Sunteți pe pagina 1din 12

Spele

Secfiuneo ll

Spefe

Copitolul V

Spela nr. 1 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrgirea infracfiunii de omor.

Partea civild a solicitat instanlei de judecatd obligarea inculpatului la plata unei sume de bani reprezentdnd contravaloarea cheltuielilor de inmormdntare. Suma solicitati este evident inferioard cheltuielilor pe care le presupune organizarea unor ceremonii funerare. Cu toate acestea, partea civild nu prezintd instanfei de judecatd nici o probd

din care sd rezulte intinderea prejudiciului.

in aceste circumstan{e, instanla de judecatd a solufionat aspectul civil al cauzeiprin obligarea

inculpatului la plata sumei de bani solicitati de parea civild.

Intebare

Este legald solufia instanfei de judecatd, in circumstanlele neadministdrii de probe de cdtre

pafiea civild?

Spefa nr.2 Inculpatul, gestionar in cadrul unei societdfi comerciale, a fost trimis in judecata pentru

sdv6rgirea infracliunii de delapidare.

Solicitat de cdtre organele judiciare sd explice sumele constatate lipsd din gestiune, inculpa- tul recunoa;te cd, a substituit o parte din bani in interes personal. Cu privire la diferenfa con-

statatd, acesta declard cd nu are cuno;tinfd despre cauzele pagubei. Presupunerea inculpatului

este cd lipsa existentd in gestiune ar proveni din cauze obiective, ivite cu prilejul aproviziondrii

sau desfacerii mdrfurilor ori din indeplinirea defectuoasd a sarcinilor de serviciu.

Inculpatul nu poate sd aducd probe din care sd rezulte care sunt cauzele lipsei constatate din gestiune.

In aceste condilii, instanla de judecata a considerat cd existd prezumfia insuqirii de cdtre in- culpat a intregii sume reprezentAnd valoarea prejudiciului creat. Prezum{ia nu a putut fi inldtu- ratd de cdtre inculoat.

intebare

Este legald hotdrdrea instanfei de judecati, fiindamentatd pe prezumlia mai sus ardtati?

Spefa nr.3

Inculpafii au fost trimi;i in judecatd pentru sdvdr;irea infrac{iunii de vdtdmare corporald din culpd. In urma sdvdrqirii infracJiunii, persoana vdtdmatd a suferit o reducere a capacitdJii de muncd, din cauza cdreia veniturile acesteia salariale s-au redus la jumdtate. Persoana vdtdmata s-a con- stituit parte civild, solicitdnd instanlei de judecatd obligarea inculpalilor la plata unei prestafii lunare periodice reprezentAnd diferen{a fafd de veniturile rcalizate anterior sdvdrqirii infracfiunii. In cursul cercetdrii judecdtoreqti inculpafii au solicitat instanlei de judecatd sd dispund efec- tuarea unei expertize medico-legale din care sd rezulte cd este posibila o intervenfie chirurgicald

la care sd se supund partea civild in vederea inldturdrii incapacitdfii de muncd.

Inculpalii se obliga, de asemenea, sd suporte costurile intervenfiei chirurgicale.

Intebare

Ce mod de solufionare a cercrii inculpaSilor se impune fn spefd, in considerarea cerinlelor pe care tebuie sd le indeplineascd probele in procesul penal?

fPeta nr.4

In cursul urmdririi penale, inculpatul a recunoscut ca a intrefinut raporturi sexuale normale

cu fiica sa in vdrstd de 13 ani.

in dosarul de urmdrire penald mai existd urmdtoarele probe in acuzare:

a). conJinutul declarafiei fiului minor al inculpatului; acesta, dormind in aceea;i cameri cu partea vdtdmatd, a declarat cd a perceput direct actele materiale specifice supunerii acesteia la raporturi sexuale prin constrdngere (zgomote specifice, plAnsete, rugdminfi, ameninfdri);

Drept procesuol penol

105

Copilolul V

Spele

b). confinutul declaratriei mamei parfii vdtdmate, concubina inculpatului; aceasta a constatat

in mod direct raporturile sexuale in discufie, dupd care a dezvdluit

fapta unei vecine;

c). confinutul declaraliei vecinei inculpatului; aceasta a confirmat declarafiile mamei pa4ii

vatamate;

d). concluziile raportului medico-legal, in conformitate cu care partea vdtdmatd prezenra

semne de deflorare completd veche, a cdrei datd nu s-a putut preciza.

Cu referire la vecina inculpatului, existd probe din care rezultd cd aceasta se afla in relatii notorii de dugmdnie cu inculpatul. in fata instanfei de judecatd, inculpatul igi retracteazd declaraliile date in faza de urmdrire penald. De asemenea, el a solicitat ca instanfa de judecatd sd nu ia in considerare probele in

acuzate deoarece sursa acestora este subiectivd (rude de gradul I 9i II ale

pdrtii vdtdmuL, p.""u-

gi persoane cu care inculpatul se afld in relafii conflictuale, vecina martor).

In

intebare

condilile existenfei acestui probatoriu, instan{a a dispus condamnarea inculpatului.

Este legaJd hotdtirea instanlei de judecati sub aspectele criticate de cdte inculpat?

Spela nr.5

Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrqirea infracfiunii de conducere a unui aurove-

hicul pe drumurile publice, av6nd in sdnge alcoolemie peste limita admisd de lege.

Probele in acuzare existente la dosar sunt urmdtoarele:

a). con{inutul declaraliilor

inculpatului; acesta a recunoscut cd, anterior producerii evenimen-

tului rutier, a consumat palincd;

b).

confinutul declara{iei unui martor, prezerrt la locul producerii evenimentului rutier; aces-

ca inculpatul prezenta o stare de befie avansatd evidentd, fiindu-i anihilate posi-

ta a declarat

bilitdtile locomororii:

faptei gi

ulterior, relevd elemente de alterare a scrisului, specifice influenfei alcoolului consumat in can-

titdfi excesive;

c). examinarea comparativii a declarafiilor scrise personal, imediat dupd comiterea

d). doud expertize

medico-legale din care rezultd cd inculpatul prezenta in sdnge o cantitate

intre 2,20 gr 7a -2,40 gr Vo alcool.

La dosar existd urmdtoarele probe in apdrare:

a). con{inutul declara{iei inculpatului datd in faza de judecatd, de retractare partiald a celor

susfinute infaza de urmdrire penald; astfel, inculpatul susfine cd a ingerat o cantitate mai micd de

alcool; de asemenea, tn timpul ingerdrii alcoolului ar fi consumat o cantitate mare de alimente, confindnd grdsimi qi glucide, congtient fiind cd prin efectul lor s-ar diminua valoarea alcoolemiei;

ale inculpa-

tului, cd la ora comiterii accidentului alcoolul se afla in organismul inculpatului in faza de absor-

bfie, corespunzdnd unei alcoolemii de cca 0,75Vo.

b). un al treilea raport de expertizd, din care rezultd., qi in baza noilor declaralii

Instanfa de judecatd dispune condamnarea inculpatului.

Inculpatul a declarat apel impotriva hotdrdrii instanfei de judecatd, criticdnd faptul cd aceas-

ta nu a finut cont de concluziile ultimei expertize medico-legale.

inrebare

Este legald hotdtdrea instanfei de judecatd, prin prisma probaSiunii efectuate h cauzd?

fPeta nr. 6

In

cursul cercetdrii judecdtoregti inculpatul a solicitat audierea, in apdrare, a unor martori

indicafi nominal. De asemenea, inculpatul a declarat instan{ei de judecatf cd igi asumd obligafia

de a-i aduce personal la audiere.

Instantra de judecatd a apreciat cd probele propuse de inculpat sunt pertinente,

concludente Ei

utile, fapt pentru care a admis cererea inculpatului 9i a dispus citarea martorilor indicafi.

Pentru urmdtoarele termene de judecata s-a constatat cd inculpatul nu s-a conformat obligafiei

asumate, de aducere a martorilor

propuqi. Totodatd, instanta a luat act de faptul cd insugi incul-

patul a lipsit de la activitatea de judecatd. In aceste conditrii instan{a de judecatd a solufionat ca:uzain fond, renun{And la probatoriile

propuse de inculpat, inbaza dezinteresului manifestat de acesta.

