Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT CASA URSACHE

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

CAIET DE SARCINI

A1 Zidării

1. Domeniu de aplicare
2. Prevederi generale
3. Materiale
4. Execuția zidăriilor
5. Execuția stâlpilor
6. Protecția zidăriei nou executate
7. Controlul execuției lucrărilor
8. Recepția lucrărilor
9. Măsuri de protecția muncii

Pagina 1 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de
construcție.
1.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile constructorului de a respecta
legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării
lucrărilor de execuție.
1.3. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.
1.4. Prevederile acestui capitol se refera la zidăriile pereților ce intra in componenta obiectelor si
care se executa din: zidărie de cărămidă cu goluri de 30 cm și 25 cm grosime pentru
compartimentările exterioare iar compartimentările interioare neportante sunt realizate din
zidărie de cărămidă cu goluri de 15 cm grosime.

2. PREVEDERI GENERALE

La elaborarea proiectului se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul


construcțiilor:

2.1. Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial nr. 689 din
11 septembrie 2015 (M.Of. nr. 689/2015);
2.2. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
(publicată în Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004)
2.3. HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a
proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
2.4. HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
2.5. Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
2.6. P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor;
2.7. P118/1999 -Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
2.8. STAS 10109/1-82 Lucrări de zidărie, calculul si alcătuirea elementelor;
2.9. STAS 1030-85 Mortare obișnuite pentru zidărie si tencuieli;
2.10. STAS 438/1-80 Otel beton laminat la cald, mărci si condiții generale de calitate;
2.11. STAS 6472/3-80 Fizica construcțiilor termotehnica, calculul termotehnic al elementelor de
închidere al clădirilor;
2.12. STAS 6793-82 Construcții civile industriale si agrozootehnice, coșuri, canale de fum pentru
focare obișnuite la construcții civile;
2.13. SREN 771-1 :2003 Cărămizi si blocuri ceramice cu goluri verticale;
2.14. STAS 2634-80 Mortare obișnuite pentru zidărie si tencuieli. Metode de încercare;
2.15. STAS 5185/1-80 Cărămizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Condiții tehnice de calitate;
2.16. STAS 130-76 Produse refractare. Clasificare;
2.17. STAS 131-78 Cărămizi de format rectangular si pana. Forme si dimensiuni;
2.18. STAS 6250-74 Produse refractare. Umeri pentru bolta. Forme si dimensiuni;
2.19. STAS 137 -74 Produse refractare sticla-aluminoase de uz general. Condiții tehnice de
calitate;
2.20. CR6-2006 Normativ privind alcătuirea calculului si execuția structurii din zidărie;
2.21. P 100-1 /2006 Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social-
culturale, agro-zootehnice si industriale;

Pagina 2 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


2.22. C 17 -82 Instrucțiuni tehnice privind compoziția si prepararea mortarelor de zidărie si
tencuiala
2.23. NE012/99 Cod de practica pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat
2.24. P 118 -99 Normele tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor, privind protecția la
acțiunea focului
2.25. C 56 -85 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
2.26. Materialele care intra in alcătuirea zidăriilor trebuie sa întrunească condițiile de marca,
dimensiune si calitate prevăzute in proiectul tehnic si sa corespunda standardelor si
normativelor menționate mai sus.
2.27. Pentru orice modificare a parametrilor se va consulta proiectantul. Toate elementele se vor
executa din materiale aprobate.

3.A. MATERIALE

3.1. Cărămidă cu goluri 30 cm și 25 cm folosite la realizarea pereților structurali in zone cu


accelerația seismica, pereților înrămați in cadre si pereților nestructurali de închidere si
compartimentare, din zidărie cu protecție împotriva penetrării apei.
3.2. Cărămidă cu goluri de 15 cm grosime pentru execuția pereților nestructurali de închidere si
compartimentare din zidărie, cu protecție împotriva penetrării apei.
3.3. Mortare pentru executarea zidăriei pentru zidărie exterioară și interioară din cărămidă cu
goluri.
3.4. Armaturi de rezistenta la zidarii armate, OB 37 si PC 52 -STAS 438/1-80.
3.5. Armaturi constructive (care nu rezulta printr-un calcul de rezistenta); OB 37, OB 30, STAS
438/1., STNB, STAS 438/2-80.
3.6. Beton marca minima B 150 in elemente din beton armat inglobate in zidarii (centuri,
buiandrugi, stâlpișori) STAS 3622-79.

