Sunteți pe pagina 1din 15

Asociaţia Obştească „Sprijin şi Speranţă” or.

Ungheni

Centrul de Servicii Comunitare pentru Copii în Situaţii de Risc


”Casa pentru toţi”

Plan Strategic

pentru anii 2016 – 2020

Noi credem, că copiii cu dizabilităţi pot şi trebuie să fie membri


activi ai comunităţii în care trăiesc

Ungheni
Grupul de lucru:

1. Calchei Maria – director, președinte AO ”Sprijin și Speranță

2. Grachila Tatiana – educator, Centrul ”Casa pentru toți”

3. Sîrbu Olesea – saistent social, Centrul „Casa pentru toţi”

4. Buga Mariana - logoped, Centrul „Casa penCasa pentru toți”u toţi”

5. Vitan Svetlana – logoped Centru „Casa pentru toţi”

6. Bodrug Tatiana – educator, Centrul ”Casa pentru toți”

7. Savciuc Aliona – erucator, Centrul ”

8. Lupu Olga – asistent medical, Centrul „Casa pentru toţi”

9. Patic Nelea – conducător de cerc, Centrul „Casa pentru toţi”

10. Enei Nina – educator, Centrul ”Casa pentru toți”

11. Nisteriuc Liliana – conducător de cerc, Centrul ”Casa pentru toți”

12. Ciobanu Irina, asistent social, Centrul ”Casa pentru toți”

13. Iurii Mariana, părinte

14. Brașovean Tatiana, părinte

15. Cociorva Nadejda, beneficiar

16. Crăcan Alexandru, beneficiar


Conţinut:

1. Informație generală despre Centrul de zi pentru copii și tineri


”Casa pentru toți”

2. CV - ul organizației AO ”Sprijin și Speranță”

3. Experiența organizației, proiecte implementate

4. Problemele identificate

5. Obiectivele strategice

6. Planul de Acţiuni pentru anii 2016 – 2020


Prefaţă

Centrul „Casa pentru toţi” şi Asociaţia Obştească ”Sprijin şi Speranţă” în


decurs de şase ani de activitate a acumulat o experienţă în domeniul socio-
educaţional, susţinînd copii şi tineri aflaţi în dificultate.
Proiectele realizate pînă în prezent au permis dezvoltarea unor practici noi
de intervenţie şi asistenţă pentru copii aflaţi în dificultate , atît prin tipul de servicii
oferite copiilor şi familiilor acestora, cît şi prin modul de acţiune în cadrul acestor
servicii.
Cu toate că am realizat un şir de activităţi rămînem să fim conştienţi de
faptul că avem încă multe de realizat, atît noi, cît şi toţi membrii comunităţii , dat
fiind faptul că, schimbările sociale actuale impun nevoia dezvoltării unor noi
servicii speciale din domeniile psihopedagogic şi social adresate unor categorii de
copii care se confruntă cu o serie de probleme cărora nu le pot face faţă de unii
singuri şi care ajung adesea în situaţii dificile, marginalizare, izolare, disconfort şi
chiar excludere socială.
Avem toată încrederea că suntem capabili să contribuim la implementarea
politicilor locale ce ţin de protecţia copiilor aflaţi în dificultate. Realizînd Planul
Strategic în următorii ani vor apărea noi oportunităţi de integrare socială pentru
copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, se vor îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale
copiilor atît în familie cît şi în instituţiile educaţionale, va spori implicarea
comunităţii în realizarea diferitor programe pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii
dificile.

Maria Calchei, Director ”Casa pentru toți”


1. Informație generală despre Centrul ”Casa pentru toți”

Centrul de zi pentru copii şi tineri „Casa pentru toţi” este o instituţie publică de
asistenţă socială care prestează servicii specializate de reabilitare, protecţie socială
şi educaţie, îngrijire în regim de zi copiilor şi tinerilor cu disabilităţi, copiilor/
tinerilor din familii social vulnerabile, cu vârste de 0-30 ani.
Centrul este fondat în anul 2002 de către Primăria or. Ungheni cu suportul
financiar al Fondului de Investiţii Sociale din Republica Moldova.
Începând cu luna septembrie 2013, Primăria or. Umgheni cu suportul
financiar din grantul Comisiei Europene a dezvoltat și servicii pentru tineri cu
disabilităţi cu vârste de 16- 30 ani.
Centrul este amplasat pe str. Bernardazzi, 1, dispune de două blocuri: blocul
„C” cu o suprafaţă de 440 m2, destinat pentru copii cu disabilităţi şi copii cu cerinţe
educative speciale, care este amplasat în incinta grădiniței ”Andrieș” şi un bloc nou
construit, separat de grădiniță, cu o suprafaţă de 307 m2, destinat pentru copii și
tineri cu disabilităţi.
Centrul îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de funcționare a
Centrului ( în redacție nouă) aprobat prin decizia Consiliului orășenesc nr. 9/6 din
14.10.2011 şi standardele minime de calitate, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 824 din 04.07.2008.
Misiunea Centrului este să contribuie la asigurarea dreptului tuturor
copiilor/tinerilor cu disabilităţi şi celor cu cerinţe educative speciale la dezvoltare,
reabilitare, protecţie socială, educaţie şi integrare în societate.
Centrul activează pe lângă Primăria or. Ungheni, în regim de zi cu un program
de activitate de la 08.00 – 18.00.
Centrul este amenajat conform standardelor minime de calitate, în corespundere
cu particularităţile şi necesităţile speciale ale copilului/tînărului, asigurând un
mediu favorabil de recuperare, reabilitare şi dezvoltare.
Admiterea beneficiarilor în Centru se realizează în baza: cererii depuse de
părinţi sau reprezentantul legal al copilului/tînărului, rezultatelor evaluării cazului,
în care se reflectă necesităţile copilului/tînărului şi a familiei acestuia,
recomandările specialiştilor. Decizia pentru admitere se i-a de către o comisie
responsabilă de evaluare, planificare cu participarea viceprimarului or. Ungheni pe
probleme sociale.
După încheierea contractului de prestări servicii cu familia, echipa
interdisciplinară elaborează programul de servicii (PIS) alcătuit din componente ce
vizează îngrijirea, reabilitarea, socializarea copilului/tînărului.
CV-ul organizaţiei AO ”Sprijin și Speranță”

Data fondării: 23 martie 2003

Viziunea: Noi credem că copiii cu dizabilităţi pot şi trebuie să fie membri


activi ai comunităţii în care trăiesc.

Misiunea: Să contribuim activ la susţinerea tuturor copiilor şi tinerilor, în


deosebi a celor cu cerinţe educative speciale, precum şi promovarea principiului
integrării lor la viaţă socială.

Valori: Impilicarea în comunitate, valorizarea fiecărui copil, obiectivitatea,


profesionalism, fidelitatea, abnegnaţia, responsabilitatea, flexibilitatea, lucru în
echipă.

Principii de activitate: Interesul superior al copilului, nedescriminarea,


egalizarea şanselor, abordarea individuală, confidenţialitatea, autodeterminarea,
transparenţa, echilibrul între direcţiile de acţiune: educaţie, recuperarea complexă.
şi socializarea.

Direcţii curente de activitate:


 reducerea dificultăţilor cu care se confruntă copiii şi tinerii;
 integrarea socială a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale;
 pregătirea copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale pentru viaţa
independentă;
 activităţi socio-educaţionale şi de recuperare cu copii şi tineri cu cerinţe
educative speciale;
 promovarea copiilor şi tinerilor cu disponibilităţi creative;
 promovarea modului de viaţă sănătos între copii-tineri-familii;
 asistenţă psihologică copiilor şi tinerilor în situaţii de risc;
 sensibilizareaa factorilor de decizie din localitate în legătură cu
problemele copiilor şi tinerilor;
 sensibilizarea agenţilor economici din comunitate în scopul angajării în
cîmpul muncii tineri cu disabilităţi;
 asistenţă psihologică familiilor ce au la îngrijire copii cu necesităţi
speciale;
 sprijin familiilor afectate de sărăcie;
 sprijin financiar tinerilor cu disabilităţi pentru organizarea vieţii
independente.
 sprijin familiilor în care unul sau ambii părinţi sunt cu disabilităţi;
 dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu comunitatea, alte asociaţii obşteşti
din ţară şi de peste hotare.
Experienţă acumulată, proiecte implementate

Pe parcursul anilor 2010 – 2016 am implementat următoarele proiecte:

 Șanse egale la educația timpurie pentru toți copiii, valoaea proiectului 20000
euro

