Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA–TIMIŞ

JUD. CARAŞ – SEVERIN


LOC.SLATINA– TIMIŞ, NR. 262
TEL. 0255-260879
E-mail scoala_slatina_timiş@yahoo.com
Nr. __________ din _______________ Avizat,

AVIZAT, Inspector şcolar educativ


Inspector Școlar General, Moatăr Ion
Prof.
Semnătură .............................

FIŞĂ DE APLICAŢIE CAEJ


pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin

GUSTUL PENTRU LECTURĂ

UNITATEA ȘCOLARĂ APLICANTĂ :ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA TIMIŞ


PARTENERI:

COORDONATOR: prof.dr. GHERGUŢA MARIA


A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Denumirea instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:Şcoala Gimnazială Slatina-Timiş


Adresa completă: loc. Slatina-Timiş, nr. 262.
Nr. de telefon/fax: 0255-260879
Site şi adresă poştă electronică: scoala_slatina_timis@yahoo.com, mariagherguta@yahoo.com
Coordonatorul proiectului (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Gherguţa Maria, profesor –
limba şi literatura română, tel. 0734264041.

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului :GUSTUL PENTRU LECTURĂ, ediţia nr. II.


B.2. Domeniu / specialitatea / disciplina în care se încadrează proiectul:Domeniul cultural-artistic,
literatură, istorie, folclor
B.3. Data, perioada şi locul de desfăşurare a proiectului: 1.11.2018 – 30.06.2019, Şcoala
Gimnazială Slatina-Timiş, instituțiile partenere cât și alte instituții
B.4. Tipul proiectului: judeţean.
B.5. Bugetul estimativ al proiectului:

C. CONTEXT

D. REZUMATUL PROIECTULUI

a. Scopul proiectului

b. Obiectivele proiectului;

c. Numărul de elevi / cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice implicate în proiect

Numărul de elevi implicaţi în proiect – 240 de elevi, 40 de elevi din fiecare şcoală parteneră. Elevii
claselor V-VIII, cât şi elevii claselor IX – XII din şcolile partenere:
Cadre didactice implicate: 42 cadre didactice.
Numele cadrelor didactice implicate în proiect:

d. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:


Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul - elevi
Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- direcţi – elevii, părinţii acestora
- indirecţi – cadre didactice

e. Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

Activitatea nr.:1

Titlul activităţii: Lansarea proiectului/ Simpozion Județean ,,Oameni care au fost ...”
Tipul activităţii: Prezentare PowerPoint
Data/perioada de desfăşurare:
Locul desfăşurării:
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi
ai comunităţii etc): 240 elevi, 23 cadre didactice, 4-10 părinţi
Coordonatori activitate: Gherguţa Maria, Gherguţa Stache
Beneficiari: şcolile înscrise în proiect, alte intituții
Metode/mijloace de realizare: Lansare de carte, Prezentare lucrări şi dezbatere
Modalităţi de evaluare: dezbatere , discuții
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:
Activitatea nr.: 2

Titlul activităţii:
Tipul activităţii: cultural -artistică
Data/perioada de desfăşurare:
Locul desfăşurării: şcolile implicate în proiect
Coordonator activitate:Gherguţa Maria, Gherguţa Stache, reprezentanţi ai școlilor implicate în
proiect
Colaboratori:

Beneficiari: elevii școlilor implicate


Mijloace de realizare: desene, eseuri şi creaţii literare
Modalităţi de evaluare: concurs de creții literare şi artistice, expoziţie
Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:

Activitatea nr.: 3

Titlul activităţii:
Tipul activităţii: cultural-artistic
Data/perioada de desfăşurare: iunie 2019
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Slatina Timiş
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi
ai comunitaţii etc): 240 de elevi , 42 cadre didactice, 4 – 10 părinți
Coordonatori activitate: Gherguţa Maria, Gheguţa Stache
Colaboratori:

Beneficiari: elevii școlilor implicate


Mijloace de realizare:

Modalităţi de evaluare:

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:


f. Unităţi de învăţământ partenere şi rolul lor în derularea activităţilor

Unităţi de învăţământ partenere sunt implicate în toate activităţile proiectului.

g. Instituţiile partenere (altele decât unităţile de învăţământ partenere / participante) şi rolul lor în
derularea activităţilor

h. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale proiectului

i. Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi

j. Activităţi de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de impementare a proiectului


şi după închierea acestuia.

k. Regulamentul de concurs / desfăşurare (în cazul concursurilor)

Director,
Coordonator de proiect:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA–TIMIŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROȘNIȚA
JUD. CARAŞ – SEVERIN .............................................................................
LOC.SLATINA– TIMIŞ, NR. 262 ............................................................................
TEL. 0255-260879 …......................................................................
E-mail scoala_slatina_timiş@yahoo.com Nr. ................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat la data de:
între partenerii :

 Școala Gimnazială Slatina Timiş, cu sediul în Slatina Timiş, str.Principală, nr. 262, tel. – fax
0255/ 260879, e-mail scoala_slatina_timis@yahoo.com, instituție reprezentată de director,
prof. Stepanescu Melania Felicia
şi
 Şcoala Gimnazială Petroşniţa , cu sediul în loc. Petroşniţa, str. ................,nr. , tel. ,
fax,…………. E-mail, .......................instituţie reprezentată de director,

Articolul 1

A. Rolul si responsabilităţile Şcolii Gimnaziale Slatina Timiş


1. Coordonarea implementării proiectului, conform planului aprobat al proiectului;
2. Implementarea proiectului conform contractului şi aplicaţiei aprobate;
3. Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului şi a exemplului de bună practică,
conform contractului;
B. Rolul si responsabilităţile Şcoala Gimnazială Petroşniţa
1.Organizarea de activitati extracurriculare si asigurarea participarii la acestea a elevilor/tinerilor,
parintilor, conform planului de activitati aprobat al proiectului, pe durata anului şcolar 2019– 2020
şi întocmirea portofoliilor aferente.
2.Participarea la alte activităţi ale proiectului, conform solicitarilor coordonatorului (conferinta de
deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, redactarea de materiale privind
activitatile cu parintii, evaluarea si diseminarea în comunitate a exemplului de bună practică si a
rezultatelor proiectului, etc.).
3.Acordarea de sprijin logistic pentru implementarea activitatilor proiectului.

Articolul 2 Durata parteneriatului


Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (1. 11. 2019 –
14.06.2020).

Articolul 3 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

Şcoala Gimnazială Slatina Timiş Şcoala Gimnazială Petroşniţa

Director, prof.Stepanescu Melania Felicia Director,


ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA–TIMIŞ LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANDAFIR
JUD.CARAŞ-SEVERIN COCÂRLĂ” CARANSEBEȘ
LOC.SLATINA– TIMIŞ, NR. 262 ............................................................................
TEL. 0255-260879 …......................................................................
E-mail scoala_slatina_timiş@yahoo.com Nr. ................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat la data de:
între partenerii :