Sunteți pe pagina 1din 8

W7

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII


DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PROIECTE, PARTENERIATE ȘI
ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ȘCOLAR 2016 – 2017, Semestrul I
Responsabil comisie: Inst. Tudorache Ionela
COMPONENȚA COMISIEI:
Coordonator: Inst. Tudorache Ionela
Membri: Prof. Tomescu Constantin
Prof. Dan Ioana
Prof. Costache Cristian
Prof. Zaharia Marian

Activitatea comisiei a avut la bază 2 priorități:


1. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, national, international
2. Stimularea iniţiativelor transnaţionale, a parteneriatelor la nivel local, județean, național și
internațional precum și a organizării și desfășurării activităților școlare și extrașcolare

ACTIVITĂȚI/ ACȚIUNI REALIZATE AN ȘCOLAR 2016 – 2017, SEMESTRUL I

Nr.
DOMENIUL ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt
1 MANAGEMENTUL  Constituirea comisiei. Elaborarea sarcinilor membrilor SEPTEMBRIE 2016 C. PPPASE
COMISIEI comisiei, planificarea ședințelor de lucru
 Identificarea nevoilor educabililor;
 Elaborarea documentelor specifice: SEPTEMBRIE –
-plan managerial, plan anual de activități, programul OCTOMBRIE 2016
activităților la nivel de școală, întocmire model fișe de
activitate/ fișe de lucru;
- completarea registrului cu procese verbale, completarea PERMANENT
permanentă a evidențelor activităților, evaluarea
activităților comisiei și a activităților specifice la nivel de
școală,
-analiza swot (Anexa 4 la Raportul de activitate al FEBRUARIE 2017
comisiei); evaluarea gradului de satisfacție a educabililor;
întocmirea unui plan de măsuri pentru anul școlar în curs
(pe parcurs) în funcție de disfuncționalitățile identificate.
2 PARTENERIATE SI -Elaborarea proiectelor de parteneriat; SEPTEMBRIE – C. PPPASE
PROIECTE -Încheierea de parteneriate cu instituțiile locale, cu alte OCTOMBRIE 2016 -cadre
școli, grădinițe, fundații etc. (Anexa 1 la Raport de -OCAZIONAL didactice
activitate – Lista Acordurilor de parteneriat încheiate pe Parteneri
parcursul semestrului I, an școlar 2016 – 2017)
-Elaborarea de proiecte educaționale în cadrul PERMANENT C. PPPASE
parteneriatelor încheiate;
- Ținerea unei evidențe stricte a documentelor predate PERMANENT
comisiei de către cadrele didactice
-Mediatizarea informațiilor PERMANENT
3 PROMOVAREA IMAGINII -Promovarea prin toate mijloacele, inclusiv prin PERMANENT C. PPPASE,
UNITATII DE intermediul partenerilor, elevilor, părinților, a activităților cadre
INVATAMANT și ofertelor școlii; didactice,
parteneri,
elevi, părinți
-Reactualizarea ofertei liceului; OCTOMBRIE 2016 C. pentru
elaborarea
ofertei ed.
-Reactualizarea informațiilor de pe blogul școlii și de pe PERMANENT C. PPPASE
paginile de conversatie online
-Realizarea panoului de Panoului ”Imaginea școlii” C. PPPASE
cuprinzând date despre modalitățile de informare puse la OCAZIONAL
dispoziție de comisie (Anexa 2 la Raportul de activitate al
comisiei – Lista materiale/ surse de informare)
-Realizarea diferitelor materiale de promovare a imaginii
unității de învățământ
Nr.
DOMENIUL ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt
4 ACTIVITATI SCOLARE SI -Elaborarea planului anual, a programului de activități SEPTEMBRIE – C. PPPASE
EXTRASCOLARE școlare și extrașcolare la nivel de unitate școlară în funcție OCTOMBRIE Cadre
de interesele factorilor educaționali, cu tematică diversă, și 2016 didactice
afișarea acestuia în incinta școlii precum și publicarea
acestuia pe blogul școlii;
-Corelarea programului de activități al bibliotecii școlare cu C. PPPASE
cel al unității de învățământ; Bibliotecar
școlar
-Elaborarea fișei activității și publicarea acesteia; C. PPPASE
OCTOMBRIE
-Evidența strictă a activităților desfășurate (justificate prin 2016 C. PPPASE
fișele de activitate primite de la cadrele didactice și prin PERMANENT Cadre
portofoliile activităților) (Anexa 3 la Raportul de activitate didactice
– Activități școlare și extrașcolare desfășurate în
semestrul I, an școlar 2016 – 2017 conform fișelor de C. PPPASE,
activitate/ tabelului completat de responsabilii de Parteneri
-ACTIVITATI PREVENTIV- activitati) CONFORM C. PPPASE
EDUCATIVE -Mediatizarea activităților desfășurate; GRAFICULUI C. pentru
prevenirea
-Activități preventiv-educative ale CMI Dr. Sîrbu Carmen După fiecare violenței
Mihaela vacanta Cadre did.,
-Activități preventiv-educative pe teme de PSI/ simulari Conform Parteneri
comportamente in cazul producerii unor calamități. planificării C. PPPASE
-Planificarea și desfășurarea unor activități preventiv- SEPTEMBRIE – Parteneri
educative pentru părinți (în cadrul orelor de consiliere și OCTOMBRIE Cadre
orientare, în alte contexte); 2016 didactice
-Încheierea proceselor verbale de către învățători, diriginți, Invățători,
După finalizarea
responsabili, în urma desfășurării activităților cu caracter diriginți
activitătii
preventiv-educativ/ prelucrării la clase a normelor și Parteneri
regulilor specifice.
-Realizarea de materiale informative și afisarea acestora, DUPĂ CAZ
inclusiv cu recomandările partenerilor educaționali - Ex.
Informatii de la cabinetul medical
C. PPPASE
Alte comisii

