Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
UNITATEA SCOLARĂ:
PROFESOR:
CLASA: a V-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL: Atributul. Elemente regente ale atributului
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare-evaluare (dobândire de noi cunoştinţe)

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele
mesaje receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea
rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural;

COMPETENŢE GENERALE :
1. Receptarea mesajului oral.
2.Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje orale.
3. Receptarea mesajului scris.
4. Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE :
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical,
folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să recunoască părţile de propoziţie învăţate
O2: să rezolve rebusul
O3: să recunoască atributele în comunicarea orală si scrisă;
O4: să identifice elementele regente ale atributului;
O5: să identifice prin ce părţi de vorbire se exprimă atributul ;
O6: să exemplifice atribute exprimate prin diverse părţi de vorbire;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea,reflecţia personală, munca independentă, învăţarea prin
descoperire, lucrul cu manualul.
b) Materiale şi mijloace: rebus, manualul, markere, fişe de lucru, planşă cu
atributul.
c) Forme de organizare a învăţării: activitate frontală ,
activitateaindividuală.
d)Evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale, evaluare formativă,
autoevaluare, interevaluare
Bibliografie:
- Limba română, manual pentru clasa a V-a, Alexandra Crişan, Sofia Dobra,
Florentina Sâmihăian, editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2002
- Limba şi literatura română în gimnaziu - Structuri diactice deschise, Alina
Pamfil, Ed. Paralela 45, 2004
- Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală, Constantin Parfene,
Iaşi, Editura Polirom,1999.

2
SCENARIUL ACTIVITĂŢII - DEMERSUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Ob. Conceperea, organizarea, desfăşurarea Metode şi Modalităţi de


op. procedee realizare a
feedbackului

Moment Asigurarea cadrului şi a condiţiilor optime Observarea


organizatoric desfăşurării lecţiei. Conversaţia comportamentului
verbal si
1 min. nonverbal
O.1 Se verifică tema calitativ şi cantitativ. Conversaţia
Actualizarea Se actualizează cunoştinţele despre părţile euristică
cunoştinţelor anterioare principale de propoziţie. Exerciţiul
6 min.

Captarea atenţiei Se propune elevilor completarea unui rebus. Pe Problematizarea Observare


axa A-B a acestuia, elevii vor descoperi cuvântul Discuţia sistematică
6 min. O.2 atribut. Anexa 1 interactivă Rebus
O.3 Se poartă o discuţie cu elevii despre atribut. (parte Explicaţia
secundară de propoziţie) Ev. frontală
Ev. individuală

Anunţarea subiectului Se anunţă şi se notează titlul lecţiei pe tablă şi în Observarea


lecţiei şi enunţarea caiete. Explicaţia comportamentului
obiectivelor Se enunţă obiectivele învăţării pe înţelesul verbal şi
2 min. elevilor. nonverbal
Dirijarea învăţării Pornind de la propoziţiile simple din temă,
O.1 se cere elevilor să alcătuiască propoziţii Invăţarea prin
25 min. dezvoltate. Se vor scrie 2-3 propoziţii la tablă. descoperire Fişă de lucru-
modul de
O.3
Se cere elevilor să identifice atributul. Prin rezolvare
conversaţie, elevii constată că atributul determină
un substantiv sau un substitut al substantivului Munca Observare
O.4 (pronume personal, numeral) şi încearcă să independentă sistematică
formuleze definiţia atributului. Exercitiul
Se va scrie pe tablă şi în caiete definiţia Problematizarea
atributului.
Atributul este partea secundară de Feedback current
propoziţie care determină un substantiv sau un
substitut al substantivului.
Se vor scrie pe tablă propoziţiile din Anexa 2. Corectarea fronta-
Elevii sunt solicitaţi să sublinieze atributele, să lă a fişei de lucru
O.5 identifice elementul regent al acestora şi să
precizeze părţile de vorbire prin care ele sunt Exerciţiul
exprimate.
Problematizarea
Pe baza răspunsurilor obţinute, se realizează
Verificarea şi
schema lecţiei pe tablă şi în caiete: corectarea fişei de
O.3 -definiţia lucru – individual
-intrebările şi frontal
-elementele regente
-părţile de vorbire prin care se exprimă:
Munca
 Adjectiv independentă
 Substantiv : in caz Ac.
in caz G.
O.4
 Pronume : in caz Ac. Discuţia
O.5
in caz G. interactivă
 Numeral cardinal şi ordinal cu valoare
adjectivală (exemplu dat de elevi)
 Numeral cardinal cu valoare substantivală

Asigurarea retenţiei şi Se distribuie elevilor fişa de lucru (anexa 3) cu Exercitiul


a transferului O.3-O.6 exerciţii prin care se urmăreşte aplicabilitatea şi Feedback current
transferul cunoştinţelor dobândite despre atribut. Problematizarea Evaluare
8 min. Elevii rezolvă individual exerciţiile din fişa de formativă
lucru. Reflecţia
Se evaluează şi se corectează fişa de lucru. personală

Indică tema: din manual, pagina 285, prima şi a -frontală


Evaluarea activităţii doua liniuţă. Explicaţia -individuală

2 min.
Profesorul face aprecieri şi notează actvitatea
elevilor Conversaţia Aprecieri /
concluzii
Anexa 1
A

1
B
2

Pentru rezolvarea aritmogrifului răspundeţi cerinţelor:

1. Completaţi proverbul ,,Ai ..............., ai parte…………


2. Figură de stil care exprimă însuţiri deosebite.
3. Personajul principal dintr-un basm studiat la clasă.
4. Autorul operei ,,Vizită” .
5. Parte principală de propoziţie care arată cine face acţinea.
6. Mod de expunere.
7. Antonimul cuvântului ,,tânăr”
Anexa 2

Subliniaţi atributele şi identificaţi prin ce părţi de vorbire sunt exprimate:

Părul auriu străluceşte în soare.

Podul de piatră s-a dărâmat.

Elevul a desenat pe cartea colegului.

Dumneata, binevoitor, m-ai aşteptat.

Primul sosit la gară a prins trenul.

Ştirea despre noi a făcut senzaţie.

Mi-a plăcut compunerea lui.

Vestea despre cei doi a făcut senzaţie.

Hainele celor doi sunt murdare.

Două răţuşte se scaldă în apa cristalină.

Primul elev a luat o notă mare.

Şapte dintre pui au trăit.

Noi, elevii, vrem numai note mari.


Anexa 3

Fişă de lucru

Se dau enunţurile:

Floarea galbenă s-a ofilit.

Tu, neascultator, ai căzut.

A treia felicitată este Maria.

Mama ei este medic.

Inelul de aur străluceşte.

a) Subliniaţi atributele.
b) Identificaţi elementele regente.
c) Transcrieţi un atribut exprimat prin :

- pronume ............................

-substantiv...........................

d) Alcătuiţi enunţuri in care atributul să aibă, pe rând, următoarele elemente regente: substantiv,
pronume, numeral.