 Servicii de transport pentru persoane cu disabilități locomotorii, valoarea


proiectului 25000 euro

 Terapia prin jocul cu nisip pentru copii și tineri, valoarea proiectului 5000 euro

 Ateliere protejate – o șansă de dezvoltare a abilităților de muncă la persoane cu


disabilități, valoarea proiectului 23000 euro

 Training vocațional – valoarea proiectului 9900 euro

Nevoile copiilor cu disabilități pot fi realizate având un management


eficient, personal calificat corespunzător misiunii Centrului, parteneriate
dzvoltate cu familia, comunitatea și programe pentru diferite categorii de
copii și tineri.
Problemele identificate

În ultimul timp tot mai mult se depun eforturi din partea statului şi a organizaţiilor
neguvernamentale în vederea reunirii unor oportunităţi de a oferi şanse egale tuturor copiilor şi
tinerilor de participare la viaţa socială.
Însă în urma unor evaluări a gradului de satisfacţie a beneficiarilor care primesc
diferite srvicii sociale se mai constatată existenţa unor probleme cu care se confruntă copiii şi
familiile acestora şi anume:

 Servicii insufiliente pentru intervenția timpurie pentru copii de 0 – 7 ani

 Lipsa accesului copiilor cu disabilităţi fizice în şcoli generale

 Acces limitat la servicii sociale pentru tineri cu disabilităţi

 Lipsa taberilor de odihnă adaptate pentru copii cu disabilități locomotorii

 Servicii de asistenţă psihologică insuficiente

 Acces limitat de angajare în cămpul muncii a tinerilor cu disabilităţi

 Lipsa unor grupuri de suport pentru susţinerea familiilor în situaţii de risc

 Nivel scăzut de implicare a comunităţii în susţinerea unor programe socio-


educaţionale pentru copii şi tineri

 Lipsa serviciilor de recuperare pentru copii cu nevi speciale

 Programe, materiale didactice insuficiente pentru dezvoltarea copiilor cu


nevoi speciale

 Implicare redusă a familiei în căutarea soluțiilor de incluzine școlară a copiilor


cu disabilități

 Lipsa unor proiecte, programe comune, centru – grădiniță, școală- familie

 Lipsa materialelor informative cu privire la Programele pentru copii cu


autism

 Nivel scăzut de conștientizare a societății cu privire la incluziune

Reformarea domeniului social presupune obligatoriu schimbări majore caracterizate prin


treceri rapide ale sistemelor sociale de la o stare de echilibru la alta. Schimbarea socială se află
în strînsă legătură cu ciclul individual al schimbării, caracteristic fiecărui individ sau organizație
în parte.
Obiective strategice

1. Crearea condițiilor pentru servicii de intervenție timpurie

2. Reducerea dificultăţilor de integrare socială şi profesională a tinerilor cu


disabilităţi

3. A contribui la crearea unui Centru de resurse pentru familie care are la


îngrijire copii cu nevoi speciale

4. A crea la Centrul „Casa pentru toţi” o ludotecă pentru sprijinirea


copiilor din familii social vulnarabile

5. Dotarea unor spații pentru opii de vârsta timpurie cu toate ariile de


dezvoltare

6. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile educaţionale şi sociale


din comunitate, alte ONG-uri şi reţele din Republică şi de peste hotare.

7. Îmbunătățirea bazei materiale la nivel de Centru prin atragerea


fondurilor de la diferiți donatori

8. A contribui la formarea continuă a specialiștilor din cadrul Centrului


prin participaea le programe de formare la nivel național

9. Evaluarea permanentă a nevoilor familiilor aflate în situație de risc

10. Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor de servicii


Planul de acţiuni

1. Crearea condițiilor pentru servicii de intervenție timpurie

Perioada de
Nr. d/o Denumire activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare

1 Crearea unui Centru de Resurse de Funcţionarea Centrului de Resurse pentru Agenţi economici, donatori externi. 2016 - 2017
Informare pentru părinți la Centru părinți
„Casa pentru toţi”
2 Crearea unei ludoteci mobile Reducerea suferinţelor copiilor cu Agnţi economoci din comunitate 2016
pentru copii care din diferite disabilităţi ţntuiţi la pat Fundaţia Comunitară Ungheni
motive nu au acces la servicii Posibilităţi pentru copii de a-şi manifesta Cadrele didactice de la Centru „Casa
sociale şi educaţionale propriile interese pentru toţi”
3 Amenajarea spațiilor pentru ariile Acces la educație și dezvoltare pentru APL 2017
de dezvoltare pentru copii de 0-7 copii de vârsta precoce Comunitatea
ani AO ”Sprijin și Speranță”