ÎNTOCMIT,
RESPONSABIL COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DIRECTOR
DE ÎNVĂȚĂMÂNT,PROIECTE, PARTENERIATE ȘI ACTIVITĂȚI ȘCOLARE LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERAȘU,
ȘI EXTRAȘCOLARE,
INST. TUDORACHE IONELA PROF. DAN GEANA
Anexa 1 la Raportul de activitate al Comisiei pentru promovarea imaginii unității de învățământ,
proiecte, parteneriate și activități școlare și extrașcolare

LISTA ACORDURILOR DE PARTENERIAT ÎNCHEIATE PE PARCURSUL SEMESTRULUI I,


AN ȘCOLAR 2016 – 2017

Nr. Nr. Document/ Data/ Denumire acord/ Parteneri


Crt.
1 Nr. 651/ 15.09.2016 – ”Protocol de cooperare” încheiat între Liceul Tehnologic, Comuna
Cerașu și Ocolul Silvic Vălenii de Munte
2 Nr. 703/ 28.09.2016 – ”Protocol de colaborare” încheiat între Liceul Tehnologic, Comuna
Cerașu și Parohia Cerașu;
3 Nr. 707/28.09.2016 –”Acord de parteneriat pentru educație” încheiat între Liceul Tehnologic,
Comuna Cerașu și beneficiarii direcți/ indirecția ai educației (elevi, respectiv reprezentanții
legali ai acestora);
4 Nr. 716/ 3.10.2016 – ”Acord de parteneriat pentru prevenirea și combaterea actelor
antisociale, a infracționalității juvenile și a accidentelor rutiere” încheiat între încheiat între
Liceul Tehnologic, Comuna Cerașu și Poliția Locală
5 Nr. 739/ 10.10.2016 – ”Acord de parteneriat” încheiat între Liceul Tehnologic, Comuna
Cerașu și Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Structura: Școala Gimnazială ”C. Sandu-Aldea”
Brăila și Asociația ”Ars Poetica” în cadrul Festivalului Internațional de creație și interpretare
”Ana Blandiana”, Ediția a VI-a, Brăila;
6 Nr. 769/ 24.10.2016 – Contract de parteneriat educațional încheiat între Liceul Tehnologic,
Comuna Cerașu și Primăria Cerașu
7 Nr. 770/ 24.10.2016 - Acord de parteneriat educațional încheiat între Liceul Tehnologic,
Comuna Cerașu și CMI Dr. Sîrbu Carmen Mihaela
8 Nr. 771/ 24.10.2016 - Acord de parteneriat educațional încheiat între Liceul Tehnologic,
Comuna Cerașu/ Biblioteca Liceului Tehnologic, Comuna Cerașu – Biblioteca Comunală,
Cerașu/ Căminul Cultural, Cerașu
9 Octombrie 2016 - Parteneriat – Proiect ”Cerașu verde” – încheiat între Liceul Tehnologic,
Comuna Cerașu, Școala Gimnazială Slon, Primăria Comunei Cerașu, Căminul Cultural Cerașu,
Asociația pentru Mediu și Turism ”Ulmul Cerașului”
10 Octombrie 2016 – Parteneriat – ”Cursurile Universității populare rurale Cerașu” încheiat între
Liceul Tehnologic, Comuna Cerașu, Școala Gimnazială Slon, Primăria Comunei Cerașu,
Căminul Cultural Cerașu, Asociația pentru Mediu și Turism ”Ulmul Cerașului”
11 Nr. 3470/ 26.10.2016 – Parteneriat educațional încheiat între Liceul Tehnologic, Comuna
Cerașu și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești
Anexa 2 la Raportul de activitate al Comisiei pentru promovarea imaginii unității de învățământ,
proiecte, parteneriate și activități școlare și extrașcolare

