Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea scolară:

Unitatea scolară: Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 28.02.2017 Clasa: a IX-a

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 28.02.2017 Clasa: a IX-a Profesor: Toma Mihaela Obiectul: Limba şi literatura română

Tema lecţiei: stiluri funcţionale Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi Durata şi locul desfăşurării: 50` , sala de clasă Competenţe generale şi specifice:

 • 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în

diferite situaţii de comunicare

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate

 • 3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Scopul lecţiei: formarea deprinderii de analiză a unui text funcţional.

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii trebuie

 • 1. să identifice scopul comunicării într-un text funcţional;

 • 2. să argumenteze încadrarea unui text într-un stil funcţional;

 • 3. să ilustreze caracteristicile stilurilor funcţionale cu elemente din texte date;

 • 4. să comunice eficient cu colegii în vederea rezolvării sarcinilor de lucru.

Strategia didactică:

Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, brainstorming Resurse: caietele elevilor, fişele de lucru, fişa de evaluare

Organizarea clasei: lucrul frontal, individual, pe grupe Forme de evaluare: fişa de evaluare

Bibliografie:

Manual de limba română pentru clasa a IX-a, coord. A. Costache, Editura Art; Costache, A.; Ioniţă, F.; Lascăr, M. N.; Săvoiu, A., Textul literar şi textul nonliterar, teme fundamentale, clasa a IX-a, Bucureşti, Grup Editorial Art, 2005; Floarea, Silvian, Dicţionar de termeni literari, Bucureşti, Editura Semne, 2009; Gavrilă, Camelia; Doboş, Mihaela, Evaluarea la limba şi literatura română, Iaşi, Editura Polirom, 2004; Gavrilă, Camelia; Doboş, Mihaela, Compendiu de teorie şi critică literară. Repere pentru bacalaureat, Iaşi, Editura Polirom, 2003; Got, Mioriţa; Lungu, Rodica, Limba şi literatura română, Bucureşti, Editura Corint,

2006;

Moţ, Mircea (coord.), Dicţionar de termeni literari, cu aplicaţii, Bucureşti, Editura Orator, 2000; Popescu, Mihaela, Lexic, comunicare, stilistică, Bucureşti, Editura Bic All, 2006.

Bibliografia de specialitate:

*** MEN-CNC, Ghid metodologic, Aria curriculară Limbă şi comunicare - liceu, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002; ***SNEE, Ghid de evaluare limba si literatura română , Editura Aramis, Bucureşti, 2001;

Eftenie, Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2000, colecţia Metodica activă; Goia, Vistian; Drăgotoiu, Ion, Metodica predării limbii şi literaturii române, EDP, Bucureşti, 1995; Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoală. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003; Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

Scenariu didactic

T

Secvenţele

operaţionale Obiective

Conţinuturi

Sarcini de lucru pentru elevi

Strategia didactică

Evaluare

lecţiei

vizate

 

Metode

Resurse

Forme de

materiale

organizare

2`

Organizarea

 

Consemnarea prezenţei

Elevii pregătesc materialele

Conver

Caiete,

Frontal

 

clasei

elevilor.

pentru lecţie

saţia

fişe

Asigurarea cadrului şi a atmosferei optime desfăşurării lecţiei.

diverse

3`

Actualizarea

Stiluri funcţionale: scopul

Recapitularea caracteristicilor

Conversaţia

Caiete,

Frontal

Se apreciază

ideilor ancoră

comunicării, caracteristici, tipuri de texte (Anexa 1) și verificarea temei

stilurilor funcţionale. Ascultarea, completarea şi evaluarea răspunsurilor colegilor.

Brainstor

mingul

tabla

verbal răspunsurile date de elevi.

1`

Prezentarea ob.

Se anunţă titlul lecţiei şi

Notează în caiete

Conver

Tabla,

Frontal

 

obiectivele.

saţia

creta

15

Dirijarea

O1

Încadrarea textelor într-un

ilustrarea caracteristicilor

Fiecare grupă primeşte o fişă de

Exerci

Fişe de

Grupe

 

`

învăţării

O2

stil funcţional.

lucru spre rezolvare (Anexa2)

ţiul

lucru

O3

Identificarea

O4

caracteristicilor stilurilor

funcţionale în texte date,

     

cu exemple potrivite, identificarea scopului comunicării. (Anexa 2) Formarea competenţei de colaborare eficientă.

         

20

Prezentarea şi

O4

Formarea competenţei de

Se prezintă şi se comentează

Conver

Materia

Frontal

Evaluarea

`

evaluarea

ascultare activă şi oferire a

materialele realizate de elevi

saţia,

lele

verbală

rezultatelor

unui feedback constructiv.

explica

realiza

muncii elevilor

ţia

te de

elevi

6`

Evaluare

Fixarea caracteristicilor

Elevii trebuie să completeze fişa

Exerci

Fişa de

Individu

Fişa

de

formativă

stilurilor funcţionale.

de evaluare. (Anexa 3)

ţiul

evalua

al

evaluare

re

3`

Recapitularea

Profesorul și elevii

Notează în caiete tema.

Conver

Caiete

Frontal

 

cunoştinţelor şi

recapitulează evenimentele

Temă alternativă (Anexa 4)

saţia,

le

asigurarea

lecţiei şi indică elevilor

explica

transferului

tema pentru acasă.

ţia

Tema pentru

acasă

Anexa 1

STILURI

FUNCŢIONALE

Caracteristica

Stilul beletristic

Stilul jurnalistic/

Stilul oficial /

Stilul tehnico-

Stilul colocvial

publicistic

juridico-

ştiinţific

administrativ

Scopul textului

Delectare,

Informare,

Informare, normarea

Informare

Informare,

emoţionare,

persuasiune

comportamentului

comunicare socială

amuzament…

Tipuri de texte

Piese de teatru,

Articole, editoriale,

Lege, cerere,

Articole ştiinţifice,

Conversaţie

nuvele, romane, poezii, basme…

ştiri, interviuri…

regulament, adeverinţă, proces-

tratate, manuale, cursuri universitare,

cotidiană…

verbal, tipizate…

dicţionare…

Literar/ nonliterar

Literar

Nonliterar

Nonliterar

Nonliterar

Nonliterar

Ficţional/nonficţional

Ficţional

Nonficţional

Nonficţional

Nonficţional

Nonficţional

Sensul cuvintelor

Figurat / propriu

Propriu

Propriu

Propriu

Propriu

Subiectiv / obiectiv

Subiectiv

Obiectiv, cu

Obiectiv

Obiectiv

Subiectiv

elemente de

subiectivitate

Organizare textuală

Capitole, strofe,

Specifică tipului de

Articole numerotate

Capitole numerotate

-

scene, acte…

text

(lege, regulament)

Caracteristici

Prezenţa figurilor de stil şi a imaginilor artistice Viziune particulară, unică asupra lumii Valorificarea

Prezenţa unor titluri surprinzătoare Completarea textului cu informaţie vizuală Respectarea

Respectarea caracteristicilor limbajului standard Prezenţa neologismelor, a clişeelor

Respectarea caracteristicilor limbajului standard Prezenţa neologismelor, a termenilor ştiinţifici

Prezenţa mărcilor oralităţii Abateri de la normele exprimării corecte Prezenţa dialogului

diverselor registre

caracteristicilor

Predomină termenii

Fraze ample, cu

Prezenţa mărcilor

 

stilistice

limbajului standard

cu sens generic

multe subordonate

implicării

Prezenţa

emoţionale a

neologismelor

vorbitorului

Predomină

coordonarea

Anexa 2

Textul 1

Şi, legănat, cu desagi cu tot, ca o limbă de ceasornic, de eterna gebea a

Pisicuţei, scurtam încet şi fără ţintă drumul către necunoscut

...

Iar

de

prin

îndoiturile posomorâte şi adânci ale imensului amfiteatru albăstriu al munţilor din dreapta, negurile albe se ridicaseră şi se mistuiseră în văzduh şi, în locul lor, o nesfârşită şi subţire reţea viorie de aburi auriţi se aşternuse peste marea frământată, parcă de valuri, a brădetului negru-verde, ce umplea cercul vederii, de jos de la

pământ până la hotarele senine din înaltul cerului

Din vale şi de pe stânga se

... furişau până la mine sclipirile scurte şi fugătoare ale Bistriţei, ce luneca grăbită, când răsfăţându-şi goliciunea sub razele, acum iuţi, ale soarelui, când aruncându-şi peste umeri haina ţesută din umbra tainică a luncilor tinere de sălcii şi de arini.

