totala a salariatului de a presta o


invaliditate activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident

reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un


invaliditate accident in care a fost atinsa integritatea corporala si nesusceptibila de
permanenta ameliorari

set de responsabilitati si sarcini de a caror realizare depinde functionarea


job organizatiei in ansamblu

incadrarea uneia sau mai multor persoane de catre firma de consultanta,


administrarea dosarelor de angajare ale persoanelor in speta si punerea la
dispozitie catre Beneficiar (firma care necesita personal) pentru a presta
leasing de personal munca in favoarea acestuia. Vezi si agent de munca temporara

locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii


si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care
loc de munca lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii

locuinta destinata unor salariati ai agentilor economici ori ai autoritatilor


(institutiilor) publice, acordata in conditiile si pe durata stabilite prin
locuinta de serviciu contractul de inchiriere, accesoriu la contractul individual de munca
element esential al contractului individual de munca constand in indicarea
localitatii (comuna, oras, municipiu) unde activitatea urmeaza sa fie prestata,
locul muncii conform contractului incheiat cu un anumit angajator

ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care unul


mediu de munca sau mai multi salariati isi realizeaza sarcina de munca

complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practica, necesare


pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor
meserie muncii sau pentru prestarea anumitor servicii, potrivit COR

modificarea schimbarea, in conditiile legii, in mod temporar sau definitiv – cu sau fara
contractului acordul salariatului, dupa caz – a felului muncii, locului muncii, a salariului
individual de munca ori a programului de lucru, prin reducerea acestuia

factor de productie constand in activitatea umana specifica si/sau intelectuala,


prin care oamenii isi utilizeaza aptitudinile fizice si spirituale in scopul
producerii bunurilor, prestarii serviciilor si executarii lucrarilor cerute de
munca satisfacerea trebuintelor lor

munca de noapte activitate presteaza in intervalul cuprins intre orele 22.00-6.00

orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care
persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber; munca fortata este
munca fortata interzisa prin lege

modalitate specifica de executare a contractului individual de munca,


determinata de faptul ca locul prestarii muncii nu este la sediul (punctul de
munca la domiciliu lucru etc.) al angajatorului, ci la domiciliul (resedinta) salariatului

incalcarea din culpa, de catre un salariat, a unei indatoriri de serviciu, prin


neglijenta in serviciu neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa

negocierea dintre angajator si salariati (prin reprezentantii acestora), in


vederea incheierii sau, dupa caz, a modificarii contractului colectiv de munca;
negociere colectiva negocierea dintre angajator si ficare salariat cu referire la incheierea,
sau/si individuala modificarea ori completarea contractului individual de munca

pozitie pe care se situeaza toate functiile si compartimentele care au acelasi


grad de subordonare fata de organul de conducere dintr-o institutie sau unitate
nivel ierarhic economico-sociala

cantitate de munca necesara, stabilita unui executant care are calificarea


corespunzatoare si lucreaza cu intensitate normala, pentru efectuarea unei
norma de munca operatii, lucrari sau unui serviciu, in anumite conditii tehnice si organizatorice
precizate

norma prin care sunt reglementate, din punct de vedere organizatoric,


masurile sanitaro-igienice si curativo-profilactice ce trebuie luate pentru
asigurarea celor mai bune conditii de viata si sanatate a oamenilor, tinand
norma de igiena a seama de procesele fiziologice in timpul muncii si de interrelatia dintre
muncii organism si mediul inconjurator

norme legale, avand caracter imperativ, prin care se reglementeza activitatile


profesionale astfel incat solicitarile impuse de specificul muncii, mediul de
munca, relatiile om/masina si relatiile psihosociale din colectivul de munca sa
norme de medicina corespunda capacitatilor fiziologice si psihologice ale persoanelor fizice care
muncii presteaza munca

lucru asupra caruia omul actioneaza in procesul muncii, prin intermediul


obiect al muncii uneltelor, pentru a-l transforma si adapta necesitatilor sale

obligatie
contractuala denumire generica data indatoririlor izvorate dintr-un contract

activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau natura), pe care o desfasoara
o persoana in mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala si care constituie
ocupatie pentru aceasta sursa de existenta

structura administrativa, fara personalitate juridica, finantata de la bugetul


oficiul muncii statului, functionand in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

orele prestate de salariat peste durata normala a timpului de lucru si a


programului de lucru, in conditiile indicate in contractele colective de munca
ore suplimentare si/sau in cele individuale de munca

reprezentare schematica, redare grafica a structurii organizatorice a unei


intreprinderi, a unei institutii, a subordonarii compartimentelor acestora, a
organigrama tipurilor de legaturi intre aceste compartimente

grup de persoane, cu conceptii sau preocupari comune, care are un regulament


organizatie sau un statut propriu, constituit in vederea depunerii unei activitati organizate

persoana care este proprietara a unei intreprinderi, a unei exploatari si care


patron utilizeaza munca salariala; angajator

forma principala de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale sub forma


unor sume fixe ce se platesc persoanelor care isi inceteaza activitatea ca
urmare a atingerii unei anumite limite de varsta, invaliditatii pe tot timpul
pensie vietii de la pensionare, copiilor urmasi pana la o anumita varsta si sotiei care
are calitatea de urmas, pentru a li se asigura acestora conditii decente de viata

(in raportul contractual de munca) modalitate prin care se testeaza, in mod


efectiv, cunostintele si abilitatile salariatului raportate la functia pe care a fost
perioada de proba angajat

desfasoara orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in


persoana fizica principal forta sa de munca; activitatea persoanei fizice autorizate este
autorizata reglementat de OUG nr. 44/2008

document oficial care constituie conditia necesara (si prealabila) pentru


incheierea contractului individual de munca, in Romania, de catre cetatenii
permis de munca straini si apatrizi

denumire generica pentru totalitatea salariatilor unui angajator ori pentru


personal ansamblul unei anumite categorii de salariati

confruntarea dintre cererea si oferta de munca intr-un interval de timp si intr-


un anumit spatiu geografic care se finalizeaza, de regula, prin incadrarea in
piata muncii munca printr-un contract individual de munca

document utilizat in planificarea strategiei si a activitatilor unei firme care


cuprinde, in general: sumarul executiv, descrierea afacerii, produsele si/sau
serviciile, concurenta si alte influente asupra strategiei, planul de marketing si
strategia de vanzari, functionarea si managementul firmei, situatia financiara,
plan de afaceri proiectile financiare, necesitatile financiare, evaluarea riscurilor, anexele

operatie prin care se inregistreaza prezenta muncitorilor la locul de munca,


cantitatea produselor efectuate intr-un anumit interval de timp sau timpul
folosit pentru efectuarea unei lucrari, in vederea calcularii salariului sau a
pontaj/pontare platii

forma a executarii silite prin care se aduce la indeplinire dispozitivul unei


hotarari judecatoresti ramase definitiva si investita cu formula executorie, prin
care se realizeaza urmarirea unor sume de bani datorate de debitor,
poprire creditorului

ansamblul de sarcini, activitati, conditii, stiluri si valori ale muncii, realizate


de catre persoane angajate de catre o organizatie conform unui profil specific
al acestora bazat pe studii, cunostinte, aptitudini, abilitati, experienta si alte
post caracteristici necesare indeplinirii scopului infiintarii sale

instiintare prealabila de concediere facuta unui angajat sau de catre angajat.