LISTĂ MATERIALE/ SURSE DE INFORMARE

1 Broșură de prezentare cuprinzând oferta educațională a Liceului Tehnologic, Comuna Cerașu;


2 Pagina web a școlii pe platforma Wordpress: https://liceultehnologiccerasu.wordpress.com/ - uz
curent;
Statistică sept 2016 – februarie 2017: 4651 vizualizări, 1903 vizitatori;
3 Pagina web a școlii pe platforma Didactic.ro: http://scoli.didactic.ro/scoala-de-arte-si-meserii-
cerasu (Urmează reactualizarea site-ului)
4 Pagina web Facebook a Liceului: https://www.facebook.com/LiceulTehnologicCerasu/
656 aprecieri
5 Pagina de prezentare a Liceului de pe platforma educațională eTwinning.
6 Localizare pe GOOGLE MAPS (imagine, adresa, indicații de orientare, date de contact – urmează
realizarea unei recenzii și adăugarea site-ului de bază)
https://www.google.ro/maps/place/LICEUL+TEHNOLOGIC,+COMUNA+CERASU
7 Grup de conversație Yahoo - https://groups.yahoo.com/neo/groups/grupscolarcerasu/info
8 Grup de conversație Yahoo - https://groups.yahoo.com/neo/groups/liceultehnologiccerasu/info
Grup de conversatie Facebook - https://www.facebook.com/groups/466516650075339/?fref=ts
584 membri
9 Panouri informative amenajate în școală
Anexa 3 la Raportul de activitate al comisiei

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I,


AN ȘCOLAR 2016 – 2017, CONFORM FIȘELOR DE ACTIVITATE PREDATE COMISIEI sau TABELULUI DE
ACTIVITATI COMPLETAT DE RESPONSABILII DE ACTIVITATI (USA CANCELARIEI)

Nr DATA ACTIVITATEA Responsabil


fisă activitate
Sept. 2016 Norme și reguli de protecție în cazul producerii unor calamități
(CUTREMUR)
F1 23.09.2016 ”Let’s do it, Romania!” – Ziua de curățenie națională 2016 (cls. Inst. Tudorache I
Preg – a XII-a)
3-4.10.2016 Acțiune umanitară ”Cina creștină” – elevii liceului, membrii ai Director Cămin
Grupului de Inițiativă ”Temerarii” Cult.
F2 5.10.2016 Cls. I, a II-a, a III-a – Excursie la Ploiești: Vizionare film + Prof. Cioinaru
Ziua Ed. activități distractive Angela
5.10.2016 Cls. preg + cls. a IV-a
Ziua Ed.
F3 5.10.2016 Cls. V-VIII, ”Un copil, un trandafir” Prof. Dan Ioana
Ziua Ed.
F4 5.10.2016 Cls. IX-X, ”Vizionare film educativ” Prof. Dumitru
Ziua Ed. Elena
F5 11.10.2016 Cls. a III-a, Concurs național ”Igiena de 10”, Cod participare Inst. Tudorache
15970 (lucrare artistico-plastică Baciu Robert) Ionela
F6 22.10.2016 Cls. a II-a – Voluntariat ”Rădăcini tinere pentru pădurile de Prof. Cioinaru
mâine”, Carrefour Ploiești Angela
Oct. 2016 Expoziție de toamnă – ciclul primar Invățători
28.10.2016 Norme și reguli de protecție în cazul producerii unor calamități
(INCENDIU)
28.10.2016 Cls. preg. – a IV-a Halloween 2016, ”Trick or Treat?” Prof. Ioniță
Alexandra
17.11.2016 Spectacol circ ”Ham talent” – aprox. 40 elevi, 4 părinți, 2
supraveghetori
18.11.2016 Spectacol de teatru ”Greierele și furnica”

