Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.

ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA


STRUCTURA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEIUL DOAMNEI” TEIŞ
STRUCTURA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ȘOTÂNGA
AN ȘCOLAR: 2019-2020
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PROFESOR: ȘERBAN RALUCA CRISTINA
PLAN DE RECAPITULARE
ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVALUĂRII INIŢIALE

CLASA A VIII-A

Nr. Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Timp Forme Evaluare


crt. de organizare
1. Noţiuni de fonetică 3.2 A1. Exerciţii de identificare a 1h Activitate Observarea
Grupurile de sunete (diftongul, diftongilor, triftongilor şi a hiatului; frontală sistematică
triftongul). Hiatul. Silaba. Regulile A2. Exerciţii de despărţire corectă a Activitate Aprecierea
de despărţire a cuvintelor în silabe - cuvintelor în silabe. individuală răspunsurilor
folosirea cratimei şi a apostrofului Activitate
Folosirea corectă a accentului în limba independentă
română. Activitate în
grup
Noţiuni de vocabular. Mijloacele interne de 1.3 A1. Exerciţii de identificare a 1h Activitate Observarea
îmbogăţire a vocabularului. 3.2 cuvintelor formate prin mijloacele frontală sistematică
- Derivarea - Sufixarea. Sufixele interne de îmbogățire a vocabularului, Activitate Aprecierea
diminutivale şi sufixele augmentative. de utilizare corectă a variantelor individuală răspunsurilor
Prefixarea. Serii derivative; lexicale; Activitate
- Compunerea prin alăturare, subordonare A2. Exercitii de alcatuire a familiei independentă
şi abreviere. lexicale și a campului lexical; Activitate în
- Schimbarea valorii gramaticale A3. Exerciţii de identificare a sensului grup
(conversiunea). Substantive provenite din sinonimelor, antonimelor, omonimelor,
alte părţi de vorbire. Adjective provenite din paronimelor.
verbe la participiu. Adverbe provenite din
adjective şi din substantive;
- Familia lexicală - cuvinte formate prin cele
trei mijloace interne de îmbogăţire a
vocabularului;
- câmpul lexical;
- împrumuturile;
- pleonasmul;
- Categorii semantice: sinonime, antonime,
omonime, paronime.
- Cuvintele polisemantice. Polisemia şi omonimia:
asemănări şi deosebiri.
2. Morfosintaxa 2.3 A1. Exerciţii de identificare a 2h Activitate Observarea
3.4 structurilor gramaticale corecte; frontală sistematică
1. Verbul (actualizare). Alte verbe copulative: a
4.3 A2. Exerciţii de identificare şi de Activitate Aprecierea
ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a
analiză gramaticală corectă a părţilor de individuală răspunsurilor
părea. Diatezele: activă, pasivă
propoziţie Activitate
(complementul de agent), reflexivă
independentă
(pronumele reflexiv).
Activitate în
Modurile. Timpurile. Persoana. Numărul
grup
(actualizare).
Valori expresive ale verbului în diferite
contexte (aplicativ).
Verbele personale şi verbele impersonale.
Propoziţia fără subiect.
Locuţiunea verbală.
Funcţiile sintactice ale verbului şi ale
locuţiunii verbale la moduri personale
(predicat verbal, predicat nominal), la
moduri nepersonale (subiect, nume predicativ,
complement direct, complement indirect,
complemente circumstanţiale, atribut verbal).
2. Substantivul (actualizare).
Locuţiunea substantivală. Funcţiile sintactice
ale substantivului şi ale locuţiunii
substantivale (subiect, complement direct,
complement indirect, complemente
circumstanţiale de de loc, de timp, de mod,
atribut substantival genitival, prepoziţional,
apoziţional)
3. Pronumele (actualizare)
Pronumele personal, posesiv, demonstrativ.
Forme şi cazuri.
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ.
Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ.
Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul
pronumelui relativ. Forme, cazuri şi funcţii
sintactice.
Adjectivul pronominal de întărire (exerciţii de
acord).
Funcţii sintactice ale pronumelor (subiect,
nume predicativ, complement direct,
complement indirect, complement
circumstanţial de loc, de timp şi de mod, atribut
pronominal genitival şi atribut pronominal
prepoziţional).
4. Numeralul (actualizare). Alte tipuri de
numerale. Funcţiile sintactice ale
numeralului.
5. Adjectivul (actualizare).
Locuţiunea adjectivală. Funcţiile sintactice
ale adjectivului şi ale locuţiunii adjectivale
(atribut adjectival, nume predicativ).
6. Adverbul (actualizare).
Adverbele interogative, relative, *nehotărâte.
Locuţiunea adverbială. Adverbele predicative
şi locuţiunile adverbiale predicative.
Funcţiile sintactice ale adverbului şi ale
locuţiunii adverbiale (complement
circumstanţial de mod, de timp, de loc,
atribut adverbial, predicat verbal, nume
predicativ). Adverbe fără funcţie sintactică.
7. Prepoziţia (actualizare).
Locuţiunea prepoziţională. Regimul cazual.
8. Conjuncţia (actualizare). Conjuncţiile şi
locuţiunile conjuncţionale coordonatoare şi
subordonatoare.
9. Interjecţia (actualizare)
3. Lectură. Teorie literară. Textul 2.1. A1. Exerciţii de identificare a 2h Activitate Observarea
- caracteristici ale operei epice/operei lirice; 3.1. elementelor specifice textului literar frontală sistematică
- moduri de expunere; 3.2. A2. Exerciţii de identificare a Activitate Aprecierea
- figurile de stil - Repetiţia fonetică (aliteraţia). 4.1 modurilor de expunere individuală răspunsurilor
Metafora. Hiperbola; A3. Exerciţii de identificare şi de Activitate
- caracterizarea personajului, modalităţi de interpretare a rolului figurilor de stil independentă
caracterizare; A4. Exerciţii de identificare a Activitate in
- specii literare: nuvela, imnul. elementelor de versificatie grup
A5. Exerciţii de recunoastere a
trasaturilor si a elementelor operei
literare epice si lirice, precum si a
operelor sau textelor nonliterare
6. Comunicare 4.1 A1. Exerciţii de redactare a unor texte 1h Activitate Observarea
- părţile componente ale unei compuneri, 4.2 funcţionale, de transpunere în scris a frontală sistematică
aşezarea corectă în pagină, semne de propriilor sentimente, de exprimare a Activitate Aprecierea
punctuaţie şi de ortografie opiniei personale, etc. individuală răspunsurilor
- exprimarea şi motivarea unui punct de Activitate
vedere personal. independentă
Activitate în
grup
7. TEST PREDICTIV 1h
20.09.
2019