3.B. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

3.7. Elementele de zidărie se livrează in pachete balotate sau in pachete paletizate. Pachetele
paletizate vor fi acoperite cu un material impermeabil care nu pătează, vor fi balotate si vor
avea muchiile protejate cu colțari de carton sau material plastic in conformitate cu STAS
10833 -80. Se interzice scoaterea materialului de protecție impermeabil cu care se livrează
pachetele din fabrica pana in momentul punerii in opera a materialului.
3.8. Descărcarea si încărcarea elementelor din si in mijloacele de transport auto si cale ferata si
alte manipulări se fac cu macarale echipate cu dispozitive corespunzătoare. Descărcarea si
încărcarea elementelor din si in mijloacele auto se poate face si cu motostivuitoare echipate
cu furca.
3.9. Manipularea, încărcarea si descărcarea prin basculare este interzisa.
3.10. Depozitarea elementelor se face la obiect in cadrul fiecărei travei, in care materialul urmează
a fi pus in opera, pe terenuri orizontale, zone ferite de posibilitatea de acumulare a apelor
meteorice.
-Se interzice depozitarea pachetelor cu elemente armate pe o înălțime mai mare de 2,4 m.
-Se interzice depozitarea suprapusa a pachetelor paletizate.
-In depozitele organizate, dotate cu platforme corespunzătoare se admite depozitarea
pachetelor pe o înălțime maxima de 3,5 m.
-Depozitarea cărămizilor se va face in stiva de cel mult 1,50 m înălțime.

Pagina 3 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-Depozitarea pe planșeu se va stabili de constructor in raport cu capacitatea portanta a
acestuia in momentul depozitarii.
-Se interzice depozitarea pe planșeu a pachetelor suprapuse.
3.11. Transportul elementelor pe șantier se va face cu remorci tractate, trailere si alte mijloace de
transport corespunzător.
3.12. Transportul mortarelor se face cu utilaje in funcție de gradul de mecanizare a șantierelor, de
locul de amplasare a instalației de preparare a mortarului, de distantele si nivelurile la care
urmează a se face transportul.
-Transportul pe orizontala, pe distante mici, se face cu roaba, tomberoane, dumpere pitice,
bene sau pompe, iar pe distantele mari de la stația de preparare a mortarului până la punctul
de punere in lucrare, transportul se face cu autocamioane, bene speciale sau auto
agitatoare.
-Transportul pe verticala se face cu macarale, elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol.
-Condițiile principale pe care trebuie sa le îndeplinească mijloacele de transport sunt
următoarele: . sa fie etanșe . sa fie curate (fără mortar vechi aderent) . sa permită, fără
eforturi, golirea totala si rapida
-Mijloacele de transport vor fi curățate si spălate: . la sfârșitul schimbului de lucru . la fiecare
întrerupere a transportului mai mare de 2 ore.
-Descărcarea mortarului din autobasculanta sau auto agitatoare se face in:
a) dispozitive așezate la nivelul solului, prin bascularea mortarului in:
-buncărul de transfer, din care la rândul sau prin basculare se încarcă in
pompe, bene speciale pentru transportul pe verticala sau in tomberoane
basculante;
-lăzi de primire, de unde se împarte in galeți ce urmează a fi transportate cu
dispozitive speciale de agățare, tip -candelabru.
b) dispozitive așezate sub nivelul solului sau autocamionului (exemplu: bene
speciale, așezate in gropi prevăzute cu rama de ghidaj a mortarului sau in bene
speciale la nivelul solului sub rampe pe care vin autobasculantele).
-Este interzisa descărcarea mortarelor direct pe pământ.
-Durata maxima de transport va fi apreciata, încât transportul si punerea in lucru a
mortarelor sa se facă:
-in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment -var fără
întăritor.
-in maxim 16 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var cu
întăritor.
-Punerea in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare pentru
executarea zidariilor si tencuielilor.

