Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL NAȚIONAL DE

RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE
A DIPLOMELOR

Nr.

Stimate domnule ministru,

Subsemnatul / subsemnata ...................................................................

data naşterii ............................ (ziua / luna / anul), cu domiciliul / adresa de

corespondenţă ..................................................................................

judeţul ............................. oraş / localitate .........................................

str. .......................................... bl. ........ sc. ........ et. ........ ap. ........

nr. tel. .................................... e-mail ............................................,

vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru echivalarea studiilor efectuate în .............

....................................................... clasa (clasele) ...........................

şi înscrierea în clasa ................. în anul şcolar 201... – 201..., la Şcoala nr. ... /

Liceul / Colegiul ................................................................................

din ................................... judeţ /sector ......................................... .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal,
că nu am mai solicitat la CNRED echivalarea, iar informațiile prezentate în
această cerere, precum și documentele incluse în dosar sunt reale și
autentice.

Vă mulțumesc,

Semnătura ...............................

Data .......................................

Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, 010176, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 60, +40 21 405 62 69, Fax: +40 21 313 10 13, +40 21 317 85 17
www.cnred.edu.ro/#echivalare-perioade-studii-preuniversitare