Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
I.P gimnaziul Mihai Eminescu
PROFESOR : Nastas Alina
CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
DURATA LECŢIEI: 45 minute
TEMA: Predicatul nominal
TIPUL LECŢIEI: de predare

Obiective operaţionale:
a) cognitive: Elevii vor fi capabili :
1. să dea definiţia predicatului nominal;
2. să identifice predicatul nominal în propoziţii;
3. să recunoască structura predicatului nominal;
4. să recunoască valorile morfologice ale verbului “a fi”;
5. să definească numele predicativ;
6. să recunoască prin ce parţi de vorbire se exprimă numele predicativ;
7. să diferenţieze predicatul verbal de cel nominal;
b) afective:
8. să adopte o atitudine pozitiva faţă de cunoştinţele dobândite;

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee:
- analiza gramaticală,
- învăţarea prin descoperire,
- conversaţia euristică,
- munca independentă,
- exerciţiul,
- demonstraţia,
- exemplificarea,
- explicaţia,
- problematizarea,
- schema la tabla;
-
b) Mijloace de învăţămât:
- manualul;
- caietele elevilor;
- fişă de lucru;
- test de evaluare;
- tabla.
- fişă teoretică

c) Forme de organizare a activităţii:


- activitate frontală,
- activitate independentă individuală,

d) Resurse şi managementul timpului:


- spaţiul de lucru: sala de clasă;
- cunoştinţele anterioare despre verb şi despre predicatul verbal;
- timpul de învăţare: 50 minute;
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor.

e) Resurse bibliografice:
- Al. Crişan, S. Dobra, F. Sâmihăian, Limba română, Manual pentru
clasa a V-a, Ed.Humanitas, 2003
- Matei Cerkez (coord.), Florica Lupu, Victoria Pădureanu, Ioana
Triculescu, Comunicarea şi gramatica în exerciţii şi teste clasa a V-
a, Editura Paralela 45;
- Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu
şi liceu, Editura Dacia Educaţional.
- Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române cu o
culegere de exerciţii, ed. a V-a revăzută, Ed. Orizonturi, Buc. , 1995
- Constantin Parfene, Metodica predarii limbii si literaturii romane,
Ed. Polirom, 1999

f) Modalităţi de evaluare:
- frontală;
- formativă;
- orală;
- prin calificative;
- autoevaluare.
Scenariu didactic
Nr Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategia didactică

oper. Ob.

Timp
. Metode şi
procedee
Mijloace de
învăţământ
Forma d
organiza
crt
Se asigură condiţiile necesare

1 Moment desfăşurării optime a activităţii: Conversa-


1’ Activitat
organizatoric asigurarea liniştei, pregătirea ţia
frontală
materialului didactic.
Profesorul verifică tema –atât
cantitativ, cât şi calitativ. Tema a Conversa- Caietele de

Verificarea constat în: ţia teme ale

2 temei scrise şi a 7’ elevilor

cunoştinţelor Profesorul solicită elevilor să Exerciţiul Activitat

anterior efectueze analiza gramaticală a Fişa frontală

însuşite predicatelor verbale din Analiza practică


gramati-
enunţurile exerciţiului 1 din fişa (Anexa 1)
cală
de lucru ( anexa1)

Profesorul scrie pe tabla


întrebarea: Ce face subiectul?
şi le cere elevilor să meargă la
tablă pentru a scrie enunţuri Conversa- Caietele de Activitat
care pot fi considerate
ţia clasă ale frontală
răspunsuri potrivite pentru
Captarea această întrebare. elevilor

3 atenţiei Exerciţiul Activitate


Se concluzionează următorul
lucru : După cum am observat, Tabla individua
5’
predicatul arată ce face
subiectul, dar urmează să vedem
că acesta poate arăta şi însuşiri
ale subiectului.

Voi anunţa elevii că în această


lecţie vor învăţa despre
predicatul nominal pentru ca la
sfârşitul orei să fie capabili:
- să dea definiţia
predicatului nominal;
- să identifice predicatul Expunere
nominal în propoziţii; a
- să recunoască structura
Anunţarea predicatului nominal;
4 subiectului şi a 2’ Caietele de
- să recunoască valorile notiţe ale
obiectivelor morfologice ale verbului “a Activitat
elevilor
fi”; frontală
- să definească numele Conversaţ
predicativ;
ia
- să recunoască prin ce parţi
de vorbire se exprimă
numele predicativ; Problemat
- să diferenţieze predicatul
izarea
Anexa 3

Numele şi prenumele………..................................... Data…………….


