Sunteți pe pagina 1din 5

AVIZAT,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 RM. SĂRAT


DIRECTOR,
PROF. OPREA HORIA DUMITRU

CENTRUL ȘCOLAR ”FLORICA CRISTOFOREANU”


DIRECTOR,
PROF. VÂLCU VIOLETA

PRIMĂRIA MUNICIPALĂ RM. SĂRAT


PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VIOREL

SIMPOZION NAȚIONAL

”ASIGURAREA SUCCESULUI ȘCOLAR PRIN


PARTENERIAT ȘCOALĂ – FAMILIE”

(ACTIVITATE DIN CADRUL


PROIECTUL EDUCAȚIONAL ”ALĂTURI DE COPIII NOȘTRI”
ÎNSCRIS ÎN CAERI 2017, POZIȚIA 270, NR. 293/16.02.2017)

EDIȚIA A III-A
2017
ARGUMENT:

Factoruldecisivînsuccesulşcolarîlreprezintăcolaborareafamilieicureprezentanţiişcolii.
Se poate afirma căeficienţaîntregiiactivităţididactice este determinată, înmodsubstanţial , de
relaţiilepedagogicestabiliteîntreprofesorişielevi, întreelevişielevi, întreelevişiclasa de elevi, dar şi de
relaţiileîntrefamilieşişcoală, întreprofesorişipărinţi, întreelevişipărinţi.
Atâtprofesoriicâtşipărinţiiauacelaşiinteresdeosebitfaţă de succesulcopiilorşideţinşisistemul de
legăturicaresă le facilitezereuşita.
Partenerultradiţional al şcolii este familia. Ne-ampropuscaacestparteneriatsădevinăeficient,
adică familia să fie implicată, responsabilizatăîneducaţiacopiilorparticipând la o gamăvariată de
activităţi.
Acţiunilestabilitecuprindmodalităţi de informare şi de minimă formare a
competenţelornecesarerealizăriiuneibuneşicorecteeducaţiiacasă, de informare privindnormele de
creştere a randamentuluişcolar, câtşiocazii de a trăiemoţionalalături de copii .

SCOPUL SIMPOZIONULUI
Implicarea părinţilor în educaţia şi formarea propriilor copii alături de şcoală, în iniţierea
şi menţinerea unor relaţii pozitive.

OBIECTIVE:
* Stimularea interesului cadrelor didactice şi părinţilor faţă de activităţile şcolare ale elevului
derulate în şcoală şi în afara şcolii;
* Cunoaşterea de către cadrele didactice a punctelor de vedere formulate de părinţi în legătură cu
percepţia actului educaţional în viziunea acestora;
* Descoperirea de către părinţi a metodelor şi tehnicilor de lucru cu copiii, de acordare a ajutorului
în efectuarea temelor, de comportare, de susţinere afectivă, de asigurare a unui climat familial
favorabil unei dezvoltări cât mai propice în raport cu posibilităţile reale ale fiecărui copil;
* Menţinerea unei vii relaţii familie – şcoală, ca relaţie echilibrată, fructuoasă şi progresivă în
concordanţă cu particularităţile biosomatice şi intelectuale individuale şi de vârstă ale educabililor.

GRUPUL ŢINTĂ:
 -cadre didactice;
 -psihologi şcolari;
 -părinţi.

ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială Nr. 6 Rm.Sărat

DATA DESFĂŞURĂRII:
22.12.2017

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
ŞcoalaGimnazială Nr.6- Rm.Sărat

SECȚIUNI CADRE DIDACTICE


I. Referateşicomunicăriştiinţifice ale cadrelordidactice
II. Parteneriate şi proiecte internaţionale, naţionale şi locale în sprijinul asigurării
succesului şcolar prin colaborarea şcoală-familie
III. Creaţii literare ale aduţilor (cadre didactice, părinţi) pe teme despre
comunicarea şcoală-familie: scenete, povestiri, poezii.
SECȚIUNI COPII
I. Creații literare cu tema ”Familia”
II. Creații plastice cu tema ”Familia”

REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:


Înscriereapaticipanţilor si trimiterealucrarilor- termen20DECEMBRIE 2017, se va
faceînformatelectronic,prin e-mail, în4fişiereseparate(fişa de înscriere, lucrarea, rezumatullucrării,
lucrăricopii), astfel :
- cadreledidacticecarepredau lagrădinițe,clasele P-I, psihologi,
părinţi:olga.barbu@yahoo.com
- cadreledidacticecarepredau la clasele II-IV, gimnaziu, psihologi, părinţi:
dragomiririna198@yahoo.com

Lucrareasă respecte condiţiile de redactare.

