Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția
TIPUL LECŢIEI: de transmitere și însușire de cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE:
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea
şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în interacţiunea verbală

OBIECTIV FUNDAMENTAL: însușirea cunoștințelor referitoare la funcția sintactică de atribut și la


prepoziție, ca parte de vorbire neflexibilă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1: să identifice partea de vorbire determinată de un atribut;
O2: să numească întrebările atributului și părțile de vorbire cu funcția sintactică de atribut din diferite
propoziții;
O3: să facă diferența între prepozițiile simple și cele compuse;
O4: să completeze anumite enunțuri cu prepozițiile potrivite.

RESURSE educaţionale:
- Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Art Educațional, Bucureşti, 2017;
- fișe de lucru;
- capacităţile receptive normale ale elevilor de clasa a V-a.

Durata lecției: 50'


STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: conversația, exercițiul, jocul didactic (rebusul), expunerea, învăţarea prin
descoperire, explicația.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, tabla, caietele elevilor, laptopul, proiectorul, materialul Power
Point, fișele de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate independentă în perechi, activitate individuală.
FORME DE EVALUARE: orală, scrisă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
*** Limba română. Manual pentru clasa a V-a, Ed. Art Educaţional, Bucureşti, 2017;
PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003;
PARFENE, C. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 2005.
SCENARIU DIDACTIC

Secvenţe didactice Strategii didactice


Obiective Timp Conţinuturi vizate Forme de Resurse Evaluare
Metode
operaţionale organizare materiale

I. EVOCAREA 1' Consemnarea prezenţei elevilor. Frontal


Moment Asigurarea cadrului şi a atmosferei optime Individual
organizatoric desfăşurării lecţiei. Conversaţia

5’
Verificarea temei: exercițiile 2 și 4 din
Verificarea temei manual, pagina 103. Caietul de Se fac
Conversația teme aprecieri
Manualul verbale.

Profesorul le dă elevilor o fișă de lucru pe


care se află un rebus (Anexa 1). Aceștia îl
Captarea atenţiei, vor completa individual, apoi răspunsurile Manualul Profesorul
anunţarea titlului vor fi evaluate frontal. În urma completării Activitate Jocul Fișa de lucru apreciază
lecției şi enunțarea corecte a rebusului, elevii vor descoperi, individuală didactic răspunsurile
obiectivelor pe verticala A-B, numele părții de și frontală elevilor și
propoziție secundare pe care o vor studia oferă
pe parcursul orei: Atributul. Conversaţia explicațiile
necesare.
O1 Se vor actualiza cunoștințele referitoare la Învățarea
atribut dobândite de elevi în clasele prin
primare. descoperire
3’ Frontal Conversaţia Tabla
Profesorul scrie titlul lecției pe tablă și Caietul de
enunță succint obiectivele operaționale. notițe

II. REALIZAREA 25’ Frontal Exercițiul Tabla


SENSULUI Se rezolvă exercițiul 1 din manual, pagina Explicația Caietele
Dirijarea învăţării 104, secțiunea Explorare. Se face legătura Învățarea elevilor
şi asigurarea feed- între ilustrația care însoțește exemplele de prin Are loc pe
back-ului propoziții în care există substantive și descoperire tot parcursul
adjective cu funcția sintactică de atribut și Frontal conducerii
textul literar studiat anterior: O stradă cu învăţării,
sentimente de Ana Blandiana. Manualul făcându-se
O1, O2 treptat, prin
Elevii vor observa că atributul este partea aprecieri
secundară de propoziție ce determină un Explicatia verbale.
substantiv, vor identifica întrebările Activitate Exerciţiul
acestuia și vor descoperi că un atribut se frontală Învăţarea
poate exprima printr-un substantiv sau prin
printr-un adjectiv. descoperire
După aceea, pe baza exemplelor
anterioare, vor indica atributele existente
în enunțul: Casa din colț este lovită de
rafalele crivățului.
Laptopul
Profesorul le va prezenta elevilor un Frontal Explicaţia Proiectorul
material Power Point, ce cuprinde Conversaţia Materialul
noțiunile teoretice pe care aceștia trebuie Învățarea Power Point
să și le însușească pe parcursul orei. prin
Va oferi permanent explicații și le va cere descoperire
elevilor să noteze în caiete informațiile mai
importante. Se fac
aprecieri
După lămurirea principalelor aspecte verbale.
O3 legate de atribut, profesorul va discuta cu Frontal Expunerea
elevii despre cuvintele scrise cu verde în Explicația Laptopul
enunțurile de la exercițiul din manual Proiectorul
rezolvat anterior. Le va explica faptul că Materialul
acestea sunt părți de vorbire ce fac legătura Power Point
între atribute și substantivele determinate,
numindu-se prepoziții. Elevii vor nota în
caiete definiția prepoziției și clasificarea
prepozițiilor în simple și compuse.

În continuare, profesorul îi va solicita unui Individual Exercițiul Laptopul Observare


elev să vină în fața clasei și să rezolve un Frontal Conversația Proiectorul sistematică
exercițiu existent doar în varianta Explicația Manualul
O1, O2 electronică a manualului, ce constă în electronic
identificarea atributelor exprimate prin
substantive dintr-un fragment de text.
Ceilalți elevi vor interveni în cazul în care
vor exista greșeli și vor oferi explicațiile
necesare.
III. REFLECŢIA 10' Profesorul le împarte elevilor o fișă cu Activitate
exerciții (Anexa 2) și le cere să lucreze în frontală și în Exercițiul Fișa de lucru
Obţinerea perechi pentru a le rezolva. perechi
performanţei
Observare
O1, O2, O3, O4 Conversația sistematică
Învățarea
Se discută oral rezolvarea exercițiilor. Frontal prin
Profesorul apreciază răspunsurile elevilor descoperire
și oferă explicațiile necesare, acolo unde
situația o impune.

5'

Profesorul face observații referitoare la Frontal Se apreciază


felul în care s-au mobilizat elevii pentru Fișa de lucru răspunsurile
desfășurarea în condiții optime a orei. elevilor.
Evaluarea Conversația
rezultatelor Acesta va evalua activitatea elevilor,
notându-i pe cei care vor demonstra că au Individual
înțeles noțiunile predate și sunt capabili să
le utilizeze în diferite situații.

1' Profesorul le dă elevilor tema pentru acasă: Frontal Conversația Manualul Se constată
Asigurarea retenţiei cele 6 exerciții din manual, de la pagina Caietul de în ce măsură
şi a transferului 105. notițe s-au
îndeplinit
obiectivele.

S-ar putea să vă placă și