Mersesem trei ceasuri fără oprire şi atât eu cât şi Pisicuţa simţeam nevoie de odihnă. Şi fiindcă Pisicuţa, iubitoare de singurătate ca şi mine, descoperise sau alesese, poate înadins, un drum, pe marginea căruia nici casă, nici crâşmă nu se pomenea, mă hotărâi a petrece ceasurile de arşiţă ale zilei şi a-mi face popasul obişnuit în nenumăratele adăposturi de umbră verde şi tăinuită, pe care singuraticele împrejurimi mi le puneau la îndemână. Cârnii la stânga şi scoborâi în umbra adâncă a unei tinere lunci de arini de pe malul Bistriţei.

 • 1. Precizaţi scopul comunicării.

 • 2. Cui s-ar putea adresa textul?

Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte

 • 3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil

funcţional dintre cele învăţate.

 • 4. Alegeţi un titlu relevant pentru fragment şi justificaţi-vă alegerea.

Textul 2

23.1. Pentru a călători la vagon clasa 1 sau clasa a 2-a, fiecare călător trebuie să posede la tren persoane legitimaţia de călătorie valabilă la tren persoane după tariful la clasa 1 sau clasa a 2-a iar pentru trenurile de rang superior trebuie să posede şi un supliment de tren după tariful la clasa 1 sau clasa a 2-a corespunzător rangului trenului în compunerea căruia se afla vagonul de clasa 1 sau clasa a 2-a, legitimaţii ce vor fi emise pentru distanţa solicitată. Pentru trenurile de rang superior la care se asigură loc rezervat se achită suplimentar tariful tichetului de rezervare.

29.1. Călătorul care a obţinut o legitimaţie de călătorie valabilă pentru un anumit tren, în cazul când nu poate pleca cu trenul respectiv sau renunţă la efectuarea călătoriei, indiferent din ce motive, poate cere restituirea tarifului. Renunţarea la călătorie impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie în termenele prevăzute, la staţia de plecare (urcare) înscrisă pe bilet la şeful staţiei de călători sau înlocuitorul sau pentru aplicarea vizei de neutilizare.

Regulamentul privind transporturile pe căile ferate din România

 • 1. Precizaţi scopul comunicării.

 • 2. Cui s-ar putea adresa textul?

 • 3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil

funcţional dintre cele învăţate.

Textul 3

− Şi nu ţi-am zis, vericule, ce-am păţit mai ieri, când am fos` cu ală, cu Clopotu`…şi ne-a prins ceaţa… mamă, ce belea a fost! − Păi, ce-ai păţit, frăţioare? −Mi-am luat mersu` cu noapte-n cap şi pe la …cum să zic, la… opt, aşa, am fost la el. L-am aşteptat pă tovarăş să dea cafeaua pă gât şi am plecat. A luat şi câinele, pă Rex, cu el… − Unde-aţi plecat, mă? − Am plecat peste deal, la a lu` Gâlcă, ăla de-i zice Palmieru`, că are freza ca un pom. − Şi? − Stai, că-ţi zic acu`… Pe drum, am văzut noi că Rex lătra de zor şi alerga în faţă, da` am zis c-o fi ceva cu el… Cum mergeam noi prin ceaţă, că era o ceaţă s-o tai cu cuţitul, nu alta, se aude ceva, da` nu se vedea nimic. Rex fuge în faţă şi noi după el, că ştiam că pe acolo e urşi şi am zis c-a dat ursu`. Odată a tăcut Rex şi noi ce-am zis: „l-a prins, l-a omorât şi acu` o să se repeadă la noi…” Când acolo, după ce ne-am mai apropiat amândoi cu bâtele pregătite, am văzut ce era: ne speriasem degeaba, nu era niciun urs, era Corcoduşu`, măgaru` lu` Ionescu care stă lângă Clopotu` şi Rex l-a cunoscut şi s-a dus să se joace cu el…

 • 1. Precizaţi scopul comunicării.