REDACTAREA LUCRĂRILOR:
Redactarea lucrărilor - lucrarea propriu-zisă se va face în format A4, la un rând, cu
margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) CU CARACTERE ROMÂNEŞTI, titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie
autorul şi instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele autorului se începe
scrierea textului (Times New Roman 12). Lucrarea poate avea maxim doi autori.
Bibliografia se va scrie la sfârşitul lucrării.
Mărimea lucrării:-2-4 pagini A4 pentru secţiunile I şi II;
-1 pagină pentru rezumatul lucrărilor de la secţiunile I şi II;

NOTĂ: Organizatorii aşteaptă materiale practice, care să ilustreze activitatea cu părinţii


elevilor de la clasă, de cercetare în domeniu.

Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat
(comitetul de organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de
plagiat la adresa textelor prezentate).

Participareaeste cu publicarealucrăriiînvolumulsimpozionului cu
ISBN (ghid didactic) saufărăpublicarealucrării.

Taxa este de 70 lei cu publicareși 55 lei fărăpublicare.


Fiecarecadru didactic poateparticipa cu maxim 2lucrări ale
copiilor.
Lucrările cadrelor didactice( referat și rezumat), ale copiilor, împreună cu fişa de
înscriere (anexa) completată corect, precum şi un plic A4 cu burduf autoadresat şi timbrat –
timbru de 4 lei şi dovada achitării taxei de participare prin mandat poştal sau banii direct în
plicul cu lucrări, preferam banii direct în plic, se pun într-un plic, care se sigilează bine.
Acolo unde nu aveti încredere în poștă expediați banii prin mandat poștal.
Fiecare persoana obligatoriu va pune plic autoadresat, timbrat corespunzător. Scrieți pe
plicul autoadresat o adresă sigură la care să primiți materialele!
Puneti banii în plic/colet și sigilați-l bine.
Plicurile cu valoare mare este obligatoriu să fie trimise recomandate cu confirmare de
primire, să fiți siguri că ajung la noi.
Aceia dintre dvs care ați avut probleme cu primirea documentelor de la noi și nu
numai– sunteți rugați să puneți plic autoadresat pentru poșta privată (dacă este în zona dvs )
cu adresa scrisă pe plic și nr sigur de telefon, fără timbre, pt că o să plătiți coletul la primire.
Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă până pe data
de 20 DECEMBRIE 2017:

Cadreledidacticecarepredau la grădinițeșiclasele CP-I, psihologi:


Prof. Barbu Olga
Str. Jiului, Nr. 1
Loc.Rm.Sărat, jud.Buzău, cod.125300

Clasele II – IV, gimnaziu, psihologi:


Prof. Balan Dragomir Irina
Str.Mică, bl.I 4, ap.6
Loc.Rm.Sărat, jud.Buzău, cod.125300

EVALUARE:
Toatelucrăriletrimiseîntermen, vor figura încatalogulsimpozionului.
Participanții la SIMPOZION primesc următoarele categorii de documente :
1. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului la nivel național
2. Adeverință de participant /colaborator
3. Titlu de excelență/Premiul I (pentru cei care participă și cu creație literară proprie)
4. Certificat de voluntar pentru promovarea valorilor familiale;
5. Adeverință de participant la workshop-ul ,,Asigurarea succesului școlar prin
parteneriat școală-familie”
6. Diplomă și adeverință pentru simpozion
7. Diplomă de onoare
8. Scrisoare de mulțumire
9. Diplomă participare sesiune de comunicari
10. Diploma de merit
11. Adeverință de coordonator de programe educative extrașcolare

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

DATA: 20.12.2017
 ora 9`30 – 10`00 - Primirea participaţilor, invitaţilor
 10`00 – 10`30 - Cuvântul de deschidere al organizatorilor şi co-organizatorilor
 10`30 – 13`00 - Prezentarealucrărilorpesecţiuni
 13`00 - Concluzii

Notă:
Înfuncţie de numărulparticipanţilorprogramul va putea suporta unelemodificări.
Nu se modifică ora de începere.

PERSOANE DE CONTACT:
Prof.Balan Dragomir Irina- 0761 147 770
Prof.Barbu Olga -0762 669 703
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

.
SIMPOZIONUL NAŢIONAL
,,ASIGURAREA SUCCESULUI ŞCOLAR PRIN PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE”

EDIŢIA a III-a

Numele şi prenumele cadrului didactic........................................................................

Şcoala ..............................................................................................................................

Secțiunea .........................................................................................................................

Titlul lucrarii...................................................................................................................

Lucrări copii:

Nr . Numele si Clasa Creaţie literară Creaţie plastică


crt. prenumele
elevului
1.
2.

Adresa la care se vor expedia diplomele, adeverințele şi volumul simpozionului:


................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Poșta Română Poșta privată (curier)

Data înscrierii .................................................................................................................

Telefon fix/mobil: ...........................................................................................................

Adresa e-mail - ...............................................................................................................

Participare:□ directă □indirectă

Doresc publicare□DA□NU

MIJLOACELE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE:


...........................................................................................................................................................