Sunteți pe pagina 1din 2

ASPECTE CLINICE

AMAUROZA FUGACE - SEMNAL DE ALARMĂ PENTRU


ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL

CRISTINA PLEŞA1, ADINA GRIGORESCU², MONICA TANTU³, CRISTINA STOCHECI ,


MAGDA DIACONU
1
Spitalul de Urgenţă, “Prof.Dr.D.Gerota”-Bucureşti, 2Clinica Endocenter , Bucureşti, 3,5Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti,
4
Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova

Cuvinte cheie: acuitate Rezumat: Amauroza fugace constă în pierderea parţială sau completă a vederii (temporară şi de scurtă
vizuală, accident durată), reprezentând frecvent un accident ischemic tranzitor retinian. De cele mai multe ori, dispariţia
vascular bruscă a vederii pentru secunde sau maxim minute este un simptom ignorat şi considerat neimportant de
către pacienţi, dar care poate avea consecinţe extrem de grave. Depistarea precoce şi tratarea corectă a
cauzei nu numai că poate salva vederea pacientului, dar uneori chiar şi viaţa acestuia. În etiologia bolii
sunt incriminaţi frecvent factori vasculari (ateroscleroza carotidiană şi a arterei oftalmice, embolia de
cauză aterosclerotică sau cardiacă ), factori hemodinamici (scăderea presiunii de perfuzie în artera
centrală a retinei în stenoze carotidiene ipsilaterale cu circulaţie colaterală deficitară prin poligonul
Willis, vasospasmul retinian), boli inflamatorii şi imunologice, HTA, cauze iatrogene (TEAC, stentarea
carotidiană). Diagnosticul impune pe lângă un examen oftalmologic amănunţit, analize de laborator şi
explorări cardio-vasculare specifice (EKG, ecografie Doppler vasculară cervico-cerebrală şi cardiacă,
CT/RMN cerebral cu secvenţa de angiografie, angioflororetinografie, angiografie clasică). Tratamentul
(care poate fi medicamentos sau chirurgical) se adresează exclusiv cauzei, amauroza fugace fiind
criteriu pentru TEAC în caz de stenoză carotidiană severă simptomatică.
Keywords: visual Abstract: Amaurosis fugax consists of partial or total loss of sight (temporary or short-lived),
acuity, stroke representing quite frequently a retinal transient ischemic accident. The sudden loss of sight for seconds
or minutes maximum is a symptom which is mostly ignored and considered insignificant by the patients,
but which can have very serious consequences. Precocious tracking and the right treatment of the cause
of the disease may not only save the patient’s sight, but sometimes, even his life. In the etiology of the
disease are frequently impugned vascular factors (carotid and ophthalmic artery atherosclerosis,
atherosclerotic or cardiac embolism), homodynamic factors (diminution of the perfusion pressure in the
central artery of the retina in ipsilateral carotid stenosis with deficient collateral circulation through the
Willis polygon, retinal vasospasm), immunological and inflammatory diseases, ATH, iatrogenic causes
(CAET, carotid stenting). The diagnosis imposes, beside a detailed ophthalmologic examination,
laboratory analysis and specific cardio-vascular exploration (GKE, cardiac and cervical-cerebral
vascular Doppler ultrasound, cerebral TC/NMR with angiography sequence, angiofloralretinography,
classical angiography). The treatment (which can be drug or surgical) addresses exclusively to the
cause, fugitive amaurosis being a criterion for CAET in case of severe symptomatic carotid stenosis.

ARTICOL ŞTIINŢIFIC PREDOMINANT TEORETIC rapidă a tratamentului.


