Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

FACULTATEA PEDAGOGIE
CATEDRA PSIHOPEDAGOGIE
ȘI EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

ȘCOALĂ – FAMILIE

TITLUL PROIECTULUI :

" Remedierea eșecului școlar la elevii din


învățământul primar”

Coordonator proiect : Veste Aliona gr. 303

1
CHIȘINĂU, 2019

ARGUMENTAREA PROIECTULUI:

Ritmul rapid de transformare la care populația și implicit elevii din sistemul de


învățământ au fost expuși ,au înceăut să cauzeze unele probleme de natură socială și
psiho-socială care se reflectă prin diferite forme de inadaptare la nivelul școlii
manifestându-se prin nedoritul eșec școlar.
Eșecul școlar constituie astăzi un fenomen întâlnit în toate sistemele de învățământ.
Problematica eșecului școlar este vârsta raportându-se nu numai la câmpul edicativ ci
și la spațiile culturale, economice, politice, sociale, la opțiunile fundamentale ale unei
societăți. Eșecul școlar reprezintă un fenomen actual cu care se confruntă
învățământul și care ia amplasare pe zi ce trece, în același timp orice profesor se
lovește inevitabil de acest fenomen în munca de zi cu zi și de aceea consider că orice
cadru didactic trebuie să fie preocupat de cercetarea cauzelor ce determină eșecul
școlar și să aibă mereu la îndemn un set de măsuri pentru a preveni pe cât se poate
sau pentru a rezolva situațiile de eșec școlar.

SCOPUL PROIECTULUI:
 Asigurarea cooperării eficiente dintre părinți și cadre didactice în vederea remedierii
eșecului școlar de calitate a elevilor din învățământul primar.

OBIECTIVE GENERALE:
 Instrumentarea parintilor cu noi strategii de relationare cu copiii lor;
 Implicarea directa a parintilor in ameliorarea bazei materiale a grupei si in crearea
unui ambient prietenos in sala de grupa.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Realizarea contactelor directe cadrele didactice și părinți în vederea remedierii
eșecului școlar de calitate;
 Participarea cadrelor didactice și a parinților la diverse forme comune de
activitate (mese rotunde, seminare, consultații, etc) axate pe problema reducerii
cauzelor de eșec școlar;
 Creșterea gradului de implicare a părinților în toate activitățile școlare și
extrașcolare.

2
BENEFICIARI :
- Direcți : cadrele didactice din învățământ primar, parinții copiilor,
psihologul unitații.
- indirecți: elevii.

PUNCTE FORTE (ale aplicarii proiectului):


 Se va spori reciptabilitatea părinților și a cadrelor didactice față de problema
copiilor la debutul învățământului școlar;
 Se va înlătura cel puțin unele cauze ce determină eșecul școlar la elevi;
 Sporirea încrederii copiilor față de părinți și cadre didactice;
 Acordarea sprijinului acordat de parinți și susținut de cadrele didactice în procesul
remedierii eșecului școlar în învățământul școlar;
 Mobilizarea tuturor subiecților în procesul educațional în vederea profilaxiei și
depășirii probleme specifice eșecului școlar;

PUNCTE SLABE:
 Motivația scăzută a părinților față de problema în contextul parteneriat;
 Generarea unui grad de stres pentru părinți și cadre didactice ;

TEHNOLOGII IMPLIMENTATE:
Forme de cooperare: Mese rotunde, lectorate, seminare, atelier, concurs.
Metode, procedee: verbale: Explicația, conversația, dezbaterea, povestirea,
descrierea.
Practice: Joc de rol, starturi vesele, exercițiul, concursul.
Intuitive: Demonstrația.
Tehnici: Discuția ghidată, cutia cu promisiuni, chestionarea, explozia stelară,
Diagrama Venn, pânza discuției.

RESURSE:
Resurse umane: coordonatorul de proiect, managerul
Învățătorii,
Părinții,mediul
psihologul instituției
Elevii de vârstă școlară mica

b) Resurse materiale:
cărți
fișe
calculator
ecusoane
fotografii

3
videoproiector
material PPT
a) Resurse financiare: bugetul minim alocat de membrii proiectului.

REZULTATE ASTEPTATE:
 Optimizarea procesului de remediere a eșecului școlar a elevilor din calsele
primare;
 Observarea copiilor în activitățile zilnice de la grădiniță;
 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințela copii;
 Îmbunătățirea relațiilor cadru didactic-părinte-elev, elev-cadru didactic elev-
elev;
 Sporirea intereselor parinților și învățătorilor față de rezolvarea problemelor în
ceea ce privește îmbunătățirea rezultatelor școlare;
 Implicarea direct a părinților în activitatea instructive-educativă
 Creșterea interesului față de carte a copiilor.

TEHNICI DE MONITORIZARE: expoziții tematice

acordarea unei diplome

EVALUARE: Evaluarea gradului de implicare și a interesului părinților pentru


proiectul propus:
 Modalitate- utilizarea metodei observației.
Evaluarea impactului proiectului asupra remedierii eșecului școlar la copii de
vârstă școlară mica.
 Modalitate- utilizarrea metodei testării,
Evaluarea sumativă
 Modalitate: realizarea unei analize finale a proiectului în vederea realizării
raportului dintre obiectivele propuse și rezultatelor atestate. Realizarea
portofoliului

4
CALENDARUL ACTIVITATILOR

NR. Forme de Obiectivele Conținuturi


CR parteneriat Tema/ data Locul Respon.
T. desf.
1. Ședință cu Prezentarea
părinții Este bine să Prezentarea schiței schiței de Sala de Coord.
știți ! de proiect. proiect de către Clasă Psihol.
propunător Părinți

Chestionare
pentru părinți

Discuții despre
problematica
eșecului
școalar

2. Sala de Părinti
Concurs “Așa e Dezvoltarea - Abordarea Clasă Elevii
bine,așa nu!” potențialului creativ tematicii
al copiilor de vârstă concursului prin
școlară mică și a intermediul
părinților sarcinilor (l.rom,
arta plastică)
3. Seminar «Împreună Asigurarea Discuții Sala de Învățăt.
teoretic este mai coeziunii de grup. Dezbateri Clasă Psihol.
ușor” Părinții

4. Masa
rotundă Cunoaște-ți Identificarea Completarea de Sala de
copilul cu opiniilor a cadrelor către părinți a Clasă Înv.
părțile lui didactice și unui chestionar Psiholog
bune și rele părinților vizavi de referitor la temă. Parinți
actualitatea Prezentarea a unor
problemei proiect. aspecte positive și
negative în
comportamentul
copiilor .

Indicații de
împărțire a

5
comunicării cu
copilul.

S-ar putea să vă placă și