preaviz Interval de timp cat un angajat mai lucreaza dupa primirea acestei instiintari
prima premiu acordat in cadrul sistemului de salarizare

componenta a procesului de productie, activitate a executantului in sfera


productiei materiale sau in sfera serviciilor care, folosind mijloace de munca,
actioneaza asupra obiectelor muncii in vederea obtinerii de bunuri si prestari
proces de munca de servicii

cantitatea de munca si de timp necesara pentru a realiza produsul sau


productivitate serviciul; poate avea o importanta influenta asupra marjei de profit a firmei

profesie specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii

reprezentare sintetica a caracteristicilor unei activitati profesionale sub


aspectul cerintelor fizice (forta fizica, talia, greutatea), al starii de sanatate, al
aptitudinilor, al cunostintelor profesionale, al inteligentei, atentiei, spiritului
profesiograma de observatie, trasaturilor de temperament, exigentelor sociale, etice etc.

organizarea timpului zilnic de munca al salariatilor, prin indicarea exacta a


program de lucru orei de incepere si de terminare a lucrului

ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai


bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii
corporale si sanatatiii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de
protectia muncii munca

ramura a psihologiei care cerceteaza probleme psihologice de organizare si


rationalizare a productiei, de selectie si orientare profesionala, precum si
psihologia muncii particularitatile psihice ale activitatii angajatilor

punct de lucru sediu secundar al unei societati comerciale

procesul de cautare, identificare si atragere a candidatilor potentiali, din care


urmeaza sa fie alesi candidatii capabili care au caracteristicile profesionale
necesare sau care corespund cel mai bine cerintelor posturilor vacante actuale
recrutare si viitoare.

proces de selectie, efectuat de catre angajator, cu prilejul reducerii


personalului prin desfiintarea unor posturi de aceiasi natura; in aceasta
situatie, angajatorul hotaraste care dintre salariati vor fi mentinuti si care – in
limita reducerii posturilor respective – vor fi trecuti intr-o alta munca (post,
redistribuire de functie) corespunzatoare (daca aceasta este posibil) sau li se desface
personal contractul individual de munca

reincadrare in obligatie a oricarui angajator, in cazul anularii desfacerii contractului


munca individual de munca de catre organul de jurisdictie a muncii, pentru
nelegalitatea si/sau netemeinicia acestei masuri, de a-l reincadra pe cel in
cauza in acelasi post (functie) si cu acelasi salariu

forma a timpului de odihna care consta in faptul ca persoana incadrata in


repaus saptamanal munca are dreptul, in fiecare saptamana, la un repaus de 2 zile calendaristice

din punctul de vedere al dreptului muncii si protectiei sociale, acelasi lucru cu


rest de plata salariul net de plata

resurse productive, cele mai limitate si cele mai importante, care creeaza cele
resurse umane mai mari si mai de durata avantaje pentru o organizatie

pretul fortei de munca depusa in activitatea social-economica care se


determina in functie de anumite criterii de eficienta; salariul cuprinde salariul
salariu de baza, sporurile si adaosurile la acesta

toate veniturile brute din munca, constand din salariul de baza, precum si din
salariu brut adaosurile salariale corespunzatoare cu munca prestata

suma negociata si stipulata in contractul individual de munca sau in actele


salariu de baza aditionale care prevad modificari fata de contractul initial semnat

o parte a remuneratiei care nu este varsata sub forma baneasca, ci sub forma
salariu in natura de bunuri si servicii

salariu fixat pe cale legala pentru a garanta salariatilor din categoriile


defavorizate un venit care sa le asigure un minim decent de subzistenta,
salariu minim minim determinat in raport cu mediul social dat

sumele de bani pe care salariatul le incaseaza, acestea rezultand din salariul


brut corectat cu diminuarile obligatorii conform legii (impozite pe salarii, taxe
salariu net etc.)