Amauroza fugace sau pierderea tranzitorie a vederii Cauzele cele mai frecvente ale amaurozei fugace sunt:
reprezintă pierderea bruscă (parţială sau totală) a vederii, apărută circulatorii (ischemice), oculare sau neurologice, cele
la unul sau ambii ochi, care durează tipic secunde sau minute, circulatorii (embolice sau hipoperfuzia) fiind de departe cele
după care revine la normal. Foarte mulţi pacienţi ignoră aceste mai implicate în apariţia amaurozei fugace. Ischemia retiniană
pierderi pasagere de vedere şi nu se prezintă la oftalmolog sau se (sau a nervului optic) este menţionată cel mai frecvent în
prezintă tardiv, când vederea s-a pierdut definitiv prin instalarea apariţia amaurozei fugace. Cauzele de ischemie pot fi multiple:
accidentului vascular retinian. Nediagnosticaţi şi netrataţi la ateroscleroza carotidiană sau la nivelul arterei oftalmice, stenoza
timp, pacienţii cu amauroză fugace pot suferi consecinţe dintre carotidiană severă si stenoza arterei oftalmice (cu fenomene de
cele mai severe, precum pierderea vederii la ochiul respectiv, hipoperfuzie), embolismul cardiac, hipercoagulabilitatea
accident vascular cerebral sau infarct miocardic acut. Cuvântul sangvină, hipoperfuzia sistemică (hipovolemie, insuficienţă
,,amauroză” vine din limba greacă şi înseamnă a întuneca, acest cardiacă, aritmii, anemie severă), arterita cu celule gigante
termen fiind folosit pentru a descrie pierderea de vedere de orice (vasculită care se manifestă frecvent prin amauroză fugace,
tip. Cuvântul „fugax” este de asemenea din greacă şi înseamnă neuropatie optică ischemică anterioară sau chiar ocluzie de
fugar. Împreună, aceşti doi termeni reprezintă astăzi un simptom arteră centrală retiniană), vasospasmul retinian, migrena,
grav al unei patologii variate. Anamneza detaliată, examenul consumul de droguri. Afecţiunile oculare implicate în
oftalmologic şi neurologic amănunţit alături de teste sistemice diagnosticul diferenţial al amaurozei fugace sunt variate:
specifice fac posibilă depistarea cauzei determinante şi iniţierea sindrom de ochi uscat, irită, keratită, atacuri de glaucom

1
Autor Corespondent: Cristina Pleşa, str. Mircea Vodă, nr. 39, bl. M30, Sc. 2, Et. 3, Ap. 64, sect. 3, Bucureşti, România; e-mail:
crisplesa@yahoo.com;
Articol intrat în redacţie în 07.04.2010 şi acceptat spre publicare în 28.04.2010
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie 2010; 2(4) 61-62

AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 61


ASPECTE CLINICE

intermitente, drusen îngropat la nivelul capului nervului optic, migrenos ne poate duce cu gândul la o migrenă. Studiile au
decolare posterioară de vitros, rupturi retiniene, tumori orbitare, demonstrat că hipotensiunea ortostatică la pacienţii diabetici
hemoragii intraoculare, vasospasm retinian etc. De aceea poate cauza o scădere a fluxului sanguin în atrera oftalmică cu
examenul oftalmologic amănunţit este esenţial la toţi pacienţii aproape 100% atunci când se deplasează brusc din clinostatism.
cu amauroză fugace. Dintre cauzele neurologice menţionăm Astfel, orice retinopatie diabetică se poate asocia şi cu amauroză
nevrita optică (frecvent apărută în boli demielinizante precum fugace.
scleroza multiplă), edemul papilar, fenomene de compresie la Simptomele asociate amaurozei fugace sunt elemente
nivelul nervului optic (tumori, oftalmopatia tiroidiană, importante în diagnosticul diferenţial. Spre exemplu, majoritatea
traumatisme), migrena, LES etc. fenomenelor tromboembolice sunt nedureroase. De aceea,
Diagnosticul pozitiv tulburarea de vedere asociată cu durere periorbitală sau cefalee
Primul pas, extrem de important, în stabilirea ne indică o posibilă migrenă, un atac de glaucom sau poate
diagnosticului pozitiv şi apoi al celui etiologic este anamneza. arterită cu celule gigante. În plus, asocierea dintre amauroza
Amauroza fugace este o acuză frecvent întâlnită în fugace şi hemiplegie contralaterală este un indicator puternic al
practica oftalmologică, mai degrabă descrisă de către pacient unei boli carotidiene ocluzive severe.
(care se prezintă după dispariţia episodului respectiv) decât Această anamneză amănunţită trebuie corelată
obiectivată efectiv în momentul consultului. De aceea, în astfel obligatoriu cu datele obţinute din examenul oftalmologic
de situaţii, anamneza este extrem importantă, insistând asupra complet (care cuprinde testarea acuităţii vizuale, examenul
tulburărilor acuităţii vizuale (dacă este mono sau binoculară, biomicroscopic al polului anterior ocular, măsurarea tensiunii
totală sau parţială, un episod sau mai multe, simptome vizuale intraoculare, examinarea fundului de ochi ± testarea câmpului
asociate) şi asupra afecţiunilor oculare sau sistemice cunoscute. vizual).
Răspunsul la toate aceste întrebări, orientează medicul asupra Investigaţii specifice
etiologiei posibile. Chiar dacă de multe ori este imposibil, este Testele de la laborator (hemoleucograma şi
foarte important de determinat dacă tulburarea vizuală a fost lipidograma completă alături de alte teste biochimice,
monoculară sau binoculară. Amauroza fugace monoculară se coagulograma, eventual teste hormonale tiroidiene, VSH şi
poate datora unei ischemii în teritoriul arterei carotide PCR) fac parte din evaluarea pacientului cu amauroză fugace.
ipsilaterale sau unei afecţiuni situate anterior de chiasma optică La pacienţii cu amauroză monoculară se impun şi teste
(la nivelul globului ocular sau a nervului optic). Pe când neinvazive de evaluare a circulaţiei carotidiene şi oftalmice –
amauroza fugace apărută bilateral, sugerează un proces mai Doppler carotidian sau angio CT sau angio RMN. Ateromatoza
posterior, implicând chiasma optică, tracturile sau radiaţiile carotidei interne cu stenoza la acest nivel este cel mai frecvent
optice, sau chiar cortexul vizual. Un alt element important în implicată în amauroza fugace de cauză circulatorie. Dacă
anamneză este durata tulburării vizuale, care ne poate orienta amauroza fugace este binoculară trebuie efectuat şi un examen
asupra etiologiei. Episoadele tromboembolice (carotidiene sau CT sau RMN cerebral, care să insiste asupra lobului occipital şi
de altă origine) durează tipic 1-15 minute (rar depăşesc o oră). asupra traseului nervului optic.
Tulburările de vedere care însoţesc edemul papilar sunt foarte EKGul şi ecocardiografia trebuie efectuate la toţi
scurte, de ordinul secundelor, iar cele din migrena clasică pacienţii al căror istoric şi evaluare clinică sugerează
durează tipic între 10 şi 30 minute. posibilitatea existenţei unor emboli cardiogeni sau tulburare de
Descrierea tulburării vizuale este un element valoros ritm cardiac.
pentru precizarea diagnosticului etiologic. Fenomenele vizuale Modalităţi de tratament
„negative” – înceţoşarea imaginii sau dispariţia completă a După stabilirea diagnosticului pozitiv şi a celui
vederii (totală sau parţială) – sunt caracteristice ischemiei etiologic, se începe tratamentul care se adresează cauzei
retiniene. Foarte sugestivă de ischemie retiniană este „cortina” determinante. Afecţiunile oculare vor fi tratate de către
sau „umbra” care coboară peste câmpul vizual (rar poate apărea oftalmolog. Cauzele vasculare şi cardioembolice o dată
şi de jos în sus). Fenomenele vizuale „pozitive” precum diagnosticate vor primi tratament specific de prevenire a
fotopsiile sau scintilaţiile sunt foarte sugestive pentru migrenă. emboliilor cardiace sau arteriale, anticoagulant, antiagregant,
S-au descris şi câţiva factori precipitanţi ai statină. Stenozele carotidiene funcţie de gradul de stenoză şi
amaurozei fugace. În stenoza carotidiană, modificarea posturii localizare se vor trata conservator medicamentos sau se va
sau a poziţiei gâtului, prin reducerea pasageră a fluxului sanguin efectua angioplastie carotidiană cu stent sau TEAC în centre
prin arteră, poate determina amauroză fugace. În stenoza spacializate de chirurgie vasculară. Se vor identifica şi trata
carotidiană severă, tulburarea vizuală poate apărea uneori şi factorii de risc vascular.
postprandial, posibil printr-un fenomen de furt vascular. Tot în Patologia tumorală este apanajul neurochirurgiei şi
stenoza carotidiană severă (şi în arterita cu celule gigante), eventual al oncologiei.
expunerea la lumină puternică poate induce apariţia amaurozei Colaborarea dintre oftalmolog, neurolog, neurochirurg
fugace (aşa numita claudicaţie retiniană). şi chirurgul vascular este esenţială pentru salvarea vederii şi
În formaţiunile orbitare, mişcarea globilor oculari într- pentru prevenirea afecţiunilor severe, amenintăţoare de viaţă, la
o anumită direcţie poate determina reducerea fluxului sanguin la pacienţii cu amauroză fugace.
nivelul retinei, coroidei sau nervului optic şi implicit amauroză
fugace. În boli demielinizante cu afectarea nervului optic apare BIBLIOGRAFIE
frecvent pierderea tranzitorie a vederii (sau reducerea acuităţii 1. Myron Yanoff, Jay Duker – Ophthalmology, Second
vizuale) după o baie fierbinte sau exerciţiu fizic (fenomenul Edition, 2004.
Uhthoff). 2. Ulrich Schiefer, Helmut Wilhelm, William Hart - Clinical
Antecedentele personale patologice ale pacientului Neuro-Ophthalmology A Practical Guide, 2007.
trebuie menţionate întotdeauna. Vârsta mai înaintată, istoricul de 3. Bacigalupi, M. Amaurosis Fugax – A Clinical Review. The
diabet zaharat, hipertensiune arterială sau dislipidemie sunt Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice.
sugestive de boală cardiovasculară aterosclerotică. De Apr 2006, volume 4 , number 2.
asemenea, o afecţiune cardiacă cunoscută poate indica un
eveniment tromboembolic. Iar un istoric familial de sindrom
AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 62