F7 26.11.2016 Cls. preg – a IV-a ”Culorile toamnei”, Concurs de arte vizuale Biblioteca șc.
și abilități practice Tudorache I
29.11.2016 Cls. preg. – a IV-a ”Sunt mâdru că sunt român” – activitate Prof. Cepoiu-
dedicată Zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României Voinea Cătălina
F8 29.11.2016 Clasele a V-a- a VIII-a – Activitate de 1 Decembrie Prof. Dan Ioana
F9 25.12.2016 ”Colindatul la români” – Activitate in localitate – 22 elevi din Inst. Tudorache
clasa a III-a Ionela
Săpt 19 – Serbări de Crăciun – ciclul primar Invățători
23.12.2016
13.01.2017 ”Să-l descoperim pe Mihai Eminescu!”- Activitate cultural-
artistică - ciclul primar
Ianuarie 24 Ianuarie - ”Mica Unire”, primul pas spre România -
2017 Activitate cultural-istorică – ciclul primar
Anexa 4 la Raportul de activitate al Comisiei pentru promovarea imaginii unității de învățământ,
proiecte, parteneriate și activități școlare și extrașcolare

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PROIECTE, PARTENERIATE ȘI


ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

ANALIZA SWOT
SEMESTRUL I
1. ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI :
- Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
- Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
derivate dintr-o problematică educativă diversă;
- Diversitatea programului de activităţi educative;
- Posibilități multiple de mediatizare a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare la diferite niveluri;
- Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi
îmbunătăţirea actului educaţional;
- Existența parteneriatelor cu instituții locale.
PUNCTE SLABE :
- Contribuție deficitară a multor cadre didactice la promovarea imaginii unității de învățământ,
implicit la transmiterea informațiilor necesare pentru reactualizarea paginilor web ale școlii
(activități desfășurate, informații comisii, documente de interes general etc.), acțiuni care, de altfel,
ar justifica ideea de transparență susținută de școala noastră;
- Probleme în întocmirea situațiilor semestriale/ anuale ale comisiei, implicit în analiza real-
obiectivă a activității educative și elaborarea din mers a unui plan de măsuri pentru perioada
urmatoare din cauza faptului ca majoritatea cadrelor didactice nu elaborează și nu depun la timp
documentele cerute (parteneriate încheiate, fișele activităților etc.) .
Exemplu: până la sfârșitul semestrului I, am primit la comisie doar 5 planificări ale activităților
școlare și extrașcolare, doar 9 fișe de activitate (ce justifică în scris desfășurarea acestora) și doar 3
acorduri de parteneriat cu părinții.
- Dezinteresul unor cadre didactice pentru păstrarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii, cum ar fi
manualele școlare, deși fișa postului o impune;
- Lipsa unui cabinet psihopedagogic și a personalului de specialitate
- Lipsa de inițiativă a cadrelor didactice dar și a partenerilor;
- Insuficientă susţinere din partea anumitor cadre didactice a activităţilor extracuriculare,
individualizarea acestora și promovare lacunară;
- Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice;
- Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
- Probleme în ceea ce privește conectarea la internet (în bibliotecă, în clase) cu mijloacele IT de care
școala dispune sau cu cele personale, ceea ce duce la imposibilitatea folosirii manualelor digitale, a
resurselor online etc.
- Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra
dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu;
- Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
- Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
- Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale
interdisciplinare;

OPORTUNITĂŢI :
- Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
- Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva
descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
- Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de
roluri;
- Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
AMENINŢĂRI:
- Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei
educative;
- Oferta negativă a anturajului şi internetului;
- Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.