Sunteți pe pagina 1din 6

Sintaxă. Propozițiile subordonate.

Sinteză

Propoziția Întrebările Termenii regenți Elementele de relație Exemple


subordonată
PREDICA- Arată ce este/ Verbele copulative (a fi, a Conjuncții
TIVA (PR) cum este/ cine deveni, a ieși, a ajunge, a se subordonatoare (că, să,
este subiectul face, a rămâne, a părea, a ca... să, dacă, de)
însemna) Pronume și adjective
pronominale relative
(care, cine, ce, cui, ceea
ce) și nehotărâte
(oricare, oricine, orice,
oricui)
Adverbe relative (unde,
când, cum, încotro, cât)
SUBIECTI- Cine? Verbe predicative (aflate la Conjuncții
VA (SB) Ce? un mod predicativ/ subordonatoare (că, să,
nepredicativ), locuțiuni ca... să, dacă, de)
verbale, verbe impersonale Pronume și adjective
(a trebui, a plăcea, a urma, a pronominale relative
rămâne, a veni), verbe (care, cine, ce, cui, ceea
reflexive impersonale (se ce) și nehotărâte
știe, se crede, se aude etc), (oricare, oricine, orice,
expresii verbale imperso- oricui)
nale (e bine, e rău, e de Adverbe relative (unde,
așteptat, e de necrezut), când, cum, încotro, cât)
contrucții verbale imper-
sonale la diateza pasivă (i-a
fost scris, i-a fost dat),
adverbe și locuțiuni advb.
predicative (desigur,
bineînțeles, firește etc)
ATRIBUTI- Care? Substantive Conjuncții
VA (AT) Ce fel de? Pronume subordonatoare (că, să,
Al/ A/ Ai/ Ale Numerale cu valoare ca... să, dacă, de)
cui? substantivală Pronume și adjective
pronominale relative
(care, cine, ce, cui, ceea
ce) și nehotărâte
(oricare, oricine, orice,
oricui)
Adverbe relative (unde,
când, cum, încotro, cât)
COMPLE- Pe cine? Verbe tranzitive (a ști, a Conjuncții
TIVA Ce? crede, a vedea, a auzi, a subordonatoare (că, să,
DIRECTĂ cunoaște, a spune, a zice, a ca... să, dacă, de)
(C.D.) învăța, a anunța, a ruga, a Pronume și adjective
sfătui, a examina) pronominale relative
Locuțiuni verbale tranzitive (care, cine, ce, cui, ceea
(a bate la cap, a face cu ou și ce) și nehotărâte
cu oțet, a da vina etc) (oricare, oricine, orice,
Adjective oricui)
Interjecții predicative (uite, Adverbe relative (unde,
iată, iaca) când, cum, încotro, cât)
COMPLE- Pe cine? Verbe predicative (aflate la Conjuncții subordo-
TIVA Despre cine/ un mod predicativ sau natoare (că, să, ca... să,
INDIRECTĂ ce? nepredicativ) dacă, de), locuțiuni
(C.I.) Cu cine/ ce? Locuțiuni verbale conjuncționale
De la cine/ Adjective subordonatoare (ca nu
ce?, Cui? Adverbe cumva să, nu cumva să,
Asupra cui? Interjecții predicative nu care cumva să),
Contra/ ***Verbe și locuțiuni pronume și adjective
împotriva verbale urmate de CI: a-și pronominale relative
cui? aminti, a se teme, a se gândi, (care, cine, ce, cui, ceea
a se mira, a se bucura, a-și ce) și nehotărâte
aduce aminte, a se lăuda, a (oricare, oricine, orice,
se mândri, a se căi, a se oricui)
minuna, a se pricepe, a se Adverbe relative (unde,
rușina, a se baza, a se bizui când, cum, încotro, cât)
etc
CIRCUM- Unde? Un verb predicativ (aflat la Pronume și adjective
STANȚIALA De unde? un mod predicativ/ pronominale relative
DE LOC Până unde? nepredicativ) (care, cine, ce, cui) și
(C.L.) Pe unde? O locuțiune verbală nehotărâte (oricare,
Încotro? Adjective oricine, orice, oricui)
Adverbe însoțite de prepoziții
Interjecții predicative Adverbe relative (unde,
încotro) și nehotărâte