 • 2. Cui s-ar putea adresa textul?

 • 3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil

funcţional dintre cele învăţate.

Textul 4

De-a lungul timpului, încep să se diversifice motivaţiile de călătorie, conturându-se tot mai mult activitatea de turism, determinată de acţiuni religioase, folosirea băilor curative, deplasările calfelor şi ale studenţilor către centrele universitare, călătorii către lumi noi etc. In paralel cu creşterea traficului de călători, s-a dezvoltat şi industria hotelieră, comunicaţiile, transportul, activităţi destinate turismului. Transformarea circulaţiei de călători în turism propriu-zis a început odată cu secolul XIX şi s-a manifestat, în primul rând, prin creşterea numărului de călători englezi ce se îndreptau în mod special spre Franţa, Elveţia, Italia. De-a lungul anilor, turismul a căpătat diverse definiţii, unele punând accent mai ales pe latura de agrement. In sensul actual, turismul a căpătat un conţinut mult mai complex din punct de vedere economic, social şi spiritual. Turismul reprezintă ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru organizarea în desfăşurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate, fie prin intermediul unor organizaţii, societăţi sau agenţi specializaţi, fie pe cont propriu, pe o durată limitată, precum şi industria care concură la satisfacerea nevoilor turistice. Factorii de influenţare a turismului. Potenţialul turistic este influenţat de o serie de factori: factori naturali (care rămân, în general, neschimbaţi) şi factori economici, demografici, politici, psihologici (ce sunt caracterizaţi printr-o dinamică accentuată, dar şi cu posibilităţi de dirijare în sensul dorit).

 • 1. Precizaţi scopul comunicării.

 • 2. Cui s-ar putea adresa textul?

Curs de Geografia turismului

 • 3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil

funcţional dintre cele învăţate.

Textul 5

Elveţia e o ţară micuţă, cam de cinci ori mai mică decât România, însă este un ţinut de poveste, care trebuie vizitat iarna, când totul devine magic. Excelenţa Sa, Livio Hurzeler, ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, ne împărtăşeşte lucruri mai puţin ştiute despre ţara sa, pe care voi însă, ca nişte adevăraţi cititori ai revistei Vacanţe & călătorii, trebuie să le cunoaşteţi. Care sunt motivele pentru care ar trebui să alegem Elveţia ca destinaţie de vacanţă?

Primul şi cel mai important motiv pentru care ar trebui să mergeţi în Elveţia este frumuseţea acestei ţări. Cred că există foarte puţine locuri în întreaga lume unde să găsiţi atât de multă frumuseţe concentrată în teritorii destul de mici. De aceea mi-ar fi şi extrem de greu să vă recomand numai anumite locuri. Fiecare este unic şi special în felul lui. Un alt motiv pentru care ar trebui să ajungeţi în Elveţia este tradiţia acestei ţări, care a început din secolul al XIX-lea. Când au ajuns pentru prima dată în Elveţia, ei au fost fascinaţi de frumuseţea acestui ţinut şi au ajutat la dezvoltarea lui. Este incredibil, dar englezii sunt cei care au adus schiul în ţara noastră, pentru ca, ulterior, să ajungem să îi depăşim în tradiţia şi performanţa acestui sport. Apoi, cred că nici nu mai este nevoie să menţionez că staţiunile montane elveţiene sunt remarcabile. Chiar de curând am studiat ofertele de sărbători pentru Elveţia şi m-am mirat să descopăr că aceste pachete ajung să fie mai ieftine decât în România. Neincluzând transportul până acolo, este adevărat, un sejur în Elveţia este mai ieftin decât unul în România.

 • 1. Precizaţi scopul comunicării.

 • 2. Cui s-ar putea adresa textul?

Revista Vacanţe & Călătorii

 • 3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil

funcţional dintre cele învăţate.

ANEXA 3 Numele şi prenumele :

Clasa :

Data:

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

Citeşte următorul text şi încercuieşte răspunsul corect la fiecare cerinţă :

„CĂLĂTORÍE, călătorii, s. f. Acţiunea de a călători; drum pe care îl face cineva într-un loc (mai depărtat). ◊ Expr. Călătorie sprâncenată = urare care arată indiferenţa pentru plecarea cuiva. G.-D. călătoriei; Sil. -ri-e. – Călători + suf. -ie.

Textul dat :

1) este :

a. text nonliterar ;

b. text literar.

2) aparţine stilului : a. ştiinţific;

 • b. beletristic;

 • c. oficial-administrativ;

 • d. publicistic.

 • e. colocvial

3) conţine : a. figuri de stil

 • b. cuvinte cu sens propriu

 • c. regionalisme.

DEX online

4) se caracterizează prin : a. expresivitate şi oralitate;

 • b. variaţie stilistică şi proprietate;

 • c. corectitudine şi precizie.

5) are caracter : a. obiectiv, impersonal; b. subiectiv.

6) face parte :

a. dintr-un anunţ publicitar;

b.

dintr-o lucrare ştiinţifică;

c.

dintr-o operă literară;

d.

dintr-un reportaj.

7) are ca scop : a. informarea;

 
 • b. divertismentul;

 • c. convingerea.

8) are ca emiţător : a. un fizician;

 

b.

un poet ;

c.

un lingvist.

9) are drept cod : a. imaginea;

b.

scrierea cu majuscule;

c.

limba română.

Anexa 4 - tema pentru acasă

Temă alternativă: alege una dintre variantele de mai jos şi compune un text de 20-30 de rânduri.

 • 1. Eşti comandantul unei rachete ce va călători în spaţiul cosmic. Redactează un Regulament de

călătorie, cu 10 puncte.

 • 2. Imaginează-ţi călătoria unei idei prin creierul uman şi redactează un text beletristic care să o

descrie.

 • 3. Ai făcut o călătorie în timp (alege o epocă preferată). Redactează un text jurnalistic prin care să

comunici această experienţă colegilor.

 • 4. Imaginează-ţi o conversaţie cu colegul de bancă despre cea mai grozavă călătorie (stil

colocvial).

 • 5. Prezintă oraşul nostru unui străin (stil ştiinţific).

Temă alternativă: alege una dintre variantele de mai jos şi compune un text de 20-30 de rânduri.

 • 1. Eşti comandantul unei rachete ce va călători în spaţiul cosmic. Redactează un Regulament de

călătorie, cu 10 puncte.

 • 2. Imaginează-ţi călătoria unei idei prin creierul uman şi redactează un text beletristic care să o descrie.

 • 3. Ai făcut o călătorie în timp (alege o epocă preferată). Redactează un text jurnalistic prin care să

comunici această experienţă colegilor.

 • 4. Imaginează-ţi o conversaţie cu colegul de bancă despre cea mai grozavă călătorie(stil colocvial).

 • 5. Prezintă oraşul nostru unui străin (stil ştiinţific).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temă alternativă: alege una dintre variantele de mai jos şi compune un text de 20-30 de rânduri.

 • 1. Eşti comandantul unei rachete ce va călători în spaţiul cosmic. Redactează un Regulament de

călătorie, cu 10 puncte.

 • 2. Imaginează-ţi călătoria unei idei prin creierul uman şi redactează un text beletristic care să o descrie.

 • 3. Ai făcut o călătorie în timp (alege o epocă preferată). Redactează un text jurnalistic prin care să

comunici această experienţă colegilor.

 • 4. Imaginează-ţi o conversaţie cu colegul de bancă despre cea mai grozavă călătorie(stil colocvial).

 • 5. Prezintă oraşul nostru unui străin (stil ştiinţific).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temă alternativă: alege una dintre variantele de mai jos şi compune un text de 20-30 de rânduri.

 • 1. Eşti comandantul unei rachete ce va călători în spaţiul cosmic. Redactează un Regulament de

călătorie, cu 10 puncte.

 • 2. Imaginează-ţi călătoria unei idei prin creierul uman şi redactează un text beletristic care să o descrie.

 • 3. Ai făcut o călătorie în timp (alege o epocă preferată). Redactează un text jurnalistic prin care să

comunici această experienţă colegilor.

 • 4. Imaginează-ţi o conversaţie cu colegul de bancă despre cea mai grozavă călătorie(stil colocvial).

 • 5. Prezintă oraşul nostru unui străin (stil ştiinţific).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------