Sunteți pe pagina 1din 31

DOCTRINA DESPRE

DUMNEZEU

Prof. univ. dr. Ieremia RUSU

Capitolul 1. NOȚIUNI GENERALE


DUMNEZEU ESTE :
Spiritul infinit, veșnic, neschimbat în natura Sa,
Atotînțelept, Atotputernic, Sfânt, Drept, Bun și
Adevărat.
El este Creatorul infinit și Susținătorul
Universului, Judecătorul Suprem și
Răscumpărătorul celor ce cred în El.
Dumnezeu este Adevărul, Viața și Dragostea.
Dumnezeu este viu, veșnic, bun, drept și sfânt.
Dumnezeu este UBICUU! El este omniprezent,
omnipotent și omniscient!
DUMNEZEU ESTE:

Infinit în bunătatea și dragostea


Sa pentru oameni: “Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că L-a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în
El, să nu piară, ci să aibă viață
veșnică.” (Ioan 3:16).
1. Existența lui Dumnezeu
susținută de:
1. Afirmații directe (Exod 3:14-15; Isaia 43:10)
2. Lucrarea Sa (Geneză 1:1; 1Regi 18:24-39; Ps 9:16;
Psalmi 100:3; 105:2-45; 2Corinteni 1:21; Evrei 3:4)
3. Intuiția omenească (Ps 10:4; Ps 14:1; Ecleziast
3:11; Ioan 1:1-5,9; Rom 1:19-22 ; Rom 2:14-15)
4. Poporul Său de credincioși (Ps 105:41-45; Isaia
40:9-11; 1Cor 8:3; 1 Ioan 2:3; 4:7-8)
5. Națiuni (Ps 68:32-33; 117:1;148:7-13; Isaia 41:1-4;
Maleahi 1:1 ; Faptele Apostolilor 17:26-27)
6. Natură (Iov 12:7-9; Ps 8:1; 19:1-6; Ps 50:6; 69:34;
93:1-4; 104:10-24; 148:7-13; Fap Ap 14:15)
2. Argumentele filozofice
ale existenței lui
Dumnezeu
Argumentele
efect.
sunt bazate pe principiul cauză-

1. Argumentul cosmologic – existența Cosmosului


2. Argumentul teleologic – scopul și planul din Univers
3. Argumentul antropologic – existența personalității umane
4. Argumentul moral – conștiința și morala omului
5. Argumentul ontologic – ideea că există o Ființă perfectă.
Concluzie: cauza suficientă, inteligentă, personală,
morală și Ființa perfectă este DUMNEZEUL Bibliei.
DOCTRINA DESPRE
DUMNEZEU

Capitolul 2. FIINȚA LUI DUMNEZEU


I. ESENȚA NUMELUI LUI
DUMNEZEU:
SUVERANITATEA
Texte: Faptele Apostolilor 4:24; Psalmi
115:3; 1Timotei 6:15-16
Definiție: Dumnezeu este Stăpân absolut.
El deține autoritatea supremă.
Dumnezeu nu trebuie să dea nimănui
socoteală pentru deciziile și faptele sale,
dar El face totul în mod perfect.
1. Importanța
suveranității
1. este dată de :
1. Atotputernicia Sa
2. Atotștiința Sa
3. El este total liber (aseitate).
2. exercitarea oricărui alt atribut nu e
posibilă decât prin Suveranitatea Sa
3. Demnitatea omului și a vieții – nu poate fi
clădită decât dacă există un Dumnezeu
Suveran, Viu și personal, deoarece numai
așa știm rezultatul planului și voiei Sale.
2. Două probleme în
acceptarea
1.
suveranității
Dacă Dumnezeu este Suveran, de ce există răul în lume?
Răspuns: Dumnezeu n-a scăpat universul de sub controlul Său. Universul
(și nu numai cel fizic, dar și cel spiritual) funcționează în continuare
după legile lui Dumnezeu.
1. Cum pot fi adevărate cele două concepte: alegerea lui
Dumnezeu și responsabilitatea omului?
Răspuns: definește corect termenii: predestinare, alegere,
precunoaștere, preteriție, Liberul Arbitru
Erori:
Ilustrații (biblice și literare) ale temei:
Poarta Împărăției lui Dumnezeu (Matei 11:28; Ef.1:4)
Profetul și săracul revoltat;
Profetul Mica și regele Ahab (2 Cronici 18:16-27)
Lică Sămădăul.
II. NATURA LUI
DUMNEZEU:
EL ESTE SPIRIT
Texte: Ioan 4 :24; 2Cor 3:17.
Dovezi
Preocuparea pentru puritatea închinării
în Vechiul Testament (V.T.)
Dumnezeu nu este legat de materie - 1
Ioan 4:12; Ex 20:4-6. ; Luca 24:39
Probleme: Fapte 7:48-49; 17:24
1. Două implicații
Dumnezeu are Personalitate (sau este Personal)
Argumente :
● Dumnezeu are Nume
● Are intelect Is 40:13-14, Is 55:8-9, 1Ioan 3:20
● Are emoții Osea 11, 1Ioan 4:8, Ier 2:10-13, 5:30-31, Is 1:12-15, Num
11:1, Deut 28:63, 5:9
● Are voință:
– a) decretivă Isaia 14:24, Efes 1:9
– b) preceptivă
– c) permisivă Fap 14:16
Dumnezeu este viu (Ieremia 10:10, Ioan 5:26,
1Tesaloniceni 1:9)
III. TRI-UNUL DUMNEZEU

