Sunteți pe pagina 1din 1

POLUAREA Există mii de substanțe toxice

care pot ajunge în ape. Cazuri


Poluarea chimică a apei și consecințe ale acesteia speciale de poluare chimică a
apei, des întâlnite, sunt:
▶ poluarea cu metale grele,
determinată de reziduuri ce
Poluarea chimică a apei reprezintă totalitatea ▶ Poluarea agrozootehnică provine din conțin compuși ai anumitor
modificărilor în compoziția normală a acesteia, ca reziduurile animaliere, produși de eroziune a metale, proveniți din activități
urmare a activităților antropice, într-o asemenea solului, îngrășăminte naturale sau sintetice, industriale, de la motoarele
măsură, încât poate determina apariția unor pesticide, antibiotice etc. autovehiculelor etc. Printre
intoxicații cu efecte grave asupra sănătății cele mai toxice metale grele
mediului și, implicit, a populațiilor umane. se numără mercurul, cadmiul,
plumbul, arsenul, cromul.
Fenomenele de poluare chimică a apelor au ▶ poluarea cu țiței,
luat o amploare deosebită la nivel planetar. În determinată de avarierea
condițiile societăților industrializate actuale, în navelor petroliere sau a
mod frecvent, o serie de compuși toxici pentru platformelor petroliere marine
plante, animale și microorganisme poluează
mediul acvatic natural. Unii dintre aceștia dispar,
fiind degradați sub forma unor substanțe mai
puțin toxice sau chiar inofensive, în timp ce alții
persistă.
Eutrofizarea
Poluarea chimică a ecosistemelor acvatice
Din cauza acumulării unor produse
se poate produce în mod accidental, însă, de
agroindustriale, bogate în elemente chimice, de
cele mai multe ori, este cauzată de acumularea
tipul azotului și fosforului, nivelul substanțelor
excesivă și necontrolată a diverselor reziduuri
organice din apă crește atât de mult, încât se
lichide și solide, ca urmare a desfășurării unor
produce fenomenul de eutrofizare.
activități umane.
Se declanșează o multiplicare rapidă a algelor,
care se hrănesc cu aceste substanțe. Ca urmare
Sursele de poluare a apei sunt extrem de diverse.
a creșterii grosimii stratului de alge, se reduce
În mare, ele sunt reprezentate de reziduurile
procesul de fotosinteză. Lumina solară, necesară
menajere, industriale și agrozootehnice.
pentru fotosinteză, nu mai ajunge până la nivelul
▶ Poluarea cu deșeuri menajere variază în
inferior al stratului de alge, iar surplusul de alge
raport cu densitatea numerică a populației.
moarte care se acumulează foarte rapid determină
Gradul de încărcare în poluanți organici și
creșterea cantității de substanțe organice.
minerali, în cazul reziduurilor menajere, este
Cantitatea de substanțe organice atinge un
deosebit de mare. Acestea conțin diverși compuși
nivel atât de ridicat, încât, prin descompunerea
organici (materii organice putrescibile, detergenți
acestor substanțe de către bacteriile aerobe (care
anionici ș.a.) și constituenți anorganici, precum
ăți desfășoară activitatea în prezența oxigenului),
sărurile dizolvate sub formă de ioni de sodiu,
se poate ajunge la consumarea în întregime a
potasiu, calciu, magneziu, amoniu, cloruri, nitrați,
oxigenului din apă. În acest caz, bacteriile de
bicarbonați, sulfați și fosfați.
putrefacție vor pieri, căci ele au nevoie de oxigen
▶ Poluarea de tip industrial reprezintă sursa
pentru a supraviețui și, în această situație, întregul
cea mai importantă de reziduuri organice și
ciclu trofic se destramă, punând sub semnul
anorganice, cu efecte toxice asupra mediului
întrebării însăși supraviețuirea ecosistemului
înconjurător. Documentați-vă, din diferite surse, în privința deversărilor de petrol și a efectelor acestora
acvatic respectiv.
aplicații
asupra viețuuitoarelor. Realizați un poster cu această temă.

Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit Materiale oferite prin
amabilitatea
© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE