Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa: a V-a

Profesor: Adriana Liliana Bezman


Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Titlul lecţiei: Tipuri de sunete. Silaba. Accentul
Tipul lecţiei: sistematizare- consolidare a cunoștințelor.

Competenţe generale:
4.2 Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă
a intențiilor comunicative;
4.3 Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază.

Competenţe specifice:
a)cognitive:
O1 – să distingă tipuri de sunete: vocale, semivocale, consoane;
O2 – să relaționeze sunetele și corespondentul scris al acestora: literele;
O3 – să ordoneze alfabetic cuvintele și articolele de dicționar;
O4 – să explice despărțirea în silabe a unor cuvinte diverse;
O5 – să precizeze rolul semnelor diacritice sau al accentului în stabilirea sensului cuvintelor;
b) psihomotorii:
O6 – să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite şi spaţiul clasei.
c) afective:
O7 – să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul orei;
O8 – să utilizeze corect în exprimare normele limbii române literare.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, jocul didactic.
Forme de organizare: Activitate frontală şi individuală.
Resurse:
 materiale: fişe de lucru, coli, markere, textul operei-suport.
 temporale: 50 min.
 umane: colectivul clasei a V-a

Evaluare: Aprecierea verbală, observația sistematică.

Bibliografie:
1. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45,
Piteşti,2006;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Ob Conţinutul activităţilor Strategia didactică Evaluare


Evenimentele .
lecţiei Op Activitatea Activitatea Resurse
. profesorului elevilor forma
timp procedurale materiale de org.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Moment O6 Asigură ordinea şi verifică Se pregătesc pentru lecţie. Dacă 2’ conversaţia Desene frontal
organizatoric preezența. este cazul, semnalează absenţii
sau probleme de organizare.
2. Captarea O1 Distribuie cartonașe inscripționate Extrag cartonașe și indică tipul 4’ Conversaţia Cartoane frontal Aprecieri
atenţiei O2 prin metoda ”mâna oarbă” și cere sunetelor regăsite. Discută cu Jocul inscripți- verbale
elevilor să sesizeze ce ar putea colegii și se așază astfel încât să didactic: onate
indica grupajul de litere din punct formeze cuvinte. Precizează ce Fuga
de vedere fonetic, respectiv să se este silaba și ce cuvinte pot silabelor
asocieze cu alți colegi pentru a da forma.Se grupează conform
sens șirului de litere extras. rezultatelor. Notează pe tablă
Dirijează jocul către noțiunea de cuvintele realizate.
silabă.
3. Anunţarea Notează titlul lecţiei şi formulează Notează titlul în caiete şi ascultă 3’ Conversaţia Tabla frontal Aprecieri
temei şi a obiectivele pe înţelesul elevilor. cu atenţie obiectivele. caietul verbale
obiectivelor Solicită lămuriri, dacă este cazul.
4. Verificarea Pornind de la cuvintele formate, Citesc cu voce tare cuvintele 16’ Conversația Tabla frontal Aprecieri
temei și a O1 solicită, într-o manieră ludică, obținute. Precizează numărul de Jocul Caietul verbale
cunoștințelor - lămuriri cu privire la aspectele silabe, apoi le ordonează alfabetic didactic: indivi-
anterioare O5 fonetice, respectiv ordonarea lor și indică transcrierea fonetică și Dac-aș fi dual
O7 alfabetică. sensul termenilor. dicționar…
O8 Solicită apoi, prin sondaj, variante Elevii indică eventualele
de lucru ale temei. dificultăți în realizarea temei și
răspund intrebărilor legate de
rezolvarea acesteia.
5. O1 Propune un nou joc didactic, Pornind de la fișa ”Harababura 15’ Jocul Fişe de frontal
Sistematizarea O2 ”Harababura cuvintelor”, cuvintelor” realizează cât cai didactic lucru Observația
și O3 solicitând elevilor formeze cuvinte multe conexiuni pentru a forma Harababur sistemati-
consolidarea O4 din diferite silabe. Notează pe cuvinte. Notează variante diferite a cuvintelor Caietul indivi- că
cunoștințelor O5 tablă cuvintele obținute și dirijează pe caiete. Indică tipul de sunete Explicația Tabla dual
O6 discuția spre identificarea din fiecare silabă: vocală,
O7 semivocalelor. semivocală sau consoană.
O8 frontal Apreciere
Distribuie ”Reclama veselă” și Precizează conținutul reclamei și Conversația fișa verbală
lansează o discuție despre motivul pronunță cuvintele date.
pentru care aceasta stârnește râsul. Sesizează diferențele
Orientează discuția către pronunția omografelor și noul sens al
ușor diferită a cuvintelor și cuvântului cu aceeași formă
legătura dintre accent și sens. grafică, pornnind de la deplasarea
accentului.

Propune noi perechi de cuvinte și Notează pe caiete perechile: Conversația Tabla


lansează o discuție pe aceeași o Éra-erá Explicația Caietul frontal Apreciere
temă, solicitând integrarea o Déși-deșí verbală
acestora în enunțuri. o Vói-voí
Alcătuiesc enunțuri cu sensul
potrivit în context și explică
înțelesul utilizat. Sesizează
aspecte fonetice și ortografice.

6. Asigurarea O9 Propune elevilor fişa de feed-back Completează fişa de feed-back şi 4’ conversaţia Coli frontal Arecieri
feed-back-ului şi solicită completarea spaţiilor motivează alegerile făcute. markere verbale
punctate cu elemente adecvate şi Fişa de
motivarea alegerilor. lucru
7. Tema pt Indică Notează tema. 1’ conversaţia caiete frontal Aprecieri
acasă tema: .............................................. verbale
.......
Anexa
Fişa de feed-back

AUTOEVALUARE OBSERVAŢIILE PROFESORULUI


Mi-a plăcut cel mai mult

Nu mi-a plăcut

Pot sǎ rǎspund la o întrebare despre

Mai am o întrebare despre

Eu îmi dau nota……....... şi sunt