suma de bani pe care o primeste un salariat pentru munca prestata in temeiul


unui contract de munca sau a unei conventii similare; aceasta suma decurge
din contractul de munca care prevede tariful orar de salarizare, durata legala a
salariu nominal muncii, indexarea la cresterea preturilor de consum

produsul dintre numarul orelor lucrate efectiv si tariful orar; mai poate include
sporuri, prime, bonusuri, comisioane, indemnizatii pentru concedii si alte
salariul brut realizat adaosuri

proces prin care se calculeaza salariile cuvenite personalului contractual;


modalitate de evaluare si de determinare a muncii salariatiilor si a rezultatelor
salarizare acestora precum si a salariului ce li se cuvine.
forma de salarizare in care salariul de baza stabilit pe ora, zi sau luna se
salarizare in regie acorda angajatilor pentru timpul efectiv lucrat

forma de salarizare utilizata pentru compartimentele de productie in care


salarizare in acord angajatii efectueaza toate operatiile necesare fabricarii unui produs finit

salarizare in acord forma de salarizare in care salariul cuvenit este direct proportional cu
direct cantitatea de produse sau lucrari realizate

salarizare in acord forma de salarizare utilizata pentru functiile care, prin natura lor, sustin
indirect activitatea ce genereaza venituri

forma de salarizare in care, la un anumit nivel de realizare a sarcinilor dinainte


salarizare in acord stabilite, tariful pe unitatea de produs sau lucrare se majoreaza in anumite
progresiv proportii

forma de salarizare in care salariul cuvenit pentru munca prestata se


salarizare prin cote calculeaza pe baza de tarife sau cote procentuale aplicate la volumul
procentuale incasarilor din domenii ca: deservire, prestari servicii, turism, comert, achizitii

Totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul


mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea
sarcina de munca scopului procesului de munca

ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai


bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii
securitatea si fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la
sanatatea muncii procesul de munca

dezechilibru care reprezinta un excedent al ofertei fata de cererea de munca cu


niveluri si sensuri de evolutie diferite pe tari si perioade, initial cu caracter
temporar, iar in ultimele decenii, unul permanent, dar care nu exclude total si
somaj definitiv existenta de ocupare deplina a fortei de munca

suspendarea actiune care poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul
contractului de unilateral al uneia dintre parti ce are ca efect suspendarea prestarii muncii de
munca catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator

anasmblul perioadelor de timp in care salariatul nu presteaza activitatea pe


timp de odihna care trebuie sa o efectueze in temeiul contractului individual de munca

perioada dintr-o zi, o saptamana sau o luna in care salariatul are indatorirea sa
timp de munca presteze munca la care s-a obligat prin contractul individual de munca

timp normat totalitate a timpului productiv si a timpului de intreruperi reglementate care


formeaza continutul normei de munca

proces sistematic de invatare a adultului in scopul dobandirii de noi


cunostinte, abilitati si atitudini necesare indeplinirii mai eficace a atributiilor
training unui anumit post, prezent sau viitor

program de lucru folosit in unitatile (subunitatile) in care activitatea se


defasoara, fara intrerupere, in toate zilele lucratoare ale saptamanii, pentru
tura asigurarea continuitatii procesului de productie

persona care invata o meserie lucrand in productie sub indrumarea unui


ucenic mester sau urmand o scoala profesionala

diferenta dintre o plata de baza si totalul veniturilor; poate consta in lucruri


variatie salariala caore suplimentare, bonusuri, parte din profit si plati legate de performanta

timpul in care o persoana a fost incadrata in baza unui contract individual de


vechime in munca munca

perioada de timp in care o persoana a lucrat in activitati corespunzatoare


functiei (meseriei) in care urmeaza sa fie incadrata sau promovata in munca
vechime in ori in functie de care (alaturi de rezultatele obtinute) urmeaza sa i se acorde un
specialiate grad sau o treapta de salarizare

verificarea
aptitudinilor si conditie prealabila pentru incheierea contractului individual de munca sau
pregatirii pentru modificarea acestuia, daca prin aceasta se realizeaza o avansare
profesionale reglementata, cu titlu de norma-cadru, prin art. 63 alin. 1 din Codul muncii

voluntar persoana care nu primeste nicio remuneratie in urma activitatii prestate

durata a timpului de munca in cursul unei zile calendaristice cand cel ce


munceste presteaza, intr-un cadru organizat, activitatea pentru care a fost
zi de munca angajat