106

Drept procesuol penol

Spefe

Intebarc

Copitolul V

Este legald hotdrdrea instanfei de judecatd, prin pisma dispozifiilor legale relative la sarcina probasiunii in procesul penal?

Spela nr. 7 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvAr;irea a patru infrac{iuni de furt calificat.

In toate declarafiile date pe parcursul procesului, acesta a recunoscut activitatea infracfionald, ardtdnd cu lux de amdnunte modul in care a ajuns la locul faptei, amplasarea garsonierei unde

iqi avea sediul firma, modul de operare, locul unde a gdsit valorile, obiecte de mobilier din

incdpere, justificAndu-gi rezolufia infraclionald pe lipsa mijloacelor de intrefinere materiald. Declara{iile sale se coroboreazd cu declarafiile martorului asistent prezent la efectuarea reconstituirii, cale arelatatcd inculpatul a condus organele de cercetare penald la blocul unde se afla garsoniera, a indicat geamul prin care a pdtruns in interior gi modul cum a inldturat grilajul

protector. In acelagi sens, al dovedirii invinuirii, sunt gi declarafiile pdrfii vdtdmate, procesul-ver- bal.de cercetare la fata locului 9i plangele fotografice. In recuts, inculpatul iEi retracteazd declaralllle anterioare, motivdnd cd acestea au fost date pentru definerea preferenfiald ori suplimentard a unor drepturi in penitenciar, pe perioada exe-

cutdrii altei pedepse privative de libertate.

Intebdi

Este admisibild retactarea declarasiilor anterioare ale inculpatului? Ce eficien(a juridicd va produce o Nemenea retactare, in spela datdT

PPeta nr.8 Intr-o cauzd penald se solicita de cdtre partea vdtdmata administrarea probei testimoniale. Despre martorul propus se cunoagte ca se afld in relatrii de dugmdnie cu inculpatul. De aseme-

nea, martorul este rudd cu partea vdtdmatd.

inreb*"

fn aceste circumstanfe, este admisibi]d cererea de administrare a probei testimoniale?

PPeta nr.9 Intr-o cauzd penal6, in cursul cercetdrii judecdtoreEti, are loc audierea unui martor, minor care

nu a implinit vArsta de 14 ani, in prezenfa pdrfilor, dar in absenla unuia dintre pdrinfi, ori a tutore- lui sau a persoanei cdreia ii este incredinfat minorul spre creqtere qi educare.

!n apel se criticd procedura de audiere a martorului minor.

Intebarc

Este legal modul de audiere a martorului, minor sub 14 ani?

Spefa nr. 10 Un lucrdtor de polifie, care se pretinde agresat de o persoand pe care a legitimat-o, intocmeqte

un raport despre cele intAmplate, adresat superiorilor ierarhici.

Intebare

Constituie raportul lucrdtorului de poliSie mijloc de probd?

Spefa nr. 11 Inculpatul a fost trimis in judecatd pentru sdvdrgirea infrac{iunii de conducere a unui autove-

hicul pe drumurile publice avdnd in sdnge o imbibafie de alcool ce depdgeqte limita legald.

Din buletinul de analizd a probelor biologice recoltate o zi dupd

sdv6rgirea infracfiunii,

rezultd, cd inculpatul a prezentat o alcoolemie ce putea fi intre 0,65Vo gi l,25Vo. in cursul

cercetdriijudecdtoregti, se dispune efectuarea unei expertize medico-legale care relevd, prin cal-

cul reffoactiv, cd, in momentul comiterii faptei, alcoolemia era de 0,65Va.

inrebare

Care este modalitatea de apreciere a probelor? Ce solufie se impune fu spefa?

Spefa nr.l2

Inculpatul minor a fost trimis in judecatd pentru sdvdrqirea infrac{iunii de distrugere gi sem-

nalizare falsd, comisd in zilele de 26 si 27 mai 2006.

