Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

CLASA: A VI-A
OBIECTUL: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: FABULA
TIPUL LECŢIEI: DE EVALUARE

COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare
pe tot parcursul vieţii

OBIECTIV FUNDAMENTAL: evaluarea, prin intermediul unor itemi obiectivi, semiobiectivi și


subiectivi a noțiunilor referitoare la fabulă studiate pe parcursul acestui an școlar.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul redactării lucrării, elevii trebuie:

O.1. Să stabilească valoarea de adevăr a unor afirmații


O.2. Să indice modurile de expunere predominante în textul suport
O.3. Să numească elementele caracteristice ale unei fabule
O.4. Să identifice trăsături ale personajelor textului
O.5. Să extragă anumite figuri de stil din text, evidențiindu-le semnificația
O.6. Să formuleze morala fabulei
O.7. Să justifice apartenența textului suport la genul epic, indicând două
trăsături specifice
O.8. Să redacteze o compunere de argumentare a apartenenței textului la
specia literară a fabulei
STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode si procedee: lectura, conversaţia euristică


2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate independentă individuală
3. Resurse: testul de evaluare, capacităţile receptive ale elevilor
4. Mijloace de învățământ: testul de evaluare, foi A4, instrument de scris

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. Organizarea clasei: se stabilește ordinea în clasă; se asigură atmosfera necesară


desfășurării activității, se pun absenţe. 2 minute

2. Captarea atenţiei pentru activitatea ce urmează:


Li se dau indicații elevilor cu privire la cerințele pe care trebuie să le rezolve. 4 minute

3. Enunțarea obiectivelor operaţionale 2 minute


Se enunță succint obiectivele testului de evaluare.

4. Evaluarea 40 de minute

Elevii au de rezolvat următoarele cerințe:

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele de mai jos:

Jupânul Corb, pe-o creangă cocoțat,


ținea în clonț un boț de caș furat.
Ademenită de mirosul cașului,
Cumătra Vulpe-i spuse-așa borfașului:
-„Să ne trăiți mulți ani, Măria Voastră,
Că sunteți, zău, ca din cutie scos!
Iar de-ați avea și glasul mlădios
Pe cât v-arată penele frumos-
Mă prind c-ați fi vro Pasăre Măiastră!”
Ci Corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai șade.
Deschide ciocul. Prada cade.
Și Vulpea, înghițind-o, îl dăscălește: – „Bade,
Lingușitorii – nu știai, se pare –
Trăiesc pe seama cui le dă crezare.
Dar lecția pe care o-nvățași
O fi făcând cât boțul tău de caș!…”
Înmărmurit, croncanul juratu-s-a cumplit
Că n-o să se mai lase de-acuma păcălit.
(La Fontaine – Corbul și vulpea)

I. Notează în dreptul următoarelor afirmații Adevărat (A) sau Fals (F):


Corbul și vulpea este un text descriptiv literar.
Textul de mai sus aparține genului epic.

II. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:


Modurile de expunere care predomină în acest text sunt:
a. descrierea și dialogul; b. narațiunea și monologul; c. narațiunea și dialogul.
Figura de stil folosită pentru a oferi însușiri omenești personajelor fabulei este:
a. comparația; b. personificarea; c. epitetul.

III. Completează următoarele spații punctate cu informațiile potrivite, referitoare la specia literară a
fabulei:
Fabula este un text ce aparține genului ……………………….. în …………………. sau în
………………….., în care personajele sunt ………………………., ……………………. sau
…………………….., ce întruchipează tipuri umane. Prin intermediul acestuia, sunt criticate o serie de
…………………… omenești cu scopul de ……………………………… Cele două părți ale fabulei
(inegale ca întindere) sunt: …………………………… și ……………………,
adică învățătura care se desprinde din întâmplările relatate.

IV. Trece în dreptul personajelor principale ale textului indicate în coloana A trăsăturile din coloana B
care li se potrivesc:

A B

corbul naivitate
mândrie
șiretenie
prostie
istețime
ipocrizie
vulpea

V. a) Extrage din text o comparație, evidențiindu-i semnificația (3-5 rânduri).


b) Formulează, în 6-7 rânduri, morala acestei fabule.
c) Indică două trăsături care să justifice încadrarea textului într-un anumit gen literar.

VI. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi că textul dat este o fabulă.

În compunerea ta, trebuie:


- să menționezi patru trăsături ale fabulei;
- să ilustrezi două dintre acestea, valorificând textul dat;
- să respecți structura textului de tip argumentativ;
- să ții cont de regulile de redactare a unui astfel de text (coerență în exprimare, ortografie, punctuație,
lizibilitate, așezare în pagină).

5. Asigurarea retenţiei şi a transferului

Elevii primesc ca temă pentru acasă rezolvarea subiectului. 2 minute

S-ar putea să vă placă și