(oriunde, oriîncotro)
CIRCUM- Când? Un verb predicativ (aflat la Conjuncții subordo-
STANȚIALA De când? un mod predicativ/ natoare (cum, unde),
DE TIMP Până când? nepredicativ) locuțiuni conjunc-
(C.T.) Cât timp? O locuțiune verbală ționale subordonatoare
Adjective (înainte să, până să,
Adverbe până ce, îndată ce, după
Interjecții predicative ce, în timp ce, în vrme
ce, cât timp, câtă vreme,
ori de câte ori),
pronume și adjective
pronominale relative
(care, cine, ce, cui) și
nehotărâte (oricare,
oricine, orice, oricui)
însoțite de prepoziții
Adverbe relative (când)
și nehotărâte (oricând)
CIRCUM- Cum? Un verb predicativ (aflat la Locuțiuni conjunc-
STANȚIALA În ce fel? un mod predicativ/ ționale subordonatoare
DE MOD nepredicativ) (fără să, fără ca... să, de
(C.M.) O locuțiune verbală parcă, ca și cum, ca și
Adjective când), pronume și
Adverbe adjective pronominale
Interjecții predicative relative (care, cine, ce,
cui) și nehotărâte
(oricare, oricine, orice,
oricui) însoțite de
prepoziții
Adverbe relative (cum)
și nehotărâte (orcum)
CIRCUM- Din ce Un verb predicativ (aflat la Conjuncții
STANȚIALA cauză? un mod predicativ/ subordonatoare (că,
DE CAUZĂ Din ce nepredicativ) căci, fiindcă, deoarce,
(CZ) pricină? O locuțiune verbală întrucât, pentru că, dacă,
Din ce Adjective cum)
motiv? Adverbe Locuțiuni
Interjecții predicative conjuncționale
subordonatoare (de
vreme ce, odată ce, din
cauză că, pe motiv că)
Pronume și adjective
pronominale relative
(care, cine, ce, cui) și
nehotărâte (oricare,
oricine, orice, oricui)
însoțite de prepoziții
CIRCUM- În ce scop? Un verb predicativ (aflat la Conjuncții
STANȚIALA Cu ce scop? un mod predicativ/ subordonatoare (să,
DE SCOP nepredicativ) pentru ca să, pentru ca...
(C.S.) - O locuțiune verbală să, ca să)
FINALA Adjective Locuțiuni
Adverbe conjuncționale
Interjecții predicative subordonatoare (nu
cumva să, nu care cumva
să, ca nu care cumva să)
Pronume și adjective
pronominale relative
(care, cine, ce, cui) și
nehotărâte (oricare,
oricine, orice, oricui)
însoțite de prepoziții
CIRCUM- Cu ce Un verb predicativ (aflat la Conjuncții
STANȚIALA condiție? un mod predicativ/ subordonatoare (dacă,
CONDIȚIO- În ce nepredicativ) de, să)
NALĂ (CȚ.) condiții? O locuțiune verbală Locuțiuni
Adjective conjuncționale
Adverbe subordonatoare (în caz
Interjecții predicative că, în caz de)

CIRCUM- În ciuda Un verb predicativ (aflat la Conjuncții


STANȚIALA cărui fapt? un mod predicativ/ subordonatoare (să, că,
CONCESI- nepredicativ) dacă, de)
VĂ (CV.) O locuțiune verbală Locuțiuni
Adjective conjuncționale
Interjecții predicative subordonatoare (chiar
dacă, chiar de, chiar să,
cu toate că, nici dacă,
nici de, nici să, și dacă,
și de, și să, măcar dacă,
măcar de, măcar că,
măcar să)
Pronume și adjective
pronominale
nehotărâte (oricare,
orice, oricine, oricui,
oricât)
Adverbe nehotărâte
(oriunde, orișiunde,
oricând, oricum)
CIRCUM- Care este Un verb predicativ (aflat la Conjuncții
STANȚIALA urmarea un mod predicativ/ subordonatoare (să, ca
CONSECU- faptului că? nepredicativ) să, ca... să, că, de, încât)
TIVĂ (CNS.) Care este O locuțiune verbală Locuțiuni
consecința Adjective conjuncționale
faptului că? Interjecții predicative subordonatoare (pentru
ca să, pentru ca...
să,încât să, așa că )