Drept procesuol penol

107

Copitolul V

Spete

ln caazd, urmdrirea penald a fost inceputd la data de 20 augus t 2006.

La dosar existd, in copie xerox, un referat de evaluare redactat de cdtre Serviciul de protecfie

a victimelor Ei reintegrare sociald a infractorilor de la domiciliul minorului, datat 3O iulie 2006,

qi un raport de expertizd medico-legald psihiatricS, datat 6 septembrie 2006.

Intebare

Ce solulie se impune in cauzd, lu6nd in considerare caracterul de anteioritate al referatului

de anchetd sociald, fala de dispozifia de furcepere a urmdririi penale?

Spefa nr. 13

Inculpatul a fost trimis in judecata pentru savdrgirea infracfiunii de furt calificat.

Comisia de expertizd medico-legald psihiatricd l-a examinat pe inculpat, la datade 21 aprilie 2004, fdrd ca acesta sd fie internat. Inculpatul se afla dupd o lungd perioadd de spitalizare (5 ia-

rutaie-2 martie 2ffi4) in unitdli spitalice;ti de boli nervoase. in stabilirea stdrii subiective a incul- patului la momentul slvdrqirii faptei, comisia medico-legald a avut la dispozilie, pe l6ngd foaia

de intemare, qi acte medicale privind unele intemdri anterioare faptei. in raportul de expertiza intocmit s-a concluzionat cd inculpatul a comis fapta tn condiJii de iresponsabilitate.

in aceste circumstanfe, instanfa de judecata a

pronuntat achitarea inculpatului ,inbazaart. 11

pct.^2lit. a) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. e) C.pr.pen.

Intebare

Este legald soluSia instanfei de judecatd, fundamentati pe concluzia de iresponsabiktate

cuprinsd ?n raportul de expertizd medico-legald psihiatricd?

Spefa nr. 14

Inculpatul minor a fost trimis in judecata pentru sdvArgirea infractiunii de furt.

Inculpatul a depus la dosar mai multe acte medico-legale din care rezaltd. cd suferd de mai multe afecJiuni pe fond psihic. In considerarea caracterului, in principiu, facultativ al expertizelor, instanfa de judecatd nu a

dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, aplicdndu-i inculpatului mdsura

educativd a intemdrii intr-un centru de reeducare.

intebare

Comentali hotdrdrea instanlei de judecatd. k

expertizei psihiatice?

tp"tu, se impunea efectuarea obligatorie a

Spefa nr. 15 in cuprinsul unui raport de expertizd tehnicd, expertul ajunge la concluzia ca depdgirea impru- dentd a victimei de cdtre inculpatul conducdtor auto, constituie cartzaproducerii accidentului. in lucrarea de completare a expertizei, expertul procedeazd la o analizda declarafiilor marto-

rilor.

inrebare

Comentafi modul de efectuare a expertizei tehnice gi indicafi fui ce mdsurd instanfa de jude- catd va Sine seama, in soluSionarea cauzei, de concluziile cuprinse in raportul de expefiizd.

r08

Drept procesuol penol

Grile

Copitolul V

Sectiuneo lll

Grile

1. Faptele principale pot fi defmite ca fiind:

a). probe indirecte, intrucdt prin informafiile fumizate conduc la stabilirea pe cale indirectd a faptelor principale; b). probele cunoscute de un cerc foarte larg de persoane; c). probe directe, prin intermediul lor put6ndu-se face dovada existenfei sau inexistenfei faptei, urmdrile ei social- mente periculoase gi vinovdfia sau nevinovdfia fdptuitorului; d). probele care, degi nu se referd

la dovedirea imprejurdrilor unei carrze, pot fumiza informatii privind rezolvarea acelei cauze.

2. Nu pot fi obligaie sI depunl ca martorln procesul penal:

a). persoanele obligate sd pAsreze secretul profesional, in legdtura cu faptele 9i imprejurdrile de care au luat cunogtinfd in exercitriul profesiei; b). parfile in procesul penal; c). rudele apropi-

ate ale inculpatului; d). minorii sub 16 ani.

