Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea IV: GRANIȚE ÎNTRE LUMI – 20 de ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Lectură – Text de 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
bază: fragment din A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe sistematică a
Moara lui Călifar, de A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Moara lui Activitate elevilor
Gala Galaction: 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o Învățarea prin Călifar, de frontală
- Strategii de concepere imagine descoperire Gala Activitate Autoevaluarea
și de comprehensiune a A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Jocul de rol Galaction, individuală
textului oral: 1.4. idee extrasă dintr-un text caietul Aprecierea
parafrazare, informații A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile elevului, tabla răspunsurilor
explicite și implicite, tehnologii
rezumare A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări
2.2. realizate cu ajutorul noilor tehnologii
A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
4.3. unui text
4.4. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
2. Lectură – Text de 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
bază: fragment din A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe sistematică a
Moara lui Călifar, de A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Moara lui Activitate elevilor
Gala Galaction: 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o Învățarea prin Călifar, de frontală
- acțiunea, timpul ți imagine descoperire Gala Activitate Autoevaluarea
spațiul. Structura A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Jocul de rol Galaction, individuală
textului (fantasticul) 1.4. idee extrasă dintr-un text caietul Aprecierea
A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile elevului, tabla răspunsurilor
tehnologii
A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări
2.2. realizate cu ajutorul noilor tehnologii
A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
4.3. unui text
4.4. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
3. Lectură – Text de 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
bază: fragment din A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe aprecierea verbală
Moara lui Călifar, de A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Moara lui Activitate Temă de lucru în
Gala Galaction: 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o Învățarea prin Călifar, de frontală clasă
- personajele imagine descoperire Gala Activitate Calitatea şi
A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Jocul de rol caietul individuală cantitatea
1.4. idee extrasă dintr-un text elevului, tabla răspunsurilor date
A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile Portofoliul
tehnologii
A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a Aprecierea
comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări răspunsurilor
2.2. realizate cu ajutorul noilor tehnologii
A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
4.3. unui text
4.4. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
4. Lectură – Text de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, Activitate Observarea
bază: fragment din pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fragment din frontală sistematică a
Moara lui Călifar, de interpretare Expunerea Moara lui Activitate elevilor
Gala Galaction: 2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia Călifar, de individuală/ Evaluare
- semnificațiile textului seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Gala în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă caietul Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului, tabla
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
A11. Scrierea unei naraţiuni
4.2. A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.3. A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
în funcţie de normele limbii actuale
4.5. A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5. Lectură – Textul 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
multimodal: pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
Enciclopedia interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Tabla în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
6. Text-auxiliar: Sfânta - 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Fecioară -a - pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
Rândunelelor, de interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
Marguerite Yourcenar 2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
- Instanțele comunicării seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Tabla în perechi complementară
narative: autorul, 2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Grila de lectură
naratorul atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
7.Interculturalitate A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Elemente de mitologie atitudinilor exprimate într-un text Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
românească – Baba 2.1. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Expunerea Caietul Activitate elevilor
Dochia și tradiția pe teme diferite Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
mărțișorului: 2.4. A3. Prezentări ale specificului local în spaţiul Exerciţiul de Tabla în perechi complementară
- Valori ale culturii tradiţiilor româneşti redactare Grila de lectură
populare în spațiul 5.1. A4. Proiect de prezentare valorilor culturii populare Învățarea prin
românesc în spaţiul românesc descoperire
A5. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din
materiale diverse, prezentând valorile promovate în
5.2. tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
8. Comunicare orală 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
Structura textului narativ pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
oral. interpretare fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
- Strategii de concepere 2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
și de comprehensiune a seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Activitate Explicaţia Caietul elevilor
textului oral: 2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a individuală Exerciţiul elevului Gradul de
parafrazare, informații atitudinilor exprimate într-un text literar Tabla înţelegere şi de
explicite și implicite, A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului aplicare a
rezumare 2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind noţiunilor
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni Autoevaluarea
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Aprecierea
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere răspunsurilor
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme

9 – 10 Limba română: 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 2 Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
Pronumele personal. cunoştinţelor privind flexiunea pronominală elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
Pronumele personal de A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
politețe. Pronumele 4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
reflexiv punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă individuală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
11. Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
posesiv A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă individuală Exerciţiul elevului Gradul de
4.2. omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
12. Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
demonstrativ A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
13. Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
nehotărât A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
14. Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
interogativ A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
15.Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
relativ A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
16. Pronumele și 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
adjectival pronominal cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
negativ A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
17. Adjectival 3.3. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
pronominal de întărire cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. şi paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
18. Redactare 2.3. A1. Relatarea unor întâmplări personale 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
Structuri textuale: 3.1. A2. Exerciții de utilizare a narațiunii Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
secvențe de text narativ, 3.3. A3. Exerciții pentru generarea ideilor care urmează Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
explicativ, descriptiv, a fi incluse într-un text redactat în clasă Explicaţia elevului individuală/ clasă
dialogat. Integrarea A4. Exerciții de concepere /realizare a unui text pe Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
părților o temă data redactare cantitatea
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei răspunsurilor date
lingvistice în vigoare Portofoliul
Aprecierea
răspunsurilor
19. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
2.2. interpretare Expunerea caietul Activitate Evaluarea
2.3. A2. Exerciţii de elaborare a rezumatului Explicaţia elevului, tabla frontală cadrului didactic
2.4. A3. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Exerciţiul de Activitate
A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere redactare individuală
3.1. pe teme diferite
4.4. A5. Redactarea unor compuneri narative pe o temă
dată
A6. Aplicarea cunoştinţelor dobândite
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
20. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 1 Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală