Sunteți pe pagina 1din 2

Politici de tineret:  Organizarea activităţilor de informare a activului FEDERAȚIA SINDICALĂ A EDUCAȚIEI ȘI

 Promova modificarea Legii cu privire la tineret sindical în vederea soluţionării problemelor cu care se ȘTIINȚEI
şi elaborarea Convenţiei colective (nivel confruntă membrii de sindicat.
naţional) privind problemele tineretului;  Editarea broşurilor, ghidurilor, cât şi a materialelor
negocierea şi semnarea Acordurilor cu instructiv-educaţionale.
administraţia instituţiilor de învăţământ superior,  Sensibilizarea membrilor de sindicat asupra promovării CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
colegii. problemelor egalităţii de şanse, echităţii sociale,
 Opta pentru majorarea numărului locurilor democraţiei colective, respectului faţă de opiniile şi
bugetare de studii şi a cuantumului bursei de exprimările libere ale fiecărei persoane, prin organizarea
studii cu 100%. diferitelor activităţi comune, a campaniilor, instruirilor
 Participa la elaborarea actelor normative privind şi programelor cu diverse grupuri sociale;
implementarea Codului Educaţiei în domeniul  Dezvoltarea capacităţii de comunicare internă şi externă
drepturilor şi intereselor tineretului studios, ale şi a sistemului de diseminare a informaţiei prin
tinerilor specialişti. utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne
 Contribui la crearea Centrelor de ghidare în (Actualizarea sistematică a site-ului FSEŞ, publicarea
profesie; desfăşurarea Zilelor carierei de articolelor pe diverse teme sindicale etc.).
pedagog, de comun cu administraţia instituţiilor  Participarea la diferite evenimente mediatice, conferinţe
 Cere extinderea facilităţilor sociale prevăzute de de presă întru sporirea prestaţiei şi imaginii Sindicatului;
legislaţia în vigoare şi asupra tinerilor specialişti  Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri,
repartizaţi în localităţile urbane. afişe, calendare, astfel promovând Sindicatul drept
 Desfăşura mese rotunde „Tânărul specialist - element esenţial al unei societăţi democratice.
drepturi, obligaţiuni, garanţii”.  Informarea, corectă şi la timpul indicat a autorităţilor
 Elabora, în vederea susţinerii cadrelor tinere, publice de toate nivelurile, a partenerilor sociali, cât şi „Viaţa care ascultă de o regulă, capătă
„Agenda tânărului specialist”. sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele unitate şi armonie, iar orice unitate
Informarea şi formarea sindicală: din învăţământ şi revendicările sindicaliştilor întru conţine un infinit”
 Identificarea necesităţilor de instruire sindicală. eventuala soluţionare a acestora.
 Elaborarea şi realizarea unui program calitativ de date de contact:
formare sindicală adaptat la opţiunile or.Ungheni, str.Națională 9
organizaţiilor sindicale şi ale membrilor acestora. tel. 0236 23598, 068310463 ( direcții strategice în activitatea sindicală
 Monitorizarea procesului de instruire sindicală la e-mail: rusnacliliana@gmail.com pentru anii 2016-2019)
nivel teritorial. facebook: CR Ungheni al FSEȘ
 Selectarea liderilor sindicali conform președinte: Lilia Savin
competenţelor pentru formare de formatori pe contabil: Cristina Moraru
diferite domenii de activitate sindicală şi sporire
a nivelului competenţelor sindicale.
 Extinderea parteneriatului de colaborare în
vederea organizării diferitelor activităţi
educaţionale
Managementul organizaţional :  Identificarea şi implementarea unor pârghii suplimentare Vom Monitoriza:
 Monitorizarea permanentă a efectivului numeric de atragere şi menţinere a tinerilor în rândurile  realizarea prevederilor Convenţiei colective
şi structural. Sindicatului. (nivel naţional şi ramural), CCM, CIM;
 Acţiuni întru păstrarea şi redobândirea unităţii  restructurarea reţelei instituţionale şi celei
organizaţiilor sindicale. Parteneriatul în sfera muncii: ocupaţionale a resurselor umane;
