Sunteți pe pagina 1din 6

Quiz la Geografie Questions and Answers

1.

România se află în……………Europei:

o

A. Sudul

o

B. Centrul

o

C. Estul

o

D. Vestul

2.

Vecinii României sunt:

o

A. Ucraina (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).

o

B. Bulgaria (N); Rep. Moldova (V); Ucraina (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).

o

C. Ucraina (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).

o

D. Ucraina (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S);

3.

Relieful României este format din:

o

A. Munţi; dealuri; ape.

o

B. Munţi; dealuri; câmpii.

o

C. Munţi; dealuri; podişuri; câmpii.

o

D. Dealuri; câmpii; ape.

4. În ţara noastră întâlnim o climă:

o

A. Temperat – continentală;

o

B. Tropicală;

o

C. Mediteraneană;

o

D. Rece.

5. Sunt tipuri de vânturi următoarele:

o

A. crivăţul; precipitaţiile; brizele

o

B. Crivăţul; brizele; austrul; vânturile de vest;

o

C. Brizele; vânturile de vest; ninsoarea

o

D. precipitaţiile; austrul; brizele.

6. Someşul, Crişurile şi Mureşul sunt în:

o

A. Sudul şi centrul ţării;

o

B. Estul ţării;

o

C. vestul şi centrul ţării;

o

D. nordul şi centrul ţării;

7. Dunărea este……………fluviu din Europa:

o

A. primul

o

B. Al doilea

o

C. Al treilea

o

D. Al patrulea.

8. Vieţuitoarele din Delta Dunării sunt:

o

A. Pescăruşii; raţele, câinele enot; mistreţul; pelicanii

o

B. lupul, vulpea, ursul, râsul.

o

C. Caii, boii, oile, vacile, caprele

o

D. şoarecele de câmp, iepurele, fazanul, vulpea.

9. Capra neagră şi vulturul trăiesc la:

o

A. Deal

o

B. Câmpie;

o

C. Podiş;

o

D. pe crestele munţilor.

Populaţia României este formată din:

o

A. Români, maghiari, rromi, germani, turci, aromâni, etc.

o

B. români

o

C. aromâni

o

D. rromi, turci.

11. Cel mai înalt vârf din Carpaţii Occidentali este vârful :

o

A. Omu

o

B. Bihor

o

C. Moldoveanu

o

D. Pietrosul

12. Gazul metan este principala bogăţie a :

o

A. Podişului Getic

o

B. Podişului Moldovei

o

C. Depresiunii Transilvaniei

o

D. Podişului Dobrogei

13. Câmpia Bărăganului sau Bărăganul este partea estică a :

o

A. Câmpiei de Vest

o

B. Câmpiei Moldovei

o

C. Câmpiei Române

 

o

D. Luncii Dunării

14. Bucureşti este străbătut de râul :

 

o

A. Prahova

o

B. Argeş

o

C. Dâmboviţa

 

o

D. Vedea

15. Cel mai înalt vârf din Carpaţii Meridionali este vârful :

 

o

A. Omu

o

B. Bihor

o

C. Moldoveanu

 

o

D. Pietrosul

16. Cea mai întinsă unitate de relief a României o reprezintă Munţii Alpi

o

A. True

o

B. False

17. Fluviul

Dunărea

izvorăşte

din

Germania

din Munţii

Pădurea

Neagră

.

o

A. True

o

B. False

18. Unul dintre judeţele cu care se învecinează judeţul Mureş este judeţul Vâlcea.

o

A. True

o

B. False

19. Alexandria este reşedinţa judeţului Teleorman.

 

o

A. True

o

B. False

20. Munţii Făgăraş fac parte din grupa Carpaţilor Orientali.

 

o

A. True

o

B. False

Quiz to Geography Questions and Answers

• 1. Romania is in

A.

South

B.

Center

C.

East

D.

West

Europe:

• 2. Romania's Neighbors are:

A.

Ukraine (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S); Serbia (SV); Hungary (NV).

B.

Bulgaria (N); Rep. Moldova (V); Ukraine (S); Serbia (SV); Hungary (NV).

C.

Ukraine (S); Serbia (SV); Hungary (NV).

D.

Ukraine (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S);

• 3. The relief of Romania consists of:

A.

Mountains; Hills; Water.

B.

Mountains; Hills; Plains.

C.

Mountains; Hills; Plateaus; Plains.

D.

Dealuri; Plains; Water.

• 4. In our country we encounter a climate:

A.

Temperate - continental;

B.

Tropical;

C.

Mediterranean;

D.

Cold.

5. There are the following wind types:

A.

the crystals; Precipitation; The breezes

B.

Crivat; Breezes; The Austrian; West winds;

C.

Brizele; West winds; Snowfall

D.

precipitation; The Austrian; The breezes.

• 6. Someşul, Crişurile and Mureşul are in:

A.

South and the center of the country;

B.

East of the country;

C.

the west and the center of the country;

D.

the north and the center of the country;

• 7. The Danube is

A.

first

B.

Second

C.

Third

D.

Fourth.

river in Europe:

• 8. The inhabitants of the Danube Delta are:

A.

Seagulls; Ducks, Enot dog; Boar; Pelicans

B.

The wolf, the fox, the bear, the laughter.

C.

Horses, oxen, sheep, cows, goats

D.

field mouse, rabbit, pheasant, fox.

• 9. Black goat and eagle live at:

A.

Deal

B.

Plain;

C.

Plateau;

D.

on the mountain ridges.

• 10. The population of Romania consists of:

A. Romanians, Hungarians, Rommanes, Germans, Turks, Aromanians, etc.

B. Romanians

C. Aromanians

D. Rommanes, Turks.

• 11. The highest peak in the Western Carpathians is the peak:

A.

Omu

B.

Bihor

C. Moldoveanu

D. Pietrosul

• 12. Methane gas is the main wealth of:

A.

Getic Plateau

B.

of the Moldavian Plateau

C.

Depression of Transylvania

D.

of the Dobrogea Plateau

• 13. The Bărăgan Plain or Bărăganul is the eastern part of:

A. of the Western Plain

B. Of the Moldavian Plain

C. Of Romanian Plain

D. of the Danube Delta

• 14. Bucharest is crossed by the river:

A. Prahova

B. Argeş C. Dâmboviţa

D. Vedea

• 15. The highest peak in the Southern Carpathians is the peak:

A.

Omu

B.

Bihor

C.

Moldoveanu

D.

Pietrosul

• 16. The largest relief unit of Romania is the Alps.

A.

True

B.

False

 

17.

The

Danube

River

springs

from

Germany

from

the

Black

Forest

Mountains.

 

A.

True

B.

False

• 18. One of the counties neighboring Mures County is Valcea County.

A.

True

B.

False

• 19. Alexandria is the seat of Teleorman County.

A. True

B. False

• 20. The Făgăraş Mountains are part of the Eastern Carpathians group.

A.

True

B.

False

Correct answers: