Sunteți pe pagina 1din 3

Nivelul IV

F. Opera literară
Lecţia 2: Sonetul CLVIII
de Vasile Voiculescu

Pretext:
- Exprimaţi-vă părerea despre Volumul Ultimele sonete închipuite
originea şi importanţa artei. ale lui Shakespeare, în traducere
- Citiţi Sonetul CLVIII dintr-un imaginară de Vasile Voiculescu a
volum de versuri de V. fost publicat postum, în 1964;
Voiculescu. cuprinde 90 de sonete în manieră
engleză, care le continuă simbolic pe
cele 154 ale lui Shakespeare.

ÎN CĂUTAREA FRUMOSULUI ETERN

Ultima carte a poetului condensează o întreagă experienţă acumulată prin volumele


anterioare, o concepţie personală despre viaţă şi univers.
Ca şi poemele shakespeariene, sonetele lui Voiculescu propun un ideal erotic ambiguu;
adesea obiectul pasiunii nu este numit, iar alteori el devine, pe rând, tânărul blond sau femeia
brună.
Roxana Sorescu distinge trei niveluri de interpretare a sonetelor:
- nivelul uman, al înregistrării de sentimente;
- nivelul simbolic, ţinând de relaţiile creatorului cu obiectul creaţiei;
- nivelul cunoaşterii metafizice, al iniţierii în formele de comunicare cu universul.

• Volumul de sonete trebuie receptat la modul global, ca vast pom


filozofic pe teme precum : viaţa, moartea, iubirea, condiţia umană, aspiraţia
spre absolut, poezia, timpul, frumosul etern, păcatul. Demonstraţi caracterul
Volum complex, unitar al volumului, având în vedere:
unitar - consecvenţa tematică;
- reluarea motivelor;
- sonetul iniţial şi cel final, dedicate lui Shakespeare, cu rol de
introducere şi de încheiere;
- unitatea stilistică;
- dramatismul, tensiunea existenţială.
• Discutaţi sensurile profunde ale sonetelor, valorificând citatul: „În aceste
sonete suferă şi iubeşte nu numai contemporanul nostru, dar mai ales Omul,
omul de totdeauna şi de pretutindeni, <<arhetipii fără de veac sau nume>>
Teme general- evocaţi de poet în acel tulburător sonet care îl aşează încă o dată în
umane vecinătatea sublimă a lui Eminescu” (Mircea Tomuş).

• Comparaţi poeziile lui Voiculescu cu sonetele shakespeariene, precizând


asemănările şi deosebirile.

MAGIA VERSULUI

• Caracterizaţi structura fixă a poeziei.


• Credeţi că poetul (iubitorul de frumos) are vârstă?
Sonetul este • Selectaţi versurile în care se prezintă forţa uriaşă a artei. Ce efect
poezia cu formă artistic creează verbul a înjuga?
fixă alcătuită din • Comentaţi rolul transfigurator al artei, care tratează realitatea ca material
14 versuri, poetic.
distribuite, pentru
sonetul italian, în Poetul îşi asumă propria menire, de creator şi de mag, capabil să
2 catrene şi 2 sintetizeze esenţele primare ale cosmosului, să extragă sevă poetică din orice
terţine, iar pentru experienţă, realizând astfel comunicarea cu universul. Iubirea oferă unicul
sonetul englez, în drum spre eliberare, dar numai sublimată prin artă.
3 catrene şi un
distih. Sonetul • Selectaţi termenii cu conotaţie religioasă, motivând prezenţa lor în text.
italian respectă • Discutaţi simbolul potirului, analizând şi poezia Graalul de acelaşi
convenţii autor.
privitoare la rimă • Explicaţi de ce maturitatea („miez al vârstei”) este considerată clară:
(abba, baab, cde, - omul a căpătat experienţă, libertatea cugetării, deosebind esenţa de
cde) aparenţe;
- este vorba, de fapt, despre o maturizare artistică, de o înţelegere a
sensului profund al artei;
- poezia dezvăluie (clarifică) raportul dintre eu şi lume.
Detaşare
superioară; arta • Dezvoltaţi ideea ilimitării artei, pornind de la ultimul vers al sonetului.
Descoperiţi figurile de stil!
conferă încredere
în sine, forţă. • Comentaţi viziunea voiculesciană asupra poetului-mag, ţinând seama de
următoarele idei:
- poetul are stăpânire asupra cuvintelor (ca mag al limbajului);
- prin cunoaştere poetică, omul îşi poate învinge slăbiciunile;
- arta are forţă magică, purificatoare, cathartică, convertind realul în
ideal.

Poezia constituie un act magic, ritualic, capabil să conducă la mult-râvnita


eliberare spirituală. Calea poeziei este una a iniţierii, prin care se realizează
desprinderea de temporal şi de trupesc, îndepărtarea de păcate şi regăsirea
purităţii originare.

Poezia ca • Analizaţi sensul sintagmei marea poezie, precizând dacă s-ar fi schimbat
experienţă totală semnificaţia prin scrierea cu majuscule a unuia dintre cei doi termeni.

EROSUL SUBLIMAT. FORŢA METAFOREI

Dimensiunea • Consideraţi că tinereţea şi frumuseţea persoanei iubite pot constitui o


Versuri
simbolică a ispită (a trupului), conducând la îndepărtarea de idealul ontic şi estetic al
metaforice
poeziei artistului?
• Precizaţi în ce raporturi se află eul poetic cu fiinţa iubită (tuul poetic).
• Întâlnirea cu frumuseţea feminină sau masculină marchează un moment
Cunoaşterea crucial al vieţii şi al cunoaşterii; prin iubire se pătrund marile mistere ale
prin eros existenţei. Explicaţi enunţul: „mă-nfăţişez cu duhul”, având în vedere
tendinţa de spiritualizare a erosului voiculescian.
• Demonstraţi încrederea poetului în izbânda, prin artă, asupra materiei,
asupra efemerului.
• Găsiţi sensul epitetului trufaşă, motivând gestul poetului de a privi în
faţă ispita.
Voiculescu percepe iubirea ca pe o esenţă sublimă şi fascinantă,
subiect al artei din roate timpurile. Frecvent, ea se asociază însă păcatului,
Purificarea, iar tentaţia cărnii nu poate fi depăşită decât prin poezie.
rafinarea iubirii Din imagistica biblică poetul reţine unele aspecte ritualice, simbolice;
revelaţia sacralităţii iubirii se produce prin suferinţa purificatoare, prin
înfrânarea dorinţelor trupeşti.

• Analizaţi substratul metaforic al sonetului, pornind de la următoarea


Metafore simple, opinie: „Cuvintele se suprapun în întregime ideii, culoarea lor scade,
dar sugestive reliefurile îşi pierd din agresiunea formelor, poezia se abstractizează.”
(Eugen Simion – Scriitori români de azi).
• Arătaţi în ce măsură s-au păstrat la Voiculescu, din volumele anterioare,
caracteristicile poeziei tradiţionaliste. Care sunt elementele de noutate?

Tradiţionalismul lui Voiculescu se manifestă prin ataşamentul faţă de


valorile trecutului, prin sentimentul unei continuităţi artistice (legătura cu
modelul shakespearian), prin trimiterile mitologice şi prin referirile biblice,
iar modernitatea transpare din forţa simbolurilor şi a asociaţiilor, din
plasticitatea expresiei, din viziunea asupra erosului, din asocierea poeziei cu
magia.

Temă
• Realizaţi o compunere – sinteză, cu titlul Tradiţie şi modernitate în
sonetele lui Vasile Voiculescu.

Drepturile de autor pentru toate lecţiile, exerciţiile, imaginile, textele, articolele din acest curs de literatură aparţin prof. A. Popa.
Materialele din acest site nu pot fi reproduse sau folosite in scop comercial, nici integral, nici parţial, fără permisiunea scrisă a autorului.
E-mail: apopa01@ymail.com
Web site: http://www.literaturaromana.com/
Copyright © 2010 A. Popa

S-ar putea să vă placă și