2. Reducerea dificultăţilor de integrare socială şi profesională a tinerilor cu disabilităţi

Termini de
Nr. d/o Denumire activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare
1 Evaluarea necesităţilor de integrare Necesităţile tinerilor cu disabilităţi Comunitatea FLEX 2016
a tinerilor cu disabilităţi identificate
Participarea tinerilor cu disabilităţi la viaţa
socială
2 Activităţi de sensibilizare a Parteneriate dezvoltate cu agenţii Agenţi economici 2016 - 2020
agenţilor economici cu privire la economici Agenţia Naţională pentru ocuparea
angajarea în cămpul muncii a Posibilităţi de angajare în cîmpul muncii a forţei de muncă
tinerilor cu disabilităţi tinerilor cu disabilităţi APL
DASPF Ungheni
3 Dotarea atelierului de olîrit cu Oportunităţi de dezvoltare a unor abilităţi APL 2017
cuptor de ars ceramica profesionale la tinerii cu disabilităşîţi Donatori externi
Condiţii de muncă accesibile pentru tineri Funndaţia Comunitară Ungheni
cu disabilităţi Agenţi economici

6 Organizarea Taberii de Vară pentru Condiţii de participare la viaţa socială ONGuri 2017-2020
tineri cu disabilităţi pentru tineri cu disabilităţi APL
Integrarea tinerilor în activităţi comune cu Agenţi economici
tineri din diferite regiuni Donatori externi

7 Căutere de fonduri pentru Deprinderi de viaţă independentă a Agenţi economici 2016 -2020
procurarea unei locuinţe sociale tinerilor cu disabilităţi Donatori externi
pentru viaţa independentă a Asociaţia „Acasa”
tinerilor cu disabilităţi

3. Promovarea copiilor/tinerilor cu disabilități, pregătirea lor pentru incluziunea socială

Termini de
Nr. d/o Denumire activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare
1 Organizarea unor sondaje de Creşterea oportunităţilor de integrare Echipa multidisciplinară a Centrului 2016 - 2020
opinii în rîndurile copiilor şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative „Casa pentru toţi”
adulţilor cu privire la integrarea speciale și încardarea în câmpul muncii Direcţia Învăţămănt Tineret
socială a copiilor/tinerilor cu Instituţii de învăţămînt
disabilităţi Centrul de Voluntariat

2 Organizarea meselor rotunde cu Creşterea nivelului profesional în Instituţiile de învăţămînt 2016 -2020
cadrele didactice din diferite rîndurile cadrelor didactice APL
instituţii cu privire la educaţia Conştientizarea cadrelor didactice faptul Părinţi
incluzivă că copii cu disabilităţi pot şi trebuie să
participe la programele educaţionale în
egală măsură cu toţi copiii.
4 Sprijinirea copiilor şi tinerilor Participarea activă a copiilor şi tinerilor la APL 2016-2020
cu disabilităţi pentru viaţa socială Centrul de Voluntariat
participarea lor la activităţi Iniţierea unor programe educaţionale pe
social-culturale comune interesul şi posibilităţile fiecărui copil
Creşterea nr. De voluntari care sprijină
copii şi tinerii cu disabilităţi
6 Publicarea de articole în ziarele Mentalităţi şi atitudini comportamentale Mass media 2016-2020
locale ilustrînd aspecte pozitive pozitive la membrii comunităţii faţă de Agenţi economici
din viaţa copiilor cu disabilităţi persoanele cu disabilităţi
7 Emisiuni televizate locale Acces sporit de participare a copiilor şi Televiziunea locală 2016-2020
prezentînd serviciile sociale tinerilor la serviciile funcţionale Agenţi economici
funcţionale la nivel local

4. A crea la Centrul „Casa pentru toţi” o ludotecă pentru sprijinirea copiilor din familii social
vulnarabile

Termini de
Nr. d/o Denumire activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare
1 Scrierea de proiecte Condiţii de viaţă ămbunătăţite Membrii comunităţii 2016 -2017
nerambursabile Acesul copiilor cu disabilităţi la servicii Agenţi economici
de educație și dezvoltare Donatori străini
APL
2 Elaborarea unor proiecte comune Îmbunătăţirea programelor educaţionale Instituţiile educaţionale 2017-2020
cu grădiniţa şi şcoala pentru copii APL
4 Sprijin metodologic pentru cadre Creşterea nivelului profesional APL 2016 - 2020
didactice şi părinţi care au la în rîndurile cadrelor didactice Asociaţia de Caritate şi Asistenţă
îngrijire copii cu disabilităţi. Nivel sporit de implicare a părinţilor în Socială „Acasa”
realizarea planului de intervenţie pentru
copil
5. Dotarea unor spații pentru copii de vârsta timpurie cu toate ariile de dezvoltare

Termini de
Nr. d/o Denumire activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare
1 Crearea unui serviciu de Acces pentru toţi copii de vârstă precoce APL 2016 -2018
intervenţie timpurie pentr copii la o evaluare de calitete Donatori externi
cu tulburări de dezvoltare la Funcţionarea serviciului de intervenţie Centrul de intervenţie timpurie
Centrul „Casa pentru toţi” timpurie „Voinicel”
Condiţii de calitate pentru diagnosticarea Asociaţia „ACASA”
copiilor mici
3 Instruirea personalului de la Metode moderne de evaluare a gradului de
Experţ in domeniul pediatric 2016- 2017
Centru „Casa pentru toţi” pentru funcţionalitate a disabilităţii la copii
Experţi în domeniul socio educaţional
aplicarea Sistemului de Echipa multidisciplinară a Centrului
Clasificare a Funcţiei Motorii Casa pentru toţi
Grosiere la copii cu Paralizie Centrul medicilor de familie
Cerebrală Infantilă Centrul de intervenţie precoce
„Voinicel”
4 Evaluarea şi diagnosticarea Identificarea la timp a gradului de Medici pediatri 2016 -2020
copiilor cu tulburări de funcţionalitate pentru programarea Echipa multidisciplinară a Centrului
dezvoltare conform testelor intervenţiilor individualizate conform „Casa pentru toţi”
PEDI şi GMFM rezultatelor evaluării Părinţii copiilor

5 Activităţi recuperatorii pentru Servicii de intervenţie timpurie Echipa multidisciplinară a Centrului 2017-2020
copii cu tulburări ÎN dezvoltare funcţionale conform necesităţilor „Casa pentru toţi”
individuale ale copiilor cu diferite Medici de specalitate
probleme în dezvoltare
6 Confecţionarea unor seturi de Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale la Agenţi economici 2017 -
jocuri şi jucării mai specializate Centru „Casa pentru toţi” Donatori externi 2020
pentru recuperarea copiilor cu Părinţi
diferite probleme de sănătate
6. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare familia, cu instituţiile educaţionale şi sociale din comunitate,
alte ONG-uri şi reţele din Republică şi de peste hotare.

Termini de
Nr. d/o Denumirea activităţii Rezultate scontate Parteneri
realizare
1 Evaluarea necesităţilor părinţilor Cunoaşterea problemelor cu care se Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia 2017-2018
ce au la îngrijire copii cu confruntă familiile care au la îngrijire Familiei
disabilităţi copii cu probleme de sănătate Centrul „Casa pentru toţi”
Medici de familie
Cadre didactice din instituţii
educaţionale
Părinţi
2 Identificarea problemelor cheie Programe de instruire pentru diferite Părinţii 2017
ale părinţilor categorii de părinţi conform problemelor Specialişti din diferite instituţii sociale
identificate şi educaţionale
Asociaţia „Acasa”
3 Formarea unui grup de suport Părinţi motivaţi deschişi spre colaborare Psihologi 2011 - 2014
din cadrul părinţilor pentru cu alţi părinţi aflaţi în aceleaşi situaţii Părinţi
părinţi Ajutor recipric între părinţ Asistenţi sociali

4 Clubul părinţilor copiilor cu Întîlnire ale părinţilor pe grupuri de Părinţi 2017 - 2020
nevoi speciale interese pentru rezolvarea de sinestătător Psihplogi
ale unor probleme cu care se confruntă în Asistenţi sociali
educaţia şi ăngrijirea copilului APL
Activităţi neformale organizate pentru Aociaţia „ACASA”
părinţi
Reducerea suferinţilor pe care le au unii
părinţi cănd apare un copil cu probleme de
sănătate

Date de contact: mcalchei@mail.ru, tel, 0236 26073

S-ar putea să vă placă și