IMPORTANȚA DOCTRINEI
1. Doctrină specific creștină - nedevzăluită
complet în V.T.
2. Doctrină crucială pentru creștinism
3. Este legată de divinitatea Domnului Iisus
4. Este o taină
5. Are consecințe practice.
1. Baza biblică a doctrinei
Trinității
1. Unitatea - Exod 20:2-3, Deut 6:4, 1Tim 2:5-6.
2. Trinitatea implicată în V.T.
1. Unitatea lui Dumnezeu
2. Gen 1:1 (pluralul Elohim), Isaia 6:8, Gen 16:7-13 (pronume la plural cu
verbe la plural și cu verbe la singular).
3. Îngerul Domnului (Gen 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28; Maleahi 3:1).
4. Distincția între Persoane: Domnul diferit de Domnul (Gen.19:24; Osea
1:7); Răscumpărătorul de Domnul (Is.59:20); Duhul deosebit de
Domnul (Is.48:16; 59:21; 63:9-10).
3. Trinitatea învățată de N.T.:
1. Cele trei Persoane egale (Matei 28:19; 2 Cor.13:14);
2. Fiecare dintre cele trei Persoane este numită Dumnezeu – Tatăl (Ioan
6:27), Fiul (Ioan 20:28; Ioan 1:1), Duhul Sfânt (Fapte 5:3-4).
3. Divinitatea Domnului Iisus Hristos (Matei 1:23; Mc.2:1-12; Ioan 1:1;
5:18; 12:9; Col. 1:17).
4. Divinitatea Duhului Sfânt (Iov 33:4; Ps.139:7-12; Ioan3:5-8; Fapte 5:3-
4; 2 Cor.3:17-18).
2. Baza teologică a
doctrinei Trinității

1. Există numai un singur Dumnezeu: El


este indivizibil în esența, ființa și
subsistența Sa.
2. Acest Dumnezeu unic există etern în trei
Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
3. Aceste trei Persoane sunt pe deplin egale
și posedă în aceeași măsură esența
divină.
4. Definiție Trinitate
(Treime)
Există un Singur Dumnezeu
Adevărat, dar în unitatea lui
Dumnezeu există 3 Persoane: co-
eterne, co-egale, una în substanță,
dar distincte ca inerență (existență
necesară).
Diagrama definiției
Trinității
Trei cercuri egale - Trei Persoane egal
TATĂL Cercuri distincte - Persoane distincte
Suprapuenre - Aceeași "substanță"
Zonele comune - Unitatea dumnezeirii

FIUL DUHUL SFÂNT


6. Precauții 

Nu trebuie niciodată să existe un


subînțeles de inegalitate, prioritate în
timp, grade de demnitate sau orice altă
expresie care le fură din egalitate,
unitate, eternitate și divinitate.
7. Erori 
1. Sabelianism (modalism) – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
sunt numai moduri de exprimare ale aceluiași Dumnezeu (Sec.
al 3-lea)

1. Monarhism dinamic – Puterea divină (sau Logosul) au


penetrat umanitatea lui Iisus și L-au făcut gradat divin, dar nu
pe deplin Dumnezeu. Logosul și Duhul Sfânt sunt numai atribute
impersonale ale Dumnezeirii (sec. al 3-lea).

2. Arianism – Hristos a existat înainte de întreaga Creație și a


fost agentul creației, dar El însuși a fost creat. El a creat de
asemenea Duhul Sfânt (sec. al 4-lea).

1. Socianism – ca și modaliștii, accentuează numai unitatea lui


Dumnezeu (Sec. al 16-lea).
DOCTRINA DESPRE
DUMNEZEU
Capitolul 3. PERFECȚIUNILE LUI
DUMNEZEU
I. DUMNEZEU ESTE ETERN
Texte: Ps 90:1-4, Iuda 25, Apoc 1:8, Efes 3:21
Definiții:
Existența lui Dumnezeu nu are capăt. Ea se extinde
de la infinit, atât în trecut cât și în viitor, fără nici o
întrerupere sau limitare cauzată de succesiunea
evenimentelor.
Atemporalitate divină înseamnă acea perfecțiune
prin care Dumnezeu se ridică deasupra tuturor
limitelor temporale și a succesiunii evenimentelor și
își exercită existența într-un prezent indivizibil (Louis
Berkhof).
Explicații:
Dumnezeu este liber de tirania timpului
Cum se raportează Dumnezeu la timp?
Pentru El, trecut, prezent și viitor sunt toate
acum.
El percepe și controlează succesiunea
evenimentelor, dar nu este limitat de ele
Dumnezeu a creat lumea cu timpul, NU în
timp (Augustin).
II. DUMNEZEU ESTE LIBER-
ASEITATE

Texte -  Isaia 40:13-14, Fap Ap 17:24-


25, Exod 3:14

Definiție: Dumnezeu este independent


de creaturile și de creația Sa, nu are
nevoie de nimic și de nimeni.
Explicații:
Dumnezeu este liber. El nu este obligat în
nici-un fel, decât dacă El inițiază acea
obligație (a se revedea în acest sens
materia Legămintelor divine/biblice).

Dumnezeu nu este obligat să facă ceva


pentru noi, decât dacă El alege aceasta.

Noi însă depindem vital de Dumnezeu.


III. DUMNEZEU ESTE
IMUTABIL
Texte: Mal 3:6, Iacov 1:17, Exod 3:14

Definiție: Dumnezeu este neschimbat;


El nu se schimbă, dar El nu este static.

Alte denumiri ale acestei perfecțiuni:


imuabilitate, neschimbabilitate.
Explicații:
Dumnezeu nu diferă niciodată de Sine, El
este veșnic egal cu Sine Însuși.
Dumnezeu este imuabil în:
Caracterul Său
Adevărul (Cuvântul) Său (Isaia 40:6-8;
Ioan 10:35)
Scopul (planul) S]u (Numeri 23:19;
Efeseni 1:4)
Texte problemă: Genesa 6:6; Iona 3:10.
IV. DUMNEZEU
OMNIPOTENT
Texte Gen 17:1, Gen 18:14, Matei
19:26

Definiție: Atotputernicia este


perfecțiunea prin care Dumnezeu are
puterea de a face toate lucrurile care
pot fi făcute.
Clarificări:
1. Dumnezeu nu va folosi Atotputernicia Sa ca
să facă lucruri care sunt contrare celorlalte
perfecțiuni/atribute ale Sale
2. Atotputernicia lui Dumnezeu este
întotdeauna sub controlul voinței Sale, Efes
1:11
3. Atotputernicia se poate autolimita voluntar
(la întrupare Filipeni 2:7)
4. Manifestările atotputerniciei :a)în Creație; b)
în miracole; c) în răscumpărare (mântuire).
V. DUMNEZEU ESTE
OMNIPREZENT

Texte – Psalmi 139:7-11, Ieremia 23:24

Definiție: Dumnezeu umple întreg


Universul cu prezența Sa în orice
moment și în orice loc.
El este imanent (printre noi) și
trancendent (dincolo de orice).
Clarificări:

Dumnezeu e prezent pretutindeni cu


întreaga Sa Ființă.

Atotprezența este diferită de locuirea


Duhului Sfânt în credincios - Ioan
14:23.
VI. DUMNEZEU ESTE
OMNISCIENT

Texte - Isaia 46:9-10, Psalmi 139:1-


4, Evrei 4:13, Romani 11:33

Definiție: Dumnezeu cunoaște toate


lucrurile care pot fi cunoscute, reale
sau potențiale, trecute, prezente și
viitoare, deoarece El este creatorul lor.
Clarificări:
1. Dumnezeu cunoaște totul în Sine însuși, nu ca
rezultat al observației exterioare și/sau
ulterioare.
2. Cunoașterea lui Dumnezeu e simultană,
completă și totală, nu progresivă.
3. Domenii de cunoaștere:
pe Sine
tot ce există
tot ce este posibil
tot viitorul