3. Interceptnrile gi fffegistrlrile convortirilon

a). constituie mijloc de probd doar in cauzele privind fapte de coruplie b). se efectueazd, cu autoizarea motivatil a unui judecdtor de la instanfa cdreia i-ar reveni competenfa sd judece cauza in primd instanfd; c). se dispun doar in cursul fazei de urmdrire penald; d). se autorizeazd. de edtre procurorul general al Parchetului de pe ldngd Inalta Curte de Casatrie qi Justitie; in cazui urgente,

attoizalia se poate emite qi de cdtre procurorul general al parchetului de pe l6ngd curtea de apel.

4. hrtfnzarcapentru efectuarea intercegtgritor qi fugishldlon

a). se dispune de catre judecdtor in camera de consiliu; b). se dd pentru durata necesard inre- gistrdrii, pdnd la cel mult 45 de zrle:' c). poate fi prelungitd, pentru motive temeinice, cu cel mult 45 de zile; d). se dispune de cdtre instanfa competentd, in gedinfa publica.

5. Comisia rogaforie se poate adrosa

a). instanfei ierarhic superioare; b). instanlei ierarhic inferioare; c). numai unui organjudiciar penal egal in grad; d). instanlei competente potrivit art. 30 alin. (1) C. pr. pen.

6. Nu pot fi martori asistenfi:

a). minorii; b). cei care au cunogtinfd despre faptd; c). vecinii persoanei al cdrei domiciliu se

perchezilioneazd; d). persoanele interesate in cauzd.

7. Interceptftile gi tnregistrlrile convorhirilor sau comunictrrilor efectraie prin telefon sau

prin orice alt mijloc electronic de comunicare:

a). pot fi dispuse, in caz de urgenfd, de cdtre organele de cercetare ale poliliei judiciare, prin ordonanfd; b). sunt admisibile doar in cazunle in care acfiunea penald se pune in mi;care la plAn-

gerea prealabild; c). se pot autorizapentru cel mult 2 luni; d). pot fi dispuse, cu titlu provizoriu,

de cdtre procuror, in caz de urgenfd, cdnd intdrzierea oblinerii autorizafiei judecdtorului ar aduce grave prejudicii activitdtrii de urmdrire.

8. Declarafia de participare ?n proces eaparte v{tilmati:

a). se poate face in tot cursul urmdririi penale, iar in fafa primei instanfe de judecatd, pAnd la citirea actului de sesizare; b). se poate face numai personal, de cdtre persoana vdtamatd; c). se poate face in cursul urmdririi penale, pdnd la punerea in mi;care a acfiunii penale; d). are ca obiec-

tiv tragerea la rdspundere civild a inculpatului pentru prejudiciul creat prin sdvdrgirea infractriunii.

9. Probele tn pocesul penal:

a). pot fi administrate doar in cursul urmdririi penale; b). trebuie sd fie pertinente, conclu- dente, utile 9i admisibile; c). pot fi propuse pdnd la momentul ffimiterii dosarului in instanld prin rechizitoriu; d). sunt acele date existente in cauzd, din care rezultd, presupunerearezonablld cit persoana fa{a de care se efectueazd, acte premergdtoare sau acte de urmdrire penald a sdvdr;it fapta.

Drept procesuol penol

r09

Copifolul V

Grile

10. Principiul preznmtiei de nevinovi{ie consti in aceea ci persoana este consideratl

neyinovati:

a). pdnd la rdmdnerea definitivd a hotdrArii judecdtoreqti penale; b). pdnd la punerea in miqcare

a acfiunii penale; c). p6nd la dispunerea arestdrii preventive pe 30 de zile; d). pdnd la prelungirea arestfii preventive.

11. Nu pot dobAndi calitatea de martor in cadrul procesului penal:

a). rudele apropiate ale invinuitului sau inculpatului; b). soful invinuitului sau inculpatului;

I

c). minorii; d). partea vdtamatd qi partea civild.