3.C. ORGANIZAREA DE ŞANTIER

Şantierul se va organiza în incinta proprie, precum şi gararea, parcarea şi scurgerea apelor pluviale.
Pe timpul şantierului latura de la strada va fi prevazută cu gard din panouri de plasă metalică cu
înălţime de 2 m. Pe durata lucrărilor, în interiorul terenului, spre latura de S, la drum, se va amplasa
un panou de identificare a şantierului pe structura de metal cu înălţime maximă de 3.0 m.
Organizarea de santier va cuprinde următoarele:
- căile de acces din stradă (pentru pietoni şi pentru autovehicule)
- platforma pentru depozitarea materialelor
- surse de energie

Pagina 4 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare
- vestiare, apă, grup sanitar tip Toi-Toi
- organizarea spaţiilor pentru depozitarea temporară a materialelor,
- măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitării degradărilor
- masuri specifice de protectie a muncii precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor,
decurgând în natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de
execuţie a obiectivului
- măsuri de protecţie a vecinătăţilor (transmiterea de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari
de praf, transportul de noroi pe carosabil).
Materialele de construcție precum nisipul, pietrișul, oțel betonul, se vor depozita în aer liber, fără
măsuri speciale de protecție. Sculele și materialele ce nu pot fi depozitate în aer liber vor fi
adăpostite într-o baracă de lemn anume construită. Materialele vor fi procurate de către beneficiar
de la furnizori specializați.

4. EXECUȚIA ZIDĂRIILOR

4.1. OPERATIUNI PREGATITOARE


4.1.1. Dimensiunile, marca si calitatea cărămizilor cu goluri, precum si marca mortarului de zidarie,
vor fi obligatoriu cele prevazute in proiect. Compozitia mortarului va fi cea aratata in STAS
1030 -85 si in instructiunile tehnice C 17 -82.
4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor, personalul de executie va fi instruit, pentru cunoasterea
particularitatilor, elementelor, a sculelor si dispozitivelor de lucru, a materialelor auxiliare si a
conditiilor specifice lucrarilor respective.
4.1.3. Se interzice punerea in opera a elementelor fara scule, dispozitivele si materialele auxiliare
specifice prezentate in Instructiunile tehnice.
4.1.4. Înainte de punerea in opera constructorul este obligat a verifica prin sondaj, calitatea
elementelor, in ceea ce privește aspectul, dimensiunile si capacitatea portanta, in
conformitate cu regulile de verificare prevăzute in STAS 10832 -76; STAS 10833 -80.
4.1.5. Se vor verifica certificatele de calitate si marcarea pachetelor de elemente in vederea
respectării proiectului de execuție a lucrărilor.
4.1.6. Montarea elementelor de zidărie, se va începe după hidroizolarea soclului si după montarea
elementelor structurii de rezistenta si executarea îmbinărilor elementelor de structura, acolo
unde este cazul.
4.1.7. Zidirea blocurilor se va începe de la colt, acestea așezându-se pe patul de mortar nivelat in
prealabil la cotele dorite;
4.1.8. Teserea se va face cu rosturi verticale decalate la ½ de lungime de caramida sau cel putin
10 cm la blocuri, iar pe grosimea zidului la ½ din lungime caramida sau bloc;
4.1.11. Mortarul folosit va fi un mortar de zidarie pentru utilizare generala de marca minim M5;
4.1.12. Rosturile orizontale si verticale se umplu cu mortar pe toata grosimea zidariei, mai putin pe
10-15 mm de la fata zidariei care urmeaza sa fie tencuita, pentru a se asigura o buna
aderenta tencuielii;
4.1.13. Armatura din stalpisori se va monta inainte de executarea zidariei. Pe masura executarii
zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseaza barele orizontale de legatura (in cazul
zidariei simple), respectiv barele de legatura cu stalpisorii;

4.2. CONDITII CLIMATICE

Pagina 5 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


4.2.1. In cazul executării lucrărilor pe timp friguros se vor lua masurile prevăzute in “Normativul
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente” Indicativ
C 16 -84.
4.2.2. Lucrările de zidărie refractara trebuie sa se execute la temperatura mediului înconjurător
pentru a fi ferite de acțiunea înghețului.

4.3. DESCRIEREA LUCRARILOR


4.3.1. Orizontalitatea rindurilor de caramizi sau blocuri se obtine utilizind rigle de lemn sau metal
gradate la intervale egale cu inaltimea rindurilor de zidarie. Riglele se fixeaza la colturile
zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre aceste
rigle.
4.3.2. Intreruperea executiei in zidarie se face in trepte, fiind interzisa intreruperea cu stropi.
4.3.3. Legaturile intre ziduri la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ, functie de tipul de
caramizi si blocuri ceramice utilizate si anume: primul rind de caramizi se face continuu la
unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in dreptul intersectiei. Rindul al doilea de la
cel de-al doilea zid se face continuu, intrerupind pe cel de la primul zid, s.a.m.d. Taierea
cărămizilor cu goluri necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii,
etc. se va face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica sau cu disc
abraziv. La zidaria din blocuri cu goluri orizontale se folosesc jumatati de blocuri care se
livreaza odata cu cele intregi sau caramizi cu goluri verticale. Se interzice taierea blocurilor
cu ciocanul.
4.3.4. Ultimul rind al zidariei, peste care urmeaza sase monteze elementele prefabricate, se va
executa cu caramizi asezate in lung.
4.3.5. Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii (stilpi sau diafragme de beton armat) se
face fie cu ajutorul mustatilor de otel beton, fie cu agrafe fixate pe bolturi impuscate cu
pistolul conform prevederilor mai sus aratate. Inainte de executarea zidariei de umplutura,
pe suprafetele respective ale stâlpilor sau diafragmelor se va aplica un spit de mortar de
ciment iar rostul vertical dintre zidarie si elementulde structura va fi umplut complet cu
mortar.
4.3.6. La executarea zidariei armate se va acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor
de armatura si realizarii grosimii necesare a mortarului de acoperire, a armaturii in rosturile
orizontale.
4.3.7. Pe masura executarii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseaza barele orizontale
de legatura cu stilpisorii, inglobindu-le in mortar marca 50, obtinut cind este cazul prin
imbogatirea locala a dozajului de ciment. Rosturile zidariei din dreptul stilpisorilor se lasa
neumplute cu mortar pe o adincime de cca 2 cm pentru realizarea unei legaturi cit mai bune
cu stilpisorii. Turnarea betonului se face in straturi cu inaltimea de cca 1 m dupa udarea
prealabila a zidariei si cofrajului. Indesarea betonului se face cu vergele. Se interzice in
acest scop utilizarea vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul.
4.3.8. Rosturile zidariei cosurilor se vor tese la fiecare rand si vor fi complet umplute folosindu-se
mortar de aceeasi marca ca la zidaria peretilor. Se vor monta numai olane si tuburi de beton
care nu prezinta defecte. Exe-cutia va fi ingrijita, astfel ca suprafata interioara a cosului sa
fie neteda. Cosurile pe portiunea din podul cladiri-lor se vor tencui si se vor spoi cu var.
Laexecutarea cosurilor se va tine seama si de prevederile STAS 6793 -82, “Constructii civile
industriale si agrozootehnice. Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii
civi-le”. “Prescriptii generale”, precum si de prevederile mai sus aratate.

Pagina 6 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


4.3.9. Obiectele sanitare care se monteaza pe zidarie din caramida si blocuri cu goluri orizontale
se vor fixa in dibluri de lemn care se prevad in goluri executate cu ajutorul unei freze sau cu
o dalta subtire cu lama de 5 mm bine ascutita.
4.3.10. Fixarea timplariei, a obiectelor si conductelor instalatiilor sanitare si a conductorilor electrice
se va face dupa intarirea mortarului adeziv din rosturile dintre elementele din caramida.
Tamplaria si obiectele sanitare care se prind de pereti se vor fixa cu suruburi pentru lemn
prevazute cu dibluri din material plastic.

5. EXECUTIA STALPILOR

5.1. Stâlpii se realizează din beton armat, turnat monolit în cofraje.


Cofrajele sunt din lemn de răşinoase, iar montarea lor necesită următoarele operaţiuni:
-lucrări pregătitoare: studiere a proiectului, întocmirea documentaţiei tehnologice,
alegerea tehnologiilor, asi-gurarea resurselor, instruirea echipelor de lucru,
verificarea lucrărilor premergătoare;
-trasarea poziţiei cofrajelor;
-asigurarea stabilităţii şi realizarea verticalităţii se face cu spraiţuri reglabile.
Înainte de turnarea betonului, conducătorul punctului de lucru este delegat să verifice
integritatea, stabilitatea, rezemarea, etanşeitatea cofrajelor, poziţionarea şi stabilitatea
elementelor ce vor fi înglobate în beton.