 Acordarea de asistenţă organizaţiilor sindicale  Vom asigura funcţionalitatea Comisiei de consultări şi  corectitudinea implementării Codului Educaţiei,
primare în cazul optimizării instituţiilor negocieri colective (nivel ramural), a Comisiilor Codului Ştiinţei şi Inovării, Codului muncii etc.,
educaţionale. „Dialog Social”, antrenând persoane competente, pe segmentul respectării necondiţionate a
 Perfecţionarea abilităţilor liderilor sindicali în negociatori în procesul de negocieri. raporturilor de muncă şi socio-economice.
vederea planificării strategice.  Vom negocia şi semna Convenţia colectivă (nivel
 Proiectarea şi implementarea unui sistem de ramural) pentru anii 2016-2020, CCM. Managementul financiar:
identificare, analiză şi sinteză a chestiunilor de  Vom contribui la perfecţionarea cadrului legislativ-  Respectarea strictă a prevederilor Statutului
interes pentru organizaţia sindicală. normativ prin avizarea proiectelor, elaborarea Sindicatului privind încasarea şi transferarea
 Promovarea stilului pro şi interactiv faţă de propunerilor de modificare a legilor, hotărârilor cotizaţiilor sindicale lunare pe conturile
situaţiile şi evenimentele produse în societate, Guvernului, etc. organizaţiilor sindicale respective şi gestionarea
care se soldează cu impact asupra activităţii,  Vom promova ratificarea Convenţiei nr. 102 a OIM raţională a acestora. Efectuarea evidenţei
drepturilor profesionale sau nivelului de trai al privind normele minime de securitate socială şi contabile strictă a mijloacelor financiare.
membrilor de sindicat. adoptarea Legii privind conflictele colective de muncă.  Utilizarea şi gestionarea în mod transparent,
 Instruirea liderilor sindicali în domeniul  Vom participa la elaborarea unui sistem de salarizare a corect şi eficient mijloacele financiare în baza
monitorizării şi evaluării. cadrelor didactice bazat pe calitate, performanţe şi hotărârilor organului electiv respectiv.
 Asigurarea şi monitorizarea transparenţei în normele de muncă.  Sporirea eficienţei controalelor ce ţin de
activitatea organelor sindicale de toate nivelurile.  Vom cere planificarea în bugetul instituţiei a respectarea normelor statutare, gestionarea
 Promovarea managementului participativ în mijloacelor financiare în mărime de cel puţin 2% de la adecvată a resurselor financiare sindicale,
procesul decizional la toate nivelurile. fondul de salarizare, destinate asigurării activităţilor de utilizarea corectă şi păstrarea bunurilor
securitate şi sănătate în muncă. materiale.
 Studierea şi utilizarea pârghiilor managementului
mobilizator în activităţile sindicale la toate  Vom opta pentru majorarea veniturilor membrilor de  Examinarea posibilităţilor de stimulare materială
nivelurile sindicat prin obţinerea, până în anul 2020, a a preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare,
cuantumului salariului de funcţie/tarifar al cadrelor neeliberaţi de la locul de muncă de bază.
 Realizarea unor schimburi de bune practici ale
activităţii sindicale. didactice şi ştiinţifice egal cu salariul mediu pe  Susţinerea propunerilor CNSM înaintate
economie; a categoriei I de salarizare a RTU, scutirii Guvernului de a majora cheltuielile pentru
 Crearea unui sistem accesibil de motivare a
personale anuale egală cu mărimea minimului de recuperarea sănătăţii prin tratament
liderilor organizaţiilor primare.
existenţă. balneosanatorial şi de modificare a
 Educarea şi promovarea fermă în rândurile
Regulamentului de repartizare a biletelor de
membrilor de sindicat a principiului solidarităţii.  Vom institui de comun cu administraţia unităţilor,
Comitete de securitate şi sănătate în muncă, pentru tratament.
Diversificarea şi amplificarea beneficiilor oferite
de Sindicat prin intermediul Convenţiei colective asigurarea retribuirii muncii reprezentanţilor
şi a Contractelor colective de muncă. sindicatului.

S-ar putea să vă placă și