12.lnfafa organelor de cercetare penal[, inculpatul refuzi si dea declarafii. Atitudi- nea sa procesuali:

prin

a). constituie infracJiunea de mdrturie mincinoasd; b). va fi sancfionatd de cdtre procuror

aplicarea unei amenzi judiciare; c). nu atrage nici o sancliune; inculpatul nu poate fi obligat sd

dea declarafii, darea declarafiilor reprezentdnd un drept al sdu, qi nu o obligafie; d). reprezintd o

probd directd care conduce la re{inerea vinovd{iei penale a inculpatului.

13. Existd pentru organele judiciare obligalia de a chema spre a fi ascultate persoanele

care au suferit o pagubi materiald sau o dauni moral5 prin slvffrEirea infracfiunii?

a). organele judiciare sunt obligate sd cheme, spre a fi ascultate, persoanele care au suferit o

vdtdmare materiald prin infracfiune; b). nu, deoarece repararea prejudiciului in procesul penal este guvematd de principiul disponibilitdtrii, trebuind sd existe o manifestare de voinfd din partea

persoanei vdtdmate; c). da, numai in ipoteza in care cel viitdmat este o persoand lipsitd de capaci-

tate de exercifiu sau cu capacitate de exerci{iu restrdnsd; d). da, numai in ipoteza in care persoana

vatdmatd este o unitate de interes public.

14. Dispozilia ca unitilile poqtale si refinil pi si predea scrisorile trimise de inculpat ori

adresate acestuia:

a). este neconstitufionald,

deoarece in acest mod se incalcii inviolabilitatea corespondenfei,

drept fundamental al fiinfei umane; b). poate fi pusd in practicd doar in timpul fazei de urmdrire penala; c). se aplicd cu conditria ca infracliunea care forrneazd, obiectul respectivei cauze sd se urmdreascd la pldngerea prealabild a persoanei vdtdmate; d). este de competenfa instanfei de

judecatd sau, in cazui urgente, a procurorului.

15. in procesul penal, nu poate fi ascultat ca martor:

a). soful inculpatului; b). persoana obligatd a pdstra secretul profesional, in legaturd cu faptele

qi imprejurdrile de care a luat cunoEtinfa in exercitriul profesiei, fdrd incuviintarea persoanei sau a organizaliei fa{a de care este obligat.d a piistra secretul; c). fiul inculpatului; d). minorul sub 14 ani.

16. Mirturia mincinoasi sivirEiti de soful invinuitului sau inculpatului, martorin pro-

ces, este pedepsibil5?

a). nu, deoarece legiuitorul ocrotegte sentimentele de afecfiune pe care soful invinuitului sau

inculpatului le are fafa de acesta din urmd; b). da, pentru faptele de coruptrie; c). da, pentru faptele

prevdzute cu pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani; d). da, deoarece, participand in proces in aceasti

calitate, soful invinuitului sau inculpatului are aceleagi drepturi 9i obligafii ca orice alt martor.

17.Fa!il de martorul care lipsepte nejustificat se poate dispune:

a). aplicarea unei amenzi penale, intre 20 lei (RON) 9i 100 lei (RON); b). aducerea silitd; c). arestmea preventivd (in ipoteza in care martorul se impotriveqte executdrii mandatului de adu-

cere); d). aplicarea unei amenzi penale intre amendd penald intre 200 lei (RO|g Ei 1.000 lei @ON).

18. Procedura de ascultare a martorului minor care nu a implinit 14 ani prezinti ele-

mente de distinct-ie?

a). nu; b). ascultarea martorului minor care nu a implinit vdrsta de 14 ani se face in prezenfa

|0

Drept procesuol penol

Grile

Copifolul V

unuia dintre pdrinli sau a persoanei cdreia ii este incredinfat minorul spre cre$tere gi educare; c).

ascultarea are loc la domiciliul parinfilor pentru a se evita influenfarea martorului minor de cdtre

persoanele participante la proces; d). minorul care nu a implinit 14 ani nu depune jurdmdnt; este

insd obligat sd rosteascd urmdtoarea formul6: ,,Md oblig cd voi spune adevdrul gi ca nu voi

ascunde nimic din ceea ce qtiu".