5.2. Armarea betonului se execută cu carcase asamblate din bare verticale şi etrieri legaţi pe
toată înălţimea, cu excepţia zonei de petrecere, cu mustăţile scoase din nivelul inferior şi a
zonei nodului cu grinda unde etrierii
se montează ulterior.
5.2.1. Reguli generale:
-înaintea tăierii barelor se face curăţirea şi îndreptarea barelor, inclusiv îndepărtarea ruginii
neaderente prin ciocănire şi a celei aderente prin frecare cu peria de sârmă. Reducerea
secţiunii barelor nu trebuie să depăşească 0,5 mm la barele cu diametrul mai mic de 25 mm;
-fasonarea barelor şi confecţionarea carcaselor se face conform proiectului;
-legarea armăturilor se face cu 2 fire de sârmă de 1-1,5 mm pentru toate încrucişările barelor
şi la colţurile etrierilor;
-montarea carcaselor se face de regulă cu ajutorul mijloacelor mecanice. Elementul de cofraj
trebuie sa fie des-chis şi zona curăţată iar aşezarea trebuie făcută cu grijă pentru a nu
deforma carcasa sau cofrajul;
-se leagă la partea de jos cu mustăţile scoase din stâlpişorul de la nivelul inferior, sau cu
mustăţile din fundaţii, se coboară etrierii şi se leagă pe zona de suprapunere a barelor;
- se verifică armarea, se montează distanţierii (1 buc/m) şi se închide cofrajul.
5.2.2. Precizări suplimentare:
-fasonarea armăturilor se face numai la temperaturi pozitive;
-înlocuirea armăturilor se face numai cu avizul proiectantului, cu bare având secţiune
echivalentă, respectând fasonarea şi distanţa dintre bare;
-la terminarea montării se face verificarea armăturilor din următoarele puncte de vedere:
a. numărul, diametrul, calitatea şi poziţia barelor;
b. lungimile de petrecere la înnădiri;
c. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor, acoperirea cu beton şi fixarea pieselor
înglobate;

Pagina 7 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-se vor respecta normele de protecţia muncii şi de prevenire aincendiilor, prevăzute în
prescripţiile în vigoare;
-se vor utiliza materiale, unelte, scule, dispozitive şi utilaje corespunzătoare, materialele şi
echipamentul de protecţie prevăzut.

5.3. Executarea lucrărilor de betonare


5.3.1. Prepararea şi transportul betonului se face corespunzător precizărilor din NE 012-2007.
5.3.2. Pregătirea turnării betonului are în vedere următoarele aspecte:
-asigurarea cotelor, verticalităţii şi planeităţii cofrajelor şi realizarea măsurilor pentru
menţinerea formei, rezis-tenţei şi stabilitatea lor;
-verificarea elementelor realizate anterior şi pregătirea suprafeţelor ce vin în contact cu
betonul nou turnat;
-aprovizionarea şi pregătirea utilajelorde punere în operă a betonului şi de compactare.
5.3.3. Reguli generale de betonare
Betonarea va fi condusă de maistrul sau şeful punctului de lucru.
Se va verifica betonul livrat să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în proiect şi
prescripţii.
Betonul trebuie pus în operă în maxim 15 minute şi fără întrerupere pentru întregul stâlp,
până la cota pre-văzută.
La turnarea betonului se va avea în vedere:
-înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să depăşească 1,0 m şi este necesar să
fie răspândit uniform, în straturi de 30-40 cm grosime;
-se va evita deplasarea sau mişcarea cofrajelor şi armăturilor;
-se asigură umplerea completă a secţiunii cu beton prin îndesare laterală cu şipci sau
vergele de oţel, concomi-tent cu vibrarea lui;
-circulaţia muncitorilor se face numai pe punţi speciale, fiind interzisă circulaţia pe armături
sau cofraje;
-compactarea betonului se face cu vibratoare omologate, alegerea lor fiind condiţionată şi de
dimensiunile elementului şi distanţa dintre bare;
-durata de vibrare: minim 5 secunde, maxim 30 secunde;
-semnele terminării vibrării sunt: betonul nu se mai tasează, suprafaţa devine plană şi
lucioasă şi nu mai apar bule de aer la suprafaţa betonului;
-grosimea stratului de beton supus vibrării va avea maxim ¾ din lungimea buteliei;
-lucrabilitatea betoanelor supuse vibrării mecanice trebuie sa fie L3 sau L4.

Rosturi de lucru
-se evită rost de lucru pe înălţimea stâlpului pe un nivel;
-se acceptă rosturi de lucru sub grinzile de la planşee şi deasupra planşeului;
-durata maximă a întreruperilor de betonare pentru care nu sunt necesare măsuri
speciale este de 1,5 ore de la turnarea anterioară a betonului;
-pentru o întrerupere mai mare, reluarea turnării poate fi făcută în următoarele
condiţii:
a. după ce betonul a atins o rezistenţă de 1,2 N/mm²;
b. după pregătirea suprafeţelor betonului turnat prin spargerea betonului
necompactat şi a pojghiței de lapte de ciment, apoi spălare cu apă.

Tratarea betonului după turnare

Pagina 8 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-se va asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare, protejând
suprafeţele libere prin acoperire şi stropire.

Executarea lucrărilor de beton pe timp friguros


Se vor respecta prevederile normativelor C16-83 şi NE 012-2007.

5.3.4. Decofrarea stâlpilor:


-se face la atingerea rezistenţei de minim 2,5 N/mm²;
-desfacerea cofrajului se face treptat şi fără şocuri;
-decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către
elemente ce se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului
cofrajelor şi susţinerilor.
5.3.5. Controlul şi recepţia lucrărilor de cofraje
După decofrare, executantul are obligaţia de a proceda la o examinare amănunţită a tuturor
părţilor de struc-tură precum şi remedierea defectelor constatate. În cazuldefecţiunilor
constatate din vina cofrajului (scurgeri, cedări, bavuri) remedierile sau modificările pot fi
făcute numai cu aprobarea proiectantului.

6. PROTECTIA ZIDARIEI NOU EXECUTATE

6.1. Zidăriile nou executate vor fi protejate împotriva degradărilor mecanice (şocuri, vibraţii, etc.)
şi a efectelor climatice (ploaie, însorire,vânt, îngheţ, etc).
6.2. Zidăria nou executată va fi protejată la partea superioară pentru prevenirea spălării
mortarului din rosturi de către apele pluviale, pentru a împiedica ieşirea varului din mortar
(eflorescenţă) şi pentru a preveni degrada-rea materialelor care nu sunt rezistente la apă.
6.3. Pentru zidăria nou executată nu este permisă uscarea rapidă. În acest scop trebuie luate
măsurile corespun-zătoare pentru a menţine o umiditate suficientă până când zidăria va
avea o rezistenţă corespunzătoare, în spe-cial în condiţii nefavorabile, cum ar umiditate
scăzută, temperaturi înalte şi/sau curenţi de aer puternici.
6.4. Zidăria nou executată nu va fi supusă încărcărilor decât după atingerea unei rezistenţe
corespunzătoare pentru a putea suporta încărcarea fără degradări sau tasări.

7. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

7.1. Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor conform prevederilor
cap.4 din “NORMATIVUL C 56 -85”de catre seful de echipa si maistrul, iar la lucrari ascunse
si de catre ajutorul sefului de brigada si reprezentantul beneficiarului.
7.2. Pentru elemente de beton armat care intra in compunerea zidariilor se aplica prevederile
cap.5 din “NOR-MATIVUL C 56 -80”. Rezultatul tuturor verificarilor care se refera la zidarii
portante ce urmeaza a se tencui sau care au rol de izolare termica sau fonica, se inscrie in
procesele verbale de lucrari ascunse.
7.3. Verificarile se fac vizual si prin masuratori.
7.4. Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera s-au constatat
urmatoarele:
-Se va examina starea suprafetelor cărămizilor cu goluri, blocurilor, cărămizilor cu goluri de
sticla, interzicindu-se folosirea celor acoperite de praf, impuritati sau gheata;
-Se va verifica, in special pe timp calduros, daca se uda caramizile inainte de punerea in
opera;

Pagina 9 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-Pe masura executarii lucrarilor, se va verifica daca procentul de fractiuni de caramizi fata de
cele intregi nu de-pasesc limita maxima de 15%;
-Se va examina starea suprafetelor cărămizilor cu goluri si blocurilor refractare, interzicandu-
se folosirea celor cu stirbitu-ri sau colturi rupte;
-Se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezitice (foarte
hidroscopice) interzicindu-se utilizarea acelor caramizi care au devenit friabile prin
depozitare necoresopunzatoare;
-Prin masuratori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de
mortar cit mai frec-vent daca consistenta mortarului de zidarie seinscrie in limitele prevazute
de normativele P 2 -85; C 14 -82 si in instructiunile tehnice P 104 -83;
-7...8 cm la zidaria din caramizi si blocuri cu goluri verticale si orizontale;
-Ghermelele se vor examina bucata cu bucata, verificindu-se forma, dimensiunile lor,
protectia impotriva umidi-tatii, conform prevederilor din normativul P 2 -85.
Executarea zidariilor si peretilor nu va putea incepe decit numai dupa ce vor fi verificate
existenta proceselor verbale de lucrari ascunse, care sa ateste ca suportul peste care se
executa zidaria corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective.
Verificarea calitatii executiei zidurilor consta din urmatoarele: -prin masuratori la fiecare zid
se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand, astfel ca suprapu-nerea
cărămizilor cu goluri din doua randuri succesive pe inaltime sa se faca pe minimum 1/4
caramida in lungul zidului si 1/2 caramida pe grosime
-Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin masurarea a 5...20
rosturi la fiecare zid; media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1 mm trebuie sa
se inscrie in limitele abaterilor ad-misibile;
-Vizual se va verifica in toate zidurile daca toate rosturile verticale si orizontale sunt umplute
complet cu mortar cu exceptia adincimii de 1...15 cm de la fetele vazute ale zidariei, nu se
admit rosturi neumplute;
-Orizontalitatea rindurilor de zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului
la toate zidurile; -Modul de realizare a legaturilor zidariilor se va verifica la toate colturile,
ramificatiile si intersectiile, asigurin-du-se executarea lor conform cu prevederile din
normativul P2 -85 si instructiunile tehnice C 190 -79 si C 198 -79;
-Grosimea zidariilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea grosimii zidariei se va
face prin masurarea cu precizie de 1 mm a distantei pe orizontala dintre doua dreptare
aplicate pe ambele fete ale zidului. Masurarea grosimii se face la 3 inaltimi sau puncte
diferite ale zidului iar media aritmetica a rezultatelor se compara cu grosimea prevazuta in
proiect;
-Verticalitatea zidariei (suprafetelor si muchiilor) se verifica cu ajutorul firului de plumb si
dreptarului cu lungi-mea de cca 2,5 m. Verificarea se face in cite 3 puncte pe inaltime la
fiecare zid;
-Planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafata
zidului a unui drep-tar cu lungime de cca 2,5 m si prin masurarea cu precizia de 1 mm, a
distantei dintre rigla si suprafata sau mu-chia respectiva. Verificarea se face pe toate
zidurile.
-Lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor dintre goluri se
verifica prin masurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masuratorise compara cu
dimensiunile din proiect.

7.4.1. La zidaria complexa, definita conform normativului C 126 -75 se va verifica la fiecare stilpisor
de beton armat urmatoarele:

Pagina 10 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-trasarea pozitiei stilpisorilor;
-sortimentul si diametrele armaturilor;
-dimensiunile si intervalele dintre strepii de zidarie (atunci cind acestia sint prevazuti in
proiect);
-pozitionarea corecta pe inaltimea zidariei a armaturilor din rosturile orizontale prin care se
realizeaza legatura dintre stilpisori si zidarie;
-cofrarea si betonarea stilpisorilor.
7.5. Rezultatele tuturor verificarilor prevazute in acest capitol si care se refera la zidarii portante,
ce urmeaza a se tencui se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse. De asemenea, se
inscriu in procese verbale de lucrari ascunse, rezultatele verificarilor care au rol de izolare
termica sau fonica.
7.6. Abateri limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect privind:
Dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidăriilor
a. ziduri cu grosimea ≤63 mm ± 3
b. ziduri cu grosimea de 90 mm ± 4
c. ziduri cu grosimea de 115 mm ± 3
d. ziduri cu grosimea de 140 mm +4, -6
e. ziduri cu grosimea de 240 mm +6, -8
f. ziduri cu grosimea > 240 mm ± 10
Dimensiunea golului
a. ≤ 100 cm ± 5
b. > 100 cm ± 10
Dimensiunile în plan ale încăperilor
a. cu latura încăperii ≤ 300 cm ± 5
b. cu latura încăperii > 300 cm ± 10
Dimensiunile verticale
a. pentru un etaj ± 10
b. pentru întreaga clădire +50, -10
Dimensiunea rosturilor dintre cărămizi
a. rosturi orizontale +5, -2
b. rosturi verticale +5, -2
c. rosturi la zidării aparente ± 2

8. RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de caramida in vederea


receptionarii lucrari-lor de zidarie sint cele aratate in STAS 10109/1-82si in “Normativ pentru
verificarea calitatii lucrarilor de cons-tructii si instalatii aferente indicativ C 56 -85.La
incheierea fazei de rosu se fac verificari scriptice si directe, prin sondaj, pe baza carora
comisia de receptie incheie un proces verbal in care sa se consemneze verificarile efec-
tuate, rezultatele obtinute si concluzii cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor.
8.2. Verificarile scriptice constau in examinarea existentei si analizelor continutului proceselor
verbale de lucrari ascunsem a certificatelor de calitate a eventualelor buletine de incercare
sau a actelor incheiate cu comisia exe-cutarii remedierilor, precum si a dispozitiilor de
santier date de beneficiar, proiectant sau organele de control.
8.3. Verificarile directe se efectueaza prin sondaj si se refera la aceleasi elemente cu frecventa
de cca 1/4 insa cel putin cite unul la fiecare l00 m2 de perete.
8.4. La recepţia construcţiilor de zidărie se vor preciza următoarele:

Pagina 11 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE


-dacă materialele şi piesele întrebuinţate corespund celor precizate în proiect;
-dacă dimensiunile elementelor de construcţie executate corespund celor din proiect;
-dacă nu s-au ivit defecte din cauza tasărilor;
-dacă s-au lăsat golurile şi şanţurile pentru conductele de apă, canalizare, încălzire,
prevăzute în proiect;
-verticalitatea zidurilor, stâlpilor şi golurilor;
-centrarea stâlpilor, precum şi a grinzilor principale şi secundare pe stâlpi şi ziduri;
-calitatea suprafeţei pereţilor de faţadă netencuiţi;
-legătura dintre zidăria de umplutură şi elementele scheletului.
-verificarea rosturilor zidariei refractare se efectueaza cu lama de control, dimensiunile fiind
variabile in raport cu calitatea zidariei ceruta prin proiect: -zidarie deosebit de ingrijita, cu
rosturi pina la 1 mm; -zidarie ingrijita cu rosturi de 1-2 mm; -zidarie izolatoare de caramida
din diatomit, cu rosturi de 3/4 mm.
8.5. Comisia de receptie preliminara a obiectului prin membrii sai de specialitate sau specialisti in
afara ei, pro-cedeaza la verificarea scripticasi verificari directe prin sondaje privind
dimensiunile, planeitatea, verticalitatea zidariilor si peretilor si dimensiunile golurilor.
8.6. In caz ca o parte din aceste verificari dau rezultate nesatisfacatoare, se va dubla numarul
lor; daca si in acestcaz o parte din rezultate sint nesatisfacatoare comisia va proceda
conform prevederilor normativului C 56 -85.

9. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrările de execuţie prevăzute prin prezentul proiect se vor desfăşura numai în limitele
incintei detinute de titular, fără afectarea domeniului public sau a vecinătăţilor.
Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarele:
- Legea protecţiei muncii nr. 90/1996; norme generale de protecţia muncii din ‘02;
- Regulamentul MLPAT nr.9/N/15.03.1993 -privind protecţia şi igiena muncii în constructii -
ed. 1995;
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate de MI
nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT nr.20N/11.07.1994 -Normativ C300;
- alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de
aplicare a pre-vederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc P118/99;

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia de construire este extrasă din
proiectul tehnic si a fost întocmită cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a
normativelor tehnice în vigoare.

Pagina 12 din 12 PROIECT TEHNIC - CASA URSACHE

S-ar putea să vă placă și