Clasa a V-a .... Nota..............

PREDICATUL NOMINAL

Test

Citeşte cu atenţie şi încercuieşte răspunsul corect :

I.( 6 x 10 p.) În propoziţia :

,, Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă...’’


( Ion Creangă )

1. predicatul este : a) era slută ;


b) fata babei era ;
c) era slută, leneşă, ţâfnoasă.

2. există : a) un predicat nominal ;


b) un predicat nominal şi un predicat verbal ;
c) un predicat verbal.

3. din predicat face parte : a) un nume predicativ ;


b) un nume predicat multiplu ;
c) subiect multiplu.

4. cuvântul era este : a) verb auxiliar ;


b) verb predicativ ;
c) verb copulativ.

5. verbul este la : a) mod personal ;


b) mod nepersonal.

6. cuvântul leneşă este : a) adjectiv ;


b) substantiv ;
c) numeral.

II. ( 2 x 15 p.) Completează PROPOZIŢIILE de mai jos, respectând cerinţa dată :

Prinţesa era
..............................şi ..........................................
( PREDICAT NOMINAL )

Prâslea era........................................ ( PREDICAT


VERBAL )

Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUCCES !
Anexa 2

NUMELE ŞI PRENUMELE…………………………..
DATA…………………
CLASA A V-A…..

FIŞĂ TEORETICĂ

DEFINIŢIE 1 :Predicatul care arată o caracteristică a subiectului se numeşte


………………………………………...…El este exprimat printr-un verb
……………………………..la un mod ………………………………….şi o parte de
propoziţie numită …………………………………………………

Completaţi schema:
PREDICATUL
NOMINAL

Verbul copulativ este un………………………………………. ce face legătura


între........................... şi ……………………
Completaţi schema:

Valorile morfologice
ale verbului
A FI

Exemplu: Exemplu: Exemplu:

DEFINIŢIE 2 : Numele predicativ format din mai multe părţi de vorbire se


numeşte nume predicativ………………………

Exemplu :
1.Identificaţi şi analizaţi predicatele verbale din fraza:

Zăpada era bătută şi ei alunecau straşnic. Uneori se ţineau unul de altul.

Alteori, şirul se rupea şi mai ales cei din spate erau zvârliţi departe în zăpada.

2.Identificaţi predicatele nominale din fraza de mai sus şi explicaţi din ce


părţi de vorbire sunt alcătuite.

3.Alcătuiţi câte un enunţ în care verbele a deveni şi a fi să aibă, pe rând


valoare copulativă si valoare predicativă

4. Completează următoarele enunţuri, respectând cerinţele dintre


paranteze:
Prâslea nu este nici………………………………….., nici…………………………
(predicat verbal)
Palatele împăraţilor sunt…………………, ……………..şi ……………………
(predicat nominal)
Prinţul era …………………, dar……………………………….( predicat nominal)
Prinţul a fost ……………………………sau …………………………………?
( predicat verbal)

Model de analiza
Zapada era batuta si ei alunecau strasnic. Uneori se tineau unul de altul. Alteori, sirul se
rupea si mai ales cei din spate erau zvarliti departe in zapada.

era batuta = predicat nominal, alcatuit din verb copulativ „era”, intranzitiv, persoana a III-a,
numarul singular, conjugarea a IV-a, diateza activa, modul indicativ, timpul imperfect si
numele predicativ „batuta”, exprimat prin adjectiv provenit din participiu, genul feminin,
numarul singular, cazul nominativ, grad de comparatie pozitiv.

alunecau = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, personal, intranzitiv, persoana a
III-a, numarul plural, conjugarea I, diateza activa, modul indicativ, timpul imperfect.

se tineau = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, personal, intranzitiv, persoana a
III-a, numarul plural, conjugarea a III-a, diateza reflexiva, modul indicativ, timpul imperfect.

se rupea = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, personal, intranzitiv, persoana a
III-a, numarul singular, conjugarea a III-a, diateza reflexiva, modul indicativ, timpul
imperfect.

erau zvarliti = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, personal, intranzitiv, persoana a
III-a, numarul plural, conjugarea a IV-a, diateza pasiva, modul indicativ, timpu