19. Pentru efectuarea interceptirilor pi inregistririlor convorbirilor sau comunicirilor

efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare este necesar a se

constata indeplinirea uneia dintre urmitoarele condifii:

a). sa existe autoizarca legald a organului de urmdrire penala; b). interceptarea gi inregis- trarea sd se impund pentru stabilirea situaliei de fapt; c). sd existe date sau indicii temeinice

privind pregdtirea sau sdvdrqirea unei infrac{iuni indreptate impotriva demnitdtii persoanei;

d). persoana fdptuitorului sd fie cunoscutd.

20. Ridicarea de obiecte Ei inscrisuri se dispune de citre:

a). organul de urmdrire penald; b). executorul judecdtoresc; c). organele proprii de executare ale unitSlii pdgubite, in cazul in care aceasta este o unitate de interes public; d). secretarul par- chetului.

21. Durata pentru care se autortzeazh interceptirile qi inregistrf,rile convorbirilor sau

comunicirilor efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de comunicare:

a). 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu incd 30 de zile; b). 15 zile; pentru motive

temeinic justificate gi in aceleaqi condilii, autoizarea poate fi prelungitd, fiecare prelungire

neputdnd depdqi 15 zlte; c). 30 de zile; pentru motive temeinic justificate qi in aceleagi condilii,

autoizarea poate fi prelungitd, fiecare prelungire neputdnd depd;i 30 de zile; durata maximd a interceptdrilor gi inregistrdrilor autorizate este de 120 de zile; d). infaza de urmdrire penald, 30 de zi7e, cu posibilitatea prelungirii, iar in faza de judecatd, pand la solulionarea definitivd a

cauzei.

22. Situatiile care permit efectuarea de perchezitii pe timpul noptii:

a). in caz de infrac{iune flagranta; b). cdnd perchezitria urmeazd a se efectua intr-un local pu- blic; c). cdnd este efectuatd de procuror; d). cdnd persoana la domiciliul cdreia urmeazd a se face perchezitria consimte in scris la aceasta.

23. Instanla de judecati poate proceda la efectuarea de perchezifii domiciliare?

a). nu; dispozifia instanfei de judecatd de a se efectua o perchezitrie domiciliard se comunicd

procurorului in vederea efectudrii acesteia; b). nu, dispozitria instanfei de judecatd de a se efec-

tua o perchezitrie domiciliard se comunicd organului de cercetare penald in vederea efectudrii acesteia; c). da, in situalia in care sesizarea instanfei dejudecatd se face direct prin plAngere pre- alabild, faza de urmdrire penald lipsind; d). da, instanfa poate proceda la efectuarea percheziliei cu ocazia unei cercetdri la fafa locului.

24. P erchezilia domiciliari:

a). se dispune numai de judecator prin incheiere motivatd; b). se dispune de procuror, in cursul fazei de urmdrire penald, ;i de judecdtor, in cursul judecdlii; c). se dispune numai de judecdtor; in cazui urgente gi temeinic justificate gi procurorul poate dispune, in scris gi motivat, efectuarea

perchezitriei, fiind obligat sd informeze de indatd instanfa; d). se dispune dacd sunt date sau indicii

temeinice privind pregdtirea sau sdvArgirea unei infractiuni pentru care urmdrirea penald se efectueazd din oficiu.

25. Constatarea medico-legalfl este obligatorie:

a). in cazul infractriunii de omor deosebit de grav; b). in cazul infracfiunii de pruncucidere; c). in caz de moarte violentd; d). in cauzele in care ac{iunea penald se pune in migcare din ofi- ciu.

Drept procesuol penol

ilt

Copilolul V

26. Et<pertina medico-legali psihiatrici este obligatorie:

Grile

a). cdnd este necesard o examinare corporald asupra ?nvinuitului ori persoanei vdtlmate pen- tru a constata pe corpul acestora existenfa urmelor infracfiunii; b). in caz de moarte violentd; c).

cdnd organul de urmdrire penald sau instania de judecatd are indoiald asupra stdrii psihice a invi-

nuitului sau inculpatului; d). in cauzele in care acfiunea penald se